Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa javnih potreba u kulturi Općine Barban za 2023. godinu

Na temelju članka 27. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21, 4/22) načelnik Općine Barban dana 4. svibnja 2023. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa
javnih potreba u kulturi Općine Barban za 2023. godinu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se financijska sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi Općine Barban za 2023. godinu po provedenom Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Barban za 2023. godinu.

Članak 2.

Financijska sredstva za provedbu programa iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Barban, Razdjel 002, Glava 00201, Program 2030, Aktivnost A203001, Pozicija R0063, u ukupnom iznosu od 25.000,00 EUR / 188.362,50 HRK (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK).

Članak 3.

Nakon provedene provjere ispunjavanja formalnih uvjeta i ocjene projekata, na temelju Prijedloga za dodjelu financijskih sredstava za financiranje programa javnih potreba u kulturi Općine Barban za 2023. godinu, dodijeljuje se financijska potpora prema sljedećim prioritetnim područjima u kulturi:

PRIORITETNO PODRUČJE U KULTURI
Redni broj Prijavitelj Program/projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Kulturne djelatnosti
/ / / / /
2. Kulturno-umjetničko stvaralaštvo
1. Kulturno-umjetničko društvo „Barban“ Organiziranje i sudjelovanje na folklornim manifestacijama te obnova narodnih nošnji

61

10.600,00 EUR
(79.865,70 HRK)

2. Društvo „Trka na prstenac“ 48. Trka na prstenac

57

4.700,00 EUR (35.412,15 HRK)

3. Srednjovjekovna udruga Barbanska kula Razvijanje Srednjeg vijeka na različitim manifestacijama i nabavljanje opreme

40

1.500,00 EUR (11.301,75 HRK)

3. Zaštita i očuvanje kulturne baštine
1. Katedra Čakavskog sabora Barban Znanstveno-stručni skup „Barban i Barbanština od prapovijesti do danas“, zbornik radova sa znanstvenoga skupa „Barbanski zapisi“, sv. 11 i „Bibliografija zbornika Barbanski zapisi (2013.-2022.)“

58

5.600,00 EUR (42.193,20 HRK)

4. Ostala područja u kulturi
/ / / / /

*Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Članak 4.

S korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva za projekte i programe u Proračunu Općine za 2023. godinu, Općina će sklopiti Ugovor o financiranju.

Odobrena sredstva moraju se koristiti namjenski, uz poštivanje ugovorenih rokova izvršenja programa, projekta ili aktivnosti te ugovorenih rokova dostave završnog izvješća. Završno programsko i financijsko izvješće izrađuje se na propisanom obrascu izvješća o izvršenom programu u 2023. godini.

Članak 5.

Korisnici koji su nezadovoljni Odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.

 

KLASA: 402-04/22-01/04
URBROJ: 2163-12-01/01-23-9
Barban, 4. svibnja 2023. godine

 

NAČELNIK
Dalibor Paus, v.r.

 

Dokument za preuzimanje:

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa javnih potreba u kulturi Općine Barban za 2023. godinu