Javni natječaj za prodaju nekretnine-kč.br. 229/ZGR. k.o. Prnjani.

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, dalje: Zakon), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban („Službene novine“ Općine Barban broj 33/2016) i članka 34. Statuta Općine Barban ( „Službene novine“ broj 22/13, 12/18 i 60/21), Općinski načelnik raspisuje  sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine kč.br. 229/ZGR.k.o. Prnjani
putem prikupljanja pisanih ponuda

 

I. NEKRETNINE

K.O. Kč.br. Zk.ul.

Vlasnički dio

Namjena Površina Početna tržišna cijena (u kn) Jamčevina
(u kn)

Prnjani

229/ZGR.

18645

Općina Barban
1/1

građevinsko
područje

48 m²

8.000,00

800,00

II. JAMČEVINA

Jamčevina iznosi 10% od početne cijene nekretnine, te se uplaćuje putem opće uplatnice u korist računa Općine Barban IBAN: HR1024070001800600009, model:68, poziv na broj: 7757-OIB ponuditelja.
Jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude izabrana kao najpovoljnija izvršit će se povrat uplaćene jamčevine u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

III. UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području RH.

Za izložene nekretnine na ovom natječaju ne postoji mogućnost zamjene.

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kuporodajne cijene.

Pisana ponuda mora sadržavati:
1.         Ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja za pravne osobe, adresu i OIB
2.         Naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
3.         Visinu ponuđene cijene u kunama
4.         Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj

Uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:
1.         Kopiju osobne iskaznice, odnosno rješenje o upisu u odgovarajući registar za pravne osobe
2.         Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice

Ponuda mora biti vlastoručno potpisana i ovjerena od strane podnositelja ponude.

 

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:
Općina Barban
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za prodaju nekretnine – kč.br. 229/ZGR. k.o Prnjani-ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu , odnosno do 09.travnja 2021.godine.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održati će se dana 12. travnja 2021.godine u 09,30 sati u službenim prostorijama Općine Barban.
Povjerenstvo za prodaju nekretnina dostaviti će nadležnom tijelu koje donosi odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude zapisnik te prijedlog odluke s obrazloženjem.

VI. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostaviti će se svim ponuditeljima koji su podnijeli ponude, u roku od 15 dana od dana donošenja iste.
Općina Barban će sa ponuditeljem čija ponuda ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

VII. ROK PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE I JAMSTVO
Najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti na račun Općine Barban  jednokratno-cjelokupni iznos postignute cijene, u suprotnom se smatra da je odustao od ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VIII.UPIS PRAVA VLASNIŠTVA I PREDAJA NEKRETNINE U POSJED KUPCU
Upis prava vlasništva na nekretninama koje se predmet natječaja kupac može ostvariti  kod zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Puli-Pola, temeljem ovjerenog Ugovora o kupoprodaji nekretnine, i ovjerene potvrde Općine Barban da je u cijelosti uplaćena kupoprodajna cijena.
Općina Barban će uvesti kupca u posjed  kupljenih nekretnina odmah po ispati kupoporodajne cijene utvrđene ugovorom.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Troškove ovjere potpisa, uknjižbe nekretnina u zemljišne knjige, te porez na promet nekretnina u cijelosti snosi kupac.
Najpovoljniji ponuditelj obvezan je podmiriti nastale troškove ovog javnog natječaja, a po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a koji troškovi se odnose na izradu procjembenog elaborata zemljišta, te objavu natječaja u dnevnom listu.

Općina Barban u cijelosti pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora ponišiti natječaj bez obrazloženja i odbiti sve ponude, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, kao ni troškovr sudjelovanja u javnom natječaju.

KLASA:944-01/21-01/03
URBROJ:2168/06-01-21-2
Barban, 31. ožujka 2021.godine.

OPĆINA BARBAN
OPĆINSKI NAČELNIK
DALIBOR PAUS