Zaključci 19. sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije

 

Dokument za preuzimanje u pdf obliku:

Zaključci 19. sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije

OBAVIJEST

Sprečavanje epidemije bolesti uzrokovane novim koronacirusom COVIS-19

JAVNI POZIV za 10. Susret barbanskih pjesnika BESIDE U JATU

                                                                                

KUD Barban                              Općina Barban                                        TZO Barban

objavljuju

   

JAVNI POZIV

      za 10. Susret barbanskih pjesnika BESIDE U JATU

Pozivaju se barbanski pjesnici (Barbanke-Barbanci po mjestu stanovanja ili po podrijetlu) da pošalju svoje 3 (tri) nove, neobjavljene pjesme na barbanskoj čakavštini, najkasnije do 31.03.2020. godine.

Uz pjesme treba priložiti kraći osobni i pjesnički životopis te osobne podatke (adresa, tel. broj, e-mail). Sve navedeno treba dostaviti u elektroničkom obliku (obavezno word) na e-mail adresu besideujatu@yahoo.com , s naznakom „Za BESIDE U JATU 2020.“

Izabrane pjesme tiskat će se u zbirci pjesama 10. BESIDE U JATU , a izabrani pjesnici govorit će po 1 pjesmu iz zbirke, dana 06.06.2020. god. (subota), na 10. Susretu barbanskih pjesnika BESIDE U JATU.

Sve dodatne informacije možete dobiti telefonom: 0989031699 ili e-mailom: besideujatu@yahoo.com

Želimo Vam puno uspjeha!

U Barbanu, 27. veljače 2020.

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro u području sporta Općine Barban za 2020. godinu

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015) Sportska zajednica Općine Barban raspisuje

JAVNI POZIV

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro u području sporta Općine Barban za 2020. godinu

I.

U Proračunu Općine Barban za 2020. godinu osigurana su sredstva za financiranje rada Sportske zajednice Općine Barban u iznosu od 260.000,00 kuna.
Sredstva se raspoređuju na način da je 5.000,00 kuna predviđeno za rad Sportske zajednice, 255.000,00 kuna za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga – klubova članova Sportske zajednice Općine Barban.

II.

Pozivaju se sportske udruge – klubovi koji su članovi Sportske zajednice Općine Barban da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro u području sporta.

III.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju u području sporta, kako slijedi:
1. Poticanje i promicanje sporta
2. Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga
3. Organiziranje i provođenje natjecanja
4. Opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša
5. Organizaciju sportskih manifestacija
6. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga

IV.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2020. godine.

V.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima (Obrazac 1 i Obrazac 2) u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr).
Uz navedene obrasce potrebno je priložiti:
1. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – (Obrazac 3)
2. Dokaz o registraciji – ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske
3. Izvadak iz registra neprofitnih organizacija (otisnuta stranica iz Registra neprofitnih organizacija s podacima o upisu)
4. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva (preslika)
5. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.
Uvjerenje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta.
6. Opširni izvještaj o obavljenim aktivnostima sportske udruge za 2019. godinu
(Obrazac 4)
7. Financijski izvještaj sportske udruge za 2019. godinu (Obrazac 5)
8. Potvrdu Ministarstva financija, odnosno druge institucije koju je Ministarstvo financija ovlastilo za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, o predaji godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima za 2019. godinu.

VI.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima dostavlja se na adresu:
Sportska zajednica Općine Barban
Barban 69, 52207 Barban
„Javni poziv za udruge – ne otvaraj“
do utorka, 03. ožujka 2020. godine

VII.

Procjenu pristiglih prijava izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.

VIII.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

IX.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe Sportska zajednica Općine Barban će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

Predsjednik Sportske zajednice Općine Barban:
Nenad Filipović

U Barbanu, 18. veljače 2020. godine.

 

Dokumenti:

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban – Krvavci III“ – primjedbe u tijeku javne rasprave

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban – Krvavci III“ – primjedbe u tijeku javne rasprave

 

Dokumentacija:

Obrazac za primjedbe_UPU III

I_ODREDBE ZA PROVEDBU

II_OBRAZLOŽENJE

III_GRAFIČKI DIO

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban – Krvavci II“ – primjedbe u tijeku javne rasprave

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Barban – Krvavci II“ – primjedbe u tijeku javne rasprave

Dokumentacija:

Obrazac za primjedbe_UPU II

I_ODREDBE ZA PROVEDBU

II_GRAFIČKI DIO

III_OBRAZLOŽENJE

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za opće poslove, prostorno
uređenje, komunalni sustav i imovinu

Na temelju članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Barban KLASA: 350-01/19-01/05, URBROJ: 2168/06-01-20-18 od 4. veljače 2020. godine objavljuje se

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III”

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” (u nastavku: Plan) traje od 14. veljače do 28. veljače 2020. godine.
Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” moći će se izvršiti u prostorijama Općine Barban, svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Barban – www.barban.hr.
Javno izlaganje održat će se 18. veljače 2020. godine s početkom u 16:30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Barban, u Barbanu, Barban 69, 52207 Barban. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” mogu se podnositi pisanim putem na naslov: Općine Barban, adresa ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.
Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-01/19-01/05
Ur.broj: 2168/06-01-20-20
Barban, 4. veljače 2020. godine

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Dokument:

Obrazac za primjedbe_UPU III

Javna rasprava o Prijedlogu – UPU III

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za opće poslove, prostorno
uređenje, komunalni sustav i imovinu

Na temelju članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Barban KLASA: 350-01/19-01/04, URBROJ: 2168/06-01-20-17 od 4. veljače 2020. godine objavljuje se

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II”

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II” (u nastavku: Plan) traje od 14. veljače do 28. veljače 2020. godine.
Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II” moći će se izvršiti u prostorijama Općine Barban, svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Barban – www.barban.hr.
Javno izlaganje održat će se 18. veljače 2020. godine s početkom u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Barban, u Barbanu, Barban 69, 52207 Barban. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II” mogu se podnositi pisanim putem na naslov: Općine Barban, adresa ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.
Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-01/19-01/04
Ur.broj: 2168/06-01-20-19
Barban, 4. veljače 2020. godine

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Dokument:

Obrazac za primjedbe_UPU II

Javna rasprava o Prijedlogu – UPU II

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za opće poslove, prostorno
uređenje, komunalni sustav i imovinu

Temeljem članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18), Općinski načelnik Općine Barban, dana 4. veljače 2020. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
gospodarske zone “Barban – Krvavci III”

I.
Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” i upućuje na javnu raspravu.

II.
Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” koji se utvrđuje za javnu raspravu sadrže odredbe za provedbu i grafički dio, obrazloženje i sažetak za javnost.

III.
Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” upućuju se na javnu raspravu koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja. Oglas o javnoj raspravi objavit će se u dnevnom tisku, na web-stranicama Općine Barban i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

IV.
Javni uvid za Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” trajat će od 14. veljače do 28. veljače 2020. godine te će se provesti u prostorijama Općine Barban.

V.
Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III” održat će se dana 18. veljače 2020. godine u prostorijama Općine Barban, sa početkom u 16:30 sati.

VI.
Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da sudjeluju u javnoj raspravi, te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci III”.

VII.
Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, zadužuje se Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban.

VIII.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranicama Općine Barban.

Klasa: 350-01/19-01/05
Ur.broj: 2168/06-01-20-18
Barban, 4. veljače 2020. godine

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

 

Dokument:

Zakljucak o utvrdivanju Prijedloga – UPU III

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za opće poslove, prostorno
uređenje, komunalni sustav i imovinu

Temeljem članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18), Općinski načelnik Općine Barban, dana 4. veljače 2020. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
gospodarske zone “Barban – Krvavci II”

I.
Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II” i upućuje na javnu raspravu.

II.
Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II” koji se utvrđuje za javnu raspravu sadrže odredbe za provedbu i grafički dio, obrazloženje i sažetak za javnost.

III.
Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II” upućuju se na javnu raspravu koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja. Oglas o javnoj raspravi objavit će se u dnevnom tisku, na web-stranicama Općine Barban i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

IV.
Javni uvid za Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II” trajat će od 14. veljače do 28. veljače 2020. godine te će se provesti u prostorijama Općine Barban.

V.
Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II” održat će se dana 18. veljače 2020. godine u prostorijama Općine Barban, sa početkom u 16:00 sati.

VI.
Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da sudjeluju u javnoj raspravi, te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II”.

VII.
Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, zadužuje se Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban.

VIII.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranicama Općine Barban.

Klasa: 350-01/19-01/04
Ur.broj: 2168/06-01-20-17
Barban, 4. veljače 2020. godine

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

 

Dokument:

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga – UPU II