Lista studenata za dodjelu studentske stipendije

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 604-01/16-01/1
Ur.broj: 2168/06-16-02-7
Barban, 07. ožujka 2016.

Lista studenata za dodjelu studentske stipendije Općine Barban
za studentsku godinu 2015./2016.
(Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Barban – Službene novine Općine Barban 29/2015)

RB

Ime i prezime studenta, adresa; Fakultet
(naziv, mjesto, smjer)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

PETRA DOBRAN

Dobrani 1, Barban

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Ika,

Menadžment u turizmu

18

Sudjelovanje na međunarodnom natjecanju

6 bodova

24

2.

ADRIANA PLIŠKO

Manjadvorci 6, Barban

Pravni fakultet Rijeka, Integrirani studij prava

18

/

18

3.

STEPHANI JELČIĆ

Rebići 18/a, Barban

Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu

17

/

17

4.

RAHELA RADOLA

Hrboki 12, Barban

Pravni fakultet Rijeka, Integrirani studij prava

16

/

16

5.

ELENA ROCE

Gorica 13, Sutivanac, Barban

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva, Građevinski fakultet Rijeka

16

/

16

 

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.,v.r.