Obavijest o podjeli posuda za odvoz smeća

Republika Hrvatska
Istarska županija

Općina Barban
Općinski načelnik

Barban, 17. prosinca 2018. godine

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da će se od 18.12.2018. godine vršiti podjela posuda za odvoz smeća na području Općine Barban prema rasporedu dostavljenom od Pula Herculanee d.o.o.
Djelatnici Pula Herculanene d.o.o. vršit će obilazak na terenu po kućnim brojevima, skupit Izjave korisnika o veličini posude za odvoz smeća te izvršiti podjelu posuda.

 

M.O. 18.12. – 24.12. 24.12. -31.12. 02.01. – 06.01. 07.01. -13.01. 14.01. – 21.01.
M.O. BARBAN          
M.O. PUNTERA          
M.O. MANJADVORCI          
M.O.HRBOKI          
M.O. ŠAINI          
M.O. PETEHI          
M.O. GRANDIĆI          
M.O. PRNJANI          
M.O. SUTIVANAC          

Općinski načelnik:

Dalibor Paus, v.r.

 

 

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2018./2019.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik    

 

Klasa: 604-01/18-01/04
Ur.br.: 2168/06-01-18 -2
Barban, 30. studenog 2018.

Na temelju Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2018./2019. (Službene novine Općine Barban 18/2018) i Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 30. studenog 2018. godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2018./2019.

I.

Općina Barban za akademsku godinu 2018./2019. dodjeljuje 7 redovnih studentskih stipendija i 2 stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

II.

Stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno. 

III.

 Pravo na redovnu stipendiju na preddiplomskom i diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine
-najmanje 4,5 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente viših godina
-najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija
-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja jesu ona koja se stječu preddiplomskim i diplomskim studijem na studijskim programima kako slijedi:
1. Prirodne znanosti: biologija, kemija, fizika i matematika
2. Tehničke znanosti: arhitektura, brodogradnja, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, geodezija i informatika
3. Biomedicina i zdravstvo: medicina.

IV.

 

Pravo na stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja ostvaruje redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine

-najmanje 4,0 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente viših godina

-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija

-najmanje 3,0 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja definirana su točkom III. ovog natječaja.

Osim prosjeka ocjena iz ove točke natječaja, student mora ispunjavati jedan od sljedećih kriterija:

 1. da su oba roditelja nezaposlena ili je samohrani roditelj nezaposlen;
 2. student s teškoćama u razvoju;
 3. student iz obitelji koje ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 29/15, 4/17);
 4. student iz obitelji slabijeg socijalnog stanja, a ne ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban.

V.

Zahtjevu se prilaže:
1.    Preslika osobne iskaznice.
2.    Uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademsku godinu 2018./2019. (mora pisati godina studija).
3.    Preslike svjedodžbe posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine ili prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente viših godina studija.
4.    Preslike diploma, potvrda i ostalih priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj
godini sa natjecanja državnog i međunarodnog značaja iz područja znanja i sporta.
5.    Potvrda o volontiranju ili preslika Volonterske knjižice u kojoj je vidljivo da je student volontirao najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.
6.    Za dokazivanje socijalnih kriterija potrebno je dostaviti Rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi ili Izjavu o broju članova kućanstva sa pratećom dokumentacijom.

 

Kompletiran i potpisan Zahtjev dostavlja se u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme od 30. studenog do 17. prosinca 2018. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 31. prosinca 2018. na web stranici Općine Barban (www.barban.hr).

 

Ukoliko se ne javi dovoljan broj studenata koji zadovoljavaju propisane kriterije, Općina Barban može dodijeliti stipendije i studentima koji ne zadovoljavaju kriterije vodeći računa o rang listi tj. ostvarenom broju bodova na natječaju.

Svi kandidati podnošenjem zahtjeva daju svoju suglasnost Općini Barban da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu izvršenja premeta ovog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja, isplate odobrenih stipendija i objave na internetskim stranicama i/ili u javnom glasilu Općine Barban.

Nadalje, kako u prijedlogu liste za dodjelu stipendija i Odluci o dodjeli stipendija Općine Barban neće biti objavljeno ime i prezime studenta, već pseudonimizacija / enkripcija imena, prilikom dostave zahtjeva studentima će se dodjeliti broj.

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635.

Obrazac Zahtjeva se može podignuti u Općini Barban ili na općinskoj web stranici www.barban.hr  (Natječaji i obavijesti).

 

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

 

Dokumenti za preuzimanje:

JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine k.č. 676/37 k.o. Rakalj
u naselju Manjadvorci
putem prikupljanja pisanih ponuda

 

Dokument možete preuzeti ovdje: JAVNI NATJEČAJ

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt proračuna Općine Barban za 2019. godinu

Općina Barban je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu provedeno je u periodu od 22. listopada do 02. studenog 2018. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu, mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

 

OBRAZAC
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o NACRTU PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2019. GODINU
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje Općina Barban
Svrha dokumenta Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu
Datum dokumenta 22. listopada 2018. godine
Verzija dokumenta 1.
Vrsta dokumenta Izvješće
Naziv općeg akta Nacrt proračuna Općine Barban za 2019. godinu
Naziv tijela nadležnog za izradu akta Jedinstveni upravni odjel
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje?
Ako nije, zašto?
Da
http://barban.hr/nacrt-proracuna-opcine-barban-za-2019-godinu/
Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u  razdoblju od 22.10. do 02.11.2018.  godine do 14 sati.                                                                                                   
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očekivanja? Tijekom internetske javne rasprave očitovanje na Nacrt proračuna Općine Barban za 2019. godinu, nije dostavio ni jedan dionik
Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrta
Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

OBRAZLOŽENJE

Nacrta prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.

Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijeti odluku o komunalnom doprinosu iz članka 78. stavka 1. Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Na temelju odredbe članka 78. stavka 1. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u jedinici lokalne samouprave, način i rokovi plaćanja komunalog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Sukladno gore navedenom, Općina Barban dužna je donijeti Odluku o komunalnom doprinosu (u daljnjem tekstu: Odluka) radi usklađivanja s novim Zakonom koji je stupio na snagu dana 04. kolovoza 2018. godine.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Barban uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o komunalnom doprinosu, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Preuzmi dokument:

Odluka o komunalnom doprinosu_NACRT PRIJEDLOGA

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 23. studenog 2018. godine.

 

 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

info@barban.hr

 

 

 

 

 

 

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

 

OBRAZLOŽENJE

Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.

Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijeti odluku o komunalnoj naknadi iz članka 95. stavka 1. Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Na temelju odredbe članka 95. stavka 1. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent namjene (Kn) za  nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Sukladno gore navedenom, Oćina Barban dužna je donijeti Odluku o komunalnoj naknadi (u daljnjem tekstu: Odluka) radi usklađivanja s novim Zakonom koji je stupio na snagu dana 04. kolovoza 2018. godine.

Novom Odlukom o komunalnoj naknadi, sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu,  izmijenjeni su koeficijenti zona zbog uskladbe s odredbama Zakona koji propisuje da je koeficijent zone najviši za prvu zonu i iznosi 1,00.

Sukladno navedenom korigirani su koeficijenti zona te je, Odlukom o vrijednosti boda, korigirana i vrijednost boda na način da to u konačnici ne utječe na visinu obveze komunalne naknade za stambeni prostor.

Osim navedenog i koeficijenti namjene usklađeni su sa Zakonom što će značiti određene promjene u djelu obveze komunalne naknade koji se odnosi na nekretnine na kojima se obavlja određena djelatnost.

 

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Barban uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Preuzmi dokument:

Odluka o komunalnoj naknadi_NACRT PRIJEDLOGA

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 23. studenog 2018. godine.

 

 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

info@barban.hr

 

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

OBRAZLOŽENJE

Nacrta prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

 

Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.

Sukladno članku 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu odluke o vrijednosti  boda komunalne naknade donesene do stupanja na snagu ovoga Zakona važe do isteka kalendarske godine za koju su donesene, a jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine. Temeljem odredbe članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda (B) koja se primjenjuje od 01. siječnja iduće godine. Vrijednost boda komunalne naknade određuje se u kunama po četvornome metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave.

Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisana je obveza utvrđenja godišnjeg iznosa komunalne naknade pa je  potrebno i vrijednost boda komunalne naknade  izraziti u godišnjem iznosu.

 

Prema ranijem Zakonu o komunalnom  gospodarstvu („Narodne novine“  br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/11, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) vrijednost boda komunalne naknade bila je jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m2, odnosno sukladno Odluci o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Općine Barban (Službene novine Općine Barban 8/2001) vrijednost boda iznosi 1,00 kn po m2 te se stoga  komunalna naknada utvrđivala u mjesečnom iznosu.

 

Novom Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade Općine Barban, sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu,  vrijednost boda iskazana je u iznosu od 3,60 kuna po četvornome metru ( m2). Izvršena korekcija rezultat je uskladbe Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade Općine Barban kao i Odluke o komunalnoj naknadi (kojom se korigiraju koeficijenti zona) sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i neće utjecati na visinu obveze komunalne naknade.

 

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Barban uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Odluka o vrijednosti boda_NACRT PRIJEDLOGA (Preuzimanje dokumenta u word dokumentu)

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 23. studenog 2018. godine.

 

 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

info@barban.hr

 

 

NACRT PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Općina Barban provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Barban za 2019. godinu.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Proračuna Općine Barban za 2019. godinu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 02. studenog 2018. godine.

 

10. SMOTRA MASLINOVIH ULJA OPĆINE BARBAN

OBAVIJEST

10. SMOTRA MASLINOVIH ULJA OPĆINE BARBAN

SUBOTA – 24.11.2018. god., Barban

Pozivaju se svi proizvođači maslinovog ulja s područja Općine Barban da svoje maslinovo ulje izlože na predstojećoj manifestaciji naziva
„10. Smotra maslinovih ulja Općine Barban“,
koja će se održati u subotu 24.11.2018. godine.

Prijave se primaju na broj telefona: 052/567 635 (Općina Barban)
ili e-mail: tz-barban@barban.hr,
do ponedjeljka 05.11.2018. godine.

POZIV – javna priznanja

Temeljem čl. 13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/13, 12/18), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje

POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2018. godinu

 1. Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i Općinski načelnik Općine Barban.
 2. Poziv se upućuje za podnošenje prijedloga za dodjelu sljedećih javnih priznanja:
 3. a) Nagrada za životno djelo Općine Barban
  b) Nagrada Općine Barban
  c) Plaketa Općine Barban
  d) Grb Općine Barban
  e) Priznanje počasnog građanina Općine Barban
 4. Javna priznanja Općine Barban dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Barban, te za zasluge promicanja i promoviranja Općine Barban.
 5. Prijedlog za dodjelu javnoga priznanja Općine Barban mora sadržavati obrazloženje iz kojeg je vidljivo da se ispunjavaju uvjeti za dodjelu.
 6. O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine Barban, odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635 ili 567-638.
 7. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Poziv za javna priznanja Općine Barban 2018.» najkasnije do 15. studenoga 2018. godine.

 

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Klasa: 061-01/18-01/01
Ur.broj: 2168/06-18-01-1
Barban, 15. listopada 2018.