Izvješće o provedenom postupku prethodne provjere znanja

Republika Hrvatska
Istarska županija

 Općina Barban Upravni odjel za financije,
gospodarstvo i društvene djelatnosti

 

KLASA: 112-02/21-01/01

UR.BROJ: 2168/06-06-21-8

Barban, 8. veljače 2021. godine

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja o prijmu u službu na neodređeno, puno radno vrijeme za radno mjesto: Viši stručni suradnik za proračun i financije, KLASA: 112-02/21-01/01, UR.BROJ: 2168/06-06-21-2 od 22. siječnja 2021. godine, utvrđuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

Temeljem odredbi članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) na prethodnu provjeru znanja pozvani su kandidati čije su prijave pravodobne i potpune te zadovoljavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja.

Prethodna provjera znanja održana je 8. veljače 2021. s početkom u 12,00 sati.
Utvrđeno je da je prethodnoj provjeri znanja pristupio jedan od dva kandidata koji su stekli formalne uvjete iz Javnog natječaja.

Sljedeći kandidat nije pristupio provjeri znanja te se smatra da je povukao prijavu na Javni natječaj:

R. BR.

ŠIFRA KANDIDATA

PRISTUPIO TESTIRANJU

BROJ TOČNIH ODGOVORA

BROJ BODOVA

PRAVO NA INTERVJU

1.

MI503

Nakon provedenog pisanog testiranja utvrđeni su sljedeći rezultati:

R. BR.

ŠIFRA KANDIDATA

PRISTUPIO TESTIRANJU

BROJ TOČNIH ODGOVORA

BROJ BODOVA

PRAVO NA INTERVJU

1.

SA310

DA

37

7,4

DA

 

Nakon provedenog usmenog dijela testiranja utvrđeni su sljedeći rezultati:

R. BR.

ŠIFRA KANDIDATA

BROJ BODOVA

1.

SA310

10

 

 

 

Nakon provedene prethodne provjere znanja povjerenstvo utvrđuje sljedeću rang listu:

R. BR.

ŠIFRA KANDIDATA

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

SA310

17,4

 

 

 

 

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa