SIJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

6 sjednica Općinskog vijeća

Poziv 6. sjednica OV 22.12.2017
5. sjednica OV 22. 11. 2017.
Program utroška sredstava boravišne pristojbe
T3Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
T4-ZAKLJUCAK T5-REBALANS
T6Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna OB za 2017
T7-II. izmjene_socijala_2017
T8-II. izmjene_sport_2017
T9-II.izmjene_gradnja_2017
T10-III. izmjene_kultura_2017
T11-III. izmjene_održ_2017
T12-III. izmjene_predšk_2017
T13-III. izmjene_skolstvo_ 2017
T14-Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna OB za 2018
T15Odluka o raspoređivanju sredstava- za fin političkih stranaka 2018
T16-OTPIS_iz
T17-PRIJEDLOG OTPISA POTRAŽIVANJA
T18-OTPIS OBVEZA
T19-utrosak_azoniz
T20-utrosak_boravisna
T21Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
T22Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za obračun plaća službenika i namještenika T23Javni natječaj_Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Barban
T23Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Barban
T23Pismo namjere Dragon Bajun
T23Procjembeni elaborat
T23Vl list
T24Odluka o poslovima i broju profesionalnih vartogasaca u JVP Pula
T25Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU-a -TP3


USVOJENE ODLUKE:

3. izmjene i dopune Proračuna za 2017.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u PZ u vlasništvu Općine Barban
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja kom. inf. za 2017.doc
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa u sportu za 2017
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa u zdravstvu i soc. skrbi za 2017
Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. inf. za 2017
Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa predškolskog odgoja za 2017
Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa u kulturi za 2017
Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa u školstvu za 2017.doc
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU-a -TP3
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna OB za 2018
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2017.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za obračun plaća službenika i namještenika
Odluka o otpisu obveza prema dobavljačima – Appareo, St. Domenica
Odluka o otpisu sporno nenaplativih dugovanja općinskih poreza i kamata
Odluka o poslovima i broju profesionalnih vartogasaca u JVP Pula
Odluka o prodaji nekretnina u PZ u vlasništvu Općine Barban
Odluka o raspoređivanju sredstava- za fin političkih stranaka 2018
Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018.
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenje zgrade u prostoru za 2018.
Zaključak o otpisu nanaplativih i zastarijelih potraživanja_ kom. naknada, održavanje groblja
Zaključak o usvajanju izvješća o II. preraspodijeli sredstava u Proračunu za 2017.

5 sjednica Općinskog vijeća

Poziv 5. sjednica OV 22.11.2017
T1 Skraćeni zapisnik sa 4.sjednica OV
T3 Odluka o raspodjeli rezultata…
T4 Prijedlog Proračuna za 2018
T5 Odluka o izvršavanju Proračuna 2018
T6 Program sport
T7 Program gradnje
T8 Program kulture
T9 Program održavanja
T10 Program predškolski
T11 Program obrazovanje
T12 Program socijalna skrb i zdravstvo
T13 Odluka o zaduživanju Općine Barban
T14 Odluka o izmjenama Odluke o porezima
T15 Odluka o ustroju registra imovine
T16 Odluka o komunalnim djelatnostima_2014
T16 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
T17 Odluka o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića
T18 Javna priznanja
T19 Zahtjev OŠ


USVOJENE ODLUKE:

Odluka o razriješenju ravnateljice DV Tratinčica
Odluka o ustroju Registra imovine Općine Barban
Odluka o zaduživanju Općine Barban
Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2017
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Barban
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018
Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu
Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2018
Program javnih potreba u kulturi za 2018
Program javnih potreba u obrazovanju za 2018
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018
Program javnih potreba u sportu za 2018
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018
Proračun za 2018. i projekcije za 2019. i 2020
RJEŠENJE o razrješenju ravnateljice DV Tratinčica

2 sjednica Općinskog vijeća


USVOJENE ODLUKE:

1. izmjene i dopune Proračuna za 2017

Godišnje izvješće za 2016