IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

Republika Hrvatska Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

Klasa: 112-03/20-01/03 Ur.broj: 2168/06-06-20-8

Barban, 8. svibnja 2020. godine

Povjerenstvo za provedbu oglasa o prijmu u službu na određeno vrijeme za radno mjesto: Viši stručni suradnik za proračun i financije, Klasa: 112-03/20-01/03, Ur.br.: 2168/06-06-20-1 od

15. travnja 2020. godine, utvrđuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

Temeljem odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) na prethodnu provjeru znanja pozvani su kandidati čije su prijave pravodobne i potpune te zadovoljavaju formalne uvjete iz oglasa.

Prethodna provjera znanja održana je 8. svibnja 2020. s početkom u 10,00 sati.

Utvrđeno je da je prethodnoj provjeri znanja pristupio jedan od dva kandidata koji su stekli formalne uvjete iz oglasa.

Sljedeći kandidat nije pristupio provjeri znanja te se smatra da je povukao prijavu na oglas:

R. BR.

ŠIFRA KANDIDATA

PRISTUPIO TESTIRANJU

BROJ TOČNIH ODGOVORA

BROJ BODOVA

PRAVO NA INTERVJU

1.

KE531

Nakon provedenog pisanog testiranja utvrđeni su sljedeći rezultati:

R. BR.

ŠIFRA KANDIDATA

PRISTUPIO TESTIRANJU

BROJ TOČNIH ODGOVORA

BROJ BODOVA

PRAVO NA INTERVJU

1.

AM105

DA

32,5

9,4

DA

Nakon provedenog usmenog dijela testiranja utvrđeni su sljedeći rezultati:

R. BR.

ŠIFRA KANDIDATA

BROJ BODOVA

1.

AM105

10

Nakon provedene prethodne provjere znanja povjerenstvo utvrđuje sljedeću rang listu:

R.

BR.

ŠIFRA KANDIDATA

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

AM105

19,4

                                                                   Povjerenstvo za provedbu oglasa