Lista studenata za dodjelu studentske stipendije Općine Barban

Klasa: 604-01/16-01/6
Ur.broj: 2168/06-17-02-9
Barban, 23. siječanj 2017.

Lista studenata za dodjelu studentske stipendije Općine Barban

za studentsku godinu 2016./2017.

(Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Barban – Službene novine Općine Barban 29/2015)

 

RB

Ime i prezime studenta,
adresa;
Fakultet
(naziv, mjesto, smjer)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

TAMARA BATEL
Bateli kod Želiski 33, Barban
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno – matematički fakultet, Geografija

18

/

18

2.

NIKOLINADOBRAN
Dobrani 1, Barban
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, preddiplomski sveučilišni interdisciplinarni studij Kultura i turizam

17

/

17

3.

HANI KOROMAN
Prhani 1, Barban
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

16

/

16

4.

IVANA BRUNJAK
Rebići 5, Barban
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam, Marketinško upravljanje

16

/

16

 

Općinski načelnik:
                Denis Kontošić, mag.educ.v.r.