OBAVIJEST

OBAVIJEST O IZRADI
Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban

Jedinstveni upravni odjel      

Klasa: 350-01/14-01/7
Ur.br.: 2168/06-14-02-5
Barban, 10. srpnja 2014.

 

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13) Općina Barban objavljuje

 

OBAVIJEST O IZRADI

Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera

 

Općinsko vijeće Općine Barban je na 10. sjednici, održanoj dana 8. srpnja 2014. godine, donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera.

Detaljne obavijesti o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera mogu se dobiti na adresi: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban ili na telefon 052/567 635

Pročelnica:
Danijela Kontošić

NATJEČAJ

Na temelju članka 35. Zakona o zakupu poslovnog prostora (N.N. 91/96) i članka 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zakupu poslovnog prostora, te Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, Općinski načelnik objavljuje

NATJEČAJ

za zaključenje Ugovora o zakupu javne površine (zemljišta)
za postavljanje kioska za prodaju novina u Barbanu

1. Predmet zakupa:
Daje se u zakup slijedeća javna površina:

– k.č. br. 191/1,   K.O. Barban,   9 m2, cijena 1.500,00 kn mjesečno

na ROK – 5 godina

2. Natječaj se provodi sistemom zatvorenih koverti.
3. Javna površina daje se u zakup u stanju u kome se nalaze u trenutku zaključenja Ugovora o zakupu po gore navedenoj početnoj zakupnini.
4. Troškovi vode, struje, komunalne naknade, PDV i ostali troškovi nisu uračunati u cijenu i padaju na teret zakupca.
5. Pravo na podnošenje ponuda imaju sve fizičke osobe, državljani RH i pravne osobe sa sjedištem u RH, registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.
6. Pismena ponuda mora sadržavati
a) Zahtjev sa osobnim podacima
– za fizičke osobe ime i prezime, adresu, dokaz o državljanstvu i OIB
– za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar
b) dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 1.000,00 kuna
– Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj:   IBAN: HR1024070001800600009, poziv na broj 22 7811 – OIB      c) dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje predmetne djelatnosti

KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Pravo na zakup javne površine ima osoba koja udovoljava općim i posebnim uvjetima, te koja ponudi najviši iznos zakupnine.
Ponude će se otvarati dana 10.07.2014.. godine u prostorijama općinske vijećnice u 20,00 sati.
Postupak provodi Povjerenstvo za najam nekretnina Općine Barban koje zadržava pravo da odustane od natječaja ukoliko ponude ne budu adekvatne.

OSTALI UVJETI

Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama u privitku, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici do zaključno 09.07.2014. godine. Dan objave natječaja je 02.07.2014. godine na oglasnoj ploči Općine Barban.

Klasa:   372-01/14-01/5
Ur.broj: 2168/06-14-02-1
Barban, 02.07.2014.

Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag.educ.,v.r.

 

Dokument za preuzimanje

Objava javnog poziva

Objava javnog poziva u lokalnom glasilu radi obilježavanja granica zemljišta i izlaganja parcelacijskog elaborata na javni uvid

Geodet d.o.o. Pula, Mutilska 23 obavještava nositelje prava na katastarskim česticama koje su predmet parcelacijskog elaborata po lokacijskoj dozvoli (Klasa: UP/I-350-05/13-02/213, Urbroj: 2163/1-18-06/18-13-9, Pula, 28. studeni 2013.)

Popis katastarskih čestica:

k.o. Prnjani: 1389/1, 1393, 1477/35, 2756/1, 1477/5, 1477/29, 1481/3, 1481/1, 1484/1, 1486/1, 1477/4, 1477/33, 2756/11, 1391, 3767/1, 1396, 1392/1, 1395, 1477/6, 2756/2, 1477/7, 1481/1, 1481/5, 1482, 1481/4, 2756/1

 k.o. Gočan: 2650, 3906, 2649/1, 2649/2, 2644, 2619/2, 2641, 2620/2, 2620/1, 2514/6, 2514/34, 2514/31, 2514/2, 2514/10, 2514/9, 2614/2, 2614/1, 2514/25, 2514/30, 3905, 2514/26, 2514/9, 2514/11, 2619/1, 2629/4, 2610, 2514/9, 2619/42514/8, 2514/35

 Geodet d.o.o. Pula, izrađuje parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli za zahvat u prostoru – rekonstrukcija raskrižja ŽC 5101 i LC 50182 u kružno raskrižje na cesti Vodnjan-Barban (prometne površine i oborinska odvodnja) (naručitelj: Županijska uprava za ceste Istarske županije, M.B Rašana 2/4, Pazin, broj Predmeta:168/14)

Djelatnici Geodet-a d.o.o. započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je predviđena rekonstrukcija raskrižja uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Deana Palina (Geo 957) koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene u periodu od 9-15 sati, 17. lipnja. 2014. godine.

Javni uvid u parcelacijski elaborat održat će se u prostorijama Općine Barban, Barban 69,Barban, dana 18. lipnja 2014. godine od 10 do 13 sati.

 

I Z V J E Š Ć E O REZULTATIMA GLASOVANJA

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
IZBORNA KOMISIJA

Barban, 08. Lipnja 2014.
OPĆINA BARBAN
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDMET: izvješće o provedenim izborima za vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban

Temeljem članka 27. Osnove pravila mjesnih odbora na području Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj: 9/2002) Izborna komisija dostavlja Općinskom vijeću Općine Barban slijedeće

 

I Z V J E Š Ć E

O REZULTATIMA GLASOVANJA

 

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Barban od 29. Travnja 2014. Godine raspisani su izbori za vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban.

U ostavljenom roku   zaprimljene su kandidature te su sačinjene zbirne liste kandidata. Zbirne liste kandidata objavljene   su na web stranicama Općine Barban, oglasnoj ploči Općine Barban, te na oglasnim pločama mjesnih odbora.

Izborna komisija donijela je dana 30. Svibnja 2014. Godine rješenje o neprihvaćanju kandidature kandidata Josipa Lazara iz Barbana, Špadi 16 i njegovog zamjenika Kristijana Koromana iz Barbana, Špadi 18,   iz razloga što kandidaturu nije poduprlo najmanje pet birača s područja mjesnog odbora Prnjani, a sukladno članku 14. Stavak 1. Osnove pravila mjesnih odbora na području Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj: 9/2002).

Istim rješenjem utvrđeno je da se izbori za vijeće mjesnog odbora Manjadvorci neće održati iz razloga što nije pristigla niti jedna kandidatura.

Na predmetno rješenje   u propisanom roku nije bilo prigovora.

Izbori su se održali dana 08. Lipnja 2014. Godine u vremenu od 8,00 do 17,00 sati, te su utvrđeni slijedeći rezultati:

 

MJESNI ODBOR BARBAN

1. Marko Kleva
2. Neven Špadić
3. Silvio Učkar
4. Andrej Kancelar
5. Mario Verbanac

MJESNI ODBOR PUNTERA

1. Dino Vale
2. Goran Peršić
3. Arsen Ciceran
4. Antonio Vale5.
Franko Trošt

MJESNI ODBOR HRBOKI

1. Massimo Biletić
2. Paolo Dobran
3. Dalibor Biletić
4. Damir Radola
5. Valter Radola

MJESNI ODBOR ŠAJINI

1. Drago Pereša
2. Edi Ukota
3. Anton Antolović
4. Aleks Kolić
5. Ivana Radola

MJESNI ODBOR PETEHI

1. Damir Kontošić
2. Antonio Osip
3. Saša Budić
4. Orijano Poljak
5. David Mošnja

MJESNI ODBOR GRANDIĆI

1. Branko Ljubić
2. Klaudio Zajc
3. Damir Kožljan
4. Dragutin Kolić
5. Nevia Kožljan

MJESNI ODBOR PRNJANI

1. Mirjana Prgomet
2. Nives Kalčić
3. Elis Konović
4. Mauricio Trošt
5. Elvis Draguzet

MJESNI ODBOR SUTIVANAC

1. Toni Medančić
2. Dalibor Frančula
3. Darijan Grabrović
4. Franko Frančula
5. Edo Šugar

Izborna komisija:

Suzana Racan Stern, predsjednica
Aldo Osip, Član
Mirko Bulić, član

Vesna Pavletić, zamjenica predsjednice
Grozdana Dobran, zamjenica člana
Milan Mirković, zamjenik člana

 

Dokumenti za preuzimanje:

IZVJEŠĆE O PROVEDBI IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

ZAPISNIK IZBORNOG POVJERENSTVA

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-02/14-01/1

URBROJ: 2168/06-14-02-10

Barban, 02. lipnja 2014.

Na temelju čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, dana 02. lipnja 2014. godine objavljuje

 

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA (pisano testiranje)

I INTERVJU

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 (jedan) kandidat:

  1. KONTOŠIĆ DANIJELA iz Barbana, Poljaki 20b

II. Testiranje će se održati u Općini Barban, Barban 69, dana 9. lipnja 2014. godine u 10,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 10,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 60 pitanja. Kod većine pitanja trebat će se obaviti odabir između ponuđenih odgovora ili nadopuniti tvrdnju. Pisano testiranje boduje se od 1 do 10 bodova.

Testiranje traje 90 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Barban www.barban.hr

III. Rezultati pisanog testiranja biti će priopćeni usmeno na intervju-u, obzirom da će se isti dan održati intervju i pisano testiranje, te objavljeni na oglasnoj ploči Općine Barban.

Da bi kandidat pristupio intervju-u mora ostvariti najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Barban.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Aleksandar Puh,v.r.

Stručno osposobljavanje za maslinara/ku

Općina Barban i Diopter – otvoreno učilište

Obrazovanje i osposobljavanje odraslih:

Organiziraju:

 Stručno osposobljavanje za maslinara/ku

Verificirani program od strane ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

mjesto održavanja nastave: Barban

Prijava i sve detaljnije informacije na tel: 501 500, mob: 092 253 0974

masline

POMOZIMO STRADALIMA!

Župa Barban i Općina Barban: Službeni apel za pomoć poplavljenim područjima

Najpotrebnije:
– trajne prehrambene namirnice
– higijenske potrepštine (osobito za žene i malu djecu)

Također je potrebno:
– posteljina (plahte, deke, pokrivači)
– ručnici
– deterdženti za rublje, šamponi, sapuni, vlažne maramice, dječja hrana
sredstva za čišćenje i dezinfekciju
Donacije se mogu donijeti u župnu dvoranu u Barbanu, od srijede 21.05.
do srijede 28.05. u vremenu od 19:30 – 20:30
Molimo da se paketi ne ostavljaju oko crkve ili na ulaznim vratima.

Zainteresirani za volontiranje mogu se javiti na mail: tz-barban@barban.hr

U akciju je moguće uključiti se i uplatom na žiro – račun Hrvatskog Caritasa:
HR05 2340 0091 1000 8034 0, poziv na broj 182, te pozivom na donacijski telefon 060 90 10
(6,25 kn po pozivu, PDV uključen).

Župnik: vlč. Miroslaw Paraniak
Općinski načelnik: Denis Kontošić

Izbori za Mjesne odbore

Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora na području Općine Barban Klasa: 021-05/14-01/10, URBROJ: 2168/06-14-02-3 od 29. Travnja 2014. Godine, Izborno povjerenstvo za provođenje izbora članova vijeća mjesnog odbora   ( u daljnjem tekstu: Općinsko izborno povjerenstvo ) obavještava mještane Općine Barban   da će se u nedjelju 08. Lipnja   2014. godine u vremenu od 8,00 do 17,00 sati održati

 

IZBORI

ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

Izbori će se održati   na adresi:

  1. Mjesnog odbora Barban – birat će se na biračkom mjestu 1. u Barbanu,
  2. Mjesnog odbora Puntera – birat će se na biračkom mjestu 2. u Punteri,
  3. Mjesnog odbora Hrboki – birat će se na biračkom mjestu 3. u Hrboki,
  4. Mjesnog odbora Manjadvorci – birat će se na biračkom mjestu 4. u Manjadvorci,
  5. Mjesnog odbora Šajini – birat će se na biračkom mjestu 5. u Šajini,
  6. Mjesnog odbora Petehi – birat će se na biračkom mjestu 6. u Petehi
  7. Mjesnog odbora Grandići– birat će se na biračkom mjestu 7. u Želiski, Sv. Pavao,
  8. Mjesnog odbora Prnjani – birat će se na biračkom mjestu 8. u Prnjani,
  9. Mjesnog odbora Sutivanac – birati će se na biračkom mjestu 9. U Sutivancu.

Na izborima se u svakom mjesnom odboru bira pet članova

Postupak kandidiranja:

Prijedlozi kandidata dostavljaju se Izbornoj komisiji na posebnom obrascu, zaključno s danom 30. svibnja 2014.godine do 10,00 sati.

Prijedlog kandidata za člana Vijeća Mjesnog odbora i za njegovog zamjenika mogu podnijeti birači s područja Mjesnog odbora za koji se pojedini kandidat predlaže.

Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 5 potpisa birača s područja pojedinog Mjesnog odbora.

Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata.

U prijedlogu kandidata navode se ime i prezime, adresa i OIB predloženog kandidata i zamjenika kandidata, te se prilažu njihove izjave da prihvaćaju kandidaturu.

Kandidat i zamjenik kandidata moraju biti upisani u popis birača na području Mjesnog odbora za čije se Vijeće kandidiraju.

Uz potpis birača koji predlaže kandidata i zamjenika kandidata za Vijeće Mjesnog odbora, navodi se ime i prezime birača, adresa i OIB – birača.

Listići za podnošenje kandidature i listići za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Vijeća svakog Mjesnog odbora preuzimaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban, na adresi: Barban 69, radnim danom od 09,00do 15,00 sati, 28. i 29.05.2014. od 18,00 -20,00 sati.

Obavještavaju se birači da mogu izvršiti uvid u popis birača te zatražiti ispravak i dopunu istog.

Klasa: 013-03/14-01/1

Ur.broj: 2168/06-14-02-2

 

Barban, 20. svibnja 2014.    OPĆINA BARBAN

Dokumenti za preuzimanje:

Prijedlog kandidature

Ovjera kandidature

rješenje o odbijanju kandidature i neodržavanju izbora za vijeće mjesnog odbora Manjadvorci

zbirna kandidacijska Grandići

zbirna kandidacijska Petehi

zbirna kandidacijska Hrboki

zbirna kandidacijska lista Barban

zbirna kandidacijska Prnjani

zbirna kandidacijska Puntera

zbirna kandidacijska Šajini

zbirna kandidacijska Sutivanac

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/PROČELNICE

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban Read more

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina putem prikupljanja pismenih ponuda Read more