Poziv na testiranje

SVIM KANDIDATIMA KOJI UDOVOLJAVAJU FORMALNIM UVJETIMA OGLASA

Poštovani,
dana 24. kolovoza 2017. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu oglasa koje je utvrdilo da su prijave sljedećih kandidata  pravodobne i potpune te da zadovoljavaju formalne uvjete iz oglasa:

 

R. BR. PRIJAVE

IME I PREZIME

ADRESA

KONTAKT

1.

1.

Doris Frančula

Varož 8, Sutivanac

doris.francula@gmail.com

2.

3.

Suzana Dobran

Hreljići 1, Barban

suzanadobran@gmail.com

3.

4.

Jasna Medić

Nazorova 6, Pula

jasna_medic@yahoo.com

4.

6.

Ana Miljavac

Monte Magno 27B, Pula

anchi345@gmail.com

5.

7.

Žilbert Zubenica

Katalinića Jertova 1, Pula

zilbert111@gmail.com

6.

8.

Ksenija Batelić

Frančići 2/1, Labin

kbatelic@gmail.com

7.

9.

Tijana Celija

Celići 12, Barban

tijana.celija@gmail.com

8.

10

Aleksandra Marinović

Presika 154, Labin

amarinovic09@gmail.com

 

Sukladno odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11) navedene kandidate pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, u srijedu 30. kolovoza 2017. godine s početkom u 9.00 sati.

Pisano testiranje obavit će se u vijećnici Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.
Nakon pisanog testiranja provest će se intervju s kandidatima koji za to steknu uvjete.

 

Na službenoj web stranici Općine Barban objavljena je informacija o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni izvori za pripremu kandidata.

 

S poštovanjem,

Pročelnica:
Danijela Kontošić