Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija u 2021. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2021. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, zamjenik načelnika Općine Barban raspisuje

 

JAVNI POZIV

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2021. godini

 

I.

 

Općina Barban poziva udruge sa sjedištem na području Općine Barban i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Barban, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

 

II.

 

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

 1. KULTURA
 2. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
 3. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
 4. TURIZAM

III.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području, kako slijedi:

 

 1. Prioritetno područje: KULTURA

Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:

 

1.1. Promicanje nematerijalne kulturne baštine,

1.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

 

 1. Prioritetno područje: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:

 

2.1. Prioritetna područja :

 1. djeca i mladi,
 2. starije osobe i palijativna skrb,
 3. osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju

2.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

 

 1. Prioritetno područje: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Programi, projekti i aktivnosti koje se odnose na jačanje civilnog društva na području Općine Barban, tj. veću uključenost civilnog društva. Programi, projekti i aktivnosti mogu se odnositi na sljedeća prioritetna područja:

 

3.1. Uključenje u organizaciju već postojećih programa, projekata i manifestacija

3.2. Širenje partnerstva kroz uspostavljanje suradnje s organizacijama izvan područja Općine                 Barban

3.3. Razvoj znanosti

3.4. Zaštita i uređenje okoliša

3.5. Jačanje društvene uključenosti socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina (osoba s invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, žena, starijih nezaposlenih osoba, ovisnika o drogama, žrtava obiteljskog nasilja, osoba koje skrbe o ovisnim članovima obitelji, beskućnika i drugih manjih skupina).

 

 1. Prioritetno područje: TURIZAM

Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:

 

4.1. Turizam (poticanje programa u turizmu, edukacije, te edukacijski projekti i programi, općinske manifestacije).

IV.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 210.000,00 kuna.

Planirana vrijednost Javnog poziva po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi:

Oznaka

prioritetnog

područja

Projekti, programi,

manifestacije

Iznos

financijskih

sredstava

u kn

Najniži iznos

sredstava koji

se može

prijaviti i

ugovoriti po

pojedinoj

prijavi u kn

Najviši iznos

sredstava koji

se može

prijaviti i

ugovoriti po

pojedinoj

prijavi u kn

Očekivani

broj

ugovora

1.                                                                          KULTURA
1.1. Promicanje nematerijalne kulturne baštine

 

130.000,00 5.000,00 75.000,00 4
1.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
2.                                                       ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
2.1. Projekti i aktivnosti sukladno prioritetnim područjima  

20.000,00

 

1.000,00

 

15.000,00

 

5

2.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
3.                                                         RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
3.1. Uključenje u organizaciju već postojećih programa, projekata i manifestacija  

 

35.000,00

 

 

1.000,00

 

 

20.000,00

 

 

4

3.2. Širenje partnerstva kroz uspostavljanje suradnje s organizacijama izvan područja Općine                 Barban
3.3. Razvoj znanosti
3.4. Zaštita i uređenje okoliša
3.5. Jačanje društvene uključenosti socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina
4.                                                                          TURIZAM
4.1. Turizam (poticanje programa u turizmu, edukacije, te edukacijski projekti i programi, općinske manifestacije) 25.000,00 1.000,00 15.000,00 3

 

V.

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2021. godine.

VI.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog poziva.

 

VII.

 

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Barban ili preporučenom pošiljkom na adresu:

 

OPĆINA BARBAN

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

Barban 69, 52207 Barban

 „Javni poziv za udruge – ne otvaraj“

 

do srijede, 24.02.2021. do 15:00 sati, neovisno o načinu dostave.

VIII.

 

Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje utvrđuje zamjenik načelnika Općine Barban.

 

IX.

 

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

 

 

X.

 

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u Proračunu Općine Barban za 2021. godinu, Općina Barban će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

 

XI.

 

Prijavitelji koji su nezadovoljni Odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

 

 

XII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@barban.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

 

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Dalibor Biletić

 

 

KLASA: 402-04/21-01/01
URBROJ: 2168/06-01-21-3

 

Barban, 22. siječnja 2021. godine

 

Preuzimanja:

Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban
1. Izmjene Pravilnika o financiranju udruga
Godišnji Plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje Udruga u 2021.
Odluka o raspisivanju Javnog poziva
Javni poziv
Upute-za-prijavitelje_Barban
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Popis-priloga-koje-je-potrebno-priložiti-uz-prijavu
Obrazac za procjenu kvalitete
Ugovor o financiranju
Obrazac-za-opisni-izvještaj
Obrazac-za-financijski-izvještaj