Izvješće o provedenom savjetovanju

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na podrucju Opcine Barban za razdoblje od 2024.-2028.godine
Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.barban.hr
Vrijeme trajanja savjetovanja: 05. travnja 2024. 30.travnja 2024.
 

Naziv tijela koje provodi savjetovanje: Opcina Barban, Jedinstveni upravni odjel

Cilj i glavne teme savjetovanja Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od

zainteresirane javnosti u svezi donosenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na odruc·u O cine Barban za razdobl”e od 2024.-2028.oodine

 

 

 

Redni broj

Naziv dionika (pojedinac, organizacija, institucija) Članak na koji se odnosi primjedba/ prijedlog  

Tekst primjedbe/prijedloga

Prihvaćanje/ neprihvaćanje primjedbe iii prijedloga
 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

Zaključne napomene: U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna
primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Prijedlog Plana upravljanja pomorskim
dobrom na području Općine Barban za razdoblje od 2024.-2028.godine

Troškovi savietovania: Provedba iavno2 savietovania niie iziskivala dodatne financijske troškove
Datum izvješća: 02. svibnja 2024.godine

 

KLASA: 008-01/24-01/04

URBROJ: 2163-12-03/01-24-2

 

Preuzimanje dokumenta:

Izvješće o provedenom savjetovanju