IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i
društvene djelatnosti

Klasa: 112-03/19-01/3
Ur.br.: 2168/06-06-19-10

Barban, 8. srpnja 2019. godine

Povjerenstvo za provedbu oglasa o prijmu u službu na određeno vrijeme za radno mjesto: Viši stručni suradnik za proračun i financije, Klasa: 112-03/19-01/03, Ur.broj: 2168/06-06-19-1 od dana 18. lipnja 2019. godine, utvrđuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

Temeljem odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18) na prethodnu provjeru znanja pozvani su kandidati čije su prijave pravodobne i potpune te zadovoljavaju formalne uvjete iz oglasa.

Prethodna provjera znanja održana je 8. srpnja 2019. s početkom u 9,00 sati.
Utvrđeno je da je prethodnoj provjeri znanja pristupilo četiri od pet kandidata koji su stekli formalne uvjete iz oglasa.

Sljedeći kandidat nije pristupio provjeri znanja te se smatra da je povukao prijavu na oglas:

R. BR.

ŠIFRA KANDIDATA

PRISTUPIO TESTIRANJU

BROJ TOČNIH ODGOVORA

BROJ BODOVA

PRAVO NA INTERVJU

1.

MO915

Nakon provedenog pisanog testiranja utvrđeni su sljedeći rezultati:

R. BR.

ŠIFRA KANDIDATA

PRISTUPIO TESTIRANJU

BROJ TOČNIH ODGOVORA

BROJ BODOVA

PRAVO NA INTERVJU

1.

LR632

+

30

6

DA

2.

UZ081

+

15

3

NE

3.

AO259

+

47

9,4

DA

4.

FT986

+

20

4

NE

Nakon provedenog usmenog dijela testiranja utvrđeni su sljedeći rezultati:

R. BR.

ŠIFRA KANDIDATA

BROJ BODOVA

1.

LR632

8,2

2.

AO259

9,5

Nakon provedene prethodne provjere znanja povjerenstvo utvrđuje sljedeću rang listu:

R. BR.

IME I PREZIME

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

AO259

18,9

2.

LR632

14,2

Povjerenstvo za provedbu oglasa