Natječaj za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2020./2021.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

KLASA: 604-01/20-01/05
UR.BROJ: 2168/06-01-21-4

Barban, 15. siječnja 2021. godine

Na temelju sklopljenog Ugovora o donaciji između Općine Barban i OTP banke d.d. od 1. prosinca 2020. godine (KLASA: 604-01/20-01/05, UR.BROJ: 2168/06-01-20-1) Općinski načelnik Općine Barban dana 15. siječnja 2021. godine raspisuje

 

 NATJEČAJ
za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2020./2021.

 

I.

 

Općina Barban će za akademsku godinu 2020./2021. dodijeliti stipendije sukladno Ugovoru o donaciji u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna.

 

Dodijeljuju se 3 stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, a ukoliko na natječaj ne pristigne dovoljan broj prijava preostali iznos može se raspodijeliti za dodjelu redovnih stipendija.

 

II.

 

Stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno. Stipendija će se isplaćivati 10 (deset) mjeseci tijekom akademske godine. Stipendija se neće isplaćivati za kolovoz i rujan tekuće akademske godine.

 

III.

 

U trenutku sklapanja Ugovora o studentskoj stipendiji student korisnik stipendije mora imati otvoren žiro račun isključivo u OTP banci gdje se isplaćuje stipendija. Ukoliko u trenutku prijave na Natječaj student nema otvoren žiro račun u OTP banci, istog je dužan dostaviti prije samog sklapanja Ugovora (IBAN žiro računa).

 

IV.

 

Pravo na stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja ostvaruje redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban i koji nije korisnik stipendije Općine Barban za akademsku godinu 2020./2021. ili drugih institucija.

Kriteriji za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja jesu materijalni i socijalni položaj, a korektivni kriterij je opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja za studente viših godina, te opći uspjeh u posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine.

 

Student mora ispunjavati jedan od sljedećih kriterija koji se boduju kako slijedi:

 1. Podnositelj zahtjeva bez oba roditelja; 15 bodova
 2. Podnositelja zahtjeva uzrdržava samohrani roditelj; 10 bodova
 3. Podnositelj zahtjeva iz obitelji s troje i više djece; 10 bodova
 4. Podnositelju zahtjeva oba roditelja nezaposlena ili je samohrani roditelj nezaposlen;

10 bodova

 1. Podnositelj zahtjeva – student s teškoćama u razvoju; 15 bodova
 2. Podnositelj zahtjeva kojem je aktom ovlaštene institucije utvrđen jedan od oblika invalidnosti; 15 bodova
 3. Podnositelj zahtjeva koji ispunjava jedan od uvjeta (socijalni uvjet, uvjet prihoda, posebni uvjet) za korištenje prava iz socijalne skrbi temeljem članka 5.-8. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 29/15, 4/17, 40/19, 56/20); 10 bodova

 

V.

 

Ukoliko na natječaj ne pristigne dovoljan broj prijava za stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, pravo na stipendiju na preddiplomskom i diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban i koji nije korisnik stipendije Općine Barban za akademsku godinu 2020./2021. ili drugih institucija, te koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

Za studente prve godine:
–  najmanje 4,50 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,
–  najmanje 4,00 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi, a upisali su studij za      zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Za studente viših godina:
–  najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija,
–  najmanje 3,50 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao      deficitarno.

 

Deficitarna zvanja jesu ona koja se stječu preddiplomskim i diplomskim studijem na studijskim programima kako slijedi:

 1. Prirodne znanosti: biologija, kemija, fizika i matematika
 2. Tehničke znanosti: arhitektura, brodogradnja, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, geodezija i informatika
 3. Biomedicina i zdravstvo: medicina.

 

Bodovanje se vrši na temelju članka 6. i 7. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 29/15).

 

 

VI.

 

Kandidati za dodjelu stipendije, dužni su pisanoj prijavi (Zahtjevu) priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije:

 

 1. Preslika osobne iskaznice;
 2. Uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademsku godinu 2020./2021. (mora pisati godina studija);
 3. Preslike svjedodžbe posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine ili prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente viših godina studija;
 4. Preslike diploma, potvrda i ostalih priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj
  godini sa natjecanja državnog i međunarodnog značaja iz područja znanja i sporta;
 5. Za dokazivanje socijalnih kriterija potrebno je dostaviti isprave kojima se dokazuje materijalni i socijalni položaj (Rješenje Centra za socijalnu skrb, Izjavu o broju članova kućanstva sa pratećom dokumentacijom, Dokaz o invalidnosti kandidata ili Izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja, itd.).

 

Obrazac Zahtjeva može se preuzeti na općinskoj web stranici www.barban.hr (Natječaji i obavijesti) ili podignuti osobno u Općini Barban.

 

VII.

 

Kompletiran i potpisan Zahtjev dostavlja se Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme zaključno do 29. siječnja 2021. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave.

 

Zahtjev se predaje u zatvorenoj omotnici na kojoj je s prednje strane naznačeno “OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban – PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA OTP BANKE, NE OTVARAJ”, a na stražnjoj strani ime, prezime i adresa kandidata. Prijave se predaju neposredno u pisarnici Općine Barban ili se u roku za podnošenje šalju preporučenom poštom na gore navedenu adresu. Nije dopustivo dostavljanje Zahtjeva elektroničkim putem.

Napomena: Ukoliko se ponuda šalje poštom relevantno je vrijeme zaprimanja ponude u Općini Barban a ne vrijeme slanja. Zahtjevi koji su pristigli nakon isteka roka za dostavu zahtjeva neće se otvarati (zakašnjelo pristigli Zahtjevi).

 

VIII.

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban provodi postupak natječaja, utvrđuje prijedlog Liste za dodjelu stipendija temeljem dostavljene dokumentacije i kriterija za dodjelu stipendija. Ako dva ili više studenata ima jednak ukupan broj bodova, prednost na Listi za dodjelu stipendija ostvaruje se primjenom kriterija više godine studija ili većeg prosjeka ocjena.

 

Ukoliko na natječaj ne pristigne dovoljan broj prijava za stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja preostali iznos može se raspodijeliti za dodjelu redovnih stipendija. Ukoliko se ni tada ne javi dovoljan broj studenata koji zadovoljavaju propisane kriterije, Općina Barban može dodijeliti stipendije i studentima koji ne zadovoljavaju kriterije vodeći računa o rang listi tj. ostvarenom broju bodova na natječaju.

Prijedlog liste za dodjelu stipendija objavljuje se na službenim web stranicama Općine Barban (www.barban.hr) i oglasnoj ploči Općine Barban najkasnije do 12. veljače 2021. godine.

 

Kandidati čije prijave budu odbačene, kao i kandidati koji budu nezadovoljni bodovanjem na listi kandidata, moći će u roku od (5) pet dana od dana objave liste podnijeti prigovor Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban. O prigovoru rješava ovlašteni službenik. Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, utvrdit će se konačna lista kandidata temeljem koje će Načelnik Općine Barban donijeti konačnu Odluku o dodijeli stipendija.

 

Sa studentima kojima bude dodijeljena stipendija sklopit će se pisani Ugovor o dodijeli stipendije.

 

IX.

 

Svi kandidati podnošenjem zahtjeva daju svoju suglasnost Općini Barban da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu izvršenja premeta ovog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja Ugovora, kontaktiranja, isplate odobrenih stipendija i objave na internetskim stranicama i/ili u javnom glasilu Općine Barban.

 

Nadalje, kako u prijedlogu liste za dodjelu stipendija i Odluci o dodjeli stipendija Općine Barban neće biti objavljeno ime i prezime studenta, već pseudonimizacija/enkripcija imena, prilikom dostave zahtjeva studentima će se dodjeliti broj.

 

Sve informacije mogu se dobiti svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban na broj telefona 052/567-635 ili putem e-mail adrese info@barban.hr.

 

Općinski načelnik:
Dalibor Paus, v.r.

 

Prilozi:

Natječaj za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2020.-2021.
Zahtjev-za-dodjelu-stipendije-Općine-Barban-2020-2021
Izjava-za-dokazivanje-socijalnih-kriterija 2020-2021
Odluka o socijalnoj skrbi Općine Barban
Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Barban