J A V N I N A T J E Č A J za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Barban

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/2018., 115/2018., 98/2019.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Barban, KLASA: 320-02/21-01/02 URBROJ: 2168/06-02-21-29 od 27. rujna  2021. godine, Općinsko  vijeće dana 26. studenog 2021.godine  Općine Barban objavljuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Barban

 

I.
Predmet Javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Barban, u katastarskim općinama GOČAN, PRNJANI, i SUTIVANAC koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Barban predviđeno za zakup.
Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Javnog natječaja s popisom katastarskih čestica/proizvodno tehnoloških cjelina (dalje: PTC), s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog Javnog natječaja.
Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina, s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odnosno na 5(godina) s mogućnošću produljenja ukoliko je isto predviđeno za povrat.

II.
Sudionici Javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.
Sudionik Javnog natječaja za zakup ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagala.
Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju za zakup smatra se nevažećom.
Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju za zakup od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.
Poljoprivredno zemljište označeno kao proizvodno tehnološka cjelina (PTC) daje se u zakup isključivo kao PTC, te se ponude za zakup pojedinih katastarskih čestica neće razmatrati.

III.
(1) Pravo prvenstva na Javnom natječaju za zakup sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (u daljnjem tekstu: Zakon) imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju sljedećim redoslijedom:

a) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, koji je najmanje tri godine do objave javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke, bavi se stočarskom proizvodnjom, ima najmanje tri godine do objave javnog natječaja prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Barban , a ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu, koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog natječaja.
Kada ponuditelj ostvaruje prednost po ovom kriteriju, a proizvodna cjelina za koju se natječe je veća od trenutačnih potreba prema izračunu broja uvjetnih grla po hektaru, ponuditelj se u gospodarskom programu mora obvezati na izjednačavanje potrebnog broja uvjetnih grla u roku od dvije godine od sklapanja ugovora o zakupu. Ponuditelj ne ostvaruje pravo prvenstva po ovom kriteriju za površine koje su za više od 10% veće od njegovih trenutačnih potreba.
Za ponuditelja koji je pravna osoba uzima se u obzir ukupan broj grla stoke i ukupna površina poljoprivrednog zemljišta kojom raspolaže ponuditelj i sve s njim povezane fizičke i pravne osobe.
b) dosadašnji posjednik kojem je poljoprivreda primarna djelatnost ako je u mirnom posjedu na temelju ugovora koji su istekli a sklopljeni su na temelju prije provedenog javnog natječaja, na temelju ugovora o prioritetnoj koncesiji i na temelju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na temelju mirnog posjeda koji ne može biti kraći od pet godina, sukladno zakonu kojim se propisuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, a koji je ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao ili dosadašnji posjednik koji je vlasnik višegodišnjeg nasada na zemljištu za koje se raspisuje javni natječaj i u mirnom je posjedu tog zemljišta najmanje pet godina do objave javnog natječaja.
c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku podnošenja ponude nije napunio 41 godinu, upisan je u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja i koji ima prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Barban najmanje tri godine do objave javnog natječaja.
d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao primarnom djelatnošću upisan u Upisnik poljoprivrednika, ima sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Barban najmanje tri godine do objave javnog natječaja.
e) fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Barban najmanje tri godine do objave javnog natječaja.
f) zadruge i trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja.
g) fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
h) ostale fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

(2) Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prava prvenstva za zakup, prednost se utvrđuje prema sljedećem redoslijedu:
a) imaju ekonomsku vrijednost poljoprivrednog gospodarstva između 8. 000,00 do 100.000,00 eura.
b) pravna ili fizička osoba koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom sljedećim redoslijedom:
1. povrtlarstvom
2. voćarstvom (osim oraha)
3. vinogradarstvom
4. maslinarstvom
c) pravna ili fizička osoba koja se bavi sjemenskom proizvodnjom.
d) obrazovanje iz područja poljoprivrede, veterinarstva i prehrambene tehnologije, a najmanje SSS.
e) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, ili je dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja.
f) veći broj članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.
g) dulje vrijeme upisan u Upisnik poljoprivrednika.

IV.
Fizička ili pravna osoba ima pravo prvenstva zakupa prema utvrđenom redoslijedu iz točke III. ovog Natječaja uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

V.
Ponuda na Javni natječaj obavezno treba sadržavati: ime/naziv adresu i OIB ponuditelja, katastarsku čestica za koju se dostavlja ponuda, ponuđenu cijenu za svaku katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda, gospodarski program za svaku katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda i popis dokumentacije dostavljen uz ponudu.

VI.
(1) Osobe koje sudjeluju u Javnom natječaju dužne su sukladno članku 5. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 47/2019) uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti dokumentaciju navedenu u tablici 1., a koja se nalazi u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio.
(2) Sudionici Javnog natječaja dužni su za sudjelovanje na Javnom natječaju priložiti i sljedeću dokumentaciju:
– potvrdu Općine Barban o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja,
– izjavu da se protiv njih na području Republike Hrvatske ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta (Obrazac 1),
– izjavu da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske (Obrazac 1),
– izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3),
– gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta, na propisanom obrascu koji je sastavni dio javnog natječaja.
(3) Sudionici javnog natječaja za zakup koji su pravne osobe sukladno točki III. kriterij 1. a) dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode s njima sve povezane fizičke i pravne osobe (Obrazac 2).
(4) Sudionici javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 3. ove točke dužni su uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti i za s njima povezane fizičke i pravne osobe i dokumentaciju navedenu pod brojem 6., 8. i 9. u tablici 1.
(5) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki III. kriterij 1. b) dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su ispunjavali gospodarski program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruju status dosadašnjeg posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja (Obrazac 4).
(6) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki III. kriterij 1. b). koji u ugovorima temeljem kojih ostvaruju status dosadašnjeg posjednika nemaju gospodarski program kao sastavni dio ugovora, dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu danu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su koristili zemljište sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja (Obrazac 4).
(7) Pripadajući iznos uvjetnog grla (UG) po pojedinoj vrsti domaće životinje naveden u tablici 2. nalazi se u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio.
(8) Prosječan broj uvjetnih grla izračunava se na temelju tablice iz stavka 9. ovoga članka, za proizvodnu godinu koja prethodi natječaju, a računa se od 1. siječnja do 31. prosinca.
(9) Kod izračuna prosječnog broja uvjetnih grla i ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta ne uračunavaju se površine poljoprivrednog zemljišta za koje ponuditelj ima zaključene ugovore, a predmet su natječaja za zakup.
(10) Potpis na izjavama iz ove točke natječaja ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

 

VII.
Maksimalna površina koja se može dati u zakup pojedinoj osobi iznosi maksimalno 5 ha, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona.

VIII.
Zakupnina za zakup plaća se godišnje.
Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću godinu zakupnina se plaća do kraja prosinca tekuće godine.
Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj zakupnini.
Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno članku 50. stavku 1. i 6. Zakona.

 

IX.
Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban,u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Općine Barban.
Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Barban (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

X.
Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako je: izvan roka, nepotpisana, ne sadrži podatke iz točke V., dokumentaciju i izjave iz točke VI. ovog javnog natječaja.
Ukoliko se jedan ponuditelj javlja na više katastarskih čestica koje su predmet natječaja može dostaviti jednu ponudu za sve katastarske čestice za koje podnosi ponudu.
Za svaku pojedinu katastarsku česticu /PTC iz ponude navedene u ovom članku, ponuditelj mora dostaviti ponuđenu cijenu i gospodarski program. Ostala dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku i razmatra se za svaku katastarsku česticu iz ponude tog ponuditelja.
Povjerenstvo će za ostvarivanje prava prvenstva razmatrati samo dokumentaciju navedenu u članku VI. tablici 1. ovog javnog natječaja.

XI.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Barban  na prijedlog Povjerenstva za zakup  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Barban.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Istarskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.
O donesenoj Odluci iz ovog članka obavještavaju se svi sudionici natječaja javnom objavom na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Barban.
Protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude iz ovog članka, nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.

XII.
Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Istarske županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, načelnik Općine Barban i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o zakupu.
Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju posjeda, sklapa se kao ovršna isprava sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe te ovlasti i način rada javnog bilježništva.

XIII.
Za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države za koje nije uređeno zemljišnoknjižno stanje i dano je u zakup, zakupnik je dužan i ovlašten izvršiti ili pokrenuti postupak za usklađenje zemljišnoknjižnog stanja o vlastitom trošku u roku od dvije (2) godine od dana uvođenja u posjed, a zakupnina mu se umanjuje razmjerno troškovima usklađenja zemljišnoknjižnog stanja. Ako su troškovi usklađenja veći od zakupnine, zakupnik se oslobađa plaćanja zakupnine te nema pravo na povrat razlike troškova usklađenja.
Općina Barban  i Ministarstvo osigurat će zakupniku punomoć, suglasnost i podloge potrebne za usklađenje zemljišnoknjižnog stanja u korist Republike Hrvatske.
Iznos troškova usklađenja i umanjenja zakupnine utvrđuje se po provedenom usklađenju.
Ako zakupnik ne uskladi zemljišnoknjižno stanje u navedenom roku, ugovor se raskida.

XIV.
Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem zakupnik je dužan iskrčiti o vlastitom trošku u roku od dvije godine od dana uvođenja u posjed, a zakupnina mu se umanjuje razmjerno troškovima krčenja. Ako su troškovi krčenja veći od zakupnine, zakupnik se oslobađa plaćanja zakupnine, te nema pravo na povrat razlike troškova krčenja.
Za osiguranje izvršenja ove ugovorne obveze za poljoprivredno zemljište površine veće od 10 ha, zakupnik koji je pravna osoba je dužan predati obvezujuće pismo namjere banke uz ponudu, a pri sklapanju ugovora davatelju zakupa položiti bankovnu garanciju, a zakupnik koji je fizička osoba dužan je pri sklapanju ugovora davatelju zakupa priložiti zadužnicu.
Krčenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u smislu Zakona smatra se njegovo privođenje poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno uklanjanje nadzemnih i podzemnih dijelova višegodišnjeg raslinja.
Drvnu masu koja ostane nakon krčenja poljoprivrednog zemljišta preuzimaju od zakupnika, transportiraju i njome raspolažu Hrvatske šume d.o.o. sukladno posebnom propisu o šumama, u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti o obavljenom krčenju. Sredstva ostvarena od prodaje drvne mase prihod su državnog proračuna 50% i Hrvatskih šuma d.o.o. 50%.
Umanjenje zakupnine provest će se nakon što zakupnik dostavi dokaz Općine Barban o izvršenim obvezama iz ove točke.
XV.

Kopije katastarskih planova zemljišta koje je predmet ovog Natječaja neće se objaviti, a uvid u iste može se izvršiti u Upravnom odjelu za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban.

KLASA: 320-02/21-01/02
URBROJ: 2168/06-02-21-41
U Barbanu, 26. studenog 2021.  godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN
Predsjednik
Andi Kalčić, v.r.

 

 

TABLICA 1.

R.br. Dokazuje Izvor dokumenta Naziv dokumenta
1. Nositelj OPG-a Podnositelj ponude Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija)
2. Vlasnik obrta Podnositelj ponude
Područni ured državne uprave
Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) i Izvod iz obrtnog registra
3. Pravna osoba Podnositelj ponude
Nadležni trgovački sud
Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) Izvod iz sudskog registra
4. Pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća FINA BON 1
5. Poljoprivreda primarna djelatnost Područni ured ili ispostava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)
Nadležni trgovački sud
Državni zavod za statistiku (DZS)
– Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa izdan putem web stranica HZMO i/ili sustava e-građani ili potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO (fizičke osobe)
– Izvod iz sudskog registra i preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (pravne osobe)«.
6. Vlasnik ili posjednik stoke Ministarstvo poljoprivrede putem regionalnih ureda HAPIH-a Potvrda HAPIH-a ili
Potvrda HAPIH-a i
Kooperantski ugovor (u slučaju uslužnog tova)
7. Prebivalište, sjedište ili proizvodni objekt Podnositelj ponude
MUP
Nadležni trgovački sud
Osobna iskaznica (kopija) i potvrda o prebivalištu, Izvod iz sudskog registra, izvod iz zemljišne knjige ili rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade ili akt o gradnji ili ugovor o zakupu proizvodnog objekta
8. Prosječan broj uvjetnih grla za proizvodnu godinu koja prethodi natječaju Ministarstvo poljoprivrede putem regionalnih ureda Potvrda Ministarstva poljoprivrede
9. Površine poljoprivrednog zemljišta koje ponuditelj koristi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Potvrda iz ARKOD upisnika
10. Dosadašnji posjednik Podnositelj ponude Ugovor ili nagodba za višegodišnje nasade
11. Mlađi od 41 god. Podnositelj ponude Osobna iskaznica
12. Datum upisa u upisnik PG Podnositelj ponude Rješenje o upisu u upisnik PG
13. Bavi poljoprivrednom proizvodnjom Podnositelj ponude Upisnik poljoprivrednih proizvođača
14. Ekonomska vrijednost PG Ministarstvo poljoprivrede putem regionalnih ureda Potvrda Ministarstva poljoprivrede
15. Vrsta poljoprivredne proizvodnje Podnositelj ponude
Ministarstvo poljoprivrede
Gospodarski program
Za sjemensku proizvodnju-rješenje Ministarstva poljoprivrede
16. Obrazovanje Podnositelj ponude Diploma ili svjedodžba
17. Hrvatski branitelj Podnositelj ponude Potvrda ministarstva branitelja
18. Dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja Podnositelj ponude Potvrda ministarstva branitelja
19. Broj članova OPG-a Podnositelj ponude Rješenje o upisu u upisnik PG

 

 

TABLICA 2
Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje

DOMAĆA ŽIVOTINJA UG/DOMAĆOJ ŽIVOTINJI
Goveda starija od 24 mjeseca 1,0
Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca 0,6
Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca 0,3
Rasplodni bikovi 1,4
Telad 0,15
Konji 1,2
Ždrebad 0,5
Magarci 1,0
Pulad 0,5
Ovce i koze 0,10
Janjad, jarad 0,05
Krmače 0,3
Nerasti 0,4
Svinje u tovu 0,15
Odojci 0,02
Kokoši nesilice 0,004
Tovni pilići 0,0025
Purani 0,02
Kunići i pernata divljač 0,002

 

Dokumentacija za preuzimanje: