N A T J E Č A J ZA DAVANJE U ZAKUP

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15)  Općinsko vijeće Općine Barban objavljuje

 

 

N A T J E Č A J    ZA   DAVANJE   U   ZAKUP

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Barban

 

 

PREDMET ZAKUPA je poslovni prostor  na adresi:  Barban 74, 52207 Barban, K.O.     Barban kč.br. zgr.71. i to:

  1. poslovni prostor ordinacija liječnika, korisne površine 65,13 m2
  2. poslovni prostor čekaonica 23 m2 i sanitarije i ormar 9,54 m2

– stanje prostora: uređeni poslovni prostor sa opremom i inventarom

– namjena: ordinacija opće medicine primarne zdravstvene zaštite

– početni iznos mjesečne zakupnine: 1.500,00 kn + PDV

– trajanje zakupa: 5 godina uz mogućnost produženja zakupa sukladno odredbama članka 6 Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

UVJETI NATJEČAJA:

– natjecatelji trebaju ispunjavati uvjete kako slijedi:

– važeće odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore za obavljanje poslova liječnika opće medicine

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

– osnovne podatke o natjecateljima (ime i prezime fizičke osobe, prebivalište, državljanstvo i OIB),

– dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (ovjerena po javnom bilježniku preslika diplome Medicinskog fakulteta, ovjerena po javnom bilježniku preslika odobrenja za samostalan rad Hrvatske liječničke komore),

– dokaz kojim osobe iz članka 58. stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status,

– izjavu natjecatelja da će u slučaju da bude izabran kao najpovoljniji ponuđač

na dan potpisa ugovora o zakupu predati Općini Barban bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku do iznosa koji pokriva ukupnu svotu jednogodišnje zakupnine s PDV-om,

– izjavu natjecatelja da je upoznat da je Općina Barban ovlaštena iz osiguranja podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate,

– izjavu natjecatelja kojom izjavljuje da je upoznat da troškovi vode, struje, komunalne naknade, odvoza smeća i ostali troškovi nisu uračunati u cijenu zakupa,već da te troškove zasebno plaća zakupnik,

– izjavu natjecatelja da je upoznat da Općina Barban zadržava pravo izmjene zakupnine tijekom trajanja zakupnog odnosa , o čemu Odluku donosi Načelnik,

– izjavu natjecatelja da je upoznat da se svako odobreno ulaganje zakupnika u preuređenje poslovnog prostora, koje ima karakter investicije, za vrijeme trajanja zakupa, uređuje zasebnim ugovorom između zakupodavca i zakupnika,

– izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor uređen, ali bez opreme i inventara,

– izjavu natjecatelja da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da ga je dužan urediti (opremiti) za obavljanje ugovorene namjene o vlastitom trošku,

– dokaz o uplati garantnog pologa u visini od 1.500,00 kuna. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Općine Barban koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu),

– potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava u slučaju da natjecatelj već obavlja neku samostalnu djelatnost ili je vlasnik obrta. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja, neće se razmatrati,

– potvrdu Općine Barban da natjecatelj po bilo kojoj osnovi nema  nepodmirenih dugovanja prema Općini Barban,

– izjavu natjecatelja da je upoznat sa obvezom ishođenja odobrenja od strane Ministarstva zdravlja te obvezom potpisivanja koncesijskog ugovora sa Istarskom županijom za ordinaciju obiteljske medicine u Barbanu, bez kojih Ugovor o zakupu neće stupiti na snagu.

Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Barban HR1024070001800600009 model: HR 00, poziv na broj: 7811-OIB

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

– najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

DOSTAVLJANJE PONUDA:

– pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj kuverti na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom „ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR U BARBANU – NE OTVARATI“,  najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

 

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 16.prosinca 2016. u 19,00 sati u prostorijama Općine Barban, Barban 69.

Ugovor o zakupu stupa na snagu nakon ishođenja potrebnih odobrenja:

1. Odobrenje Ministarstva zdravlja za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora.

2. Odobrenje Istarske županije o koncesijskom obavljanju djelatnosti.

Ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini Barban neće se razmatrati.

Općinsko vijeće zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabare najpovoljnijeg ponuđača.

 

Klasa: 372-01/16-01/9
Ur.broj: 2168/06-16-02-1

Barban, 02.12.2016.god.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dalibor Paus, prof.