J A V N I N A T J E Č A J

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153,09, 143/12) te članaka 7. i 24 Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban objavljuje slijedeći

J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi:

1.    K.O. PRNJANI – građevinsko zemljište:
–    kč.br. 1506/1     u dijelu   1560/2348

Navedena nekretnina pod toč. I. – 1. čini građevinsku parcelu sukladno Urbanističkom planu uređenja gospodarske zone Barban („Službene novine Općine Barban“ br.23/08) unutar granica gospodarske zone Barban.

Građevinska parcela iz toč. I.-1. namijenjena je za smještaj pogona za obavljanje gospodarskih djelatnosti na kojoj je kupac u obvezi izgraditi halu pod krovom površine min. 200 m2 u roku 2 god. od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Ako kupac u roku 2 godine, od potpisa kupoprodajnog ugovora, ne izgradi halu pod krovom , tada je dužan platiti eventualnu razliku između plaćene cijene i, od strane sudskoga vještaka utvrđene, trenutne tržne cijene zemljišta (utvrđena nakon 2 god. od dana potpisa kupoprodajnog ugovora).

Početna cijena za kupnju nekretnina pod toč. I. – 1.  iznosi 117.468,00 kuna, a jamčevina iznosi 1.000,00 kuna.

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnina izloženih u ovom natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN
KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN
Sa naznakom
„NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE“

Ponude se mogu dostaviti do zaključno 09.prosinca.2016.godine. u 14.00 sati.

III.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu te Izjavu kojom se kupac obvezuje na izgradnju definiranu u toč. I. (namjena objekta u navedenoj djelatnosti i površina objekta koji će se graditi).

Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.
PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:
•    naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
•    točnu oznaku svih katastarskih čestica i katastarsku općinu za koju se ponuda daje
•    visinu ponuđene cijene u kunama
•    Izjavu o gradnji objekta (namjena, površina)

Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI:
•    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice) ili registracije za pravne osobe
•    dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice
Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj: HR1024070001800600009, poziv na broj 68 7757-OIB.
•    Potvrda porezne uprave kojom se utvrđuje da podnositelj ponude nema dospjelih, nepodmirenih dugovanja, ne starija od 30 dana

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i  neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.
Otvaranje ponuda je javno i održati će se dana 12.12.2016. godine u 18.00 sati.

VI.
Ugovor o kupoprodaji zaključit će se u roku od 8 (osam) dana po proglašenju  najpovoljnijeg natjecatelja.
Temeljem odluke općinskog vijeća Općine Barban od 25.11.2010. za tvrtke sa adresom u Općini Barban kupoprodajna cijena se umanjuje za 50%.
Za uplaćenu jamčevinu umanjiti će se kupoprodajna cijena.
U slučaju odustanka od kupnje ili nezaključenja ugovora u roku gubi se pravo  na povrat jamčevine.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i  ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, obveza gradnje objekta pod krov, plaćanje razlike cijene kod neispunjavanja obveze gradnje u zadanome roku, kao i ostala prava i obveze.

Klasa: 944-05/16-01/55
Ur.broj: 2168/06-16-02-1
Barban, 02.12.2016.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dalibor Paus, prof.