JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, dalje: Zakon), Općinski načelnik Općine Barban, raspisuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

 

 1. Za imenovanje u Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban na radno mjesto:
 • pročelnik/ca Upravnog odjela za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,

 

Pored općih uvjeta  za prijam u službu kandidti moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje

upravnim tijelom,

 • poznavanje rada na računalu i
 • vozačka dozvola B kategorije.
 1. Za imenovanje u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban, na radno mjesto:

– pročelnik/ca Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3(tri) mjeseca

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta  za prijam u službu kandidti moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje
 • upravnim tijelom,
 • poznavanje rada na računalu i
 • vozačka dozvola B kategorije.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa e-pošte) i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Na  javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17).

Ako kandidat prema posebnim zakonima ima pravo na prednosti pri zapošljavanju, dužan  je u prijavi na natječaj pozvati  se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo, uz prijavu na natječaj kandidat je dužan  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni natječaj čje su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Smatra se da kandidat/inja koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. ZSN-a.

Na web-stranici Općine Barban: www.barban.hr i oglasnoj ploči Općine Barban objaviti će se najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja provjere:

 • opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava
 • način, mjesto i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
 • pravni i drugi izvori na pripremanje kandidata za provjeru

na istoj web stranici te oglasnoj ploči Općine Barban, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatktinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidat su obvezni su uz prijavu na natječaj priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. zamolba i životopis,
 2. preslik diplome
 3. preslik svjedožbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili važeće osobne iskaznice)
 5. dokaz (diploma, certfikat ili sl.) ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu
 6. preslik uvjerenja (elektronički zapis ili potvrda) HZMO o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema,
 7. dokaz (uvjerenje) o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
 8. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona
 9. preslika važeće vozačke dozvole B kategorije

 

Sukladno odredbi članka 7. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 74/10, 142/11 i 53/12), isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

Uvjerenje odnosno dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Sukladno članku 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi kandidati koji imaju radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, ali nemaju položen državni ispit mogu se primiti u službu i biti raspoređeni na radno mjesto, pod uvjetom da ispit polože u roku od jedne godine od prijma u službu.

Kandidat/kinja su je dužan/a pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra  da je povukao/la prijavu na natječaj.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama  Općine Barban i „Narodnim novinamai to neposredno ili preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA BARBAN

 Barban 69, 52207 Barban,

(s naznakom: « Javni natječaj za prijam u službu
u Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu  Općine  i/ iliUpravni odjel za financije, gospodarstvo i društevne djelatnosti Općine Barban)

 

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u  javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Kandidati podnošenjem prijave daju suglasnost Općini Barban da u njoj navedene osobne podatke koristi  u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja i objave na interenetskim stranicama i /ili javnom glasilu Općine Barban.

Općina Barban zadržava pravo poništenja ovog javnog natječaja, djelomično ili u cijelosti.

Općinski načelnik

Dalibor Paus

 

KLASA:112-02/21-01/02
URBROJ:2168/06-01-21-1

Barban, 06.listopada 2021.godine.

 

Dokumenti za preuzimanje u PDF formatu:

Javni natječaj

Obavijesti i Upute kandidatima javnog natječaja