Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barban

Prijedlog prostornog plana za ponovnu javnu raspravu

PONOVNA JAVNA RASPRAVA 13.06.-21.06.2018.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barban izrađuju se na osnovi
Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban od 18. svibnja
2016. godine, objavljene u Službenim novine Općine Barban broj 33/16 te Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Općine Barban objavljene
u Službenim novinama Općine Barban 4/17 od 21. rujna 2017. godine.
Općina Barban provela je javnu raspravu u trajanju od od 27.04.2018. do 11.05.2018.
godine prema odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17).
Tijekom trajanja javne rasprave pristigle su primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban koje su obrađene u Izvješću o javnoj
raspravi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban te čije je prihvaćanje
utjecalo na promijenu granica građevinskih područja zbog čega se provodi ponovna javna
rasprava.

Ponovna javna rasprava objavljena je 4.06.2018. u skladu sa odredbama Zakona o
prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17).

Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban za
ponovnu javnu raspravu moći će se izvršiti u prostorijama Općine Barban, svakim radnim
danom od 8.00 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama
Općine Barban – www.barban.hr

Javno izlaganje održat će se 15.06.2018. godine s početkom u 18,00 sati u
prostorijama Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban. Na javnom izlaganju mogu
sudjelovati sve zainteresirane osobe.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana
mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u
odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni u skladu sa stavkom 3. Članka 104. Zakona o
prostornom uređenju i to pisanim putem na naslov: Općina Barban ili u zapisnik u
tijeku javnog izlaganja zaključno s 21.06.2018. godine.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja
ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u
obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Više

ISPRAVAK TOŠKOVNIKA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 334-01/17-01/15
Urbroj: 2168/06-18-01-16

Barban, 11. lipnja 2018.

ISPRAVAK TOŠKOVNIKA
POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
ZA PREDMET NABAVE

Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade

1. U troškovniku građevinsko obrtničkih radova, u djelu oprema, stavka V.11. Nabava, doprema i ugradnja klima uređaja – 1 vanjske i 4 unutarnje jedinice ukupne snage 4,2 kW s odgovarajućim nosačima, spajanje na odvod kondenzata, postava električnog kabela međuveze do 10 m. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal. Obračun po kompletu.
Traženi broj kompleta je 1, a ne 4 kako je navedeno u troškovniku.

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

DOPUNA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 334-01/17-01/15
Urbroj: 2168/06-18-01-15

Barban, 1. lipnja 2018.

DOPUNA
POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
ZA PREDMET NABAVE

Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade

1. U Pozivu na dostavu ponuda, Klasa: 334-01/17-01/15, Urbroj: 2168/06-18-01-14 od 1. lipnja 2018., za predmet nabave Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade dopunjuje se točka 15. Dokazi sposobnosti i jamstva te četvrta podtočka sada glasi:
• Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – bankarska garancija na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a- ili solemnizirana bjanko zadužnica u vrijednosti 50.000,00 kuna, koju je naručitelj ovlašten naplatiti u slučaju neurednog i nepravovremenog izvršenja Ugovornih obveza. Jamstvo se vraća po proteku ugovornog odnosa.

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Barban

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel     

Klasa: 350-01/16-01/39
Ur.br.: 2168/06-18-03-89

Barban, 4. lipnja 2018. godine

Na temelju članka 96. stavka 3. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) i Zaključka načelnika Općine Barban, Klasa: 350-01/16-01/39

Urbroj: 2168/06-18-01-88 od 30. svibnja 2018. godine objavljuje se

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu Izmjena i dopuna

prostornog plana uređenja Općine Barban

 

 1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban (u nastavku: Plan) traje od 13.06.2018. do 21.06.2018. godine.
 1. Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban za ponovnu javnu raspravu moći će se izvršiti u prostorijama Općine Barban, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Barban – www.barban.hr
 1. Javno izlaganje održat će se 15.06.2018. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
 1. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni i to pisanim putem na naslov: Općina Barban ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja zaključno s 21.06.2018. godine.
 1. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Pročelnica:
Danijela Kontošić

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik      

Klasa: 334-01/17-01/15
Urbroj: 2168/06-18-01-14

Barban, 1. lipnja 2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

 1. Naručitelj:

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

 1. Predmet nabave:

Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade

 1. Vrsta postupka nabave:

Jednostavan postupak nabave slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno 3 (tri) gospodarska subjekta te objavom na web stranici Općine Barban: www.barban.hr .

 1. Procijenjena vrijednost nabave: 410.000,00 kuna (bez PDV-a)
 1. Redni broj iz plana nabave: 25/18
 1. Način izvršenja:

Sklapanje ugovora u pisanom obliku. 

 1. Rok izvršenja: 60 dana od dana sklapanja ugovora
 1. Rok za dostavu ponuda:

Krajnji rok za dostavu ponude iznosi 10 dana od dana objave poziva za dostavu ponuda na internetskoj stranici Općine Barban, odnosno od dana dostave ponuda na adrese tri ponuditelja i traje do 11. lipnja 2018.

 1. Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 (šezdeset) dana od isteka roka za dostavu ponude.

 1. Mjesto izvršenja: Barban
 1. Rok, način i uvjeti plaćanja:

u roku od 30 dana od dostave situacije.
Ponuda se dostavlja s cijenom izraženom u kunama.

Cijena je nepromjenjiva. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

12 .  Kriterij odabira ponude:

Kriterij odabira ponude je najniža cijena. 

 1. Jezik na kojem se izrađuje ponuda:

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 1. Opis predmeta nabave

Rekonstrukcija zgrade na placi u Barbanu u svrhu uređenja Centra za posjetitelje Barban obuhvaća radove detaljno opisane u troškovniku radova koji čini sastavni dio poziva na dostavu ponude.

 1. Dokazi sposobnosti i jamstva:

Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje sljedećih dokaza sposobnosti:

 • kao dokaz pravne sposobnosti, izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar.
 • kao dokaz financijske sposobnosti, dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija – BON2, SOL2 kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta na način da njegov račun nije bio u blokadi niti jedan dan u prethodnih 6 mjeseci do dana početka postupka jednostavne nabave
 • kao dokaz tehničke, odnosno stručne sposobnosti, jedan ugovor u vrijednosti minimalno u visini procjenjene vrijednosti predmeta nabave za iste ili slične radove u

godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave ili u dvije prethodne godine.

 • Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – bankarska garancija na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a-

Dokazi sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenom presliku. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Nakon otvaranja ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

 1. Način provedbe postupka nabave:

Ponuda se dostavlja preporučenom pošiljkom ili osobno, u pisanom obliku u zatvorenoj  omotnici na adresu:

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom “NE OTVARATI – Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade – PONUDA“ 

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

 1. Dokumentacija koju Ponuditelj treba dostaviti:
 2. Ponudbeni list
 3. Troškovnik sa ispunjenim svim stavkama
 4. Izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
 5. BON2, SOL2
 6. jedan ugovor u vrijednosti minimalno u visini procjenjene vrijednosti predmeta nabave za iste ili slične radove u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave ili u dvije prethodne godine.
 7. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – bankarska garancija na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a-
 8. Osobe zadužene za komunikaciju (ime, prezime, telefon, e-mail)

Za sva pitanja vezana uz predmet nabave možete se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, Tel: 052/ 567 635, E-mail: info@barban.hr.

Osoba zadužena za komunikaciju: Aldo Osip.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovoga Poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci Naručitelja.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

 

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Dokumenti za preuzimanje:

(6)Projekt konstrukcije
(1)Poziv na dostavu ponuda
(2)Ponudbeni list
(3)Troškovnik
(4)Arhitektonski projekt
(5)Projekt elektroinstalacija

 

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban možete preuzeti ovdje.

Izvjesce o javnoj raspravi_Barban

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Barban

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Općina Barban izlaže na javni uvid

prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države na području Općine Barban

 

Uvid u prijedlog Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom može se izvršiti radnim danom od 16. svibnja 2018. god. do 30. svibnja 2018. god. od 08,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Barban, Barban 69 te na web stranici Općine Barban: www.barban.hr.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja najkasnije do isteka roka javnog uvida. O prigovorima će odlučivati Općinsko vijeće Općine Barban u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Barban, uz ime, prezime i adresu podnositelja, dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban zaključno s danom 30. svibnja 2018. god. u 14,00 sati.

KLASA: 320-02/18-01/02
UR.BROJ: 2168/06-18-01-19
Barban, 16. svibnja 2018.

OPĆINA BARBAN

Dokumenti za preuzimanje:

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“

Na temelju članka 35. stavka 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 18. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“, donosi dana 09.04.2018. godine slijedeći

PRAVILNIK O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se postupak upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Tratinčica“ (u daljnjem tekstu: Vrtić), ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.

Cijeli pravilnik možete pogledati OVDJE