POZIV

Temeljem čl.13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/2013), općinski načelnik Općine Barban objavljuje

POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2016. godinu

1. Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i općinski načelnik Općine Barban.

2. Poziv se upućuje za podnošenje prijedloga za dodjelu slijedećih javnih priznanja:

a) Nagrada za životno djelo Općine Barban
b) Nagrada Općine Barban
c) Plaketa Općine Barban
d) Grb Općine Barban
e) Priznanje počasnog građanina Općine Barban

3. Javna priznanja Općine Barban dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Barban, te za zasluge promicanja i promoviranja Općine Barban.

4. Prijedlog za dodjelu javnoga priznanja Općine Barban mora sadržavati obrazloženje iz kojeg je vidljivo da se ispunjavaju uvjeti za dodjelu.

5. O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine Barban, odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635 ili 567-638.

6. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Poziv za javna priznanja Općine Barban 2016.» najkasnije do 18. studenoga 2016. godine.

Klasa: 061-01/16-01/1
Ur.br.: 2168/06-16-02-1
Barban, 04. studenoga 2016.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.,v.r.

LAGUR -ISTARSKA BATANA

POZIVNICA

LAGUR „ISTARSKA BATANA“ poziva Vas na sudjelovanje na OKRUGLOM STOLU na temu
„Suradnja ribarskog i ugostiteljskog sektora“,
koji će se održati 23. rujna 2016. godine (petak) u FAŽANI na adresi 43. Istarske divizije 16,
Društvena dvorana Općine Fažana, s početkom u 11:00 sati

Pozivaju se predstavnici ugostiteljskog sektora s područja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) Istarska batana (gradovi Rovinj i Vodnjan te općine Bale, Barban, Fažana, Kanfanar, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat) na drugi u nizu okrugli stol u okviru provedbe pilot projekta „Od mora do stola“.
Pilot projektom želi se potaknuti ribare i ugostitelje na međusobno umrežavanje na obostranu korist. Također, promocijom ugostiteljskih objekata koji sudjeluju u pilot projektu želi se povećati konzumacija sezonskih lokalnih proizvoda ribarstva među stanovnicima i posjetiteljima lokalne inicijative.
Na drugom okruglom stolu razgovarati će se o spremnosti ugostitelja na suradnju s ribarskim sektorom vezano uz nabavu lokalnih proizvoda ribarstva te njihovu prodaju u ugostiteljskim objektima.
Molimo da svoj dolazak potvrdite na e-mail: lagur.istarska.batana@gmail.com ili na broj: 095 892 52 52.

S poštovanjem,
Predsjednik LAGUR-a Istarska batana
Goran Buić
v.r.

 

POZIVNICA

LAGUR „ISTARSKA BATANA“ poziva Vas na INFO DAN
u sklopu izrade
LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU,
26. rujna 2016. godine (PONEDJELJAK), od 08:00 do 16:00 sati,
u MEDULINU na adresi Centar 58 na 2. katu

Pozivaju se predstavnici gospodarskog sektora ribarstva- ribari, uzgajivači, prerađivači, te predstavnici javnog i civilnog sektora s područja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) Istarska batana- gradovi Rovinj i Vodnjan, te općine Bale, Barban, Fažana, Kanfanar, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat, na INFO DAN u sklopu izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu.
Svrha INFO DANA je približiti lokalnom stanovništvu, ali i svim ostalim zainteresiranim dionicima mogućnosti sufinanciranja projektnih ideja sredstvima iz EU fondova te pružiti savjetodavnu pomoć pri osmišljavanju ili razradi projektnih prijedloga.

S poštovanjem,
Voditeljica LAGUR-a Istarska batana
Katia Ereš

Ovaj događaj je sufinanciran sredstvima iz
Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

 

Dokumenti za preuzimanje:

lagur istarska batana obrazac za dostavu projektnih prijedloga

lokalna akcijska grupa u ribarstvu pristupnica

pozivnica 2 okrugli stol 23 09 2016 Fažana

info dan 26 09 2016 Medulin

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI

IronMan 70.3 Pula obavijest o privremenoj regulaciji povodom međunarodne triatlon utrke…

 

regulacija-3

POZIV NA POPUNJAVANJE UPITNIKA

PROVEDBA PILOT PROJEKTA OD MORA DO STOLA

Sve one koji svoje prebivalište imaju na području gradova Rovinja i Vodnjana, općina Bale, Barban, Fažana, Kanfanar, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat molimo da izdvoje par minuta kako bi popunili kratki upitnik.

Predmetni upitnik dio je provedbe pilot projekta “Od mora do stola” koji provodi LAGUR / FLAG Istarska batana a financiran je sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo a usmjeren je na promicanje konzumacije lokalne sezonske ribe i proizvoda ribarstva među stanovnicima i posjetiteljima područja na kojima djeluje LAGUR.

Pilot projektom želi se potaknuti ribare i ugostitelje na međusobno umrežavanje na obostranu korist. Isto tako promocijom ugostiteljskih objekata koji sudjeluju u pilot projektu želi se povećati konzumacija sezonskih lokalnih proizvoda ribarstva među stanovnicima i posjetiteljima lokalne inicijative.

Upitnik za GRAĐANE nalazi na sljedećem linku:
upitnik za građane

Upitnik za RIBARE:
upitnik za ribare

Upitnik za UGOSTITELJE:
upitnik za ugostitelje

JAVNI NATJEČAJ

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153,09, 143/12) i članka 7. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi :
                                                                                 
K.O. PRNJANI – građevinsko zemljište:

 kčbr. kultura površina početna cijena jamčevina
1. 2/4 djela 1479/1 pašnjak 487 m2 9.371,70 kn  243,50 kn

Nekretnina navedena pod točkom I. predstavlja građevinsku parcelu sukladno Urbanističkom planu uređenja gospodarske zone Barban (Službene novine Općine Barban br. 23/08) unutar granica gospodarske zone Barban, opterećenu teretom prava građenja u korist VEDRANA ROJNIĆ, OIB 90774238095, na neodređeno vrijeme.

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN
KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN

Sa naznakom

“NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno ponedjeljka, 12. rujna 2016. god. do 15,00 sati.

III.

            Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.

PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:

 • naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
 • točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
 • visinu ponuđene cijene u kunama

Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.

            Otvaranje ponuda je javno i održat će se u utorak, 13. rujna 2016. god. u 13,30 sati u Općini Barban.

VI.

            Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.
Ukoliko kao najpovoljniji natjecatelj za nekretninu pod točkom I. bude izabran VEDRAN ROJNIĆ, tada će se kupoprodajna cijena umanjiti za iznos od 9.128,20 kuna, a na ime ulaganja VEDRANA ROJNIĆA u izgradnju osnovne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Barban. Iznos od 1 kune po m2, odnosno 243,50 kuna, ne priznaje se kao ulaganje, već je navedeni iznos ponuditelj dužan platiti Općini Barban.

Klasa: 944-05/16-01/36
Ur.broj: 2168/06-16-02-1

Barban, 04. rujna 2016.god.

Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag. educ.,v.r.

JAVNI NATJEČAJ

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153,09, 143/12) i članka 7. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi :
                                                                                 
K.O. PRNJANI – građevinsko zemljište:

kčbr kultura površina početna cijena jamčevina
1. 2/4 djela 1479/2 pašnjak 994 m2 19.128,28 kn 497,00 kn

Nekretnina navedena pod točkom I. predstavlja građevinsku parcelu sukladno Urbanističkom planu uređenja gospodarske zone Barban (Službene novine Općine Barban br. 23/08) unutar granica gospodarske zone Barban , opterećenu teretom prava građenja u korist obrta AUTOSERVIS FILIPOVIĆ, OIB 64931918780, na neoderđeno vrijeme.

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:
OPĆINA BARBAN
KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN

Sa naznakom

“NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno ponedjeljka, 12. rujna 2016. god. do 15,00 sati.

III.

            Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.

PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:

 • naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
 • točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
 • visinu ponuđene cijene u kunama

Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.

            Otvaranje ponuda je javno i održat će se u utorak, 13. rujna 2016. god. u 13,00 sati u Općini Barban.

VI.

            Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.
Ukoliko kao najpovoljniji natjecatelj za nekretninu pod točkom I. bude izabran AUTOSERVIS FILIPOVIĆ, tada će se kupoprodajna cijena umanjiti za iznos od 18.631,28 kuna, a na ime ulaganja AUTOSERVIS FILIPOVIĆ u izgradnju osnovne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Barban. Iznos od 1 kune po m2, odnosno 497,00 kuna, ne priznaje se kao ulaganje, već je navedeni iznos ponuditelj dužan platiti Općini Barban.

 

Klasa: 944-05/16-01/35
Ur.broj: 2168/06-16-02-1

Barban, 04. rujna 2016.god.

Općinski načelnik:

Kontošić Denis, mag.educ.

R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
BARBAN

Klasa: 013-03/16-01/2
Urbroj:2168/06-16-02-6
Barban, 30. kolovoza 2016.

 

Na temelju 61. točka 2. i članka 68. točka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne novine” br. 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/15, dalje Zakon)  Općinsko Izborno povjerenstvo za Općinu Barban, donosi

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

Za područje Općine Barban  određuju se biračka mjesta:

 1. Biračko mjesto broj 1. BARBAN – Dolnja škola, Barban bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Barban, Želiski, Ivanošići, Bateli kod Želiski, Majčići, Golešovo, Dminići, Grabri, Kvarantija, Špadići, Melnica, Frkeči, Puntera
 1. Biračko mjesto broj 2. HRBOKI – Društveni dom Hrboki, Hrboki bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Hrboki, Plehuti, Rebići, Beloći, Dobrani, Stancija Palion
 1. Biračko mjesto broj 3. MANJADVORCI – Društveni dom Manjadvorci, Manjadvorci bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Manjadvorci, Prdaci
 1. Biračko mjesto broj 4. ŠAJINI – Društveni dom Šajini, Šajini bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Šajini, Škitača, Trlji, Glavani, Borinići, Bičići
 1. Biračko mjesto broj 5. PETEHI – Društveni dom Petehi, Petehi bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Petehi, Poljaki, Rajki, Rojnići, Valići, Trošti, Orihi, Draguzeti, Grandići, Pavlići, Kožljani, Celići, Fumeti
 1. Biračko mjesto broj 6. PRNJANI – Društveni dom Prnjani, Prnjani bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Jurićev kal, Koromani, Camlići, Prnjani, Prhati, Barani, Bateli kod Prhati, Gubovica, Špadi, Mavrići, Regulići, Vadreš, Filini, Šugari, Sankovići
 1. Biračko mjesto broj 7. SUTIVANAC – Osnovna škola Sutivanac, Sutivanac bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Gorica, Dolica, Medančići, Cvitići, Varož, Bašići, Grgeci i Risi.

PREDSJEDNICA
IZBORNOG POVJERENSTVA
ZA OPĆINU BARBAN

Suzana Racan Stern, v.r.

ODLUKA

Na temelju članka 64. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 78/15) i članka 21., stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN br. 64/08) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/13.), načelnik Općine Barban, dana 26. kolovoza 2016. donosi

 

ODLUKU

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020.

 

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okolišza Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020.

 

II.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. su sljedeći:

 • Program ukupnog razvoja je temeljni razvojni dokument čijom provedbom Općina Barban preuzima odgovornost za svoj doprinos ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju,
 • Programom ukupnog razvoja određuje se smjer razvoja Općine i način ostvarenja zadanih ciljeva kako bi se zadovoljile potrebe svih subjekata i skupina u lokalnoj zajednici,
 • Program ukupnog razvoja je ključan strateški dokument za sufinanciranje pojedinih projekata Općine Barban bespovratnim sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova

 

III.

Nositelj izrade Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.2020. je Općina Barban.

Izrađivač Programa ukupnog razvija Općine Barban 2016.- 2020. je Centar za ulaganja „EUROKONZALTING“ d.o.o.

Ciljevidonošenja Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.-2020. su sljedeći:

 • stvaranje planske osnove za razvoj površina gospodarske namjene
 • razvoj konkurentnog gospodarstva Općine Barban
 • stvaranje uvjeta za kvalitetniji razvoj društvene, sportske i komunalne infrastrukture
 • efikasniji razvoj resursa

 

IV.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provode se u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN. Br. 80/13, 78/15), Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN. br. 64/08) i odredbama propisa iz područja iz kojih se Plan provodi i to redoslijedom provedbe kao je utvrđeno u Prilogu I ove Odluke.

 

V.

Mišljenje je li potrebno za Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. provesti

Postupak glavne ocjene prihvatljivosti plana na ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže (odnosno postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu) obavit će se u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i provest će se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.

 

VI.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u prilogu II ove Odluke.

 

VII.

Općina Barban dužna je informirati javnost i zainteresiranu javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08).

 

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasilu Općine Barban“.

 

Klasa: 023-01/16-01/46
Ur.broj: 2168/06-16-02-3

 

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.


Prilog I:

 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš:

 

 1. Općina Barban, sukladno odredbi iz članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08), započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. u roku od osam dana od donošenja ove Odluke.
 2. Općina Barban jedužna pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.
 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja, tijela i/ili osobe daju mišljenje u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za dostavu mišljenja.
 4. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. može imati značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobite razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene.
 5. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. nema značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 6. Odluka mora sadržavati osnovne podatke o Planu i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 7. O Odluci iz točke 4. i 5. Općina Barban informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

Prilog II

Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš:

 

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 3. Istarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52 000 Pazin
 4. Istarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo, Riva 8, 52 100 Pula
 5. Istarske županije, Upravni odjel za turizam, Partizanska 5a, 52 440 Poreč
 6. Istarska županija, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Riva 8, 52 100 Pula
 7. Istarska županija, Odsjek za zaštitu prirode i okoliš, Flanatička 29, 52 100 Pula
 8. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, 52 100 Pula
 9. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, Ul. Grada Graza 2, 52 100 Pula
 10. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slovove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51 000 Rijeka
 11. Vodovod d.o.o. Pula, Radićeva 9, 52 100 Pula
 12. Pula Herculanea d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, 52 100 Pula
 13. Hrvatske šume, UŠP Buzet, Šumarija Pula, Šijanska cesta 12, 52 100 Pula
 14. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta Vončinina 3, 10000 Zagreb
 15. Županijska uprava za ceste Istarske županije, M.B.Rašana 2/4, 52000 Pazin

 

Napomena: Popis tijela od kojih se traži mišljenje JLS definira se ovisno o strategiji, planu i programu.

 

 

 

Obavijest

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Općina Barban  kao nositelj izrade objavljuje obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Barban

Zahtijevi za uvrštenje u zonu građenja (cca 500m2) na prostoru Općine Barban mogu se predati do 15. 09.2016 godine u Jedinstveni upravni odjel Općine .

Preuzimanje dokumenta u pdf obliku:

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna PPOB

ZAHTJEV ZA UVRŠTENJE U ZONU GRAĐENJA