Obavijest

Javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje – Farma za uzgoj pilenki Želiski, Želiski 9, 52207 Barban u Općini Barban, operatera AGROKOKA-PULA d.o.o.

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da od 22. travnja 2016. godine započinje javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje – Farma za uzgoj pilenki Želiski, Želiski 9, 52207 Barban u Općini Barban, operatera AGROKOKA-PULA d.o.o. iz Pule. Javna rasprava traje 30 dana odnosno do 23. svibnja 2016. godine.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javna rasprava se provodi u suradnji sa s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Barban

Za vrijeme trajanja javne rasprave Stručna podloga i sažetak za javnost  dostupni su javnosti u vijećnici Općine Barban, Barban 69, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, a kratak sveobuhvatni Sažetak u holu Županijskog sjedišta u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

Stručna podloga i Sažetak za javnost dostupne su javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Istarske županije – www.istra-istria.hr i Općine Barban – www.barban.hr.

Javno izlaganje održat će se dana 5. (četvrtak) svibnja 2016. godine u Društvenom domu SV. Pavao (između naselja Bateli i Želiski) s početkom u 19,00 sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici operatera, trgovačkog društva Agrokoka-Pula d.o.o. i predstavnici ovlaštenika kao izrađivača dokumentacije, Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka, koji će prikazati Stručnu podlogu te odgovarati na upite javnosti i zainteresirane javnosti.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Stručnu podlogu upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 23. svibnjem  2016. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Stručna podloga i sažetak za javnost  su dostupni  javnosti u trajanju od 30 dana i to od 22. travnja do 23. svibnja 2016. godine u vijećnici Općine Barban, Barban 69, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, a kratak sveobuhvatni Sažetak u holu Županijskog sjedišta u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

 

Dokumenti za preuzimanje:

Stručna podloga

Knjiga primjedbi

POZIV na prethodnu provjeru znanja

Testiranje određeno za dan 20. travnja 2016.g. odgađa se zbog spriječenosti člana povjerenstva te da se prezakazuje za dan

25.4.2016. godine

 

Poziv za testiranje u PDF-dokumentu možete pogledati ovdje.

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) te članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013) Općinski načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi:

K.O. GOČAN – građevinsko zemljište:

kčbr.   kultura površina početna cijena jamčevina
1.  zgr. 50/1 zgrada 71 m2 6.000,00  kn 1.000,00 kn
2.  zgr. 50/4 zgrada 56 m2 5.000,00  kn 1.000,00 kn
3.  zgr.  4/2 zgrada 32 m2 3.000,00  kn 1.000,00 kn

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN
Sa naznakom
“NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno četvrtka, 27.04.2016. do 12,00 sati

III.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.
PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:
• naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
• točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
• visinu ponuđene cijene u kunama
Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.
UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI
• dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe
• dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice
Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj: IBAN HR1024070001800600009, poziv na broj 68 7757 – OIB.

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 28.04.2016. god. u 12,00 sati.

VI.
Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim. Za uplaćenu jamčevinu umanjit će se kupoprodajna cijena. U slučaju odustanka od kupnje gubi se pravo na povrat jamčevine.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.
Klasa: 944-05/16-01/14
Ur.broj: 2168/06-16-02-1
Barban, 17.04.2016.god.

Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag.educ.

 

JAVNA RASPRAVA

Temeljem članka 16. stavka 3. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), a u vezi članka 16. Uredbe o okolišnoj dozvoli (NN br. 8/14), Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU o
Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje
FARMA ZA UZGOJ PILENKI ŽELISKI
u Općini Barban

I. Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje – Farma za uzgoj pilenki Želiski, Želiski 9, Općina Barban, stavlja se na javnu raspravu na osnovi Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-03/15-02/75, Urbroj: 517-06-2-2-1-16-7 od 1. travnja 2016. godine.

II. Sukladno odredbi stavka 1. članka 26. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09) i stavka 3. članka 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08) koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Istarske županije, a provodi se u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Barban

III. Stručna podloga i sažetak za javnost su dostupni javnosti u trajanju od 30 dana i to od 22. travnja do 23. svibnja 2016. godine u vijećnici Općine Barban, Barban 69, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, a kratak sveobuhvatni Sažetak u holu Županijskog sjedišta u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

Stručna podloga i Sažetak za javnost dostupne su javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode – www.mzoip.hr, Istarske županije – www.istra-istria.hr i Općine Barban – www.barban.hr.

IV. Javno izlaganje održat će se dana 5. (četvrtak) svibnja 2016. godine u Društvenom domu SV. Pavao (između naselja Bateli i Želiski) s početkom u 19,00 sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici operatera, trgovačkog društva Agrokoka-Pula d.o.o. i predstavnici ovlaštenika kao izrađivača dokumentacije, Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka, koji će prikazati Stručnu podlogu te odgovarati na upite javnosti i zainteresirane javnosti.

V. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Stručnu podlogu iz točke I ove obavijesti mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 23. svibnjem 2016. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

VI. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke V. ove obavijesti i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

 

POZIV

Na temelju čl. 20 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( N.N. 86/08,61/11 ) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na radno mjesto viši stručni suradnik za proračun i financije dana 14. travnja 2016.g. objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja ( pisano testiranje )
i intervju

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat:

VLADO KOŽLJAN, Pula, Zlatićev trg br. 6

II. Testiranje će se održati u Općini Barban, Barban 69 dana 20. travnja 2016.g. u 10,00 sati.

III. Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe pristupiti testiranju naznačenog dana u naznačeno vrijeme.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana i sata ne odazove testiranju, bez obzira na razloge povukao prijavu na natječaj.

Pisani test sastojati će se od 60 pitanja, na koja se pitanja odgovara odabirom ponuđenih odgovora te nadopunom teksta koji nedostaje.

Testiranje traje 75 minuta.

IV. Rezultati pisanog testiranja kandidatu će se priopćiti istoga dana na intervju-u, budući da će se istoga dana održati intervju. Rezultati testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Barban.

V. Uvjet za pristup intervju-u: kandidat mora ostvariti najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju ( najmanje 5 bodova ).

VI. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Barban.

 

Predsjednik povjerenstva
Samanta Bubičić, v.r.
Klasa: 112-02/16-01/2
Ur.broj: 2168/06-16-02-17

 

 
Na temelju čl. 20 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( N.N. 86/08,61/11 ) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte, dana 14. travnja 2016.g. objavljuje

POZIV
na prethodnu provejru znanja ( pisano testiranje )
i intervju
I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat:

DINO UKOTA, Glavani 25, Barban

II. Testiranje će se održati u Općini Barban, Barban 69 dana 20. travnja 2016.g. u 10,00 sati.

III. Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe pristupiti testiranju naznačenog dana u naznačeno vrijeme.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana i sata ne odazove testiranju, bez obzira na razloge povukao prijavu na natječaj.

Pisani test sastojati će se od 60 pitanja, na koja se pitanja odgovara odabirom ponuđenih odgovora te nadopunom teksta koji nedostaje.

Testiranje traje 75 minuta.

IV. Rezultati pisanog testiranja kandidatu će se priopćiti istoga dana na intervju-u, budući da će se istoga dana održati intervju. Rezultati testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Barban.

V. Uvjet za pristup intervju-u: kandidat mora ostvariti najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju ( najmanje 5 bodova ).

VI. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Barban.

 

Predsjednik povjerenstva
Samanta Bubičić, v.r.

 

Klasa: 112-02/16-01/2
Ur.broj: 2168/06-16-02-18

 

PRIJAVA KVAROVA JAVNE RASVJETE

Sve kvarove javne rasvjete na području Općine Barban građani mogu prijavljivati do 15-og u tekućem mjesecu, nakon čega Vlastiti pogon Općine Barban daje nalog održavatelju javne rasvjete za popravak kvarova.
Prijave se mogu vršiti:
– telefonom na broj: 567-635 ili 567-638,
– putem elektroničke pošte na: info@barban.hr

Prijava mora sadržavati podatak o mjestu kvara (najbliži kućni broj predmetnom rasvjetnom mjestu), kao i podatke o prijavitelju (ime i prezime, adresa).

NATJEČAJ

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15) te Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora, Općinski načelnik objavljuje:

NATJEČAJ
za zakupu poslovnih prostora

I. PREDMET ZAKUPA:

Daju se u zakup slijedeći poslovni prostori, u kompletu, što znači zajedno i to:

1. zgrada Društvenog doma Barban u Barbanu, k.o. Barban, k.č. 191/8, površine 264,44
m², po početnoj cijeni: 6 EUR/m², te sastavni dio terase ispred Društvenog doma Barban, k.o. Barban, k.č. 65/1 zgr., površine 84,75 m², po početnoj cijeni: 2 EUR/ m² odnosno ukupno: 13.500,00 kn

2. zgrada Društvenog doma Orihi, u Orihi, k.o. Gočan, k.č. br. 1599/3, površine 54 m2,
po početnoj cijeni od 2 EUR/m2 odnosno: 800,00 kn

sveukupno redni broj 1 i redni broj 2 iznosi: 14.300,00 kn

tečaj euro/kuna=7,55

Ugovor o zakupu poslovnih prostora 1 i 2. zaključuje se na ROK – 5 godina

NAPOMENA:

Za poslovne prostore pod rednim brojem 1 i 2, raspisuje se natječaj za trgovačku djelatnost, te je uvjet natječaja sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, zakupnikom za oba poslovna prostora – jedan ugovor o zakupu.

Poslovni prostori daju se u zakup u stanju u kome se nalaze u trenutku zaključenja Ugovora o zakupu po gore navedenoj početnoj zakupnini., uz napomenu da se preostali dio poslovnog prostor oznake k.č.br. 198/1 k.o. Barban u Barbanu kao i dio terase, nalazi u suposjedu treće osobe.

II. OPĆENITO:

Podnošenjem ponude na ovaj natječaj, natjecatelj bezuvjetno prihvaća sve uvjete natječaja.

Potpisivanjem ugovora o zakupu za poslovne prostore iz točke 1 ovog natječaja natjecatelj prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Barban.

Potpisivanjem ugovora o zakupu za poslovne prostore iz točke I ovog natječaja zakupnik pristaje da zakupodavac otkaže ugovor o zakupu ako zakupnik koristi poslovne prostore protivno namjeni odnosno ako bez suglasnoti zakupodavca u poslovnim prostorima ne obavlja ugovorenu djelatnost.

Zakupnina se plaća mjesečno, do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec na temelju ugovora o zakupu (uplatnice). U zakupninu nisu uračunati troškovi vode, struje, komunalnih naknada, PDV i ostali troškovi, već se oni plaćaju posebno i padaju na teret zakupca.

2. Natječaj se provodi sistemom zatvorenih koverti.

III. PONUDE

Pravo na podnošenje ponuda imaju sve fizičke osobe, državljani RH i pravne osobe sa sjedištem u RH, registrirane za obavljanje trgovačke djelatnosti.

Pismena ponuda mora sadržavati:
a) zahtjev sa osobnim podacima
– za fizičke osobe ime i prezime, adresu, dokaz o državljanstvu i OIB
– za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar
b) oznaku poslovnih prostora iz točke I.
c) ponuđenu natječajnu zakupninu
d) dokaz o uplaćenoj jamčevini
e) dokaz u ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti
f) ovjerenu bjanko zadužnicu od strane javnog bilježnika na iznos do100.000,00 kn za osiguranje šestomjesečne zakupnine u iznosu najpovoljnije utvrđene zakupnine
UZ PONUDU SE OBAVEZNO PRILAŽE:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu, odnoso registraciji pravne osobe u RH ( izvornik ili ovjerena preslika ) i to: za fizičke osobe – domovnica, za pravne osobe- izvod iz sudskog registra
– dokaz o uplaćenoj jamčevini, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, s brojem žiro računa na koji će se eventuano izvršiti povrat jamčevine,
– dokaz o registraciji za obavljanje trgovačke djelatnosti (izvornik ili ovjerena preslika),
– garancija plaćanja-bjanko zadužnica
– ovjerenu bjanko zadužnicu od strane javnog bilježnika na iznos do 100.000,00 kn za osiguranje šestomjesečne zakupnine u iznosu napovoljnije utvrđene zakupnine

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz čl. 58 Zakona o pravima hrvatskih branitelja ili članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Pravo prvenstva na zakup poslovnih prostora ima i osoba koja osigurava Općini Barban adekvatan prostor u Barbanu za rad Mjesnog odbora.

VI. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kao najpovoljnija ponuda utvrditi će se ona ponuda kojojm se ispunjavaju svi uvjeti natječaja, te koja sadrži najviše ponuđenu natječajnu zakupninu.

V. DOSTAVA PONUDA, JAMČEVINA I OSIGURANJE PLAĆANJA

Sve ponude, uredno i čitko ispisane sa svim ispravama u privitku dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJAČAJ, a ponude se dostavljaju: predajom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban ili putem pošte na adresu Općina Barban, Barban br. 69

Dan objave obavijesti u dnevnom tisku smatra se danom objave ovog natječaja.

Jamčevina se utvrđuje u iznosu od 10% početne natječajne zakupnine iznosi 1.430,00 kn. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Barban poziv na broj 7811 – OIB, IBAN HR1024070001800600009 kod OTP banke, s a naznakom jamčevina za poslovne prostore iz natječaja od dana 26.03.2016.g

Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
U razmatranje će se uzeti samo one ponude koje će biti zaprimljene u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Braban unutar natječajnog roka od 14 dana odnosno zaključno s danom 08.04.2016.g. što znači da do toga dana 08.04.2016.g. ponuda mora biti predana u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban ili poštom dostavljena u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban unutar tog roka 08. 04.2016.g. do 13,00 sati.
Ponude koje pristignu poštom ili budu predane nakon tog roka u Jedinstveni upravni odjel Općine Braban smatrat će se zakašnjelima te će se odbaciti.

Ponude će se otvarati dana 08.04.2016. godine u prostorijama općinske vijećnice u 20,00 sati.
Postupak provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Barban koje zadržava pravo da odustane od natječaja ukoliko ponude ne budu adekvatne.

Zakašnjele ili nepotupne ponude neće se uzeti u razmatranje.

Općina Barban zadržava prvo poništenja u cijelosti ovog natječaja, bez posebnog obrazloženja.

VI. SKLAPANJE UGOVORA I POVRAT JAMČEVINE

Ponuditelj koji nakon donošenja Odluke načelnika o prihvatu njegove ponude, odustane od sklapanje ugovora ili ne pristupi sklapanju ugovora, u roku određenom za njegovo sklapanje, gubi pravo na povrat jamčevine, a poslovni prostor iz točke I. ovog natječaja ponuditi će se slijedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu zakupninu ili ponovno izložiti natječaju.
Ponuditelji kojima su ponude utvrđene kao nevaljane i nepovoljne ili koji odustanu od ponude prije donošenja Odluke načelnika o prihvatu njihove ponude, uplaćena jamčevina će se vratiti u roku od 5 dana od dana donošenja Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude.

Podrobnije obavijesti mogu se dobiti na tel:052 567 635

 

Klasa: 372-01/16-01/4
Ur. broj: 2168/06-16-02-1
Barban, 26.03.2016.
Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag.educ.

 

 

O D L U K A

o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada


 

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 351-01/16-01/4
Ur.br.: 2168/06-16-02-1

Barban, 9. ožujka 2016.
Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13), Načelnik Općine Barban dana 09. ožujak 2016. godine donosi

O D L U K U
o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Članak 1.

Ovom Odlukom uspostavlja se sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada na području Općine Barban.

Članak 2.

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem web stranice Općine Barban: www.barban.hr u rubrici „Važne obavijesti“ – kategorija „Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu“, gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca o nepropisno odbačenom otpadu i njegovom dostavom na email: info@barban.hr ili aldo@barban.hr, ili poštom na adresu Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, o tome izvještava Jedinstveni upravni odjel Općine Barban koji po prijavi poduzima daljnje korake.

Članak 3.

Općina Barban će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada putem komunalnog redara koji će nakon zaprimanja prijava i evidentiranja lokacija o tome voditi Bazu podataka, sastavljati izvješće i provoditi nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada i eventualnih počinitelja, s posebnim naglaskom i nadzorom lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Barban.

Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag.educ.

 

 

Preuzimanje

Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada