JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 33/2016) i čl. 34. Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine Barban 22/2013), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina
putem prikupljanja pisanih ponuda

  1. NEKRETNINE

Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi:

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

POČETNA CIJENA (kn)

JAMČEVINA
(kn)

Prnjani

2591/3

Općina Barban 1/1

građevinsko

vrt

18

6.454,08

645,41

Prnjani

2591/4

Općina Barban 1/1

građevinsko

vrt

54

19.362,24

1.936,22

  1. JAMČEVINA

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 7757 – OIB.
Jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

  1.  UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području RH.

Za izložene nekretnine na ovom natječaju ne postoji mogućnost zamjene.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kuporodajne cijene.

Pisana ponuda mora sadržavati:

  1. Ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja za pravne osobe, adresu i OIB
  2. Naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
  3. Visinu ponuđene cijene u kunama
  4. Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj

 

Uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:

  1. Kopiju osobne iskaznice, odnosno rješenje o upisu u odgovarajući registar za pravne osobe
  2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:

Općina Barban
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu, odnosno do 8. studenog 2017.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 13. studenog 2017. u 13,00 sati.
VI. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 danan od dana donošenja.

Općina Barban će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti ugovor u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti na račun Općine Barban cjelokupni iznos postignute cijene, u protivnom se smatra da je odustao od ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove objave ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na objavu javnog natječaja u dnevnom listu.
Općina Barban može odbiti sve ponude i poništiti natječaj.

Klasa: 944-05/17-01/60
Ur.broj: 2168/06-17-02-2
Barban, 31.10.2017.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus