Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Općine Barban 32/16) te Odluke o raspisivanju javnog najtječaja za zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda, Klasa: 372-03/20-01/01, Ur.broj: 2168/06-01-19-1, Općinski načelnik Općine Barban raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora
putem prikupljanja pisanih ponuda

 

I. PREDMET ZAKUPA

Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora:

u zgradi Društvenog doma u Bičići (dio zgrade), izgrađen na k.č. 2629/1, k.o. Šajini površine 11,1 m2.

Početna mjesečna zakupnina iznosi ukupno 200,00 kn (uvećano za PDV).

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se na rok od 2 (dvije) godine.

Mjesečna zakupnina plaća se mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga dana u mjesecu temeljem računa koje ispostavlja Općina Barban.

II. JAMČEVINA

Utvrđuje se jamčevina u iznosu od 200,00 kn koju je ponuditelj obvezan uplatiti najkasnije do zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.
Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 9016 – OIB ponuditelja, s naznakom jamčevina za poslovne prostore iz natječaja od 31.01.2020.
Jamčevina se uračunava u mjesečnu zakupninu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

III. UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe sa sjedištem u RH.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.

Pismena ponuda mora sadržavati:
1. Naziv i sjedište ponuditelja, adresu i OIB
2. Detaljan opis namjene prostora odnosno djelatnosti koja će se obavljati u prostoru
3. Oznaku poslovnog prostora
4. Visinu ponuđene mjesečne zakupnine u kunama
5. Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj
Uz pismenu ponudu potrebno je dostaviti:
1. Kopiju rješenja o upisu u odgovarajući registar
2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice
3. Ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno punomoćnike)
4. Dokaz o prvenstvenom pravu zakupa (ako se to pravo želi ostvariti)

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja ili članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:

Općina Barban
Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup poslovnog prostora
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu, odnosno do 08.02.2020. do 14:00 sati.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 11.02.2020. u 10:00 sati.
Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

VI. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA

Po okončanju postupka natječaja općinski načelnik donosi odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Ugovor će se sklopiti s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 15 dana od donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Općina Barban može odbiti sve ponude i poništiti natječaj.

Klasa: 372-03/20-01/01
Ur.broj: 2168/06-01-20-2

Barban, 31. siječnja 2020. godine

Općinski načelnik:
Dalibor Paus