JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području Općine Barban u 2024. godini.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21, 4/22) načelnik Općine Barban donosi

ODLUKU

o izmjeni Javnog poziva

za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sunčane elektrane za proizvodnju sunčane energije u kućanstvima

 na području Općine Barban u 2024.godini

 

I.

U Odluci o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području Općine Barban u 2024.godini mijenja se točka I. UVODNE ODREDBE tako da sada glasi:

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta za postavljanje sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u mrežnom radu, na području Općine Barban.

Cilj projekta je povećanje korištenje obnovljivih izvora energije te smanjenje režijskih troškova za kućanstva na području Općine Barban

Financijska sredstva za realizaciju navedenog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Općine Barban za 2024.godinu u iznosu od 8.800,00 EUR.

Planira se odobrenje maksimalno do 22 bespovratnih subvencija za  sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sunčane elektrane u 2024. godini u maksimalnom  iznosu od 400,00 EUR po korisniku.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 01. studenog 2024. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava.

II.

U Odluci o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području Općine Barban u 2024.godini mijenja se točka II. KORISNICI, UVJETI DODJELE I IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA tako da sada glasi:

Pravo na bespovratna financijska sredstva imaju fizičke  vlasnici/suvlasnici postojećih obiteljskih kuća, s prebivalištem na području Općine Barban.

 

Postojeća obiteljska kuća u smislu Javnog poziva (u tekstu: obiteljska kuća) je zgrada:

 • koja je zakonita odnosno izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj: 153113, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti), te koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost;
 • u kojoj je vise od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i koja ima najviše tri stambene jedinice.

 

Predmet Javnog Poziva nisu:

 • zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22100, 73100, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
 • obiteljske kuće koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, no isto nije pravomoćno), te kojima je suvlasnik pravna osoba;
 • postojeće fotonaponske elektrane na obiteljskim kućama koje se nadograđuju/proširuju.

 

Pravo na bespovratna financijska sredstva za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta, mogu ostvariti podnositelji zahtjeva ako  zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 

 • vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi;
 • vlasnici ili suvlasnici moraju imati prebivalište na području Općine Barban (u kojoj se projekt provodi) te obiteljska kuća na koju se bespovratna potpora odnosi mora biti na području Općine Barban;
 • imaju podmirene sve dospjele obveze prema Općini Barban po bilo kojoj osnovi;
 • imaju pomirene sve obveze s osnove javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava

Iznos bespovratnih financijskih sredstava koje podnositelji zahtjeva-korisnici  mogu ostvariti je 400,00 EUR po korisniku za izradu glavnog elektrotehničkog projekta za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima.

Opravdani troškovi po ovom Javnom pozivu su troškovi koji su neposredno vezani uz projekt  i neophodni za njegovu realizaciju,  nastali kod podnositelja zahtjeva u razdoblju od 01. siječnja 2023.pa nadalje što se dokazuje datumom izdavanja računa.

Korisnik je dužan podnijeti zahtjev za bespovratna sredstva na propisanom obrascu te priložiti sve  dokumente iz popisa na obrascu.

Zahtjev za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava zajedno sa popisom obvezne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev, sastavni je dio ovog Poziva.

 

III.

U Odluci o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području Općine Barban u 2024.godini  u točci IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU briše se dio koji glasi „obostrana preslika osobne iskaznice prijavitelja“.

IV.

Sve ostale točke Javnog poziva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sunčane elektrane za proizvodnju sunčane energije u kućanstvima na području Općine Barban u 2024.godini ostaju neizmijenjene.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 402-08/24-01/05
URBROJ: 2163-12-01/01-24-2
Barban, 06.ožujka 2024. godine

 

 

NAČELNIK

Dalibor Paus, v.r.

 

Preuzimanje:
Odluka o izmjeni Javnog poziva_sunčane elektrane

 

 

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
Općinski načelnik

KLASA: 402-08/24-01/5
URBROJ: 2163-12-01/01-24-1
Barban, 16. veljače 2024.godine

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Barban (“Službene novine Općine Barban” broj  22/13, 12/18, 60/21 i 4/22, Općinski načelnik Općine Barban dana 16. veljače 2024. godine, raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije

za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima

 na području Općine Barban u 2024. godini

 

 

I.

 UVODNE ODREDBE

 

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta za postavljanje sunčananih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u mrežnom radu, na području Općine Barban.

Cilj projekta je povećanje korištenje obnovljivih izvora energije te smanjenje režijskih troškova za kućanstva na području Općine Barban

Financijska sredstva za realizaciju navedenog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Općine Barban za 2024.godinu u iznosu od 9.000,00 EUR.

Planira se odobrenje maksimalno do 30 bespovratnih subvencija za za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane u 2024. godini u maksimalnom  iznosu do 300,00 EUR po korisniku.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 01. studenog 2024. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava.

 

   

II.

KORISNICI, UVJETI DODJELI I IZNOS BESPOVRATNIH POTPORA

 

 

Pravo na bespovratna financijska sredstva imaju fizičke  vlasnici/suvlasnici postojećih obiteljskih kuća, s prebivalištem na području Općine Barban.

 

Postojeća obiteljska kuća u smislu Javnog poziva (u tekstu: obiteljska kuća) je zgrada:

 • koja je zakonita odnosno izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj: 153113, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti), te koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost;
 • u kojoj je vise od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i koja ima najviše tri stambene

 

Predmet Javnog Poziva nisu:

 • zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22100, 73100, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
 • obiteljske kuće koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, no isto nije pravomoćno), te kojima je suvlasnik pravna osoba;
 • postojeće fotonaponske elektrane na obiteljskim kućama koje se nadograđuju/proširuju.

 

Pravo na bespovratna financijska sredstva za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta, mogu ostvariti podnositelji zahtjeva ako  zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 

 • vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi;
 • vlasnici ili suvlasnici moraju imati prebivalište na području Općine Barban (u kojoj se projekt provodi) te obiteljska kuća na koju se bespovratna potpora odnosi mora biti na području Općine Barban;
 • imaju podmirene sve dospjele obveze prema Općini Barban po bilo kojoj osnovi;
 • imaju pomirene sve obveze s osnove javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava

 

Iznos bespovratnih financijskih sredstava koje podnositelji zahtjeva-korisnici  mogu ostvariti je do 50% vrijednosti  iznosa troška izrade glavnog elektrotehničkog projekta za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, bez PDV-a, a maksimalno  do 300,00 EUR po korisniku.

 

Opravdani troškovi po ovom Javnom pozivu su troškovi koji su neposredno vezani uz projekt  i neophodni za njegovu realizaciju,  nastali kod podnositelja zahtjeva u razdoblju od 01. siječnja 2023.pa nadalje što se dokazuje datumom izdavanja računa.

Korisnik je dužan podnijeti zahtjev za bespovratna sredstva na propisanom obrascu te priložiti sve  dokumente iz popisa na obrascu.

 

Zahtjev za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava zajedno sa popisom obvezne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev, sastavni je dio ovog Poziva.

 

III. POSTUPAK DODJELE

 

Pristigli zahtjevi će se razmatrati samo ukoliko su pristigli u zadanom roku odnosno do 01. studenog 2024. godine te ukoliko budu kompletni sa svom popratnom dokumentacijom navedenom u obrascu zahtjeva.

 

Za provedbu ovog Javnog poziva zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Barban.

Prijave se ocjenjuju i odobravaju po redosljedu zaprimanja potpune prijave, te te će se prva faza ocjenjivanja zaprimljenih prijava izvršiti najkasnije do 30.06.2024.godine. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Odluku o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta, za sunčane elektrane na području Općine Barban donosi Općinski načelnik  na temelju dinamike pristizanja potpunih prijava.

Jedinstveni upravni odjel, može, ukoliko smatra da je isto bitno za odlučivanje u svezi zaprimljenog zahtjeva, zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a koju su prijavitelji dužni dostaviti u roku od 5 radnih dana, u protivnom će se zahtjev smatrati odbijenim.

Isplata bespovratnih financijskih sredstava korisniku za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta za sunčane elektrane izvršava se temljem odluke i sklopljenog Ugovora  na tekući račun korisnika.

Preduvjet za isplatu sredstava na tekući račun građana je plaćeni račun za izradu glavnog elektrotehničkog projekta za sunčanu elektranu za proizvodnju električne energije, te dokaz o uplati navedenih računa (izvod sa tekućeg računa, potvrde o izvršenoj transakciji).

 

 

IV.OBVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU:

 

 • potpisan i cjelovito popunjen Obrazac 1_ zahtjev za sufinanciranje;
 • potpisan i cjelovito popunjen Obrazac 2_Izjava;
 • obostrana preslika osobne iskaznice prijavitelja ili elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e-građani) ili Uvjerenje o prebivalištu iz kojeg je razvidno da prijavitelj ima prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se fotonaponski sutav postavlja;
 • zemljišno-knjižni izvadak za obiteljsku kuću( e-zemljišne knjige);
 • preslika računa za glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za predmetnu obiteljsku kuću;
 • dokaz o plaćanju računa-izvadak sa tekućeg računa ili potvrda o izvršenoj transakciji;
 • preslika izrađenog glavnog elektrotehničkog projekta;
 • dokaz kojim se dokazuje IBAN prijavitelja- preslika kartice tekućeg računa/pisana potvrda banke o IBANU;
 • potvrda Općine Barbn o nepsotojanju dugovanja;
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim dospjeliim obvezama javnog davanja (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva);

 

 

V.

 

OSTALE ODREDBE

 

Obrasci zahtjeva za bespovratna financijska sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta, opremu i radove  za sunčane elektrane za obiteljske kuće na području Općine Barban te predmetni Javni poziv mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban, www.barban.hr.

Ostale informacije mogu se zatražiti telefonom na broj 052/ 567-635 e-poštom na doris.puzar@barban.hr u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban.

Zahtjev za dodjelu jednokratne potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na adresu:

 

Općina Barban

Jedinstveni upravni odjel

Barban 69, 52207 Barban

  

i to osobnom predajom u pisarnicu Općine Barban na istoj adresi, preporučenom pošiljkom ili dostavom elektronskim putem na adresu info@barban.hr  s naznakom:  „“Bespovratna sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za  sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području Općine Barban u 2024. godine“

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25./13., 85./15.),Općina Barban kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na mrežnim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesa javnosti, Općina Barban objavljuje svoje normativne akte na službenoj mrežnoj stranici i u „Službenim novinama Općine Barban“. Slijedom navedenog, smatrat će se da je prijavitelj, podnošenjem zahtjeva za  subvenciju koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na mrežnim stranicama i u „Službenim novinama Općine Barban“, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

 

 

NAČELNIK 

Dalibor Paus, v.r.

 

 

Preuzimanja: