Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel
Klasa: 350-01/23-01/16
Ur.br.: 2163-12-03/01-24-36
Barban, 18. travnja 2024.

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Barban

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

 

 

SADRŽAJ

A. IZVJEŠĆE

1. Uvod (podaci iz objave javne rasprave)
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj
raspravi
3. Očitovanja o mišljenjima, primjedbama i prijedlozima s javne rasprave o Prijedlogu
IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban (“Službene novine Općine
Barban 21/08,013/14, 24/15, 26/19 i 14/22)

B. DOKUMENTACIJA

– Preslika Zaključka Općinskog načelnika Općine Barban o utvrđivanju Prijedloga
plana za javnu raspravu, KLASA: 350-01/23-01/16, URBROJ: 2163-12-01/01-24-26 od 19.
ožujka 2024. godine,
– Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi,
– Objava javne rasprave o Prijedlogu prostornog plana u javnom glasilu „Glas Istre”,
te na web stranicama Općine Barban i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne
imovine,
– Obavijest o održavanju javne rasprave o Prijedlogu prostornog plana koje je istaknuta
na oglasnu ploču,
– Preslika Zapisnika s javnog izlaganja,
– Popis prisutnih na javnom izlaganju,
– Mišljenja javnopravnih tijela.

 

 

Preuzimanje cjelokupnog dokumenta:

Izvješće o javnoj raspravi_kon