JAVNA RASPRAVA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 350-01/16-01/155
Ur.br.: 2168/06-18-03-27

Barban, 15.02.2018.

Na temelju članaka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13,
65/17) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Barban, KLASA: 350-01/16-01/155, URBROJ: 2168/06-18-01-26 od 9. veljače 2018. godine, Općina Barban, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja TP/3, Matošić kod Šajini

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja TP/3, Matošić kod Šajini (u daljnjem tekstu Prijedlog plana).

Javna rasprava o Prijedlogu plana započinje 24. veljače 2018. godine i traje do 26. ožujka 2018. godine.

Javni uvid u Prijedlog plana za vrijeme trajanja javne rasprave može se obaviti u prostoriji Općinske vijećnice Općine Barban, Barban 69. svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
Uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i na službenoj web stranici Općine Barban: www.barban.hr.

Javno izlaganje za predstavnike javnopravnih tijela i sve ostale zainteresirane održat će se 20. ožujka 2018. godine s početkom u 16,00 sati.

Pravo na sudjelovanje imaju javnopravna tijela sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) te ostali sudionici koji mogu prijedloge i primjedbe u pisanom obliku uputiti na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, ili elektroničkim putem na adresu: info@barban.hr, ili upisom u knjigu primjedbi koja će biti izložena tijekom javnog uvida zaključno do 26. ožujka 2018. godine.
Pisanim prijedlozima i primjedbama zaprimljenim u roku smatrat će se primjedbe zaprimljene na prethodno navedene adrese u vremenu trajanja javne rasprave od 24. veljače do zaključno 26. ožujka 2018. godine.
Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni sukladno utvrđenom roku i/ili nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Pročelnica:
Danijela Kontošić

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

OPĆINA BARBAN objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s tom javnom uslugom (dalje: Odluka).

Savjetovanje traje od 18. do 26. siječnja 2018. godine

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 26. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke putem pošte ili osobno na adresu Općinu Barban, Barban 69, 52207 Barban ili putem e-maila na adresu info@barban.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Pravilnika na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na web stranici Općine Barban. Ukoliko podnositelj prijedloga ne želi da njegov doprinos bude javno objavljen, treba to posebno naznačiti.
Nacrt prijedloga Odluke s obrazloženjem koji se nalazi u nastavku ovog poziva predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

OPĆINA BARBAN

 

Prilozi:
Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i Nacrt prijedloga Odluke

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2018. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2018. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, Općinski načelnik Općine Barban raspisuje

JAVNI POZIV

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2018. godinu.

Općina Barban poziva udruge sa sjedištem na području Općine Barban i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Barban, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

 1. KULTURA
 2. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
 3. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rok za podnošenje prijava završava 20.02.2018.
Dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća:

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Klasa:363-02/18-01/02
Urbroj:2168/06-18-01-2
Barban, 17. siječnja 2018. godine.

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban („Službene novine” Općine Barban broj 10/14), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban („Službene novine” Općine Barban broj 8/2017) te Odluke Općinskog načelnika Općine Barban Klasa:363-02/18-01/02 Ur.broj:2168/06-18-01-1 od 17.siječnja 2018. godine Općinski načelnik dana 17. siječnja 2018. godine upućuje slijedeći

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA TEMELJU PISANOG UGOVORA
NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN

 

I. PODACI O NARUČITELJU:

Naziv i adresa : OPĆINA BARBAN
OIB:98875297738
Adresa: Barban 69, 52207 Barban
Telefon:052/567-635
Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:Aldo Osip
e-mail:info@barban.hr; aldo@barban.hr

II. OPIS PREDMETA NABAVE:

Prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje javne rasvjete na području Općine Barban.

III. NAČIN IZVRŠENJA :

Sa izabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti javne rasvjete na razdoblje od 4 (četiri) godine.

IV. OSTALI UVJETI:

Plaćanja: Rok plaćanja je 30 dana od primitka računa uz uvjet da su radovi odgovarajuće odrađeni, obavljeni sukladno pravilima struke. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban.
– Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora
– Cijena ponude mora biti izražena u domaćoj valuti

V. VRSTA I OPSEG POSLOVA:

Poslovi održavanja javne rasvjete obuhvaćaju: poslove tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, zamjenu dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura i dr., a specificirani su u troškovniku radova koji je sastavni dio dokumentacije.

VI. MJESTO OBAVLJANJA DJELATNOSTI:

Područje Općine Barban.

VII. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR:

Sa izabranim ponuditeljem Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti javne rasvjete sklapa se na razdoblje od 4 (četiri) godine.

VIII. SADRŽAJ, ROK I NAČIN ZA DOSTAVU PONUDA: sukladno Dokumentaciji

Ponuda mora sadržavati:

– ponudu (potpisanu i ovjerenu od strane ponuditelja);
– troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
– odgovarajući dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili dr. odgovarajući registar kojim ponudtelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje djelatnosti;
– izjavu o nekažnjavanju koju odgovorna osoba ponuditelja daje za sebe i gospodarski subjekt;
– izjavu da će radove čije bi odgađanje uzrokovalo opasnost za ljude i imovinu izvršiti odmah po dojavi, bez obzira na vremenske uvjete i u bilo koje doba dana;
– izjavu da će ugrađivati zamjensku opremu istih podataka koje ima opremu koju treba zamijeniti, a u slučaju tehničke zastarjelosti da će ugrađivati opremu prema važećoj tehničkoj regulativi uz suglasnost Naručitelja;
– izjavu da je upoznat sa stanjem javne rasvjete na području Općine Barban;
– izjavu o nepromjenjivosti jediničnih cijena za vrijeme trajanja ugovora;
– BON 2 li SOL 2 kojima ponuditelj dokazuje da nije bio u blokadi posljednjih 6 mjeseci;
– potvrdu Općine Barban da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Barban.

Isprave ne smiju biti starije od 30 dana, računajući od dana objave poziva na dostavu ponuda.
Nepotpune ponude neće se uzimati u obzir.

IX. ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

Ponude se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka Poziva na dostavu ponude, odnosno od objave na web stranicama Općine Barban.

X. NAČIN PROVEDBE POSTUPKA NABAVE:

Ponuda se dostavlja osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban ili putem pošte.

Ponuda se dostavlja poštom (preporučeno), u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom: NE OTVARAJ- „Ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Općine Barban”.

Dokumenti i dokazi koji se prilažu ponudi, mogu se dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici.
Naručitelj zadržava pravo od odabranog ponuditelja zatražiti da mu dostavi izvornike svih dokumenata i dokaza priloženih uz ponudu.

XI. ROK VALJANOSTI PONUDE:

Rok valjanosti ponude iznosi minimalno 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

XII. JAMSTVA:

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Solemnizirana bjanko zadužnica na iznos od 5.000,00 kuna, za slučaj da ponuditelj odustane od ponude u roku njezine valjanosti, odnosno dostavljanja nestinitih ili neodogovarajućih dokaza o sposobnosti koje je gospodarski subjekt dužan priložiti ponudi, a koja će biti vraćena po isteku roka valjanosti ponude.
2. Jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza
Odabrani ponuditelj je prije sklapanja ugovora, a u roku od 10(deset) dana od zahtjeva Naručitelja, obvezan priložiti jamstvo za uredno izvršenje Ugovora u obliku- solemnizirane bjanko zadužnice u vrijednosti 50.000,00 kuna, koju je naručitelj ovlašten naplatiti u slučaju neurednog i nepravovremenog izvršenja obveza Ugovornih obveza. Jamstvo se vraća po proteku ugovornog odnosa.

Napomena: u slučaju ne prilaganja predmetnog jamstva, neće se zaključiti pisani ugovor sa odabranim ponuditeljem.

XIII. JEZIK NA KOJEM SE DOSTAVLJA PONUDA:

Ponuda se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku.

XIV. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja je ponuda s najnižom cijenom, uz preduvjet da su ispunjeni svi ostali uvjeti propisani Dokumentacijom.
Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

XV. STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija je stavljena na raspolaganje pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, te će biti objavljena i i na internet stranici Općine Barban: www.barban.hr.

XVI. OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje pristiglih ponuda je javno te će održati dana 05. veljače 2018. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Barban.

Postupak otvaranja pristiglih ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda.
Otvaranju pristiglih ponuda mogu biti prisutni svi podnositelji ponuda ili njihovi punomoćnici, koji su punomoć dužni dostaviti Povjeresntvu za provedbu javnog natječaja(pravne osobe punomoć ovjerenu od zakonskog zastupnika, a fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika).

XVII. ZAVRŠNE ODREDBE:
Za sva pitanja vezana uz predmet nabave možete se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, Tel: 052/ 567 635, E-mail:aldo@barban.hr, Kontakt osoba: Aldo Osip.

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na temelju pisanog ugovora na području Općine Barban donosi Općinsko vijeće Općine Barban, te će se ista dostaviti svim ponuditeljima.

Ukoliko po pozivu pristigne samo jedna ponuda, a za koju se utvrdi da je pravovremena i pravovaljana, Općinsko vijeće Općine Barban, na prijedlog Općinskog načelnika, može istu prihvatiti te donijeti Odluku da se toj osobi povjeri obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na temelju pisanog ugovora na području Općine Barban.

Na temelju Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na temelju pisanog ugovora, Općisnki načelnik Općine Barban sklopit će ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Barban

Općinsko vijeće Općine Barban zadržava pravo da odbije sve pristigle ponude i poništi poziv za dostavu ponude te pritom ne snosi nikakvu odgovornost kao ni troškove sudjelovanja podnositelja u postupku prikupljanja ponuda.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus

Dokumentacija za preuzimanje:

DOKUMENTACIJA-javna rasvjeta na području Općine Barban
NACRT UGOVORA
Troškovnik

 

 

ODLUKA o dodjeli stipendija Općine Barban

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13), članka 12. Pravilnika o dodjeli stipendija (Službene novine Općine Barban 29/2015.) i Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018. (Službene novine Općine Barban 5/2017), Općinski načelnik Općine Barban, donosi

ODLUKU
o dodjeli stipendija Općine Barban
za studentsku godinu 2017./2018.

I
Općina Barban u studentskoj godinu 2017./2018. dodijelit će ukupno 13 studentskih stipendija kako slijedi.
Pet stipendija studentima koji su primali stipendiju Općine Barban u studentskoj godini 2016./2017., a dostavili su dokaz o nastavku studija i prijepis ocjena te ostvaruju pravo na nastavak stipendiranja;
Elena Roce
Mauro Bulić
Tamara Batel
Nikolina Dobran
Hani Koroman

Šest stipendija studentima koji su ostvarili pravo na redovnu stipendiju temeljem Natječaja za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018.;
Filip Vale
Ariana Žudih
Eleonora Rojnić
Mario Pauletić
Stephani Jelčić
Petra Dobran

Dvije stipendije studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja temeljem Natječaja za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018.;
Josip Tomo Licardo
Samona Broskvar

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Barban www.barban.hr.

KLASA: 604-01/17-01/7
URBROJ: 2168/06-18-01-20

Barban, 12. siječnja 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 33/2016) i čl. 24. Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine Barban 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Barban na području Poduzetničke zone Barban

 1. NEKRETNINE

Prodaji se izlažu dvije katastarske čestice koje čine jednu cjelinu i mogu se prodati samo kao cjelina.

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

POČETNA CIJENA (kn)

JAMČEVINA
(kn)

Gočan

2514/33

Općina Barban 1/1

građevinsko – gospodarsko proizvodna

pašnjak

1875

Gočan

2514/34

Općina Barban 1/1

građevinsko – gospodarsko proizvodna

pašnjak

3969

UKUPNO

5844

345.455,00

34.545,50

 1. JAMČEVINA

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 7757 – OIB.
Jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

 1.  UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe – registrirani obrti i pravne osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području RH.

Za izložene nekretnine na ovom natječaju ne postoji mogućnost zamjene.
Kupac /investitor je dužan predmetno zemljište privesti namjeni (započeti s obavljanjem proizvodno- gospodarske djelatnosti) sukladno prostorno planskoj dokumentaciji  i općim aktima Općine Barban u roku od 3(tri) godine od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.
U slučaju nepoštivanja navedenih rokova iz stavka 1. ove točke ili promjene djelatnosti bez suglasnosti Općine, ili prodaje nekretnina koje su predmetom Ugovora o kupoprodaji  trećoj osobi bez suglasnosti Općine Barban, Općina Barban ima pravo jednostrano raskinuti ugovor, izvršiti brisanje upisanog vlasništva kupca i upisati vlasništvo predmetnih nekretnina u svoje ime, a kupac ima pravo na povrat iznosa kupoprodajne cijene umanjene za 10%,  po osnovi naknade štete.

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. Naziv i sjedište obrta, odnosno naziv i sjedište ponuditelja pravne osobe, adresa i OIB
 2. Osobni podaci odgovorne osobe u obrtu /trgovačkom društvu
 3. Točan naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
 4. Visinu ponuđene cijene u kunama
 5. Broj računa (tekućeg ili žiro) ponuditelja na koji se ima izvršiti povrat jamčevine, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj
 6. Rok odnosno dinamički plan dovođenja prostora u uporabnu svrhu
 7. Planirani objekt i površina objekta u m2, te planirani broj novozaposlenih radnika

Uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:

 1. Izvod iz sudskog ili obrtnog registra (original ili ovjerena preslika)
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – preslika uplatnice
 3. Pismo namjere o planiranoj investiciji na predmetnim katastarskim česticama (opis namjene i vrsta budućih poslovnih djelatnosti uutar predmetne nekretnine sukladno važećem prostornom planu uređenja)
 4. BON-2 ili SOL-2 za glavni račun- ne stariji od 30 dana do dana objave javnog natječaja (original ili ovjerena preslika) iz kojeg je vidljivo da račun nije bio blokiran više od 10 dana u prethodnih 6 mjeseci
 5. Potvrda Općine Barban kojom se utvrđuje da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Barban, ne starija od 30 dana, u izvorniku

Ponuda mora biti vlastoručno potpisana i ovjerena od strane podnositelja ponude.

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:

Općina Barban
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana, računajući od prvog slijedećeg dana  od dana objave natječaja u dnevnom listu.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 18. siječnja 2018. godine s početkom u 10,00 sati u službenim prostorijama Općine Barban.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuditelji koji su dostavili ponude za kupnju nekretnine iz ovog Javnog natječaja odnosno punomoćnici ponuditelja, uz prethodni dokaz ovlaštenja ( punomoć za zastupanje ponuditelja).
VI. DONOŠENJE ODLUKE I  SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja iste.

Općina Barban će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti Ugovor o kupoprodaji nekretnine u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

VII. ROKOVI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE I JAMSTVO

Kupoprodajna cijena se može platiti jednokratno ili obročno.

U slučaju jednokratne isplate, najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti na račun Općine Barban jednokratno- cjelokupni iznos postignute cijene, u suprotnom se smatra da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Ako se nekretnine prodaju uz obročnu otplatu, tada se iste prodaju na način da je najpovoljniji ponuditelj dužan u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti  na račun Općine Barban 50% od iznosa postignute cijene, dok je preostalih 50% iznosa utvrđene kupoprodajne cijene obvezan uplatiti najkasnije do 31. svibnja 2018. godine.

U slučaju obročnog plaćanja Općina Barban će od kupca zatražiti primjereno sredstvo osiguranja potraživanja iz Ugovora o kupoprodaji nekretnine (bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku na prvi viši iznos od iznosa utvrđene 1/2 kupoprodajne cijene), a što će biti definirano Ugovorom o kupoprodaji nekretnine.

 

VIII. UPIS PRAVA VLASNIŠTVA I PREDAJA NEKRETNINE U POSJED

U slučaju jednokratne isplate, upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama kupac može ishoditi temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine i potvrde Općine Barban o isplati kupoprodajne cijene za kupljene nekretnine.

Za slučaj obročne isplate kupoprodajne cijene, kupac može ishoditi upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnina, potvrde Općine Barban kojom se dokazuje isplata 1/2 dijela utvrđene kupoprodajne cijene za kupljene nekretnine, te potvrde Općine Barban da je kupac dostavio bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku, na odgovarajući iznos.

Troškove solemnizacije ili ovjere potpisa, uknjižbe nekretnina u zemljišne knjige, te porez na promet nekretnina snosi kupac.

Općina Barban će dopustiti ulazak kupca u posjed kupljenih nekretnina odmah po isplati utvrđene kupoprodajne cijene, ili kod obročne otplate, odmah po isplati 1/2 dijela utvrđene kupoprodajne cijene.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove objave ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na objavu javnog natječaja u dnevnom listu.
Općina Barban pridržava pravo  u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja i odbiti sve ponude, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja u javnom natječaju.

Klasa: 944-05/17-01/71
Ur.broj: 2168//06-17-02-2
Barban, 29.12.2017.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Toni Uravić

 

Godišnji plan

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 31/16), Općinski načelnik Općine Barban, dana 19. prosinca 2017. godine donosi

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva
za financiranje programa, projekta i manifestacija
od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Općine Barban za 2018. godinu

I.
Općina Barban raspisat će jedinstven Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro, koje provode udruge na području Općine Barban tijekom 2018. godine, za sljedeća prioritetna područja:

Naziv   područja Iznos financijskih sredstava po području u kn Očekivani broj ugovora Raspon sredstava Očekivani datum raspisivanja natječaja Očekivani datum završetka natječaja Očekivani   rok ugovaranja
01. KULTURA

120.000,00

3

5.000,00 – 75.000,00  15.01.2018.  20.02.2018.  30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava
02. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

19.000,00

3

1.000,00 – 15.000,00
03. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

41.000,00

6

2.000,00 – 20.000,00

II.
Plan raspisivanja natječaja okvirnog je karaktera i promjenjiv te Općina Barban ima pravo raspisivati dodatni natječaj odnosno pravo promjene postojećeg, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava.

III
Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Barban: www.barban.hr

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus

 

KLASA: 400-06/17-01/30
UR.BROJ: 2168/06-17-02-1

Barban, 19. prosinca 2017. godine

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za studentsku godinu 2017./2018.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel    

Klasa: 604-01/17-01/7
Ur.br.: 2168/06-17-02-15

Barban, 14. prosinca 2017.
Na temelju čl. 10. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) (Službene novine Općine Barban 29/2015) utvrđuje se

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban
za studentsku godinu 2017./2018.

 

1. U roku za podnošenje prijava na Natječaj za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018. od 14. studenog do 30. studenog 2017. godine zaprimljeno je deset prijava za redovnu stipendiju i dvije prijave za stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

2. Jedinstveni upravni odjel utvrdio je sljedeću rang listu:

RB Ime i prezime studenta,
adresa
Fakultet
(naziv, mjesto, smjer i godina)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

Filip Vale, Kožljani 6, Barban FER, Zagreb, 1. godina, Smjer: elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo, 1. godina

Opći uspjeh = 4,9
Bodovi = 19

/

19

2.

Ariana Žudih, Orihi 38, Barban Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Smjer: Sestrinstvo, 1 godina

Opći uspjeh = 4,7
Bodovi = 17

/

17

3.

Eleonora Rojnić, Barban 107, Barban Kemijsko tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Smjer: kemija, 1. godina

Opći uspjeh: 4,69
Bodovi = 17

/

17

4.

Mario Pauletić, Škitača 50, Barban Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, FET, Smjer:Management i poduzetništvo, 1. godina

Opći uspjeh = 4,68
Bodovi = 17

/

17

5.

Stephani Jelčić, Rebići 18/A, Barban Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 3. godina

Opći uspjeh = 4,1
Bodovi = 16

/

16

6.

Petra Dobran, Dobrani 1, Barban FMTU, Management u turizmu, 3. godina

Opći uspjeh: 4,1
Bodovi = 16

/

16

PRIJAVE KOJE NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJE (rang lista s obzirom na prosjek ocjena)

1.

Katarina Krnjus, Želiski 1, Barban Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Smjer: Sestrinstvo, 1 godina

Opći uspjeh = 4,38
– 0,12

/

2.

Nina Rojnić, Poljaki 23, Barban Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Predškolski odgoj, 1. godina

Opći uspjeh = 4,07
– 0,43

/

3.

Filip Roce, Gorica 1, Sutivanac, Žminj Agronomski fakultet Zagreb, Smjer: Biljne znanosti, 3 godina

Opći uspjeh = 3,4
– 0,6

/

4.

Ivana Brunjak, Rebići 3B, Barban Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, FET, Smjer: Marketiško upravljanje, 2. godina

Opći uspjeh: 3,3
– 0,7

/

Prijave za stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja:

R.BR.

IME I PREZIME

FAKULTET

USPJEH

DODATNI KRITERIJI

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

Josip Tomo Licardo, Barban 59 Medicinski fakultet u Zagrebu, Studij medicine, 1. godina

Opći uspjeh: 4,85
Bodovi = 19

Volonterski rad: 5 bodova

24

2.

Samona Broskvar, Barban 85 UK, Nottingham Trent University, Fashion Communication and Promotion, 1 godina

Opći uspjeh: 4,07

/

Sukladno članku 11. Pravilnika, na objavljenu listu podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objave liste, odnosno do 19. prosinca 2017.
Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban u pisanom obliku na e-mail adresu: info@barban.hr .
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Načelnik će donijeti Odluku o dodjeli stipendija.

Pročelnica:
Danijela Kontošić

POZIV NA TESTIRANJE

Turistička zajednica Općine Barban

POZIV
na testiranje

Kandidati koji su se javili na natječaj na određeno vrijeme za radno mjesto: stručni/a suradnik/ica u turističkom uredu, a koji je bio objavljen od 21. studenog 2017. do 1. prosinca 2017. godine, pozivaju se na testiranje koje će se održati dana, 18. prosinca 2017. (ponedjeljak) u 9,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice, Barban 69.
Za sve informacije možete se javiti na broj telefona: 052/ 567 635.

Obavijest

Uvid u Nacrt okolišne dozvole za postojeću farmu za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban

 

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Odlukom s informacijom, KLASA: UP/I-351-03/15-02/75; URBOJ: 517-06-2-2-1-17-30 od 27. studenoga 2017. godine, uputilo na uvid Nacrt okolišne dozvole za postojeću farmu za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban.

Za vrijeme trajanja objave nacrta dozvole javnosti će na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoe.hr) biti omogućen uvid u nacrt dozvole.

Uvid u Nacrt okolišne dozvole traje od 05. do 20. prosinca 2017. godine, 13. ožujka 2017. godine u trajanju od 15 dana.

Primjedbe na nacrt dozvole, u roku od 8 dana od završetka objave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, dostavljaju se na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb s pozivom na KLASU: UP/I-351-03/15-02/75 ili Istarske županije, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula ili elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr.

Obavijest o uvidu u nacrt dozvole objavit će se na internetskim stranicama Istarske županije i Općine Barban te na oglasnim pločama u sjedištu navedenih tijela.