JAVNI NATJEČAJ

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službne novine Općine Barban br. 33/2016) te članka 24.  Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013),  Općinsko Vijeće Općine Barban objavljuje slijedeći

 

 JAVNI   NATJEČAJ
za zamjenu nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

 

I.

Izlaže se zamjeni građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban, u naselju Barban K.O. BARBAN, k.č.br. 158/5, oranica, površine 1.000 m2 za građevinsko zemljište u poslovnoj zoni Barban K.O. Prnjani k.č. br. 1479/1, pašnjak,  u suvlasničkom dijelu 2/4 površine od 487 m2 i zemljište u poslovnoj zoni Barban K.O. Prnjani k.č. br. 1479/2, oranica, u suvlasničkom dijelu 2/4 površine  od 994 m2.

 

II.

Osobe zainteresirane za zamjenu nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

 

OPĆINA BARBAN
POVJERENSTVO  ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN
sa naznakom
“NE OTVARATI – PONUDA ZA
ZAMJENU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno 03.06.2016. do 14,00 sati.

 

III.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži tražene uvjete.

Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

 

IV.
PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:

·         naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB

·         točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje

Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.
UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI
·         dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI, neće se smatrati ponudom.

 

V.
Temeljem članka 7. Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine BarbanVrijednost nekretnina koje su predmet zamjene utvrđuje se procjenom tržišne vrijednosti
nekretnina ovlaštenog sudskog vještaka.
Eventualna razlika u vrijednosti nekretnina koje su predmet zamjene isplatit će se u novcu.

VI.
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana  03.06.2016. god. u 20,00 sati.
VII.
Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o zamjeni u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim.

Ugovorom će se utvrditi obveze za plaćanje poreza na promet nekretnina, kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja Ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva,  kao i ostala prava i obveze.

 

 

Klasa: 944-05/16-01/21
Ur.broj: 2168/06-16-02-1

Barban, 20.05.2016.

 

Predsjednik Općinskog Vijeća:

Dalibor Paus, prof.