JAVNI POZIV za dodjelu potpora malih vrijednosti raznih područja namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2024. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele sredstava za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2024. godinu, namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, KLASA: 402-04/24-01/04, UR.BROJ: 2163-12-01/01-24-1 od 10. svibnja 2024. godine, Načelnik Općine Barban raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora malih vrijednosti raznih područja

namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2024. godini

 

 

I.

 Općina Barban dodjeljuje potpore malih vrijednosti za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstva i pokroviteljstva od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2024. godini, u raznim prioritetnim područjima, i to:

  • za nepredviđene aktivnosti koje, iz opravdanih razloga, nisu bile planirane u godišnjem planu udruge i Proračunu Općine Barban,
  • za aktivnosti planirane godišnjim planom udruge i Proračunom Općine Barban za koje se tijekom godine utvrdi da za njih nisu planirana dovoljna sredstva.

Potpore malih vrijednosti mogu se dodijeliti jednokratno tijekom proračunske godine.

 

II.

 

Financijska sredstva Proračuna Općine Barban za 2024. godinu planirana za potpore malih vrijednosti mogu se dodijeliti u ukupnom godišnjem iznosu koji ne prelazi:

  • 000,00 EUR za nepredviđene aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu planirane u godišnjem planu,
  • 700,00 EUR za planirane aktivnosti udruga za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu planirana dovoljna sredstva.

III.

 

Općina Barban poziva udruge koje provode manje projekte, aktivnosti ili manifestacije, na području Općine Barban, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku projektima, aktivnostima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

 

IV.

 

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti manje projekte, aktivnosti, manifestacije, sponzorstva i pokroviteljstva (u daljnjem tekstu: projekti) iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva.

 

V.

 

Udruge ne mogu dobiti potporu sukladno ovom Javnom pozivu ukoliko su već prethodno prijavile projekt i kojima je dodijeljena potpora na temelju Javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2024. godini, odnosno Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Barban za 2024. godinu.

 

VI.

 

Sredstva za potpore malih vrijednosti planirana su u Proračunu Općine Barban za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 10.000,00 EUR.

Planirana vrijednost sredstava koja se dodjeljuje temeljem ovog Javnog poziva, najniži i najviši iznos sredstava i očekivani broj ugovora, određuju se kako slijedi:

 

Javni poziv za potpore malih vrijednosti raznih područja namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2024. godini
 

 

Naziv područja

 

 

Naziv javnog poziva

 

Ukupan iznos financijskih sredstava

(u €)

Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti (u €) Najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti

(u €)

 

Očekivani broj ugovora

 

 

POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI RAZNIH

PODRUČJA

Javni poziv za potpore malih vrijednosti

raznih područja namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2024. godini

 

 

 

 

10.000,00

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

1.000,00

 

 

 

 

8

 

VII.

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt u okviru ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2024. godine.

Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti otvoren je do 31. prosinca 2024. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava.

Rok za podnošenje prijava, sukladno ovom Javnom pozivu, je do 31. prosinca 2024. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava. U trenutku iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava na mrežnoj stranici www.barban.hr objavit će se Obavijest o zatvaranju Javnog poziva.

 

VIII.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog poziva.

Svi obrasci moraju biti potpisani od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave i ovjereni pečatom udruge.

 

IX.

 

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Barban ili preporučenom pošiljkom na adresu:

OPĆINA BARBAN

Barban 69, 52 207 Barban

„Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti“

 

X.

Odluke o dodjeli financijskih sredstava, nakon provedenog postupka provjere formalne valjanosti podnesenih prijava te procjene kvalitete projekta i usklađenosti ciljeva projekata s općim ciljevima i ciljevima razvoja prioritetnog područja, donosi Općinski načelnik, uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti proračuna.

 

XI.

 

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte u Proračunu Općine Barban za 2024. godinu, Općina Barban će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori.

 

XII.

 

Prijavitelji koji su nezadovoljni Odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana dostave pisane obavijesti o nemogućnosti dodjele potpore male vrijednosti.

 

Prigovor se može podnijeti na natječajni postupak. Prigovor koji se ne odnosi na natječajni postupak, nadležno upravno tijelo će odbaciti.

Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

 

XIII.

 Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno podnesene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv, vezano za financiranje potpora malih vrijednosti, mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@barban.hr najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Barban ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

 

 

NAČELNIK

Dalibor Paus

 

 

KLASA: 402-04/24-01/04
UR.BROJ: 2163-12-01/01-24-2

 

Barban, 15. svibnja 2024. godine

 

 

PREUZIMANJA:

(0) Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban – 2022.

(1) Odluka o raspisivanju Javnog poziva

(2) Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti

(3) Upute-za-prijavitelje_Barban

(4) Obrazac 1 – Obrazac opisa projekta

(5) Izjava o urednom ispunjavanju obveza

(6) Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

(7) Obrazac 2 – Obrazac za opisni izvještaj provedbe projekta