POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Sukladno članku 10. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih
natječaja Općine Barban od dana 29.06.2017. godine (KLASA: 023-01/17-01/65, URBROJ: 2168/06-
17-02-1) procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna i manje od 200.000,00 kuna za
robu i usluge i 500.000,00 za radove,

Općina Barban, dana 9. listopada 2018. godine upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

1. NAZIV I ADRESA NARUČITELJA

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA (ime, prezime,
telefon, e-mail)

Marina Cetina, Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte,
Jedinstveni upravni odjel, Općina Barban.
Tel: 052/567-635, e-mail: marina@barban.hr

3. VRSTA POSTUPKA NABAVE I NAVOD DA LI JE PREDMET NABAVE
PODIJELJEN NA GRUPE

Jednostavni postupak nabave na temelju jedne ponude (jednog ponuditelja) temeljem Poziva na
dostavu ponude upućen na 3 (tri) neovisna gospodarska subjekta (koji nisu povezani) na dokaziv
način.
Predmet ovog postupka je nabava opreme interijera poduzetničkog inkubatora Barban,
odnosno Grupa 2 predmeta nabave – INFORMATIČKA OPREMA.

Kompletan dokument i troškovnik :

Poziv na testiranje

__________________________________________________________________________________
Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 112-01/18-01/01
Ur.br.: 2168/06-18-03-7
Barban, 24. rujna 2018.

KANDIDATIMA KOJI
UDOVOLJAVAJU FORMALNIM
UVJETIMA OGLASA

Predmet: Poziv na testiranje

Poštovani,

dana 24.rujna 2018. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu javnog natječaja Vježbenik/ca – Viši stručni suradnik/ca za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte, Klasa: 112-01/18-01/01, Ur.broj: 2168/06-18-03-3 od 12.09.2018., te je utvrđeno da je pristigla samo jedna prijava na natječaj, koja udovoljava svim uvjetima iz natječaja.

Sukladno odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18.) navedenog kandidata pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, u ponedjeljak 01. listopada 2018. godine s početkom u 8.00 sati.

Pisano testiranje obavit će se u vijećnici Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.
Nakon pisanog testiranja provest će se intervju s kandidatom ako za to stekne uvjete.
Na službenoj web stranici Općine Barban objavljena je informacija o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni izvori za pripremu kandidata.

S poštovanjem,
Pročelnica:
Danijela Kontošić

JAVNI NATJEČAJ

U Narodnim novinama broj 81/2018. od 12. rujna 2018. objavljen je natječaj za prijem u službu vježbenika / vježbenice za obavljanje poslova Višeg stručnog suradnika/ce za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.

Klasa:112-01/18-01/01
Ur.broj: 2168/06-18-03-3
Barban, 12. rujna 2018. godine

 

Na temelju članaka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), te Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ 15/2014, 31/2016, 3/2017), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

 

 • vježbenik/vježbenica- 1 izvršitelj/izvršiteljica, u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, radi osposobljavanja za obavljanje poslova Višeg stručnog suradnika/ce za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete  za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18- u daljnjem tekstu: Zakon)

– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.

 

Kandidati pored općih uvjeta  za prijam u službu moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar ili stručni specijalist ekonomije ili tehničkog usmjerenja ili magistar prava
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije

U svojstvu vježbenika primaju se osobe bez radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci, kao i osobe s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž 12 (dvanaest) mjeseci.

Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa e-pošte) i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskog stupnju (“Narodne novine” broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17)

Ako kandidat prema posebnim propisima ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna se je u prijavi na natječaj pozvati  na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo, uz prijavu na natječaj kandidat je dužan  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni natječaj čje su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i usmenog intervjua.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Barban: www.barban.hr i oglasnoj ploči Općine Barban objaviti će se najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja provjere:

 • opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava
 • način, mjesto i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja
 • pravni i drugi izvori na pripremanje kandidata za provjeru

Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu na natječaj priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi- preslik diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem,
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 4. elektronički zapis ili potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan radni staž i stručna sprema ili eventualno druga isprava kao dokaz da nema radno iskustvo ili da ima manje od godinu dana radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovali,
 5. dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).
 6. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, NN 61/11),
 7. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na osobnom računalu

 

Sukladno odredbi članka 7. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 74/10, 142/11 i 53/12), isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.
Uvjerenje odnosno dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.
Kandidat/kinja su je dužan/a pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra  da je povukao/la prijavu na natječaj. Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Općina Barban kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama  Općine Barban i „Narodnim novinamai to neposredno ili preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA BARBAN

Jedinstveni upravni odjel
 Barban 69, 52207 Barban,

(s naznakom: «Javni natječaj za prijam višeg stručnog suradnika/ce za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte-vježbenik/ca– ne otvaraj».) 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u  natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obavješteni u zakonskom roku.

Pročelnica:
Danijela Kontošić

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta-vježbenik-ca (pdf dokument 168Kb)

 

Proračun za 2019. godinu

Upute za izradu proračuna Općine Barban za razdoblje 2019. – 2021. možete pogledati ovdje

O B A V I J E S T

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban

Barban, 05.09.2018.

O B A V I J E S T

Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u Valturi”
vršit će tehničke preglede traktora iz područja Općine Barban
u ponedjeljak, 10.09.2018. godine
u vremenskom periodu od 9.00 –12.00 sati na parkiralištu ispred ambulante u Barbanu.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Sukladno članku 10. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja Općine Barban od dana 29.06.2017. godine (KLASA: 023-01/17-01/65, URBROJ: 2168/06-17-02-1) procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna i manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 za radove, Općina Barban, dana 27. kolovoza 2018. godine upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

1. NAZIV I ADRESA NARUČITELJA

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA (ime, prezime, telefon, e-mail)
Doris Pužar, Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte, Jedinstveni upravni odjel, Općina Barban.
Tel: 052/567-635, e-mail: doris@barban.hr

3. VRSTA POSTUPKA NABAVE I NAVOD DA LI JE PREDMET NABAVE PODIJELJEN NA GRUPE

Jednostavni postupak nabave na temelju jedne ponude (jednog ponuditelja) temeljem Poziva na dostavu ponude upućen na 3 (tri) neovisna gospodarska subjekta (koji nisu povezani) na dokaziv način.
Predmet nabave je podijeljen u 2 (dvije) grupe predmeta nabave i dozvoljeno je nuđenje po grupama predmeta nabave. Ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu, više ili sve grupe predmeta nabave. Broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju nije ograničen.
Predmet nabave je podijeljen na sljedeće grupe predmeta nabave:

Grupa 1: OPREMA INTERIJERA INKUBATORA
Grupa 2: INFORMATIČKA OPREMA

više …

Dokumentacija za preuzimanje:

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM 17.08.2018.

UZROK PREKIDA: radovi na održavanju mreže

DAN: 17.08.2018. (petak)

VRIJEME: od 10.00 do 13.00 sati

LOKACIJA: naselje Glavani

POZIV NA ISKAZ INTERESA

U sklopu projekta „Poduzetnički inkubator Barban- Centar poduzetničke kreativnosti“ referentne oznake KK.03.1.2.01.0063 Općina Barban te projektni partneri Općina Svetvinčenat i Općina Žminj objavljuju
sljedeći

POZIV NA ISKAZ INTERESA
za korištenje poslovnog prostora
u Poduzetničkom inkubatoru Barban

I.

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za iskaz interesa za korištenje poslovnih prostora prosječne površine 12,42 m2, u “Poduzetničkom inkubatoru Barban-Centar poduzetničke kreativnosti“, u mjestu Šajini, Šajini bb (dalje: PI
Barban).

Zahtjeve za prijem u PI Barban mogu podnijeti:
– poduzetnici početnici (tzv. start up poduzetnici)
– postojeći poduzetnici

sukladno Uvjetima koji su propisani Odlukom o korištenju poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban Klasa: 311-01/16-01/09, Ur.broj:2168/06-18-02-64 od 31. srpnja 2018.godine.
PI Barban imati će na raspolganju ukupno 8 poslovnih ureda, opremeljene uredskom opremom, računalima i internetom, te će imati za sve inkubante na raspolaganju salu za sastanke i parkirno mjesto.

II.

Osnovna svrha rada i djelovanja PI Barban je pomoć pri poslovanju poduzetnika- obrta i društava u njihovim prvim odnosno najkritičnijim godinama poslovanja na način da im se omogući korištenje poslovnih prostora u PI Barban, a sve u cilju njihove što kvalitetnije daljnje implementacije na tržište.

III.

Zainteresirani postojeći poduzetnik koji iskaže interes za korištenje poslovnog prostora PI Barban obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– pravilno i potpuno ispunjen prijavni obrazac (Prilog 1)
– izvadak iz sudskog registra odnosno obrtnog registra
– kopiju osobne iskaznice vlasnika trgovačkog društva odnosno nositelja obrta
– potvrdu da nema dugovanja prema Poreznoj upravi, ne stariju od 30 dana
– BON 2ili SOL 2 za sve poslovne račune, izvod iz registra poslovnih računa FINA
– potvrdu/uvjerenje o nagradama/priznanjima (ukoliko je primjenjivo)
– izjavu o broju zaposlenih (Prilog 2, ne treba biti ovjerena, ukoliko je primjenjivo)

Zainteresirani poduzetnik početnik (start up) koji iskaže interes za korištenje poslovnog prostora PI Barban obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– pravilno i potpuno ispunjen prijavni obrazac (Prilog 1)
– izvadak iz sudskog registra odnosno obrtnog registra (ukoliko je primjenjivo)
– kopiju osobne iskaznice prijavitelja
– BON 2ili SOL 2 za sve poslovne račune, izvod iz registra poslovnih računa FINA (ukoliko je primjenjivo)
– potvrdu/uvjerenje o nagradama/priznanjima ( ukoliko je primjenjivo)
– izjavu o broju zaposlenih (Prilog 2, ne treba biti ovjerena, ukoliko je primjenjivo)

IV.

Poslovni prostori u Poduzetničkom inkubatoru Barban koristiti će se u skladu s
Odlukom o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Barban Klasa: 311-01/16-
01/09, Ur.broj:2168/06-18-02-64 od 31. srpnja 2018.godine.

V.

Zahtjev za korištenje poslovnog prostora u PI Barban (te svi popratni prilozi koji se moraju dostaviti uz zahtjev) za ulazak u Poduzetnički inkubator Barban moguće je podići u prostorijama Općine Barban, Barban 69, osobno ili na web stranici www.barban.hr, web stranici Općine Svetvinčenat www.svetvincenat.hr te web stranici Općine Žminj www.zminj.hr.

VI.

Zahtjev za korštenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban, zajedno sa svim pripadajućim prilozima dostavlja se poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:
Općina Barban, Jedinstveni upravni odjel, Barban 69, 52207 Barban,
koja na vanjskoj strani mora sadržavati podatke o zainteresiranoj osobi/društvu, preporučenom pošiljkom, osobnom predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, uz naznaku: ISKAZ INTERESA za korištenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban ili e-mailom na adresu: info@barban.hr Rok za podnošenje zahtjeva za iskaz interesa je 30.studenog 2018 .godine ili do popunjenja prostora.
Po donošenju konačne Odluke Ugovor o korištenju poslovnog prostora, kojim će se regulirati prava i obveze ugovornih strana sklopit će se u roku od 10 (deset) dana od dana primitka Završne odluke o dodjeli poslovnog prostora.
Ukoliko u navedenom roku poduzetnik ne pristupi sklapanju Ugovora, smatrat će se da je odustao dod prijave.

VII.

Za sve ostale informacije u vezi s predmetnim pozivom na iskaz interesa slobodni ste obratiti se u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban svakog radnog dana ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 07,00- 15,00 sati, utorkom od 08,00-17,00 sati ili petkom od 07,00-14,00 sati osobno ili na telefon broj: 052/567-635.
Kontakt osoba: Doris Pužar- Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte.

Općinski načelnik
Dalibor Paus

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv na testiranje

__________________________________________________________________________________
Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel
Klasa: 112-02/18-01/01
Ur.br.: 2168/06-18-03-8
Barban, 08. kolovoza 2018.

KANDIDATU KOJI
UDOVOLJAVA FORMALNIM
UVJETIMA OGLASA

Predmet: Poziv na testiranje

Poštovani,
dana 07. kolovoza 2018. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu javnog natječaja koje je utvrdilo da je prijava kandidata pravodobna i potpuna te da zadovoljava formalne uvjete iz oglasa:

R. BR.: 1.
R. BR. PRIJAVE: 1.
IME I PREZIME: Doris Pužar
ADRESA: Salamunišće 40, Batlug
KONTAKT: doris.francula@gmail.com

Sukladno odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18.) navedenog kandidata pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, u utorak 14. kolovoza 2018. godine s početkom u 9.00 sati.
Pisano testiranje obavit će se u vijećnici Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.
Nakon pisanog testiranja provest će se intervju s kandidatom ako za to stekne uvjete.
Na službenoj web stranici Općine Barban objavljena je informacija o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni izvori za pripremu kandidata.

S poštovanjem,
Pročelnica:
Danijela Kontošić

 

Preuzimanje  dokumenta: Poziv na testiranje

ODLUKA O SUFINANCIRANJU NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Na temelju Odluke Općinskog načelnika, Općina Barban će u 2018. godini sufinancirati nabavu školskih udžbenika za učenike slabijeg socijalnog stanja te dodijeliti financijsku pomoć roditeljima učenika osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Barban. Svi zainteresirani Zahtjeve će moći podnijeti do 15. rujna 2018. godine putem obrasca koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Općine.

Sve detalje Odluke kao i informacije o potrebnoj dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz Zahtjev mogu se naći na sljedećim poveznicama:

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika 2018
Zahtjev-za-sufinanciranje-nabave-udžbenika