JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15), Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Općine Barban 32/2016) te Odluke o raspisivanju javnog najtječaja za zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda, Klasa: 372-03/20-01/06, Ur.broj: 2168/06-01-20-1, Općinski načelnik Općine Barban raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda 

 

 

I. PREDMET ZAKUPA

 

Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora za trgovačku djelatnost (trgovina na malo prehrambenim proizvodima):

zgrada Društvenog doma u Hrboki (dio zgrade), k.o. Prnjani, k.č. 2491/11, površine 90 m2.

Početna mjesečna zakupnina iznosi 7,50 kn/m2, odnosno ukupno 675,00 kn. (uvećano za PDV) 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se na rok od 5 (pet) godina.

Mjesečna zakupnina plaća se mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga dana u mjesecu temeljem računa koje ispostavlja Općina Barban.

 

II.    JAMČEVINA

 

Utvrđuje se jamčevina u iznosu od 500,00 kn koju je ponuditelj obvezan uplatiti najkasnije do zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 7811 – OIB, s naznakom jamčevina za poslovne prostore iz natječaja 27.11.2020.
Jamčevina se uračunava u mjesečnu zakupninu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

 

III.   UVJETI NATJEČAJA

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe sa sjedištem u RH, registrirane za obavljanje trgovačke djelatnosti koja uključuje trgovinu na malo prehrambenim prozivodima.

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.

Pismena ponuda mora sadržavati:

  1. Naziv i sjedište ponuditelja, adresu i OIB
  2. Oznaku poslovnog prostora
  3. Visinu ponuđene mjesečne zakupnine u kunama
  4. Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj

Uz pismenu ponudu potrebno je dostaviti:

  1. Kopiju rješenja o upisu u odgovarajući registar
  2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice
  3. Ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno punomoćnike)
  4. Dokaz o prvenstvenom pravu zakupa (ako se to pravo želi ostvariti)
  5. Ovjerenu bjanko zadužnicu od strane javnog bilježnika na iznos do 000,00 kn za osiguranje šestomjesečne zakupnine u iznosu najpovoljnije utvrđene zakupnine.

 

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja ili članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

 

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE

 

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:

Općina Barban

Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup poslovnog prostora Barban 69,  52207 Barban s naznakom

„Natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvarati“

 

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu, odnosno do 04.12.2020. do 14,00 sati.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

 

V.    OTVARANJE PONUDA

 

Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 09.12.2020. u 14,00 sati. Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

VI. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA

 

Po okončanju postupka natječaja općinski načelnik donosi odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Ugovor će se sklopiti s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 15 dana od  donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

VII.          PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Općina Barban može odbiti sve ponude i poništiti natječaj.

Klasa: 372-03/20-01/06 Ur.broj: 2168/06-01-20-2

Barban, 27. studeni 2020.

 

Općinski načelnik:

Dalibor Paus,v.r.

 

Preuzimanje dokumenta:

Javni natječaj 27.11.2020.