JAVNI NATJEČAJ

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 4/2017) i čl. 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/2013), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Općine Barban

I. PREDMET ZAKUPA

 

K.č. K.o. Kultura Površina (m2) Jedinična zakupnina za zakup (kn/ha) Početni iznos godišnje zakupnine (kn)
2346/4 Prnjani šuma 870 271 23,58
2346/7 Prnjani pašnjak 960 271 26,02

 

II. TRAJANJE ZAKUPA

Zemljište se dodjeljuje u zakup na rok od 5 godina.

 III. JAMČEVINA

Utvrđuje se jamčevina u iznosu od 100,00 kn koju je ponuditelj obvezan uplatiti najkasnije do zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.
Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 7811 – OIB, s naznakom jamčevina za zakup poljoprivrednog zemljišta.
Jamčevina se uračunava u zakupninu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

IV. UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos godišnje zakupnine.

Pismena ponuda mora sadržavati:

  1. Ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja za pravne osobe, adresu i OIB
  2. Naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
  3. Visinu ponuđene godišnje zakupnine u kunama
  4. Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj

 

Uz pismenu ponudu potrebno je dostaviti:

  1. Kopiju osobne iskaznice, odnosno rješenje o upisu u odgovarajući registar za pravne osobe
  2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice

V. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:

Općina Barban
Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu, odnosno do 27. listopada 2017.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

VI. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 02. studenoga 2017. u 9,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice u Barbanu.
VII. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 danan od dana donošenja.

Općina Barban će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti ugovor u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove objave ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na objavu javnog natječaja u dnevnom listu.
Općina Barban može odbiti sve ponude i poništiti natječaj.

Klasa: 320-01/17-01/10
Urbroj: 2168/06-17-02-4
Barban, 19.10.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus