JAVNI POZIV za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2019

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele sredstava za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2019. godinu, namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, KLASA: 402-04/19-01/01, URBROJ: 2168/06-01-19-1 od 15. travnja 2019. godine, načelnik Općine Barban raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2019. godinu namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban

 

I.

Općina Barban dodjeljuje potpore malih vrijednosti za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstva i pokroviteljstva od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, u raznim prioritetnim područjima, i to:

za nepredviđene aktivnosti koje, iz opravdanih razloga, nisu bile planirane u godišnjem planu udruge i Proračunu Općine Barban,

za aktivnosti planirane godišnjim planom udruge i Proračunom Općine Barban za koje se tijekom godine utvrdi da za njih nisu planirana dovoljna sredstva.

Potpore malih vrijednosti mogu se dodijeliti jednokratno tijekom proračunske godine.

II.

Financijska sredstva Proračuna Općine Barban za 2019. godinu planirana za potpore malih vrijednosti mogu se dodijeliti u ukupnom godišnjem iznosu koji ne prelazi:

10.000,00 kuna za nepredviđene aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu planirane u godišnjem planu,

5.000,00 kuna za planirane aktivnosti udruga za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu planirana dovoljna sredstva.

III.

Općina Barban poziva udruge koje provode manje projekte, aktivnosti ili manifestacije, na području Općine Barban, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku projektima, aktivnostima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

IV.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti manje projekte, aktivnosti, manifestacije, sponzorstva i pokroviteljstva (u daljnjem tekstu: projekti) iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva.

V.

Udruge ne mogu dobiti potporu sukladno ovom Javnom pozivu ukoliko su već prethodno prijavile projekt i kojima je dodijeljena potpora na temelju Javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2019. godini.

VI.

Sredstva za potpore malih vrijednosti planirana su u Proračunu Općine Barban za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna.

Planirana vrijednost sredstava koja se dodjeljuje temeljem ovog Javnog poziva, najniži i najviši iznos sredstava i očekivani broj ugovora, određuju se kako slijedi:

Javni poziv za potpore malih vrijednosti raznih područja za financiranjeprograma, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2019. godini

Naziv područja

Naziv javnog poziva

Ukupan iznos

financijskih

sredstava

u kn

Najniži iznos

sredstava koji

se može

prijaviti i

ugovoriti u kn

Najviši iznos

sredstava koji

se može

prijaviti i

ugovoriti

u kn

Očekivani

broj

ugovora

POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI RAZNIH PODRUČJA

Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2019. godinu namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban

60.000,00

1.000,00

10.000,00

10

VII.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt u okviru ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2019. godine.

Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti otvoren je do 31. prosinca 2019. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava.

Rok za podnošenje prijava, sukladno ovom Javnom pozivu, je do 31. prosinca 2019. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava. U trenutku iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava na mrežnoj stranici www.barban.hr objavit će se Obavijest o zatvaranju Javnog poziva.

 

VIII.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog poziva.

Svi obrasci moraju biti potpisani od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave i ovjereni pečatom udruge.

IX.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Barban ili preporučenom pošiljkom na adresu:

OPĆINA BARBAN

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

Barban 69, 52 207 Barban

„Javni poziv za udruge“

X.

Odluke o dodjeli financijskih sredstava, nakon provedenog postupka provjere formalne valjanosti podnesenih prijava te procjene kvalitete projekta i usklađenosti ciljeva projekata s općim ciljevima i ciljevima razvoja prioritetnog područja, donosi Općinski načelnik, uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti proračuna.

XI.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte u Proračunu Općine Barban za 2019. godinu, Općina Barban će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori.

XII.

Prijavitelji koji su nezadovoljni Odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana dostave pisane obavijesti o nemogućnosti dodjele potpore male vrijednosti.

Prigovor se može podnijeti na natječajni postupak. Prigovor koji se ne odnosi na natječajni postupak, nadležno upravno tijelo će odbaciti.

Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

XIII.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno podnesene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete.

 

XIV.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv, vezano za financiranje potpora malih vrijednosti, mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@barban.hr najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Barban ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dalibor Paus

KLASA: 402-04/19-01/01

URBROJ: 2168/06-01-19-2

Barban, 15. travnja 2019. godine

 

Dokumenti za preuzimanje:

I. Izmjene Pravilnika o financiranju udruga
Izjava o urednom ispunjavanju obveza
Obrazac 1 – obrazac opisa projekta
Obrazac 2 – obrazac za opisni izvještaj provedbe projekta
Odluka o raspisivanju Javnog poziva
Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban
Upute za prijavitelje

Rješenje o biračkim mjestima

 

O B A V I J E S T

Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u  Valturi” vršit će tehničke preglede traktora

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban

Barban, 08.04.2019.

 

O B A V I J E S T

 

Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u  Valturi” vršit će tehničke preglede traktora iz područja Općine Barban u četvrtak, 11.04.2019. godine u vremenskom periodu od 10.00 –13.00 sati na parkiralištu ispred ambulante u Barbanu.

 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV – za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti
Klasa: 112-01/19-01/01
Urbroj: 2168/06-06-19-1
Barban, 25. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 37. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18) te na temelju Plana Prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Barban za 2019. godinu (KLASA: 023-01/19-01/03, UR.BROJ: 2168/06-01-19-2) Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban

 

Članak 1.

U cilju provedbe programa, odnosno korištenja mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: HZZ) „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, Općina Barban objavljuje Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban.

 

Članak 2.

Osobe koje se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu, u trenutku odobravanja zahtjeva od strane HZZ-a, trebaju ispunjavati uvjete za korištenje mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te da ispunjavaju uvjet tražene struke i razine obrazovanja za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje.

 

Članak 3.

Polaznik/ polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prima se na određeno vrijeme od 12 mjeseci u (Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) za sljedeće radno mjesto:

– Viši stručni suradnik za proračun i financije – 1 polaznik/polaznica

Uvjeti:

– magistar ili stručni specijalist ekonomije
– poznavanje rada na osobnom računalu
– vozačka dozvola B kategorije

 

Članak 4.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

– kratki životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe o stručnoj spremi),
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, (koje ne smije biti starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva);
– vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata / kandidatkinje ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti; izjava je prilog Javnog poziva);
– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih HZZ-a najmanje 30 dana do isteka roka za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv).

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan/dužna je u prijavi na Javni poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog Ugovora o stručnom osposobljavanju dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Članak 5.

S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, provest će se intervju. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na mrežnim stranicama Općine Barban, www.barban.hr  najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.

 

Članak 6.

Za kandidata/kandidatkinju koji bude izabran, Općina Barban će HZZ-u podnijeti zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a s tom osobom  sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koja se odnose na stručno osposobljavanje.

Novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad, polazniku isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, dok trošak prijevoza za polaznika/cu stručnog osposobljavanja snosi Općina Barban.

 

Članak 7.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno do 01. travnja 2019. godine s naznakom “Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Barban” na adresu:

 

Općina Barban
Barban 69
52207 Barban

 

 

 

Članak 8.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili osoba za koju se utvrdi da ne ispunjava neki od uvjeta ovog Javnog poziva neće se smatrati kandidatom i njihove prijave neće biti razmatrane.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u članku 4. ovog Javnog poziva.

Za kandidate / kandidatkinje koji se ne odazovu pozivu na intervju, smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Članak 9.

O rezultatima javnog poziva svi kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni pisanim putem.

 

Pročelnik:

Vlado Kožljan

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA: 372-01/19-01/01
URBROJ: 2168/06-01-19-5
Barban, 19. ožujka2019.

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj120/16), nanacrt Dokumentacije o nabavi za nabavu usluga promidžbe i vidljivosti, izrade promotivnih materijala, nastupa na sajmovima, izradu internet stranice i on line platforme za projekt Poduzetničkog inkubatora Barban objavljuje:

 

IZVJEŠĆE

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

 

 1. Podaci o Naručitelju:

Naziv Naručitelja: Općina Barban
Sjedište: 52207 Barban, Barban 69
Adresa za dostavu pošte: Barban 69, 52207 Barban
OIB:98875297738

Broj telefona:+385 52 567 635
Broj telefaksa:+385 52 567 606

Internetska adresa:www.barban.hr
Adresa elektroničke pošte:marina@barban.hr

 1. Evidencijski broj nabave:26/19, MV
 1. Predmet nabave:

Nabava usluga promidžbe i vidljivosti, izrade promotivnih materijala, nastupa na sajmovima, izrada internet stranice i on line paltforme za projekt Poduzetnički inkubator Barban

CPV oznaka predmeta nabave: 79341000-6
CPV naziv predmeta nabave: Usluge oglašavanja

 1. Datum početka prethodnog savjetovanja:
 2. ožujak 2019. godine, objavljeno u EOJN RH i na Internet stranicama Općine Barban https://www.barban.hr
 1. Datum završetka prethodnog savjetovanja:
 2. ožujak 2019. godine
 1. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:

Nije bilo zainteresiranih gospodarskih subjekata. 

 1. Tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu:

Nije bilo prijedloga, upita ili primjedbi od nitijednog gospodarskog subjekta.

 1. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu:
 2. Davor Škrtić – predsjednik (posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, Klasa: 406-01/17-05/146, Urbroj: 526-06-01-02/1-17-2 izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, 09. srpnja 2017. godine)
 3. Danijela Kontošić – Općina Barban – član
 4. Grozdana Dobran – Općina Barban – član.

 

NAČELNIK
Dalibor Paus

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

UZROK PREKIDA: zamjena redukcijskog ventila u redukcijskoj stanici Petehi – Grandići

DAN: 20.03.2019. (srijeda)

VRIJEME: od 08.00 do 15.00 sati

LOKACIJA: naselja Grandići, Pavlići, Fumeti, Majčići, Ivanušići, Celići, Kožljani i Petehi

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave – Promidžba i vidljivost projekta

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 372-01/19-01/01
Ur.br.: 2168/06-01-19-3
Barban, 8. ožujka 2019. godine

 

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

  

Predmet: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

 

Promidžba i vidljivost projekta, nastup na sajmovima, izrada internet stranice i on line platforme za projekt Poduzetnički inkubator Barban

 

Poštovani,

 

Općina Barban priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge promidžbe i vidljivosti, nastup na sajmovima, izrada Internet stranice i on line platforme za projekt Poduzetnički inkubator Barban.

 

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), (u daljnjem tekstu ZJN 2016), prije pokretanja postupka javne nabave za nabavu usluga promidžbe i vidljivosti, nastupa na sajmovima, izrada internet stranice i on line platforme za projekt Poduzetnički inkubator Barban, javni naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

 

Općina Barban će primjenjivati odredbe članka 198. ZJN 2016, te će prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga promidžbe i vidljivosti, nastupa na sajmovima, izradu internet stranice i on line platforme za projekt Poduzetnički inkubator Barban provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

 

Temeljem članka 198. stavak 3. ZJN 2016 u EOJN RH i na internetskim stranicama Općine Barban http://www.barban.hr objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi sa tehničkim specifikacijama i troškovnikom, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do isteka 15. ožujka 2019. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge elektroničkim sredstvima komunikacije isključivo putem EOJN RH.

Nakon provedenog savjetovanja, a sukladno članku 198. stavak 4. ZJN 2016 razmotriti će se sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, koje će biti objavljeno u EOJN RH i na internetskim stranicama Općine Barban http://www.barban.hr najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

 

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu:

 1. Davor Škrtić – predsjednik (posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, Klasa: 406-01/17-05/146, Urbroj: 526-06-01-02/1-17-2 izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, 09. srpnja 2017. godine)
 2. Danijela Kontošić – Općina Barban – član
 3. Grozdana Dobran – Općina Barban – član.

 

Općinski načelnik
Dalibor Paus

 

Dokumenti za preuzimanje:

OGLAS

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, 01. ožujka 2019. objavljen je oglas o prijmu u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na određeno vrijeme za radno mjesto: Viši stručni suradnik za proračun i financije (jedan izvršitelj/izvršiteljica).

Od dana objave počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava 09. ožujka 2019. g.

Tekst javnog natječaja:
Klasa: 112-03/19-01/01
Ur.br.: 2168/06-03-19-2
Barban, 01. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članaka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18), te Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban (Službene novine Općine Barban 15/14, 31/16, 3/17, 27/19 ), Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, objavljuje

 

OGLAS

o prijmu u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban

na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme,

na radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE,

 1. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijskog ranga – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, obzirom da je predvidivo trajanje službe najmanje šest mjeseci

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete  za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18- u daljnjem tekstu: Zakon) (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar ili stručni specijalist ekonomije
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola B kategorije

 

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem strečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskog stupnju (“Narodne novine” broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Na oglas se mogu javiti i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas kandidat/kandidatkinja dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je viljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na oglas.

Na web-stranici Općine Barban: www.barban.hr, objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Barban, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

 1. životopis,
 2. izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice),
 4. potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja),
 6. ukoliko kandidati/kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe),
 7. uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).
 8. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, NN 61/11),
 9. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu

 

Sukladno odredbi članka 7. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 74/10, 142/11 i 53/12), isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Pula, na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom: «Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na radno mjesto Viši stručni suradnik za proračun i financije – ne otvaraj».

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na oglas.

O rezultatima oglasa kandidati/kandidatkinje će biti obavješteni u zakonskom roku.

 

 

Pročelnica:

Danijela Kontošić

 

Dokument za preuzimanje:

OGLAS

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, 01. ožujka 2019. objavljen je oglas o prijmu u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na određeno vrijeme za radno mjesto: Komunalni radnik II (jedan izvršitelj/izvršiteljica).

Od dana objave počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava 09. ožujka 2019. g.

Tekst javnog natječaja:
Klasa: 112-03/19-01/02
Ur.br.: 2168/06-03-19-2
Barban, 01. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članaka 19., 28., 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18), te Pravilnika o poslovanju i unutarnjem ustrojstvu Vlastitog pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban(Službene novine Općine Barban 10/14, 40/16, 27/19 ), objavljuje se sljedeći

 

OGLAS

o prijmu u službu u Vlastiti pogon za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban

na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme,

na radno mjesto:

 

KOMUNALNI RADNIK II,

 1. kategorije, potkategorije II – grobar/pomoćni radnik, 13. klasifikacijskog ranga – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, obzirom da je predvidivo trajanje službe najmanje šest mjeseci

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete  za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18- u daljnjem tekstu: Zakon) (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • niža stručna sprema
 • vozačka dozvola B kategorije

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas kandidat/kandidatkinja dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je viljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na oglas.

Na web-stranici Općine Barban: www.barban.hr, objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Barban, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

 1. životopis,
 2. izvornik ili presliku isprave kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme),
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice),
 4. potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).
 6. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, NN 61/11),

 

Sukladno odredbi članka 7. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 74/10, 142/11 i 53/12), isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Pula, na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom: «Oglas za prijam u službu u Vlastiti pogon za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban na radno mjesto Komunalni radnik II – ne otvaraj».

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na oglas.

O rezultatima oglasa kandidati/kandidatkinje će biti obavješteni u zakonskom roku.

 

Pročelnica:

Danijela Kontošić

Dokument za preuzimanje:

JAVNI POZIV

                                                                      

Općina Barban                               KUD Barban                                    TZO Barban

 

objavljuju

JAVNI POZIV

za 9. Susret barbanskih pjesnika BESIDE U JATU

 

Pozivaju se barbanski pjesnici (Barbanke-Barbanci po mjestu stanovanja ili po podrijetlu) da pošalju svoje 3 (tri) nove, neobjavljene pjesme na barbanskoj čakavštini, najkasnije do 31.03.2019. godine.

 

Uz pjesme treba priložiti kraći osobni i pjesnički životopis te osobne podatke (adresa, tel. broj, e-mail). Sve navedeno treba dostaviti u elektroničkom obliku (obavezno word) na e-mail adresu besideujatu@yahoo.com , s naznakom „Za BESIDE U JATU 2019.“

 

Izabrane pjesme tiskat će se u zbirci pjesama 9. BESIDE U JATU , a izabrani pjesnici govorit će po 1 pjesmu iz zbirke, dana 31.05.2019. god. (petak), na 9. Susretu barbanskih pjesnika BESIDE U JATU.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti telefonom: 0989031699 ili e-mailom: besideujatut@yahoo.com

Želimo Vam puno uspjeha!

 

U Barbanu, 25. veljače 2019.