J A V N I P O Z I V

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 2. stavak 1. točka 1.
Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12), a sukladno Planu
prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Barban za 2015. godinu KLASA: 023-01/15-01/4, URBROJ: 2168/06-15-02-2 od 22. siječnja 2015. godine
objavljuje se

J A V N I P O Z I V
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban

Članak 1.
Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Puli (u nastavku: HZZ), Općina Barban iskazuje interes i potrebu za prijem polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.
Cilj stručnog osposobljavanja za rad je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11, u daljnjem tekstu: ZSN).

Članak 3.
Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju:
– nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, osobe koje se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlene osobe vode duže od trideset dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, osobe sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem koje prema članku 59. Zakona o radu imaju zakonom ili drugim zakonskim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja stručni ispit ili radno iskustvo.

Članak 4.
Stručno osposobljavanje će se odvijati u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, pet radnih dana, od po osam sati, tjedno, kako slijedi:

Redni broj

Naziv radnog mjesta

Stupanj obrazovanja i struka

Potreban broj osoba na stručno osposobljavanje

1.

Stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte Sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomije

1

 

UKUPNO

 

 

1

 

Članak 5.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • kratki životopis
  • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu
  • presliku diplome o stručnoj spremi
  • presliku radne knjižice (stranice 1, 2 i 3 te podaci o zaposlenju i stažu) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu:
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban s naznakom za „ZA JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, zaključno do 20. studenog 2015.
Članak 6.
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:
na temelju pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  • prema programu stručnog osposobljavanja za rad
  • pod vodstvom mentora.

Prije sklapanja ugovora kandidati/kinje mogu biti pozvani na razgovor.
Polaznici/ce stručnog osposobljavanja nemaju status zaposlenika i nisu u radnom odnosu.
Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu snosi HZZ.
Polazniku stručnog osposobljavanja za rad Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć u visini neoporezivog dijela studentske stipendije koja trenutno iznosi 2.400,00 kn mjesečno po potvrđenoj prisutnosti stručnom osposobljavanju za rad i troškove prijevoza u visini stvarnog troška, a u maksimalnom iznosu do 1.000,00 kn.

Hrvatski zavod za zapošljavanje ne isplaćuje novčanu pomoć polazniku stručnog osposobljavanja za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ili izostanka s programa stručnog osposobljavanja

Članak 7.
O rezultatima javnog poziva svi kandidati/kinje bit će obaviješteni pisanim putem.
OPĆINA BARBAN

POZIV

Temeljem čl.13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/2013), općinski načelnik Općine Barban objavljuje

POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2015. godinu

1. Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i općinski načelnik Općine Barban.

2. Poziv se upućuje za podnošenje prijedloga za dodjelu slijedećih javnih priznanja:

a) Nagrada za životno djelo Općine Barban
b) Nagrada Općine Barban
c) Plaketa Općine Barban
d) Grb Općine Barban
e) Priznanje počasnog građanina Općine Barban

3. Javna priznanja Općine Barban dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Barban, te za zasluge promicanja i promoviranja Općine Barban.

4. Prijedlog za dodjelu javnoga priznanja Općine Barban mora sadržavati obrazloženje iz kojeg je vidljivo da se ispunjavaju uvjeti za dodjelu.

5. O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine Barban, odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635 ili 567-638.

6. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Poziv za javna priznanja Općine Barban 2015.» najkasnije do 20. studenoga 2015. godine.
Klasa: 061-01/15-01/3
Ur.br.: 2168/06-15-02-1
Barban, 06. studenoga 2015.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

ODREĐIVANJE BIRAČKIH MJESTA

Na temelju članka 61. točka 2. i članka 68. točka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne novine” br. 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/15, dalje Zakon) Izborno povjerenstvo VIII Izborne jedinice donosi Izborno povjerenstvo VIII Izborne jedinice, donosi

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Za područje VIII. Izborne jedinice i XII Izborne jedinice (za birače koji glasuju na području VIII Izborne jedinice) određuju se biračka mjesta:

Dokument rješenja o biračkim mjestima možete preuzeti ovdje

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), Odluke o cijeni građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 18/2014) te članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
za zamjenu nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.

Izlaže se zamjeni građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi :

Građevinsko zemljište u poslovnoj zoni Barban K.O. Prnjani k.č. br. 1481/12, pašnjak, površine 1693 m2, upisane u zk. ul. 2517 k.o. Prnjani, za zemljište u poslovnoj zoni Barban K.O. Prnjani k.č. br. 1483/1, oranica, površine 505 m2, upisane u zk. ul. 2562 k.o. Prnjani

II.

Osobe zainteresirane za zamjenu nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN
sa naznakom
“NE OTVARATI – PONUDA ZA
ZAMJENU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno 28.10.2015. do 14.00 sati.

III.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži tražene uvjete.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.

PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:
• naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
• točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI
• dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI, neće se smatrati ponudom.

V.

Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 29.10.2015. god. u 9.00 sati.

VI.

Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o zamjeni u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim.
Ugovorom će se utvrditi obveze za plaćanje poreza na promet nekretnina, kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja Ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, kao i ostala prava i obveze.
Klasa: 944-05/15-01/49
Ur.broj: 2168/06-15-02-1

Barban, 16. listopada 2015.

Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag.educ.

OBJAVA BIRAČIMA

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 05. listopada 2015. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u

nedjelju 8. studenoga 2015. godine.

Izbori u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u

subotu 07. studenoga 2015. i nedjelju 8. studenoga 2015, godine.

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 24. listopada 2015. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom.

Podsjećamo birače da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača.

Detaljnije obavijesti bit će objavljene na internetskim stranicama nadležnih ureda. Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi

zaključno do srijede 28. listopada 2015. godine.

 

Cijeli dokument možete pogledati ovdje: OBJAVA BIRAČIMA u pdf formatu

7.BARBANSKI OBRTNIČKI SAJAM

Barban, 18. – 19. rujna 2015.      Tema: PODUZETNIŠTVO ŽENA

Poštovani,

18 i 19. rujna 2015. u Barbanu će se održati 7. Barbanski obrtnički sajam. I ove godine odlučili smo pozvati obrtnike i poduzetnike i ponuditi im mogućnost prezentacije na sajmu, gdje je jedini trošak uređenje štanda i prisustvo tijekom sajma, a sve ostalo je BESPLATNO. Ne plaća se štand, a kompletnu logistiku Sajma osigurava Općina Barban.

Tema 7.BOS-a je: PODUZETNIŠTVO ŽENA. Voljeli bi stoga na Sajmu vidjeti što više žena, ali su dobrodošli svi mali i srednji poduzetnici naše županije i šire.

Ovim Vas putem pozivamo na 7. BARBANSKI OBRTNIČKI SAJAM – BOS.
Dođite u Barban pokazati svoje proizvode i predstaviti svoje usluge.

Ukoliko ste zainteresirani za izlaganje na 7. BOS-u, molimo Vas da nam do 12. rujna 2015., faxom ili e-mailom, pošaljete popunjeni Prijavni list koji, uz Program 7. BOS-a, prilažemo ovom Pozivu.

Srdačno Vas pozdravljamo. Dobrodošli u Barban!

OBRAZAC PRIJAVE

ORGANIZATORI:

Općina Barban
BEPO – Udruga poduzetnika Općine Barban
Turistička zajednica Općine Barban

POKROVITELJI:

Istarska županija
Obrtnička komora Istarske županije
HGK – Županijska komora Pula
Općina Barban

O B A V I J E S T

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Povjerenstvo za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda

O B A V I J E S T
U SVEZI PODNOŠENJA PRIJAVA ŠTETA UZROKOVANIH DUGOTRAJNOM SUŠOM NA POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA I DUGOGODIŠNJIM NASADIMA

Župan Istarske županije proglasio je 25. kolovoza 2015. godine za područje Općine Barban elementarnu nepogodu na poljoprivrednim kulturama i dugogodišnjim nasadima uzrokovanu dugotrajnom sušom.

Građani i pravne osobe koji imaju zemljište na području Općine Barban mogu prijavu štete na poljoprivrednim kulturama i dugogodišnjim nasadima podnijeti Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda putem djelatnika općinske uprave Općine Barban (Barban 69, tel. 567-635), gdje mogu dobiti i potrebne obrasce i upute (potrebno je uz sebe imati podatak o brojevima katastarskih čestica na kojima se nalaze oštećene kulture i nasadi, svom OIB-u, te štednom ili tekućem računu).
Prijave se primaju od:

ponedjeljka 31. kolovoza 2015. godine, do
petka, 11. rujna 2015. godine


Prijave šteta mogu se prijaviti u Općini Barban, Barban 69, radnim danima i to:

– u ponedjeljak, srijedu, četvrtak i petak od 8,00 do 12,00 sati.
– u utorak od 15,00 do 17,00 sati,
Nadležna povjerenstva vršit će kontrolu prijavljenih šteta po svom izboru.

Preminuo Ivica Glavan, gradonačelnik prijateljskoga Grada Sinja

Dana 15. srpnja 2015. godine primili smo iz pobratimljenog Grada Sinja tužnu vijest o preranom odlasku, nakon kratke i teške bolesti, gradonačelnika Grada Sinja i dragoga prijatelja Općine Barban, prof. Ivice Glavana.

ivica_glavan

Nije dočekao veliki događaj svog voljenog Grada Sinja, 300. Sinjsku alku, koja će se održati u Sinju početkom kolovoza 2015. god., ali je zasigurno ostavio neizbrisivi trag u razvoju Grada Sinja, kao i u učvršćivanju prijateljstva Općine Barban i Grada Sinja, kao i barbanske Trke na prstenac i Sinjske alke. Općina Barban i Grad Sinj pobratimili su se u njegovom mandatu, njegovom zaslugom, te stoga dugujemo veliku zahvalnost tom divnom čovjeku i dragom prijatelju, uz čvrsto obećanje da ćemo na tom čvrstom temelju i ubuduće graditi prijateljstvo i suradnju Općine Barban i Grada Sinja.

Neka mu je laka njegova sinjska gruda i neka mu je vječna slava!

U ime Općine Barban, Denis Kontošić, općinski načelnik i Ivičin prijatelj

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), Odluke o cijeni građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 18/2014) te članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi :

K.O. GOČAN – građevinsko zemljište:

kčbr.      kultura      površina      početna      cijena      jamčevina

1. 343/3        vrt               254 m2             9.525,00 kn               952,50 kn
2. 78/1         oranica       291 m2             10.912,50 kn            1.091,25 kn

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN
sa naznakom
“NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno 08.06.2015. do 14.00 sati.

III.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.
PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:
• naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
• točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
• visinu ponuđene cijene u kunama
Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI
• dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe
• dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice
Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj: IBAN HR1024070001800600009, poziv na broj 68 7757 – OIB.

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI, neće se smatrati ponudom.

V.
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 09.06.2015. god. u 9.00 sati.

VI.
Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim. Za uplaćenu jamčevinu, umanjit će se kupoprodajna cijena. U slučaju odustanka od kupnje, gubi se pravo na povrat jamčevine.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina, kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja Ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.
Klasa: 944-05/15-01/30
Ur.broj: 2168/06-15-02-1

Barban, 29. svibnja 2015.

Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag.educ.

OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana

OBAVIJEST O IZRADI
Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13) Općina Barban objavljuje

 

Klasa: 350-01/15-01/17
Ur.br.: 2168/06-15-02-3
Barban, 22. svibnja 2015.

 

OBAVIJEST O IZRADI
Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban-Krvavci III

Općinsko vijeće Općine Barban je na 16. sjednici, održanoj dana 10. travnja 2015. godine, donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban-Krvavci III.
Detaljne obavijesti o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban-Krvavci III mogu se dobiti na adresi: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban ili na telefon 052/567 635

 

 

Klasa: 350-01/15-01/17
Ur.br.: 2168/06-15-02-2
Barban, 22. svibnja 2015.

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13) Općina Barban objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI
Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban-Krvavci II

Općinsko vijeće Općine Barban je na 16. sjednici, održanoj dana 10. travnja 2015. godine, donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban-Krvavci II.
Detaljne obavijesti o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban-Krvavci II mogu se dobiti na adresi: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban ili na telefon 052/567 635