ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban u 2017. godini u prioritetnim područjima SPORT, KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban (KLASA: 400-06/16-01/1, UR.BROJ: 2168/06-16-02-1) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine“ br. 22/13), Načelnik Općine Barban, 11. travnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban
u 2017. godini u prioritetnim područjima
SPORT, KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, objavljen 17. siječnja 2017. godine, te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.

Članak 2.

U 2017. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području SPORT u ukupnom iznosu od 240.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: SPORT
Redni broj Udruga/organizacija
civilnog društva
Projekt
Prosječni broj
bodova
Iznos financijske potpore
Općine Barban
1. NK Barban 2013 Zdrav život uz nogomet na Barbanštini
66.5
120.000,00
2. Športsko društvo Orihi Godišnji program Športskog društva Orihi
59
10.000,00
3. Streljačko društvo „Istra“ Sport
58
10.000,00
4. NK Manjadvorci Nogometni klub Manjadvorci
55
45.000,00
5. Boćarski klub Hrboki Program rada boćarskog kluba Hrboki u 2017. god.
52.5
18.000,00
6. Boćarski klub Šajini Plan- program rada i djelovanja boćarskog kluba „Šajini“ u 2017. godini
50.5
13.000,00
7. Konjički klub Istra Daljinskim jahanjem do vrhunskih rezultata
45.5
10.000,00
8. Nogometni klub Barban 2005 veterani Promicanje i razvoj sporta sportske rekreacije
44.5
7.000,00
9. Nogometni klub Omladinac Nogometni klub Omladinac
43
7.000,00
UKUPNO:
240.000,00

 

Članak 3.

U 2017. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području KULTURA u ukupnom iznosu od 105.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: KULTURA
Redni broj Udruga/organizacija
civilnog društva
Projekt
Prosječni broj
bodova
Iznos financijske potpore
Općine Barban
1. Kulturno- umjetničko društvo „Barban“ Upoznavanje i prezentacija kulturne baštine, obnova narodnih nošnji
67.5
60.000,00
2. Društvo „Trka na prstenac“ 42. Trka na prstenac
63.5
45.000,00
UKUPNO:
105.000,00

Članak 4.

U 2017. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB u ukupnom iznosu od 17.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Redni broj Udruga/organizacija
civilnog društva
Projekt
Prosječni broj
bodova
Iznos financijske potpore
Općine Barban
1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pula Društveno aktivni
61
15.000,00
2. Udruga Logos Media Djeca- prijatelji bijelog štapa – Barban
51.5
1.000,00
3. Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom
41.5
1.000,00
UKUPNO:
17.000,00

Članak 5.

U 2017. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA u ukupnom iznosu od 41.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Redni broj Udruga/organizacija
civilnog društva
Projekt
Prosječni broj
bodova
Iznos financijske potpore
Općine Barban
1. Društvo umirovljenika Barbanštine- Barban Razvoj civilnog društva
60.5
20.000,00
2. Sindikat umirovljenika Hrvatske- ogranak Barban Godišnji program rada za 2017. godinu
54.5
7.000,00
3. Društvo Sv. Pava Izgradnja kažuna na području Sv. Pava 50.5
7.000,00
4. BALDAKIN, udruga za revitalizaciju i razvoj naselja Sutivanac Sanacija crkve Svetog Ivana Krstitelja na groblju u Sutivancu 48.5
5.000,00
5. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija
47
2.000,00
UKUPNO:
41.000,00

Članak 6.

Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Jedinstveni upravni odjel.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.

KLASA: 400-06/17-01/1
UR.BROJ: 2168/06-17-02-43
Barban, 11. travnja 2017. godine

NAČELNIK OPĆINE BARBAN
Denis Kontošić, mag. educ.

Poziv na predavanje “Bespovratna sredstva za turizam (uključujući i ruralni turizam)”

Poštovani,

 

Eurokonzaltingiz Pule u suradnji sa Obrtničkom komorom Istarske županije, poziva Vas na predavanje “Bespovratna sredstva za turizam(uključujući i ruralni turizam)”koje će se održati u četvrtak, 23. ožujka 2017. od 18.00 do 19.30 sati u prostorima Udruženja obrtnika Pula, Ulica Sv. Felicite 5/A, Pula.

Predavanje je namijenjeno svim zainteresiranim, u prvom redu malim i srednjim tvrtkama, obrtnicima i OPG-ovimakoji su aktivni ili planiraju biti aktivni u djelatnosti turizma. Cilj predavanja je upoznati sudionike s trenutno otvorenim natječajem Ministarstva turizma „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, mjerama i natječajima za ishođenje bespovratnih sredstava iz EU fondova i iz nacionalnih izvora za tekuću godinu za turizam uključujući i ruralni turizam. Na predavanju će se dati informacije o mogućnostima ulaganja u kuće za odmor, bazene, apartmane, sobe, hostele, pansione, hotele i druge oblike turizma, o očekivanom vremenu otvaranja pojedinih natječaja, minimalnim i maksimalnim postocima i iznosima bespovratnih sredstava, ograničenjima, načinima prijave i dosadašnjim iskustvima.

Dati će se informacije i o novom najavljenom natječaju za hotele iz strukturnih fondova (Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu – faza II.) te o najavljenom natječaju za energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Predavanje će održati predstavnici iz konzultantske tvrtkeEurokonzalting iz Pule,dr. sc. ErnesOliva, konzultant iz područja strukturnih fondova sa iskustvom ishođenja bespovratnih sredstava za turizam i za natječaje Ministarstva turizma, Patrik Paronić, mag. oec. iz područja ruralnog turizma, u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i Emil Šetić, mag. oec. iz područja energetske učinkovitosti u turizmu, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Predavanje je besplatnoza sve sudionike, a prijava je poželjna zbog bolje organizacije te ograničenog broja sudionika.

Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da prijavu izvršite na telefon 052/544-825 ili da ispunjeni prijavni obrazac pošaljete na e-mail: info@eurokonzalting.com

najkasnije do srijede 22. ožujka

 

Preuzmite si prijavnicu.

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE BARBAN ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020. GODINE

Općina Barban održala je javno savjetovanje povodom Prijedloga Programa ukupnog razvoja Općine Barban za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 01. veljače do 06. ožujka 2017. godine., tijekom kojega nije zaprimljena niti jedna primjedba zainteresirane javnosti.

 

Privitak:

 1. Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

Javna rasprava – Plan gospodarenja otpadom

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13), općinski načelnik Općine Barban objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom

Općine Barban za razdoblje 2017.-2022. godine

1. Javna rasprava o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje od 2017. do 2022. godine izrađenom od strane tvrtke Eko-Adria d.o.o., sa sjedištem u Puli, Boškovićev uspon 16, trajat će od 23. veljače do 27. ožujka 2017. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi o istom.

Javna rasprava o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljena je na oglasnoj ploči Općine Barban te na službenoj internetskoj stranici Općine Barban (www.barban.hr ).

2. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Barban u prostorijama Općine Barban, Barban 69, 52 207 Barban, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.

3. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se do kraja javnog uvida upisati u Knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Barban, Barban 69, 52 207 Barban, odnosno na e-mail adresu opcina-barban@pu.t-com.hr

4. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir.

Klasa: 351-01/17-01/3
Ur.broj: 2168/06-17-02-3

Barban, 23. veljače 2017.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

Dokument za preuzimanje:
Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje 2017.-2022. godine

JAVNI NATJEČAJ

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) te članka  24.  Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013)  Općinski načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

 JAVNI   NATJEČAJ

za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi:

K.O. Barban  – građevinsko zemljište:

       kč.br.             kultura                       površina                 početna cijena           jamčevina

1.        3                  livada                            83  m2                      3.112,50  kn            1.000,00

K.O. ŠAINI  – građevinsko zemljište:

       kčbr.              kultura                       površina                 početna cijena           jamčevina

1.    2846/17          pašnjak                          186  m2                      6.795,00  kn            1.000,00

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:
OPĆINA BARBAN
POVJERENSTVO  ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN

Sa naznakom

“NE OTVARATI – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno petka, 24.02.2017. do 14,00 sati

III.

            Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.

PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:

 • naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
 • točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
 • visinu ponuđene cijene u kunama

Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj:   IBAN HR1024070001800600009,  poziv na  broj  68  7757 – OIB.

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.

            Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 27.02.2017. god. u 12,00 sati.

 

VI.

            Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim. Za uplaćenu jamčevinu umanjit će se kupoprodajna cijena. U slučaju odustanka od kupnje gubi se pravo na povrat jamčevine.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.

 

Klasa: 944-05/17-01/12
Ur.broj: 2168/06-17-02-1
Barban, 16.02.2017.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

JAVNA RASPRAVA

JAVNA RASPRAVA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG “PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA (PUR) OPĆINE BARBAN ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINE”:

 

Molimo sve mještane Općine Barban, kao i sve one koji promišljaju o njegovom razvoju da se sa svojim sugestijama uključe u izradu PUR-a te svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Prijedlog “Programa ukupnog razvoja Općine Barban za razdoblje od 2016. do 2020. godine – Analiza stanja” i Prijedlog Programa ukupnog razvoja Općine Barban za razdoblje od 2016. do 2020. godine – Strategija razvoja dostave na jedan od slijedećih načina:

– putem elektronske pošte: opcina-barban@pu.t-com.hr
– poštom na adresu: Barban 69, 52 207 Barban
– osobnom dostavom u Općinu Barban svakog radnog dana
– od 1. veljače do 6. ožujka 2017. godine.

Privitci:

Lista studenata za dodjelu studentske stipendije Općine Barban

Klasa: 604-01/16-01/6
Ur.broj: 2168/06-17-02-9
Barban, 23. siječanj 2017.

Lista studenata za dodjelu studentske stipendije Općine Barban

za studentsku godinu 2016./2017.

(Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Barban – Službene novine Općine Barban 29/2015)

 

RB

Ime i prezime studenta,
adresa;
Fakultet
(naziv, mjesto, smjer)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

TAMARA BATEL
Bateli kod Želiski 33, Barban
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno – matematički fakultet, Geografija

18

/

18

2.

NIKOLINADOBRAN
Dobrani 1, Barban
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, preddiplomski sveučilišni interdisciplinarni studij Kultura i turizam

17

/

17

3.

HANI KOROMAN
Prhani 1, Barban
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

16

/

16

4.

IVANA BRUNJAK
Rebići 5, Barban
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam, Marketinško upravljanje

16

/

16

 

Općinski načelnik:
                Denis Kontošić, mag.educ.v.r.

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2017. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2017. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, Općinski načelnik Općine Barban raspisuje

JAVNI POZIV

 za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2017. godinu.

Općina Barban poziva udruge sa sjedištem na području Općine Barban i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Barban, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

 

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

 1. SPORT
 2. KULTURA
 3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
 4. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rok za podnošenje prijava završava 20.02.2017.
Dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća:

ODLUKA

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13 i 153/13), članka 23.Uredbeo strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13),te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, općinski načelnik Općine Barban dana 12. siječnja 2017. g. donosi

 

ODLUKU

 kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. godine

 

I.

Načelnik Općine Barban donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. godine (KLASA: 023-01/16-01/46, URBROJ:2168/06-16-02-3, od 26. kolovoza 2016. godine) prema kojoj je Općina Barban provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. godine.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. godine neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

II.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. godine su sljedeći:

 • Program ukupnog razvoja je temeljni razvojni dokument čijom provedbom Općina Barban preuzima odgovornost za svoj doprinos ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju,
 • Programom ukupnog razvoja određuje se smjer razvoja Općine i način ostvarenja zadanih ciljeva kako bi se zadovoljile potrebe svih subjekata i skupina u lokalnoj zajednici,
 • Program ukupnog razvoja je ključan strateški dokument za sufinanciranje pojedinih projekata Općine Barban bespovratnim sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Ciljevi donošenja Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.-2020. su sljedeći:

 • stvaranje planske osnove za razvoj površina gospodarske namjene
 • razvoj konkurentnog gospodarstva Općine Barban
 • stvaranje uvjeta za kvalitetniji razvoj društvene, sportske i komunalne infrastrukture
 • efikasniji razvoj resursa.

 

III.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš,sukladno članku 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš,Općina Barban zatražila je mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. Ove Odluke.

Zaprimljena su sljedeća mišljenja:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb, Klasa: 612-07/16-58/328, Ur. broj: 517-07-2-1-16-2 od 11. listopada 2016. g.- mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene. PUR Općine Barban 2016.- 2020. je prihvatljiv za ekološku mrežu.
 2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slovove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka, Klasa: 351-03/16-01/00000380, Ur. broj: 374-23-3-16-2 od 11. listopada 2016. g.- mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene.
 3. Istarska županija, Upravni odjel za turizam, Partizanska 5a, Poreč, Klasa: 350-01/16-01/10, Ur. broj: 2163/1-10/1-16-2 od 13. listopada 2016.g.- nije potrebno provesti postupak strateške procjene.
 4. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta Vončinina 3, 10000 Zagreb, Klasa: 351-03/16-1/56, Ur. broj: 345-211-516-2016-2/DB od 15. listopada 2016. g.-mišljenje danije potrebno provesti postupak strateške procjene.

IV.

Provedba Programa ukupnog razvoja Općine Barban neće imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te na bioraznolikost područja Općine Barban.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013, 105/2015) na području Općine Barban nalazi se područje ekološke mreže – Područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001238 Bušotina za vodu; Rakonik, HR2001349 Dolina Raše. Na području Općine Barban nema područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode.

Sagledavanjem prioriteta i mjera sadržanih u Programu ukupnog razvoja Općine Barban odnosno mogućih utjecaja Programa, kojim su definirane opće smjernice razvoja Općine, uzimajući u obzir da se radi o projektima koji su većinom vezani uz građevinska/urbana područja naselja i malu površinu područja ekološke mreže (i ciljne vrste) koja ulazi u obuhvat administrativnih granica Općine Barban, ocjenjuje se da se uz primjenu uobičajenih mjera zaštite okoliša i prirode može isključiti značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu.

Iz prethodne točke vidljivo je da su sva javnopravna tijela, uključujući i Ministarstvo zaštite prirode i okoliša, dala mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene.

Za javnopravna tijela koja se nisu očitovala pretpostavlja se da je njihov stav da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da je Program ukupnog razvoja prihvatljiv za ekološku mrežu odnosno da prema posebnim propisima nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti pri izradi Programa ukupnog razvoja.

Primjenom pojedinačnih kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Programa ukupnog razvoja na okoliš Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) i temeljem mišljenja javnopravnih tijela navedenih u točci III. ove Odluke, utvrđeno je da predmetni Program ukupnog razvoja neće imatinegativan utjecaj na okoliš.

 

V.

Izdanim Mišljenjem Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula, Klasa:351-03/16-01/72, Ur. broj: 2163/1-08/2-16-4 od 5. prosinca 2016. g., u pogledu izrade Programa nije utvrđena potreba provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

VI.

Općina Barban je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj stranici Općine Barban – www.barban.hri u Službenim novinama Općine Barban.

 

Prilog I

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 3. Istarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52 000 Pazin
 4. Istarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo, Riva 8, 52 100 Pula
 5. Istarske županije, Upravni odjel za turizam, Partizanska 5a, 52 440 Poreč
 6. Istarska županija, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Riva 8, 52 100 Pula
 7. Istarska županija, Odsjek za zaštitu prirode i okoliš, Flanatička 29, 52 100 Pula
 8. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, 52 100 Pula
 9. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, Ul. Grada Graza 2, 52 100 Pula
 10. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slovove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51 000 Rijeka
 11. Vodovod d.o.o. Pula, Radićeva 9, 52 100 Pula
 12. Pula Herculanea d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, 52 100 Pula
 13. Hrvatske šume, UŠP Buzet, Šumarija Pula, Šijanska cesta 12, 52 100 Pula
 14. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta Vončinina 3, 10000 Zagreb
 15. Županijska uprava za ceste Istarske županije, M.B.Rašana 2/4, 52 000 Pazin

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Denis Kontošić, mag. educ.

 

KLASA:023-01/16-01/46
UR.BROJ:2168/06-17-02-15
Barban, 16.01.2017. godine

 

Čestitka načelnika za 2017. god.

SRIĆNO VAN BILO 2017. LITO

Općina Barban je danas mjesto dobroga življenja, ali i mjesto rada. Nekada je san Barbanaca bio kupiti lipu parcelu u Puli ili okolici Pule, a što je i bilo razumljivo: ni bilo česte, ni bilo švalta, ni bilo lampadine, ni bilo vode, telefona, mediga… Danas imamo sve to i ne biži nan se u grad. Sada je želja tornat se u selo. I ča je navažnije, mladi nan ostaju doma. I svaki dan i svako lito bit će nan još i bolje.

Kakva je bila 2016. godina za Općinu Barban?
– Općina Barban ne može biti isključena iz općeg gospodarskog stanja, a gospodarska kriza je bila snažna i dugotrajna. Međutim, konačno smo ove godine započeli osjećati njezino popuštanje. Rekao bih da smo svi skupa dodirnuli dno i da je konačno u ovoj godini zamjetna usmjerenost od dna prema gore. U svim godinama krize, nismo padali u apatiju. Općina Barban je posebne napore činila za vlastiti gospodarski razvoj, za otvaranje radnih mjesta i zapošljavanje Barbanaca. Nismo popuštali u izgradnji Poduzetničke zone Barban, jer je upravo ona već danas mjesto dobre koncentracije poslovnih aktivnosti i dobro temeljno jezgro nadogradnje budućeg gospodarskog razvoja. Uvjeren sam da su upravo gospodarski razvoj i rast temelj svega, i da je upravo time moguće poboljšati punjenje općinskog proračuna, stagnaciju prihodovanja preokrenuti u porast prihoda, a potom prihodovana sredstva uložiti u poboljšanje održavanja i potrebnu izgradnju komunalne infrastrukture, ravnomjerno na područje čitave Općine Barban. Naši su očevi sanjali takvo mjesto na Barbanštini, mjesto rada, zonu proizvodnje i pružanja usluga, a mi smo uspjeli to i realizirati, san pretvoriti u zbilju. Stoga, mogu reći da nam je danas bolje nego jučer i nego lani, da je 2016. godina Općini Barban bila bolja od lanjske, a 2017. će biti bolja od ove.

Opet novi rekordi u rezultatima turističke sezone seoskog turizma Općine Barban?
– Naravno, očekivano i opravdano, i to nije kraj ove naše odlične barbanske priče. Do kraja studenoga ove godine bilježimo više od 84 tisuće noćenja u gotovo 250 turističkih objekata i 1.450 turističkih kreveta. To je 15 tisuća noćenja više nego lani, a to je izvanredno dobar rezultat, jer smo do sada, u proteklih par godina, imali svake godine po 10 tisuća noćenja više. Podigla se kvaliteta turističkog smještaja, ali i ugostiteljske ponude. Urodio je konačno plodom dugogodišnji trud Općine Barban u edukacijama iznajmljivača, u poticanju ugostitelja za podizanjem kvalitete ponude, ali i pružanju potpore svim oblicima izvanpansionske ponude. Dešava se konačno snažan sinergijski učinak svih čimbenika turističkog razvoja.. Barbanština i Sutivanština, pitome su oaze zelenila i mira, izvanredno su mjesto ugodnog boravka i odmora Europljanima. Uvjeren sam i da imamo velike šanse u razvoju određenih modaliteta zdravstvenog turizma. Općina Barban već duži niz godina bilježi dolazak stranaca u svih 12 mjeseci, a tako će biti i nadalje. Možemo očekivati još i bolje rezultate u narednim godinama, uz uvjet kontinuiranog daljnjeg poboljšanja kvalitete u svim segmentima naše ponude.

Kakva su bila ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2016. godini?
– Nismo zanemarili niti jedan od naših 9 Mjesnih odbora, a nije izostao niti njihov trud. Općinska sredstva najbolje budu oplođena ljudskim radom, ako su ljudi spremni dio svog slobodnog vremena uložiti u uređenje „komunskega“, onoga što je izvan njihova dvorišta. Takve su se akcije dešavale i tijekom čitave ove godine, pa se uspjelo urediti uz pomoć Općine više sportskih terena, dječjih igrališta i javnih površina. Tijekom čitave godine održavali smo uredno sve naše objekte, a imamo ih jako puno, čak 14 društvenih domova, ali i više starih škola (Barban, Hrboki, Šajini), dječje vrtiće (Barban, Sutivanac), zdravstvenu stanicu, zgradu Općine i dr. Krovovi su uvijek najvažniji za zgrade, pa ih uredno saniramo prema potrebi, a najstarije, salonitne krovove, moramo zamijeniti novima. Neke zgrade su već i dobile nove krovove. Čeka nas još puno ulaganja, ali će bolje punjenje općinskog proračuna svakako to i omogućiti. Jako puno ulažemo i u održavanje javne rasvjete, u zamjenu energetski neučinkovitih živinih rasvjetnih tijela sa štedljivom LED rasvjetom, kao i izgradnju nove javne rasvjete u novim dijelovima naselja. Slijedi nam uskoro i nova faza ulaganja u popravak oštećenja asfalta po našim naseljima.

Koja bi bila Vaša poruka za novu 2017. godinu?
– Općina Barban je danas mjesto dobroga življenja, ali i mjesto rada. Nekada je san Barbanaca bio kupiti lipu parcelu u Puli ili okolici Pule, a što je i bilo razumljivo: ni bilo česte, ni bilo švalta, ni bilo lampadine, ni bilo vode, telefona, mediga… Danas imamo sve to i ne biži nan se u grad. Sada je želja tornat se u selo. I ča je navažnije, mladi nan ostaju doma. I svaki dan i svako lito bit će nan još i bolje. Poduzetnička zona će i dalje otvarati radna mjesta na korak od mjesta življenja, bez ikakvog štetnog utjecaja na okruženje, a seoski turizam će biti dobra dopunska djelatnost, ali izvanredan poticatelj za uređenje okućnica, komunskega. ali i za čišći okoliš i manje divljih deponija u okruženju naših sela. Standard življenja nam se značajno poboljšao i kuntenti smo na svojen. Radišni smo, vrijedni, znamo načinit dobro vino, dobro ulje, znamo i zakantat, svoje čuvat, tuje ne želimo, a svoje štimamo. Neka nan svin skupa i 2017. lito bude srićno i zdravo! Dragi moji, Van i Vašin famejan želin srićan Božić i srićno Novo 2017. lito! Vaš načelnik, Denis Kontošić.

OPĆINSKI NAČELNIK: DENIS KONTOŠIĆ, mag.educ., razgovor na kraju 2016. godine