JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina putem prikupljanja pismenih ponuda

 

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153,09, 143/12) te članaka 7. i 24 Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban objavljuje slijedeći

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.

            Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi:

 

 1. K.O. GOČAN – građevinsko zemljište:
 •   kč.br.2514/14             od     2335 m2
 •   kč.br.2514/21 od         11 m2
 •  kč.br.2514/22 od         97 m2
 •  kč.br.2514/28             od    66 m2

________________________

UKUPNO =    2509 m2

 

Sve navedene nekretnine pod toč. I. – 1. čine jednu građevinsku parcelu sukladno Urbanističkom planu uređenja gospodarske zone Barban („Službene novine Općine Barban” br.23/08) unutar granica gospodarske zone Barban i prodaju se u paketu kao jedinstvena građevinska parcela.

Jedinstvena građevinska parcela iz toč. I.-1. namijenjena je za smještaj pogona za obavljanje gospodarskih djelatnosti.

Ako kupac u roku 2 godine, od potpisa kupoprodajnog ugovora, ne izgradi halu pod krovom za navedenu djelatnost, tada je dužan platiti eventualnu razliku između plaćene cijene i, od strane sudskoga vještaka utvrđene, trenutne tržne cijene zemljišta (utvrđena nakon 2 god. od dana potpisa kupoprodajnog ugovora).

Početna cijena za kupnju nekretnina pod toč. I. – 1.  iznosi 191.938,50 kuna, a jamčevina iznosi 19.193,85 kuna.

II.

Osobe zainteresirane za kupnju nekretnina izloženih u ovom natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN

Sa naznakom

„NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno 10.04.2014.godine.

III.

Povjerenstvo za provedbu natječaja će na osnovu ponuđene djelatnosti i cijene odabrati najpovoljniju ponudu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.

PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:

 • naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
 • točnu oznaku svih katastarskih čestica i katastarsku općinu za koju se ponuda daje
 • visinu ponuđene cijene u kunama
 • Izjavu o gradnji objekta kojom se kupac obvezuje na izgradnju definiranu u točki I. (namjena, površina)

Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice) ili registracije za pravne osobe
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj: HR1024070001800600009, poziv na broj 68 7757-OIB.

 • Potvrda porezne uprave kojom se utvrđuje da podnositelj ponude nema dospjelih, nepodmirenih dugovanja, ne starija od 30 dana

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i  neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.

Otvaranje ponuda je javno i održati će se dana 14.04.2014. godine u 20.00 sati.

VI.

Ugovor o kupoprodaji zaključit će se u roku od 8 (osam) dana po proglašenju  najpovoljnijeg natjecatelja.

Za uplaćenu jamčevinu umanjiti će se kupoprodajna cijena.
U slučaju odustanka od kupnje ili nezaključenja ugovora u roku gubi se pravo  na povrat jamčevine.

Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i  ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, obveza gradnje objekta pod krov, plaćanje razlike cijene kod neispunjavanja obveze gradnje u zadanome roku, kao i ostala prava i obveze.

Klasa: 944-05/14-01/16
Ur.broj: 2168/06-14-02-1
Barban, 27.03.2014.god.

 

OPĆINA BARBAN