POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 334-01/17-01/15
Urbroj: 2168/06-01-19-49

Barban, 6. veljače 2019.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18) i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Službene novine Općine Barban 2/2017), Općinski načelnik Općine Barban, upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

1. Naručitelj:
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. Predmet nabave:
Centar za posjetitelje Barban – Izrada 3D modela u virtualnoj stvarnosti i razvoj software-a

3. Vrsta postupka nabave:
Jednostavan postupak nabave slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno 3 (tri) gospodarska subjekta s istovremenom objavom poziva na internetskoj stranici Općine Barban.

4. Procijenjena vrijednost nabave: 127.000,00 kuna (bez PDV-a)

5. Redni broj iz plana nabave: 9/19

6. Način izvršenja:
Sklapanje ugovora u pisanom obliku.

7. Rok izvršenja: 120 dana od dana sklapanja ugovora.

8. Rok za dostavu ponuda:
Krajnji rok za dostavu ponude iznosi 8 kalendarskih dana koji počinje teći od prvog sljedećeg radnog dana od dostavljenog ovog Poziva za dostavu ponuda i traje do 14. veljače 2019.

Kompletan dokument i dokumentacija:

Poziv na dostavu ponuda 3D

Ponudbeni list 3D

Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda – 3D model

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 334-01/17-01/15
Urbroj: 2168/06-01-19-47

Barban, 6. veljače 2019.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18) i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Službene novine Općine Barban 2/2017), Općinski načelnik Općine Barban, upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

1. Naručitelj:
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. Predmet nabave:
Centar za posjetitelje Barban – Produkcija 10 kratkih informativnih filmova

3. Vrsta postupka nabave:
Jednostavan postupak nabave slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno 3 (tri) gospodarska subjekta s istovremenom objavom poziva na internetskoj stranici Općine Barban.

4. Procijenjena vrijednost nabave: 182.000,00 kuna (bez PDV-a)

5. Redni broj iz plana nabave: 8/19

6. Način izvršenja:
Sklapanje ugovora u pisanom obliku.

7. Rok izvršenja: 120 dana od dana sklapanja ugovora.

8. Rok za dostavu ponuda:
Krajnji rok za dostavu ponude iznosi 8 kalendarskih dana koji počinje teći od prvog sljedećeg radnog dana od dostavljenog ovog Poziva za dostavu ponuda i traje do 14. veljače 2019.

 

Kompletan dokument i dokumentacija:

Poziv na dostavu ponuda 10 filmova

Ponudbeni list filmovi

Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda – 10 filmova

 

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2019. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, načelnik Općine Barban raspisuje

 

JAVNI POZIV

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban

 

I.

 Općina Barban poziva udruge sa sjedištem na području Općine Barban i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Barban, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

 II.

 Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

 1. KULTURA
 2. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
 3. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

III.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području, kako slijedi:

 

 1. Prioritetno područje: KULTURA

Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:

 

1.1. Promicanje nematerijalne kulturne baštine,

1.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

 

 1. Prioritetno područje: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:

 

2.1. Prioritetna područja :

 1. a) djeca i mladi,
 2. b) starije osobe i palijativna skrb,
 3. c) osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju

2.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga,

 

 1. Prioritetno područje: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Programi, projekti i aktivnosti koje se odnose na jačanje civilnog društva na području Općine Barban, tj. veću uključenost civilnog društva. Programi, projekti i aktivnosti mogu se odnositi na sljedeća prioritetna područja:

 

3.1. Uključenje u organizaciju već postojećih programa, projekata i manifestacija

3.2. Širenje partnerstva kroz uspostavljanje suradnje s organizacijama izvan područja Općine                 Barban

3.3. Razvoj znanosti

3.4. Zaštita i uređenje okoliša

3.5. Jačanje društvene uključenosti socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina (osoba s invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, žena, starijih nezaposlenih osoba, ovisnika o drogama, žrtava obiteljskog nasilja, osoba koje skrbe o ovisnim članovima obitelji, beskućnika i drugih manjih skupina).

IV.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 200.000,00 kuna.

Planirana vrijednost Javnog poziva po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi:

Oznaka
prioritetnog
područja

Projekti, programi,
manifestacije

Iznos
financijskih
sredstava
u kn

Najniži iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn

Najviši iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn

Očekivani
broj
ugovora

1.                                                                          KULTURA
1.1. Promicanje nematerijalne kulturne baštine

148.000,00

5.000,00

75.000,00

3

1.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
2.                                                       ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
2.1. Projekti i aktivnosti sukladno prioritetnim područjima

19.000,00

500,00

15.000,00

3

2.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
3.                                                         RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
3.1. Uključenje u organizaciju već postojećih programa, projekata i manifestacija

33.000,00

2.000,00

20.000,00

6

3.2. Širenje partnerstva kroz uspostavljanje suradnje s organizacijama izvan područja Općine                 Barban
3.3. Razvoj znanosti
3.4. Zaštita i uređenje okoliša
3.5. Jačanje društvene uključenosti socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina

 

 V.

 Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2019. godine.

VI.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog poziva.

VII.

 U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Barban ili preporučenom pošiljkom na adresu:

OPĆINA BARBAN
Jedinstveni upravni odjel
Barban 69, 52207 Barban
 „Javni poziv za udruge – ne otvaraj“

do petka, 22.02.2019. u 14:00 sati, neovisno o načinu dostave.

VIII.

 Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje utvrđuje Općinski načelnik Općine Barban.

IX.

 Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

X. 

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u Proračunu Općine Barban za 2019. godinu, Općina Barban će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

XI. 

Prijavitelji koji su nezadovoljni Odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

XII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@barban.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus

 

 

KLASA: 402-04/18-01/01
URBROJ: 2168/06-01-19-3
Barban, 18. siječnja 2019. godine

Dokumenti za preuzimanje:

Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban
1. Izmjene Pravilnika o financiranju udruga
Godišnji Plan raspisivanja Jvnih poziva za financiranje Udruga u 2019.
Odluka raspisivanju natječaja
Upute-za-prijavitelje_Barban
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Popis-priloga-koje-je-potrebno-priložiti-uz-prijavu
Obrazac za procjenu kvalitete
Ugovor o financiranju
Obrazac-za-opisni-izvještaj
Obrazac-za-financijski-izvještaj

Sportska zajednica Općine Barban – Javni poziv

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015) Sportska zajednica Općine Barban raspisuje

 

JAVNI POZIV

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro u području sporta Općine Barban

 

I.

U Proračunu Općine Barban za 2019. godinu osigurana su sredstva za financiranje rada Sportske zajednice Općine Barban u iznosu od 245.000,00 kuna.

Sredstva se raspoređuju na način da je 5.000,00 kuna predviđeno za rad Sportske zajednice, a 240.000,00 kuna za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga – klubova članova Sportske zajednice Općine Barban.

 

II.

Pozivaju se sportske udruge – klubovi koji su članovi Sportske zajednice Općine Barban da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro u području sporta.

III.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju u području sporta, kako slijedi:

 1. Poticanje i promicanje sporta
 2. Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga
 3. Organiziranje i provođenje natjecanja
 4. Opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša
 5. Organizaciju sportskih manifestacija
 6. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga

IV.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2019. godine.

V.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima (Obrazac 1 i Obrazac 2) u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr).

Uz navedene obrasce potrebno je priložiti:

 1. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 3
 2. Dokaz o registraciji – ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske
 3. Izvadak iz registra neprofitnih organizacija (otisnuta stranica iz Registra neprofitnih organizacija s podacima o upisu)
 4. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva (preslika)
 5. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.

  Uvjerenje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta.

 6. Potvrdu Sportske zajednice Općine Barban o ispunjenim obvezama temeljem Ugovora o financijskoj potpori programu/projektu/manifestaciji za 2018. godinu.
 7. Potvrdu Ministarstva financija, odnosno druge institucije koju je Ministarstvo financija ovlastilo za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, o predaji godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima za 2018. godinu.

 

VI.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima dostavlja se na adresu:

Sportska zajednica Općine Barban

Barban 69, 52207 Barban

 „Javni poziv za udruge – ne otvaraj“

do petka, 1. veljače 2019.

 

VII.

Procjenu pristiglih prijava izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.

 

VIII.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

IX.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe Sportska zajednica Općine Barban će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

 

Predsjednik Sportske zajednice Općine Barban:

Nenad Filipović

Barban, 17. siječnja 2019.godine

 

Dokumenti za preuzimanje:

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Barban za 2019

OBRAZLOŽENJE

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 2019. GODINU

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 106/18.) jedinise lokalne samouprave su, počev od 2019.godine, obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu koje nemogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1500,00 kuna.
Nadalje, izmjenama Zakona propisano je da su predstavnička tijela JLS za 2019. godinu obvezna donijeti odluke o visini paušalnog poreza najkasnije do 31.siječnja 2019. koje se dostavljaju Poreznoj
upravi najkasnije do 15.veljače.Također je bitno naglasiti da ako predstavničko tijelo JLS ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu Zakonom je određena visina paušalnog poreza u iznosu od 750,00 kuna.

Što se tiče dosadašnjeg zakonodavnog okvira, porezni obveznik koji je ostvarivao dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova porez na
dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđivao se također u paušalnom iznosu ali su visina paušalnog dohotka i poreza na dohodak, rokovi plaćanja poreza te evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja bile propisane Pravilnikom Ministra financija(Narodne novine 1/17). Navedeno se primjenjivalo jedinstveno na čitavom području RH, a za područje Općine Barban paušalni je porez iznosio 150,00 kn po postelji.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.
S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Barban uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Barban za 2019. godinu, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Preuzmi dokument:

Odluka o visini paušalnog poreza nacrt prijedloga

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 20. siječnja 2019. godine.
 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

info@barban.hr

Godišnji plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2019. godini

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 31/16 i 17/18), Općinski načelnik Općine Barban, dana 24. prosinca 2018. godine donosi

 

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva
za financiranje programa, projekta i manifestacija
od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Općine Barban za 2019. godinu

 

Godišnji plan možete preuzeti ovdje:

Preuzimanje dokumenta

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel    

Klasa: 604-01/18-01/04
Ur.br.: 2168/06-01-18-13

Barban, 21. prosinca 2018.
Na temelju čl. 10. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) (Službene novine Općine Barban 29/2015) utvrđuje se

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban
za studentsku godinu 2018./2019.

1. U roku za podnošenje prijava na Natječaj za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2018./2019. od 30. studenog do 17. prosinca 2018. godine zaprimljeno je devet prijava za redovnu stipendiju.

2. Jedinstveni upravni odjel utvrdio je sljedeću rang listu:

 

R.B.

BROJ (dodjeljen prilikom podnošenja zahtjeva) Fakultet
(naziv, mjesto, smjer i godina)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

3333

Geodetski fakultet Zagreb, Smjer: Geodezija i geoinformatika, 1 godina

Opći uspjeh = 4,5
Bodovi = 21

3

24

2.

7777

Agronomski fakultet Zagreb,
Smjer: Biljne znanosti, 4. godina

Opći uspjeh = 4,5
Bodovi = 20

/

20

3.

4444

Pomorski fakultet Rijeka,
Smjer: Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, 1. godina

Opći uspjeh: 4,67
Bodovi = 17

/

17

 

4.

2222

Filozofski fakultet Rijeka, 5. godina, Smjer: Jednopredmetni studij hrvatskog jezika i književnosti

Opći uspjeh = 4,05
Bodovi = 16

/

16

 

5.

5555 Filozofski fakultet Zagreb, Smjer:Arheologija, 1. godina

Opći uspjeh = 4,51
Bodovi = 16

/

16

PRIJAVE KOJE NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJE (rang lista s obzirom na prosjek ocjena)

 

1.

1111

Medicinski fakultet Rijeka, Smjer: Medicina, 2. godina

Opći uspjeh: 3,40

/

5
(deficitarno zanimanje)

 

2.

8888

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Predškolski odgoj, 2. godina

Opći uspjeh = 3,88

/

/

3.

6666

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Smjer: Sestrinstvo, 2 godina

Opći uspjeh = 3,84

/

/

4.

9999

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Smjer: kultura i turizam, 2. godina

Opći uspjeh = 3,25

/

/

Sukladno članku 11. Pravilnika, na objavljenu listu podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objave liste, odnosno do 31. prosinca 2018.
Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban u pisanom obliku na e-mail adresu: info@barban.hr .
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Općinski načelnik donijet će Odluku o dodjeli stipendija.

Pročelnica:
Danijela Kontošić

Obavijest o podjeli posuda za odvoz smeća

Republika Hrvatska
Istarska županija

Općina Barban
Općinski načelnik

Barban, 17. prosinca 2018. godine

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da će se od 18.12.2018. godine vršiti podjela posuda za odvoz smeća na području Općine Barban prema rasporedu dostavljenom od Pula Herculanee d.o.o.
Djelatnici Pula Herculanene d.o.o. vršit će obilazak na terenu po kućnim brojevima, skupit Izjave korisnika o veličini posude za odvoz smeća te izvršiti podjelu posuda.

 

M.O. 18.12. – 24.12. 24.12. -31.12. 02.01. – 06.01. 07.01. -13.01. 14.01. – 21.01.
M.O. BARBAN          
M.O. PUNTERA          
M.O. MANJADVORCI          
M.O.HRBOKI          
M.O. ŠAINI          
M.O. PETEHI          
M.O. GRANDIĆI          
M.O. PRNJANI          
M.O. SUTIVANAC          

Općinski načelnik:

Dalibor Paus, v.r.

 

 

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2018./2019.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik    

 

Klasa: 604-01/18-01/04
Ur.br.: 2168/06-01-18 -2
Barban, 30. studenog 2018.

Na temelju Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2018./2019. (Službene novine Općine Barban 18/2018) i Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 30. studenog 2018. godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2018./2019.

I.

Općina Barban za akademsku godinu 2018./2019. dodjeljuje 7 redovnih studentskih stipendija i 2 stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

II.

Stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno. 

III.

 Pravo na redovnu stipendiju na preddiplomskom i diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine
-najmanje 4,5 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente viših godina
-najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija
-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja jesu ona koja se stječu preddiplomskim i diplomskim studijem na studijskim programima kako slijedi:
1. Prirodne znanosti: biologija, kemija, fizika i matematika
2. Tehničke znanosti: arhitektura, brodogradnja, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, geodezija i informatika
3. Biomedicina i zdravstvo: medicina.

IV.

 

Pravo na stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja ostvaruje redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine

-najmanje 4,0 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente viših godina

-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija

-najmanje 3,0 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja definirana su točkom III. ovog natječaja.

Osim prosjeka ocjena iz ove točke natječaja, student mora ispunjavati jedan od sljedećih kriterija:

 1. da su oba roditelja nezaposlena ili je samohrani roditelj nezaposlen;
 2. student s teškoćama u razvoju;
 3. student iz obitelji koje ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 29/15, 4/17);
 4. student iz obitelji slabijeg socijalnog stanja, a ne ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban.

V.

Zahtjevu se prilaže:
1.    Preslika osobne iskaznice.
2.    Uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademsku godinu 2018./2019. (mora pisati godina studija).
3.    Preslike svjedodžbe posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine ili prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente viših godina studija.
4.    Preslike diploma, potvrda i ostalih priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj
godini sa natjecanja državnog i međunarodnog značaja iz područja znanja i sporta.
5.    Potvrda o volontiranju ili preslika Volonterske knjižice u kojoj je vidljivo da je student volontirao najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.
6.    Za dokazivanje socijalnih kriterija potrebno je dostaviti Rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi ili Izjavu o broju članova kućanstva sa pratećom dokumentacijom.

 

Kompletiran i potpisan Zahtjev dostavlja se u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme od 30. studenog do 17. prosinca 2018. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 31. prosinca 2018. na web stranici Općine Barban (www.barban.hr).

 

Ukoliko se ne javi dovoljan broj studenata koji zadovoljavaju propisane kriterije, Općina Barban može dodijeliti stipendije i studentima koji ne zadovoljavaju kriterije vodeći računa o rang listi tj. ostvarenom broju bodova na natječaju.

Svi kandidati podnošenjem zahtjeva daju svoju suglasnost Općini Barban da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu izvršenja premeta ovog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja, isplate odobrenih stipendija i objave na internetskim stranicama i/ili u javnom glasilu Općine Barban.

Nadalje, kako u prijedlogu liste za dodjelu stipendija i Odluci o dodjeli stipendija Općine Barban neće biti objavljeno ime i prezime studenta, već pseudonimizacija / enkripcija imena, prilikom dostave zahtjeva studentima će se dodjeliti broj.

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635.

Obrazac Zahtjeva se može podignuti u Općini Barban ili na općinskoj web stranici www.barban.hr  (Natječaji i obavijesti).

 

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

 

Dokumenti za preuzimanje: