SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Barban za 2019

OBRAZLOŽENJE

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 2019. GODINU

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 106/18.) jedinise lokalne samouprave su, počev od 2019.godine, obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu koje nemogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1500,00 kuna.
Nadalje, izmjenama Zakona propisano je da su predstavnička tijela JLS za 2019. godinu obvezna donijeti odluke o visini paušalnog poreza najkasnije do 31.siječnja 2019. koje se dostavljaju Poreznoj
upravi najkasnije do 15.veljače.Također je bitno naglasiti da ako predstavničko tijelo JLS ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu Zakonom je određena visina paušalnog poreza u iznosu od 750,00 kuna.

Što se tiče dosadašnjeg zakonodavnog okvira, porezni obveznik koji je ostvarivao dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova porez na
dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđivao se također u paušalnom iznosu ali su visina paušalnog dohotka i poreza na dohodak, rokovi plaćanja poreza te evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja bile propisane Pravilnikom Ministra financija(Narodne novine 1/17). Navedeno se primjenjivalo jedinstveno na čitavom području RH, a za područje Općine Barban paušalni je porez iznosio 150,00 kn po postelji.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.
S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Barban uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Barban za 2019. godinu, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Preuzmi dokument:

Odluka o visini paušalnog poreza nacrt prijedloga

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 20. siječnja 2019. godine.
 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

info@barban.hr