Izmjene plana nabave za 2015.god

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 90/2011., 83/13, 143/13, 13/14), te članka  34. točke 12. Statuta Općine Barban  (“Službene novine Općine Barban“, br. 22/2013.), Načelnik Općine Barban je dana 28. prosinca 2015. godine, donio slijedeći

I Z M J E N E   P L A N A   N A B A V E

Z A  2015.  G O D I N U

 

I.
Utvrđuje se plan nabave za 2015. godinu javnog naručitelja Općine Barban sa sjedištem u Barbanu 69, 52207 BARBAN, OIB 98875297738.
Plan nabave Općine Barban za proračunsku 2015. godinu temelji se na proračunu Općine Barban za 2015. godinu („Službene novine Općine Barban“, br. 17/2014.).

R.Br.

Ev. br. nabave

Pozicija proračuna

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave kn

Postupak i način nabave

Vrsta ugovora

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora

1-2015 R0037 Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Barban 2015.- 2020.

69.000,00

Bagatelna

Ugovor o bagatelnu

09.06.2015.

6 mjeseci od potpisivanja Ugovora

2-2015 R0133 Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene- geodetske usluge

45.000,00

Bagatelna

Ugovor o bagatelnu

25.11.2015.

15.12.2015.

3-2015 R0036 Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene- arhitektonske usluge

197.000,00

Bagatelna

Ugovor o bagatelnu

25.11.2015.

15.12.2015.

4-2015 R0119 Adaptacija krova Društvenog doma Manjadvorci

40.000,00

Bagatelna

Ugovor o bagatelnu

05.11.2015.

20.11.2015.

5-2015 R0130 Radovi uređenja kata za urede Općine Barban, kč. br. 71/ZGR. K.O. Barban

60.000,00

Bagatelna

Ugovor o bagatelnu

05.11.2015.

20.11.2015.

II.

Ovaj Plan  stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Barban

Klasa: 023-01/15-01/31
Urbroj:            2168/06-15-02-2

OPĆINSKI NAČELNIK
Denis Kontošić, mag educ.

Barban, 27. prosinca 2015.