JAVNI POZIV – za subvencioniranjeizrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za subvencioniranjeizrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2022. godini Klasa: 402-01/22-01/13  Urbroj: 2163-01/11-22-02 od 21. rujna 2022. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije objavljuje

 

JAVNI POZIV

za subvencioniranjeizrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2022. godini

 

 

PREDMET  JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2022. godini (dalje u tekstu: Poziv) je dodjela sredstava Istarske županije fizičkim osobama – građanima za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za  proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, isključivo na području Istarske županije.

 

CILJ JAVNOG POZIVA

 

Cilj ovog Poziva je povećanje udjela obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području Istarske županije.

 

IZNOS I NAMJENA FINANCIJSKIH SREDSTAVA

 

Financijska sredstva za realizaciju Poziva u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn osigurana su u Proračunu Istarske županije, razdjelu 014 Upravnog odjela za gospodarstvo na poziciji 226293.

Prijavitelji se mogu prijaviti za izradu glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane u kućanstvima. Subvencioniranje će iznositi 50%, a najviše do 2.000,00 kn (s PDV-om).

Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

 

KORISNICI SREDSTAVA

 

Pravo na sredstva Istarske županije sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti fizičke osobe – građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete (dalje u tekstu: Korisnici):

 1. vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće za koju se projekt izrađuje;
 2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće za koju se projekt izrađuje, na području Istarske županije;
 3. prihvate uvjete subvencioniranja sukladno Pozivu i općim aktima Istarske županije;
 4. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili neregularnih dugovanja prema Istarskoj županiji;
 5. sklope s Istarskom županijom Ugovor o subvencioniranju

 

Obiteljska kuća u smislu ovog Poziva je zgrada:

 1. koja je zakonita:
 • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu isti mora biti izvršan)
 • koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost
 1. u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i koja ima najviše tri stambene jedinice.

Predmet Poziva nisu:

 • zgrade koje imaju upraviteljasukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
 • obiteljske kuće:
  • koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, no isto nije pravomoćno),
  • kojima je suvlasnik pravna osoba
 • obiteljske kuće sa postojećimsunčanim elektranama na obiteljskim kućama koje se nadograđuju/proširuju

 

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

 

Subvencioniranje izrade projektne dokumentacije za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Prihvatljiv je trošak izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.

Glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvu:

 • može biti izrađen, a račun ispostavljen i plaćen od 01.01.2022. godine do dana podnošenja zahtjeva;
 • može biti planiran i u tom slučaju, ako su svi uvjeti zadovoljeni, odobriti će se financiranje na temelju predračuna/ponude, a isplata će se izvršiti uz uvjet da najkasnije do 25.11.2022. godine korisnik subvencije Istarskoj županiji dostavi račun, dokaz plaćanja projekta i kopiju glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane.

 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

 

Dokumentacija se smatra potpunom ukoliko sadržava:

 

 1. obrazac zahtjeva za subvencioniranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, koji je ispunjen i potpisan (priložen je u dokumentaciji uz Javni poziv);
 2. obostranudigitalnupresliku osobne iskaznice vlasnika i suvlasnika ili potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljivo da prijavitelj ima prebivalište na adresi obiteljske kuće koja je predmet prijave;
 3. zadnji važeći dokaz o zakonitosti/legalnosti građevine (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora imati žig izvršnosti ili pravomoćnosti):
  • akt za građenje ili
  • akt za uporabu ili
  • akt za ozakonjenje ili
  • akt ili dokument kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom;
 1. zemljišno –knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće (ili potvrda suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar)
 2. uvjerenje/potvrda nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica, ukoliko se razlikuju brojevi čestica u dokazima:
  • zakonitosti obiteljske kuće i
  • vlasništva ili suvlasništva;
 1. izjavu podnositelja zahtjeva koja je ispunjena i potpisana(priložena je u dokumentaciji uz Javni poziv)
 2. financijsku dokumentaciju:
  1. za glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane koji je izrađen i isplaćen:
   -račun za izradu glavnog elektrotehničkog projekta, s jediničnom cijenom i PDV-om;
   – dokaze o plaćanju Korisnika po računu (opća uplatnica ili izvod iz transakcijskog računa ili potvrda banke o uplati ili potvrda o plaćanju ili drugi odgovarajući dokaz),
   – kopija glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane
  2. za glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane koji u trenutku predaje prijave nije izrađen i isplaćen:
   – Ponudu ili predračun davatelja usluge izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane s jediničnom cijenom i PDV-om;

 

Istarska županija zadržava pravo traženja dostave dodatne dokumentacije, po potrebi.

 

NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA POZIV

Prijava na ovaj Javni poziv podnosi se na jedan od navedenih načina:

 

 1. u PDF ili JPG obliku na e-mail adresu: gospodarstvo@istra-istria.hr, Predmet (naslov e-pošte):„Prijava za izradu glavnog projekta sunčane elektrane – Istarska županija“
  Korisnik je obvezan čuvati izvornike dostavljene dokumentacije doisteka svih rokova utvrđenih ugovorom te omogućiti Istarskoj županiji uvid u istu prilikom provođenja kontrole.Korisnik je obvezan zatražiti potvrdu o primitku e-pošte.
 1. u pisanom obliku preporučenom poštom sa naznakom dana i vremena predaje pošiljke pošti ili osobnom dostavom u Pisarnicu Istarske županije (Splitska 14, 52100 Pula) uz potvrdu pisarnice Istarske županije o datumu i vremenu primitka prijave, u zatvorenoj omotnici, s imenom, prezimenom i adresom Podnositelja prijave i uz naznaku „Prijava za izradu glavnog projekta sunčane elektrane – Istarska županija“ na adresu:

Istarska županija
Upravni odjel za gospodarstvo
Splitska 14, 52100 Pula

Rok za dostavu prijave je od dana objave Javnog poziva do 25. studenog 2022. godine ili do iskorištenja sredstava.

U trenutku iskorištenja sredstava, preostale zaprimljene prijave se više neće razmatrati.

Prijavitelj u roku za podnošenje prijava može podnijeti jednu prijavu.

Vremenom zaprimanja smatra se:

 • za prijave predane putem e-pošte, datum i vrijeme zaprimanja e-pošte
 • za prijave poslane poštom, datum i vrijeme na omotnici u kojoj je poslana prijava
 • za prijave predane osobno, datum i vrijeme zaprimanja u pisarnici.

Dan i vrijeme zaprimanja potpune obvezne dokumentacije smatra se danom i vremenom zaprimanja Zahtjeva.

Dopunom dokumentacije nije dopušteno mijenjati prijavu na način kojim se povećavaju tražena bespovratna sredstva.

 

OBRADA PRIJAVA

 

Procedura dodjele

 1. Istarska županija će osnovati tročlano povjerenstvo za pregled dokumentacije predanih prijava
 2. Istarska županija ima pravo provjeravati dokumentaciju i podatke iz prijave.
 3. Neće se razmatrati prijave
  • koje nisu predmet Poziva ili
  • koje su neuredne i li nepotpune ili
  • koje su podnesene:od osoba koje Pozivom nisu određene kao korisnici sredstava Istarske županije ili imaju dospjelo nepodmireno i/ili neregulirano dugovanje prema Istarskoj županiji; prije navedenog službenog roka za podnošenje prijava na ovaj Poziv; nakon isteka kalendarskog roka Poziva.
 1. Povjerenstvo razmatra prijave, prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja,te na svakoj sjednici donosi Odluku o upućivanju u daljnju proceduru svih zahtjeva koji su zadovoljili uvjete Poziva (u daljnjem tekstu: Odluka Povjerenstva).
 2. Župan donosi Zaključak o odobrenju subvencija temeljem Poziva(u daljnjem tekstu: Zaključak) i temeljem Odluke Povjerenstva.
 3. Zaključak se objavljuje na mrežnoj stranici www.istra-istria.hr;
 4. Istarska županija dostavlja e- poštom Prijavitelju:
  o          Dopis/prethodnu suglasnost o odobrenju subvencije, Zaključak i Ugovor na potpis, ukoliko su u cijelosti ispunjeni uvjeti iz ovog Poziva
  o          Obavijest da prijava ne ispunjava uvjete Poziva, s obrazloženjem

Odabrani Prijavitelji su dužni dužni dva potpisana primjerka Ugovora vratiti Istarskoj županiji:

1)         poštom na adresu Splitska 14, 52100 Pula, Upravni odjel za gospodarstvo

2)         u pisarnicu Istarske županije na istu adresu

 1. Nakon što Župan Istarske županije potpiše Ugovore, jedan primjerak se preporučenom poštom dostavlja Korisniku, te se vrši isplata prema odredbama u Ugovoru.
 2. Istarska županija objavljuje Obavijest o privremenom zatvaranju Poziva na mrežnoj stranici www.istra-istria.hr.

 

Ukupan iznos opravdanih troškova i bespovratnih sredstava, kao i intenzitet subvencije ne mogu biti veći nego što je prijavitelj zatražio prijavom na ovaj Javni poziv.

U slučaju kada je Istarska županija donijela odluku po ovom Pozivu i dostavila Korisniku Ugovor na potpisivanje, a Korisnik nije u za to određenom roku vratio potpisani Ugovor niti obavijestio Istarsku županiju o razlozima kašnjenja, Istarska županija će smatrati da je korisnik povukao svoju prijavu i odustao od potpisivanja Ugovora.

 

OSTVARENJE (REALIZACIJA) PRIHVAĆENIH PRIJAVA

 

Istarska županija će, temeljem Zaključka, s odabranim Prijaviteljem sklopiti Ugovor o subvencioniranju izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima.

Istarska županija ima pravo pratiti namjensko korištenje sredstava.

U slučaju neispunjenja navedenih uvjeta ili nenamjenskog trošenja sredstava:

 1. neće se steći uvjeti za isplatu odobrenih sredstava, odnosno,
 2. od Korisnika će se zatražiti povrat isplaćenih sredstava sa zakonskom zateznom kamatom za razdoblje od isplate do povrata istih.

 

ISPLATA SREDSTAVA SUBVENCIJE

 

Istarska županija će sredstva subvencije isplaćivati jednokratno. Ako je predana sva dokumentacija (uključujući račun, dokaz o uplati i preslika projekta) za izradu glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane u kućanstvima isplata će se izvršiti u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora.

Ako glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvimanije plaćen od strane Korisnika u trenutku prijave na Javni poziv, Istarska županija će Korisniku isplatiti ugovorena sredstva u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije za isplatu, priznate od strane Istarske županije, koju je Korisnik dužan dostaviti Istarskoj županijipoštom (na adresu: Splitska 14, 52100 Pula, Upravni odjel za gospodarstvo) ili u pisarnicu Istarske županije (na istu adresu) ili elektroničkom poštom na adresu gospodarstvo@istra-istria.hr, a koja obvezno sadrži:

 

 1. Račun s PDV-om, u izvorniku ili preslici:
 2. Dokaze o plaćanju Korisnika po računima (opće uplatnice ili izvodi iz transakcijskog računa ili potvrde banke o uplati ili potvrda o plaćanju ili drugi odgovarajući dokaz), u izvorniku ili preslici,
 3. Elektronički dokument (pdf) ili sken/preslika elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima.

U slučaju zaprimanja nepotpune dokumentacije za isplatu, Istarska županija će e-poštom ili poštom zatražiti njenu dopunu.

 

OSTALE ODREDBE

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Istarska županija kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na mrežnim stranicama. Slijedom navedenog, Prijavitelj podnošenjem Zahtjeva za subvencioniranje koji sadrži njegove osobne podatke daje privolu da Istarska županija prikuplja, obrađuje, pohranjuje i prenosi njegove osobne podatke u svrhu:

  • obrade zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava,
  • sklapanja ugovora u vezi s predmetom zahtjeva,
  • oglašavanja i objavljivanja na službenim mrežnim i ostalim stranicama i očevidnicima Županije te registrima nadležnih Ministarstava,
  • kontaktiranja u svezi dostave informacija za izradu evaluacije učinka dodijeljenih sredstavasve uz primjenu obvezujućih odredbi Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podatka (u nastavnom tekstu Opća uredba), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018) od 9. svibnja 2018. godine, te ostalih nacionalnih propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

Korisnik podnošenjem zahtjeva potvrđuje da je upoznat  sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, prijenos, objavu i pohranu svojih osobnih podataka u predmetnu svrhu, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Županije. Prava  i postupanja u odnosu na osobne podatke mogu se vidjeti i na web stranici www.istra-istria.hr.

 

Ovaj Javni poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Istarske županije www.istra-istria.hr.

Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo putem elektroničke pošte

gospodarstvo@istra-istria.hr.

 

KLASA: 402-01/22-01/01

URBROJ: 2163-22/1-22-08

Datum: 23. rujna 2022.

ŽUPAN               Boris Miletić

 

Prilozi:

Javni poziv IŽ – sunčane elektrane

Zahtjev za subvencioniranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2022. godini

lzjava podnositelja zahtjeva