JAVNA RASPRAVA

Temeljem članka 16. stavka 3. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), a u vezi članka 16. Uredbe o okolišnoj dozvoli (NN br. 8/14), Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU o
Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje
FARMA ZA UZGOJ PILENKI ŽELISKI
u Općini Barban

I. Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje – Farma za uzgoj pilenki Želiski, Želiski 9, Općina Barban, stavlja se na javnu raspravu na osnovi Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-03/15-02/75, Urbroj: 517-06-2-2-1-16-7 od 1. travnja 2016. godine.

II. Sukladno odredbi stavka 1. članka 26. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09) i stavka 3. članka 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08) koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Istarske županije, a provodi se u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Barban

III. Stručna podloga i sažetak za javnost su dostupni javnosti u trajanju od 30 dana i to od 22. travnja do 23. svibnja 2016. godine u vijećnici Općine Barban, Barban 69, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, a kratak sveobuhvatni Sažetak u holu Županijskog sjedišta u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

Stručna podloga i Sažetak za javnost dostupne su javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode – www.mzoip.hr, Istarske županije – www.istra-istria.hr i Općine Barban – www.barban.hr.

IV. Javno izlaganje održat će se dana 5. (četvrtak) svibnja 2016. godine u Društvenom domu SV. Pavao (između naselja Bateli i Želiski) s početkom u 19,00 sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici operatera, trgovačkog društva Agrokoka-Pula d.o.o. i predstavnici ovlaštenika kao izrađivača dokumentacije, Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka, koji će prikazati Stručnu podlogu te odgovarati na upite javnosti i zainteresirane javnosti.

V. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Stručnu podlogu iz točke I ove obavijesti mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 23. svibnjem 2016. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

VI. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke V. ove obavijesti i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.