Plan nabave za 2016. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 90/2011., 83/13, 143/13, 13/14), te članka  34. točke 12. Statuta Općine Barban  (“Službene novine Općine Barban“, br. 22/2013.), Načelnik Općine Barban je dana 8. veljače 2016. godine, donio slijedeći

P L A N   N A B A V E

Z A  2016.  G O D I N U

 

I.
Utvrđuje se plan nabave za 2016. godinu javnog naručitelja Općine Barban sa sjedištem u Barbanu 69, 52207 BARBAN, OIB 98875297738.
Plan nabave Općine Barban za proračunsku 2016. godinu temelji se na proračunu Općine Barban za 2016. godinu („Službene novine Općine Barban“, br. 17/2014.).

R.
Br.

Ev. br. nabave

Pozicija proračuna

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave kn

Postupak i način nabave

Vrsta ugovora

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora

  1. 4
R0029 Usluge telefona, pošte i prijevoza

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 88.410,00 kn)

Bagatelna

R0030 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 40.000,00 kn)

Bagatelna

R0032 Usluge promidžbe – tisak općinskog glasila

55.000,00

Bagatelna

R0033 Intelektualne usluge – usluge odvjetnika

40.000,00

Bagatelna

R0037 Vanjske usluge pripreme za fondove EU

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 80.000,00)

Bagatelna

R0038 Izrada energetskih certifikata općinskih objekata

25.000,00

Bagatelna

R0047 Uredska i računalna oprema

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 35.000,00)

Bagatelna

R0099 Sanacija neuređenih odlagališta

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 25.000,00)

Bagatelna

R0100 Aktivnosti energetske učinkovitosti

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 50.000,00)

Bagatelna

R0101 Uređenje javnih površina za odlaganje otpada

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 55.000,00)

Bagatelna

R0102 Nabava komunalne opreme za odlaganje otpada

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 250.000,00)

Bagatelna

E-MV/1-2015 R0115 Energija

470.000,00

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

Nije poznato

Dvije godine

R0116 Tekuće i investicijsko održavanje cesta

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 200.000,00)

Bagatelna

R0117 Tekuće i investicijsko održavanje objekti javne rasvjete

150.000,00

Bagatelna

R0118 Tekuće i investicijsko održavanje groblja

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 50.000,00)

Bagatelna

R0119 Tekuće i investicijsko održavanje zgrada

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 220.000,00)

Bagatelna

R0120 Tekuće i investicijsko održavanje javne površine

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 150.000,00)

Bagatelna

R0121 Tekuće i investicijsko održavanje mrtvačnica

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 50.000,00)

Bagatelna

R0122 Tekuće i investicijsko održavanje sportski objekti

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 70.000,00)

Bagatelna

R0123 Navodnjavanje NK igrališta na Mrzlici, Barban

60.000,00

Bagatelna

R0130 Dodatna ulaganja u građevinske objekte

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 250.000,00)

Bagatelna

R0133 Geodetsko katastarske usluge

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 100.000,00)

Bagatelna

R0134 Izrada urbanističkih planova uređenja

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 150.000,00)

Bagatelna

R0135 Izrada izmjena i dopuna prostornog plana uređenja

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 200.000,00)

Bagatelna

 

 

II.

Ovaj Plan  stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Barban

Klasa: 023-01/16-01/34
Urbroj:2168/06-16-02-1                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
Denis Kontošić, mag educ.

Barban, 8. veljače 2016.