Javni natječaj za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2021./2022.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik    

KLASA: 604-01/21-01/04
URBROJ: 2168/06-01-21-3

Barban, 3. studenog 2021. godine

Na temelju Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2021./2022. („Službene novine Općine Barban broj 3/21“) i Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 29/15) Općinski načelnik Općine Barban dana 3. studenog 2021. godine raspisuje

 

 JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2021./2022.

I.

 

Općina Barban za akademsku godinu 2021./2022. dodjeljuje 5 redovnih studentskih stipendija i 3 stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

 

II.

 

Stipendija iznosi 700,00 kuna mjesečno. Stipendija će se isplaćivati 10 (deset) mjeseci tijekom akademske godine, a  može se povećati prema financijskim mogućnostima Davatelja stipendije. Stipendija se neće isplaćivati za kolovoz i rujan tekuće akademske godine.

 

III.

 

Pravo na redovnu stipendiju na preddiplomskom i diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

Za studente prve godine:
–  najmanje 4,5 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

Za studente viših godina:
–  najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija
–  najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao  deficitarno.

Deficitarna zvanja jesu ona koja se stječu preddiplomskim i diplomskim studijem na studijskim programima kako slijedi:

 1. Prirodne znanosti: biologija, kemija, fizika i matematika
 2. Tehničke znanosti: arhitektura, brodogradnja, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, geodezija i informatika
 3. Biomedicina i zdravstvo: medicina.

 

IV.

 

Pravo na stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja ostvaruje redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

 

Za studente prve godine:

–  najmanje 4,0 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

 

Za studente viših godina:

–  najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija

– najmanje 3,0 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja definirana su točkom III. ovog natječaja.

Osim prosjeka ocjena iz ove točke natječaja, student mora ispunjavati jedan od sljedećih kriterija:

 1. Da su oba roditelja nezaposlena ili je samohrani roditelj nezaposlen;
 2. Student s teškoćama u razvoju;
 3. Student iz obitelji koje ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 29/15, 4/17, 40/19);
 4. Student iz obitelji slabijeg socijalnog stanja, a ne ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban.

 

V.

 

Kandidati za dodjelu stipendije, dužni su pisanoj prijavi (Zahtjevu) priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije:

 

 1. Preslika osobne iskaznice.
 2. Uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademsku godinu 2021./2022. (mora pisati godina studija).
 3. Preslike svjedodžbe posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine ili prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente viših godina studija.
 4. Preslike diploma, potvrda i ostalih priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj
  godini sa natjecanja državnog i međunarodnog značaja iz područja znanja i sporta.
 5. Potvrda o volontiranju ili preslika Volonterske knjižice u kojoj je vidljivo da je student volontirao najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.
 6. Za dokazivanje socijalnih kriterija potrebno je dostaviti Rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi ili Izjavu o broju članova kućanstva sa pratećom dokumentacijom.

Obrazac Zahtjeva može se preuzeti na općinskoj web stranici www.barban.hr (Natječaji i obavijesti) ili podignuti osobno u Općini Barban.

 

VI.

 

Kompletiran i potpisan Zahtjev dostavlja se Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme zaključno do 17. studenog 2021. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave.

 

Zahtjev je moguće predati na jedan od sljedećih načina:

 • preporučenom poštom ili neposredno u pisarnici Općine Barban u zatvorenoj omotnici na kojoj je s prednje strane naznačeno “OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban – PRIJAVA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA”, a na stražnjoj strani ime, prezime i adresa kandidata.
 • e-mailom na: info@barban.hr, u naslovu e-maila potrebno je naznačiti „PRIJAVA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA – ime i prezime kandidata.“

 

Prijave se predaju u roku za podnošenje na jedan od gore navedenih načina.

Napomena: Ukoliko se ponuda šalje poštom relevantno je vrijeme zaprimanja ponude u Općini Barban a ne vrijeme slanja. Zahtjevi koji su pristigli nakon isteka roka za dostavu zahtjeva neće se otvarati (zakašnjelo pristigli Zahtjevi).

 

VII.

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban provodi postupak natječaja, utvrđuje prijedlog Liste za dodjelu stipendija temeljem dostavljene dokumentacije i kriterija za dodjelu stipendija. Ako dva ili više studenata ima jednak ukupan broj bodova, prednost na Listi za dodjelu stipendija ostvaruje se primjenom kriterija više godine studija ili većeg prosjeka ocjena.

 

Ukoliko se ne javi dovoljan broj studenata koji zadovoljavaju propisane kriterije, Općina Barban može dodijeliti stipendije i studentima koji ne zadovoljavaju kriterije vodeći računa o rang listi tj. ostvarenom broju bodova na natječaju.

 

Prijedlog liste za dodjelu stipendija objavljuje se na službenim web stranicama Općine Barban (www.barban.hr) i oglasnoj ploči Općine Barban najkasnije do 1. prosinca 2021. godine.

 

Kandidati čije prijave budu odbačene, kao i kandidati koji budu nezadovoljni bodovanjem na listi kandidata, moći će u roku od (5) pet dana od dana objave liste podnijeti prigovor Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban. O prigovoru rješava ovlašteni službenik. Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, utvrdit će se konačna lista kandidata temeljem koje će Načelnik Općine Barban donijeti konačnu Odluku o dodijeli stipendija.

 

Sa studentima kojima bude dodijeljena stipendija sklopit će se pisani Ugovor o dodijeli stipendije.

 

VIII.

 

Svi kandidati podnošenjem zahtjeva daju svoju suglasnost Općini Barban da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu izvršenja premeta ovog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja Ugovora, kontaktiranja, isplate odobrenih stipendija i objave na internetskim stranicama i/ili u javnom glasilu Općine Barban.

 

Nadalje, kako u prijedlogu liste za dodjelu stipendija i Odluci o dodjeli stipendija Općine Barban neće biti objavljeno ime i prezime studenta, već pseudonimizacija/enkripcija imena, prilikom dostave zahtjeva studentima će se dodjeliti broj.

 

Sve informacije mogu se dobiti svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban na broj telefona 052/567-635 ili putem e-mail adrese info@barban.hr.

 

 

Općinski načelnik:
Dalibor Paus, v.r.

 

Dokumenti za preuzimanje: