Informacije MGIOR o izmjeni okolišne dozvole

Informacija  o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti okolišne dozvole iz rješenja o okolišnoj dozvoli sa Zaključcima o NRT-ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja za postojeće postrojenje Farma za uzgoj pilenki Želinski

 

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 16. stavak 1. i 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo Informaciju o razmatranju uvjeta okolišne dozvole, povezano sa Zaključcima o NRT-ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja, za postojeće postrojenje Farma za uzgoj pilenki Želinski, sa sadržajem razmatranja KLASA: UP/I 351-02/20-45/41, URBROJ: 517-03-1-3-1-20-5 od 2. veljače 2021. godine.

 

Operater AGROKOKA – PULA d.o.o.  je ishodio Rješenje o okolišnoj dozvoli (KLASA: UP/I 351-03/15-02/75, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-34) od 15. siječnja 2018. godine. Rješenje je objavljeno na internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/okolisna-dozvola/postupci-u-tijeku/1806). Razmatranje usklađenosti uvjeta iz rješenja o okolišnoj dozvoli s najboljim raspoloživim tehnikama iz Zaključka o NRT.u za intenzivan uzgoj peradi ili svinja provodi se po službenoj dužnosti. Usporedbom s najboljim raspoloživim tehnikama je utvrđeno da je djelatnosti farme za uzgoj pilenki Želiski u bitnome usklađena sa zahtjevima najboljih raspoloživih tehnika te su utvrđene tehnike koje je u svrhu usklađivanja potrebno provesti do početka 2021. godine. Sažetak razmatranja uvjeta okolišne dozvole te izmjene i dopune uvjeta objavljuju se uz ovu informaciju.

 

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

 

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama nadležnog Ministarstva te dodatno na službenim stranicama Istarske županije i Općine Barban.

 

Očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti uzimaju se u postupku na jednak način kao i očitovanja na koja se javnost obavještava pozivom na sudjelovanje u uvid nacrta dozvole, a mogu se dostaviti, s pozivom na KLASU: UP/I 351-02/20-45/41, elektronički na pisarnica@mingor.hr ili na adresu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, te će u skladu s rokovima tijekom postupka, biti uzeta u obzir.

 

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (https://mingor.gov.hr).

 

 

Dokumenti za preuzimanje u PDF obliku: