J A V N I P O Z I V

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 2. stavak 1. točka 1.
Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12), a sukladno Planu
prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Barban za 2015. godinu KLASA: 023-01/15-01/4, URBROJ: 2168/06-15-02-2 od 22. siječnja 2015. godine
objavljuje se

J A V N I P O Z I V
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban

Članak 1.
Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Puli (u nastavku: HZZ), Općina Barban iskazuje interes i potrebu za prijem polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.
Cilj stručnog osposobljavanja za rad je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11, u daljnjem tekstu: ZSN).

Članak 3.
Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju:
– nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, osobe koje se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlene osobe vode duže od trideset dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, osobe sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem koje prema članku 59. Zakona o radu imaju zakonom ili drugim zakonskim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja stručni ispit ili radno iskustvo.

Članak 4.
Stručno osposobljavanje će se odvijati u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, pet radnih dana, od po osam sati, tjedno, kako slijedi:

Redni broj

Naziv radnog mjesta

Stupanj obrazovanja i struka

Potreban broj osoba na stručno osposobljavanje

1.

Stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte Sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomije

1

 

UKUPNO

 

 

1

 

Članak 5.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • kratki životopis
  • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu
  • presliku diplome o stručnoj spremi
  • presliku radne knjižice (stranice 1, 2 i 3 te podaci o zaposlenju i stažu) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu:
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban s naznakom za „ZA JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, zaključno do 20. studenog 2015.
Članak 6.
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:
na temelju pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  • prema programu stručnog osposobljavanja za rad
  • pod vodstvom mentora.

Prije sklapanja ugovora kandidati/kinje mogu biti pozvani na razgovor.
Polaznici/ce stručnog osposobljavanja nemaju status zaposlenika i nisu u radnom odnosu.
Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu snosi HZZ.
Polazniku stručnog osposobljavanja za rad Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć u visini neoporezivog dijela studentske stipendije koja trenutno iznosi 2.400,00 kn mjesečno po potvrđenoj prisutnosti stručnom osposobljavanju za rad i troškove prijevoza u visini stvarnog troška, a u maksimalnom iznosu do 1.000,00 kn.

Hrvatski zavod za zapošljavanje ne isplaćuje novčanu pomoć polazniku stručnog osposobljavanja za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ili izostanka s programa stručnog osposobljavanja

Članak 7.
O rezultatima javnog poziva svi kandidati/kinje bit će obaviješteni pisanim putem.
OPĆINA BARBAN