NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/ICA U TURISTIČKOM UREDU

Turistička zajednica Općine Barban raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/ICA U TURISTIČKOM UREDU

 

za prijem u službu

-1 izvršitelj/ica

-na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), uz probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati za rad na stručnim i administrativnim poslovima u turističkom uredu moraju ispunjavati posebne uvjete iz članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice Općine Barban za prijem na rad:

 • da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • da poznaje jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

 

Sukladno čl. 23 st. 5 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma stručni ispit ne moraju imati kandidati koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu  u toj stručnoj spremi.

Sukladno čl. 23 st. 6 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma natjecati se mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će, u slučaju prijema na rad, biti obvezni položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • zamolbu;
 • životopis:
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome);
 • dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice);
 • uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (potvrdu HZMO, ugovor o radu, potvrdu poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.)
 • ukoliko kandidati/kinje imaju položen stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje mogu priložiti svoj Prijedlog programa rada TZ Barban za 2018. godinu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Kandidati/kinje su dužni/e u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se moglo utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kinja ne pristupi provjeri znanja smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Testirat će se znanje iz djelokruga rada Turističkih zajednica; Statut Turističke zajednice Općine Barban, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (NN 152/08), Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, NN 88/10, NN 110/15, 121/16), Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, NN 59/09, NN 97/13, NN 158/13, NN 30/14), i provedbeni propisi (pravilnici) na temelju navedenih Zakona, te znanje iz stranih jezika. Zakoni i pravilnici se mogu naći na službenim stranicama Ministarstva turizma dok se Statut Turističke zajednice Općine Barban može naći na web stranici Turističke zajednice Općine Barban.

Na web stranici http://tz-barban.hr i oglasnoj ploči Općine Barban objavit će se mjesto i vrijeme održavanja pismenog testiranja i intervjua kandidata/kinja, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja testiranja.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se s  naznakom: ” Natječaj za prijem na rad ” na adresu:  Turistička zajednica Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban i to do dana 1. prosinca 2017.g.

Ponude koje pristignu poštom ili budu predane nakon tog roka u Turističku zajednicu Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, smatrat će se zakašnjelima te će se odbaciti.

Kandidati/kinje će o rezultatima izbora biti obaviješteni/e u roku od 8 dana od dana izvršenog testiranja. Turistička zajednica Općine Barban zadržava pravo ne izvršiti izbor stručnog/ne suradnika/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

 

NATJEČAJ

Za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018.

Na temelju Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018. (Službene novine Općine Barban 5/2017) i Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 14. studenog 2017. godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018.

I.

 Općina Barban za akademsku godinu 2017./2018. dodjeljuje 7 redovnih studentskih stipendija i 3 stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

II.

 Stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno. 

III.

 Pravo na redovnu stipendiju na preddiplomskom i diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine
-najmanje 4,5 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente viših godina
-najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija
-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja jesu ona koja se stječu preddiplomskim i diplomskim studijem na studijskim programima kako slijedi:
1. Prirodne znanosti: biologija, kemija, fizika i matematika
2. Tehničke znanosti: arhitektura, brodogradnja, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, geodezija i informatika
3. Biomedicina i zdravstvo: medicina.

IV.

 

Pravo na stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja ostvaruje redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine

-najmanje 4,0 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente viših godina

-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija

-najmanje 3,0 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja definirana su točkom III. ovog natječaja.

Osim prosjeka ocjena iz ove točke natječaja, student mora ispunjavati jedan od sljedećih kriterija:

 1. da su oba roditelja nezaposlena ili je samohrani roditelj nezaposlen;
 2. student s teškoćama u razvoju;
 3. student iz obitelji koje ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 29/15, 4/17);
 4. student iz obitelji slabijeg socijalnog stanja, a ne ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban.

V.

 Zahtjevu se prilaže:
1.    Preslika osobne iskaznice.
2.    Uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademsku godinu 2017./2018. (mora pisati godina studija).
3.    Preslike svjedodžbe posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine ili prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente viših godina studija.
4.    Preslike diploma, potvrda i ostalih priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj
godini sa natjecanja državnog i međunarodnog značaja iz područja znanja i sporta.
5.    Potvrda o volontiranju ili preslika Volonterske knjižice u kojoj je vidljivo da je student volontirao najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.
6.    Za dokazivanje socijalnih kriterija potrebno je dostaviti Rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi ili Izjavu o broju članova kućanstva sa pratećom dokumentacijom.

Kompletiran i potpisan Zahtjev dostavlja se u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme od 14. do 30. studenog 2017. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 15. prosinca 2017. na web stranici Općine Barban (www.barban.hr).

Ukoliko se ne javi dovoljan broj studenata koji zadovoljavaju propisane kriterije, Općina Barban može dodijeliti stipendije i studentima koji ne zadovoljavaju kriterije vodeći računa o rang listi tj. ostvarenom broju bodova na natječaju.
Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635.

Obrazac Zahtjeva se može podignuti u Općini Barban ili na općinskoj web stranici www.barban.hr  (Natječaji i obavijesti).

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Preuzimanje dokumenta:

Zahtjev za dodjelu stipendije Općine Barban
Izjava za dokazivanje socijalnih kriterija

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 604-01/17-01/7
Ur.br.: 2168/06-17-02 -1

Barban, 14. studenog 2017.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt proračuna Općine Barban za 2018. godinu

Općina Barban je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu provedeno je u periodu od 19. listopada do 06. studenog 2017. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu, mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

Obrazac Izvješća

9. Smotra maslinovih ulja Općine Barban

Pozivaju se svi proizvođači maslinovog ulja s područja Općine Barban na sudjelovanje na 9. Smotri maslinovih ulja.

Smotra će se održati u subotu, 25.11.2017.

Molimo da se zainteresirani jave u Općinu Barban najkasnije do srijede, 15.11.2017. kako bi se pravovremeno organiziralo prikupljanje uzoraka ulja za analizu i ocjenjivanje.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 33/2016) i čl. 34. Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine Barban 22/2013), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina
putem prikupljanja pisanih ponuda

 1. NEKRETNINE

Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi:

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

POČETNA CIJENA (kn)

JAMČEVINA
(kn)

Prnjani

2591/3

Općina Barban 1/1

građevinsko

vrt

18

6.454,08

645,41

Prnjani

2591/4

Općina Barban 1/1

građevinsko

vrt

54

19.362,24

1.936,22

 1. JAMČEVINA

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 7757 – OIB.
Jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

 1.  UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području RH.

Za izložene nekretnine na ovom natječaju ne postoji mogućnost zamjene.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kuporodajne cijene.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. Ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja za pravne osobe, adresu i OIB
 2. Naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
 3. Visinu ponuđene cijene u kunama
 4. Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj

 

Uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:

 1. Kopiju osobne iskaznice, odnosno rješenje o upisu u odgovarajući registar za pravne osobe
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:

Općina Barban
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu, odnosno do 8. studenog 2017.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 13. studenog 2017. u 13,00 sati.
VI. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 danan od dana donošenja.

Općina Barban će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti ugovor u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti na račun Općine Barban cjelokupni iznos postignute cijene, u protivnom se smatra da je odustao od ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove objave ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na objavu javnog natječaja u dnevnom listu.
Općina Barban može odbiti sve ponude i poništiti natječaj.

Klasa: 944-05/17-01/60
Ur.broj: 2168/06-17-02-2
Barban, 31.10.2017.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus

Plaćanje računa u FINI bez naknade

Općina Barban sklopila je Ugovor o obračunu i naplati naknade za uplate građana s Financijskom agencijom (FINA).

Temeljem navedenog Ugovora, od 02. studenog 2017. g., sve uplate građana izvršene u FINI u korist računa Općine Barban oslobođene su naknade.

POZIV

Temeljem čl. 13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/2013), općinski načelnik Općine Barban objavljuje

POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2017. godinu

 1. Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i općinski načelnik Općine Barban.
 2. Poziv se upućuje za podnošenje prijedloga za dodjelu sljedećih javnih priznanja:
 3. a) Nagrada za životno djelo Općine Barban
  b) Nagrada Općine Barban
  c) Plaketa Općine Barban
  d) Grb Općine Barban
  e) Priznanje počasnog građanina Općine Barban
 4. Javna priznanja Općine Barban dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Barban, te za zasluge promicanja i promoviranja Općine Barban.
 5. Prijedlog za dodjelu javnoga priznanja Općine Barban mora sadržavati obrazloženje iz kojeg je vidljivo da se ispunjavaju uvjeti za dodjelu.
 6. O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine Barban, odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635 ili 567-638.
 7. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Poziv za javna priznanja Općine Barban 2017.» najkasnije do 15. studenoga 2017. godine.

 

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

 

Klasa: 061-01/17-01/3
Ur.br.: 2168/06-17-02-1
Barban, 23. listopada 2017.

 

NACRT PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Općina Barban provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Barban za 2018. godinu.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Proračuna Općine Barban za 2018. godinu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 06. studenog 2017. godine.

NACRT PRORAČUNA ZA 2018
OBRAZAC

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 4/2017) i čl. 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/2013), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Općine Barban

I. PREDMET ZAKUPA

 

K.č. K.o. Kultura Površina (m2) Jedinična zakupnina za zakup (kn/ha) Početni iznos godišnje zakupnine (kn)
2346/4 Prnjani šuma 870 271 23,58
2346/7 Prnjani pašnjak 960 271 26,02

 

II. TRAJANJE ZAKUPA

Zemljište se dodjeljuje u zakup na rok od 5 godina.

 III. JAMČEVINA

Utvrđuje se jamčevina u iznosu od 100,00 kn koju je ponuditelj obvezan uplatiti najkasnije do zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.
Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 7811 – OIB, s naznakom jamčevina za zakup poljoprivrednog zemljišta.
Jamčevina se uračunava u zakupninu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

IV. UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos godišnje zakupnine.

Pismena ponuda mora sadržavati:

 1. Ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja za pravne osobe, adresu i OIB
 2. Naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
 3. Visinu ponuđene godišnje zakupnine u kunama
 4. Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj

 

Uz pismenu ponudu potrebno je dostaviti:

 1. Kopiju osobne iskaznice, odnosno rješenje o upisu u odgovarajući registar za pravne osobe
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice

V. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:

Općina Barban
Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu, odnosno do 27. listopada 2017.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

VI. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 02. studenoga 2017. u 9,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice u Barbanu.
VII. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 danan od dana donošenja.

Općina Barban će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti ugovor u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove objave ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na objavu javnog natječaja u dnevnom listu.
Općina Barban može odbiti sve ponude i poništiti natječaj.

Klasa: 320-01/17-01/10
Urbroj: 2168/06-17-02-4
Barban, 19.10.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 947-02/17-01/3
Ur.br.: 2168/06-17-02-3

Barban, 10. listopada 2017.god.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

1. Naručitelj:
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. Opis predmeta nabave:
Dobava i ugradnja vanjskih i unutarnjih jedinica (klima uređaja), za objekt zgrade bivše škole- sjedište Općine Barban.

3. Vrsta postupka nabave:
Jednostavan postupak nabave slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno 3( tri) gospodarska subjekta.

4. Procijenjena vrijednost nabave:
65.000,00 kuna (bez PDV-a)

5. Redni broj iz plana nabave:
25/17

6. Način izvršenja:
Sklapanje ugovora u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

7. Rok izvršenja:
30 dana od dana sklapanja ugovora

8. Rok za dostavu ponuda:
Krajnji rok za dostavu ponude iznosi 8 kalendarskih dana koji počinje teći od prvog sljedećeg radnog dana od dana primitka ovog Poziva za dostavu ponuda, odnosno od dana objave poziva na internetskoj stranici Općine Barban.

9. Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 (šezdeset) dana od od isteka roka za dostavu ponude. Rok za dostavu ponude je 18.10.2017.godine do 14:00 sati.

10. Mjesto izvršenja:
Barban

11. Rok, način i uvjeti plaćanja:
Obračun i naplata izvršenih usluga obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane Naručitelja, a račun će se ispostaviti po završetku dobave i ugradnje vanjskih i unutarnjih jedinica (klima uređaja). Naručitelj se obvezuje isplatiti račun izvršitelju u roku 30 (trideset) dana od dana primitka računa.
Ponuda se dostavlja s cijenom izraženom u kunama. Cijena je nepromjenjiva. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

12 . Kriterij odabira ponude:
Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

13. Jezik na kojem se izrađuje ponuda:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

14. Opis predmeta nabave
Potrebno je dobaviti i ugraditi vanjske jedinice multi split sustava za spajanje do 3 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu- zaštićena od vremenskih utjecaja , s ugrađenim invert kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu- tri komada, sve sukladno Projektu strojarskih instalacija – grijanje, hlađenje, izrađenog od Tehnica suprema d.o.o. po projektantu Draženu Pavloviću, investitora Općine Barban, Barban 69, El.broj: 09379/17-st, rujan 2017. godine.

Dobava i ugradnja unutarnje jedinice parapetne izvedbe sa prednjim panelom koji zrači dodatnu toplinu. Opremljena ventilatorom, 4- brinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Niska razina buke i smanjen protok zraka zahvaljujući zračenju topline preko prednjeg panela.Ukupno devet komada, sve sukladno Projektu strojarskih instalacija – grijanje, hlađenje, izrađenog od Tehnica suprema d.o.o. po projektantu Draženu Pavloviću, investitora Općine Barban, Barban 69, El.broj: 09379/17-st, rujan 2017. godine.

15. Dokazi sposobnosti:
Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje slijedećih dokaza sposobnosti:
– Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, koji se prilaže uz ponudu u neovjrenom presliku.
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Nakon otvaranja ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

16. Način provedbe postupka nabave:
Ponuda se dostavlja preporučenom pošiljkom ili osobno, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban,
s naznakom “NE OTVARATI – Ponuda za dobavu i ugradnju vanjskih i unutarnjih jedinica (klima uređaja), za objekt zgrade bivše škole- sjedište Općine Barban“
Ponuda se može dostaviti i elektroničkim putem na e-mail adresu: doris@barban.hr

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

17. Rok za dostavu ponude
Rok za dostavu ponude: 8 dana od primitka Poziva na dostavu ponude, odnosno od objave na web stranicama Općine Barban.

18. Dokumentacija koju Ponuditelj treba dostaviti:
Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
19. Osobe zadužene za komunikaciju (ime, prezime, telefon, e-mail)
Za sva pitanja vezana uz predmet nabave možete se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, Tel: 052/ 567 635, E-mail:doris@barban.hr
Kontakt osoba: Doris Frančula, Viši stručni suradnik za poduzetništvo, gospodarstvo i razvojne projekte
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovoga Poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci Naručitelja.
Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Općinski načelnik:
Dalibor Paus, prof.