JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 127/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 16. Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 33/16 i 11/22) raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda

 

Članak 1.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda.
Prodaji se izlažu dvije katastarske čestice koje čine jednu cjelinu i mogu se prodati samo kao cjelina.

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

POČETNA CIJENA (kn)

JAMČEVINA
(kn)

Prnjani

2756/28

Općina Barban 1/1

građevinsko – gospodarsko proizvodna

cesta

419

270.000,00
(107,58 kn/m2)

27.000,00

Prnjani

1477/29

Općina Barban 1/1

građevinsko – gospodarsko proizvodna

pašnjak

2090

UKUPNO

2509

 

I. JAMČEVINA

Jamčevina iznosi 10% od početne cijene nekretnine i uplaćuje se u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: HR68, poziv na broj: 7757 – OIB.
Jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

 

II. UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području RH.
Za izložene nekretnine na ovom natječaju ne postoji mogućnost zamjene.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.
Pisana ponuda mora sadržavati:

  1. Ime i prezime, OIB, prebivalište ili boravište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja za pravne osobe,
  2. Oznaku nekretnine za koju se daje ponuda,
  3. Visinu ponuđene cijene u kunama,
  4. Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj.

Uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:

  1. Kopiju osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno rješenje o upisu u odgovarajući registar za pravne osobe,
  2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice.

Ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

 

III. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:
Općina Barban

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za prodaju nekretnina  – ne otvaraj“

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku, odnosno do 21. listopada 2022. godine.
Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

 

IV. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 25. listopada 2022. u 16,00 sati u prostorijama Općine Barban.

 

V. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA

Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja.
Općina Barban će s ponuditeljem čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija sklopiti ugovor u roku od 15 dana od dana kada je primio odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

 

VI. ROKOVI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE I JAMSTVO

Najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti na račun Općine Barban jednokratno – cjelokupni iznos postignute cijene, u suprotnom se smatra da je odustao od ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

VII. UPIS PRAVA VLASNIŠTVA I PREDAJA NEKRETNINE U POSJED

Upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama kupac može ishoditi temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine i potvrde Općine Barban o isplati kupoprodajne cijene za kupljene nekretnine.
Troškove solemnizacije ili ovjere potpisa, uknjižbe nekretnina u zemljišne knjige, te porez na promet nekretnina snosi kupac.
Općina Barban će dopustiti ulazak kupca u posjed kupljenih nekretnina odmah po isplati utvrđene kupoprodajne cijene.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove provedbe ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na izradu procjembenog elaborata zemljišta te objavu obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u dnevnom tisku.
Općina Barban pridržava pravo da u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora može poništiti natječaj bez obrazloženja i odbiti sve ponude, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja u javnom natječaju.

 

KLASA: 944-01/22-01/14
URBROJ: 2163-12-02-22-2
Barban, 13. listopada 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Andi Kalčić