Javni natječaj

Poziv na dostavu ponuda GIS

Republika Hrvatska
Istarska županija

Općina Barban

Jedinstveni upravni odjel    

 

Klasa: 350-01/17-01/29
Ur.br.: 2168/06-17-02-2
Barban, 04.08.2017.

– zainteresiranim gospodarskim subjektima –

Predmet: Poziv na dostavu ponuda

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Geoinformacijski sustav (GIS) Općine Barban za upravljanje poljoprivrednim i građevinskim zemljištem u privatnom i javnom/državnom vlasništvu.“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno članku 12. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak jednostavne nabave se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, KLASA: 023-01/17-01/65, URBROJ: 2168/06-17-02-1 od 29. lipnja 2017. godine.

 

 1. Naručitelj
  Naručitelj: OPĆINA BARBAN, Barban 69

OIB:98875297738
Broj telefona: 052/567 635

Broj telefaksa: 052/567 606
Adresa elektroničke pošte: info@barban.hr

Internetska adresa: www.barban.hr
Odgovorna osoba: Dalibor Paus

Služba za kontakt: Općina Barban, Jedinstveni upravni odjel

 1. Evidencijski broj nabave
  23/2017
 2. Vrsta postupka nabave
  Nabava radova vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», 120/16)
 3. Procijenjena vrijednost nabave
  Procijenjena vrijednost nabave: 70.000,00kn bez PDV-a
 4. Kriterij za odabir ponude
  Najniža cijena

 

 1. Opis predmeta nabave i troškovnik

Potrebno je izraditi Geoinformacijski sustav (GIS) Općine Barban za upravljanje poljoprivrednim i građevinskim zemljištem u privatnom i javnom/državnom vlasništvu. GIS mora biti usklađen sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15), Zakonom o lokalnim porezima (NN 115/2016) i Pravilnikom o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama (NN 1/2017). Uspostava takvog sustava podrazumijeva da se inventarizacijom i sistematizacijom podataka o zemljištu izradi GIS baza podataka cjelokupnog zemljišta i Evidencija o nekretninama i obveznicima poreza na nekretnine na području općine. GIS Općine Barban treba biti funkcionalan za potrebe obračuna komunalne naknade i obračuna jednostavnog poreza na nekretnine kao i za potrebe upravljanja zemljištem (za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, provedbu smjernica i preporuke za daljnji razvoj poljoprivrede ili pojedinih grana poljoprivredne proizvodnje i za razvoj građevinskih područja).

U postupku uspostave i implementacije sustava potrebno je:

1.Sistematizirati sve podatake o zemljištu/nekretninama na području općine koje uključuju:

 1. a) Analiza postojećeg stanja podataka u Općini Barban – analiza podataka poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, katastra i zemljišne knjige.
 2. b) Sistematizacija podataka Agencije za poljoprivredno zemljište, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatskih šuma, zaštićenih područja, prostornih planova
 3. c) Analiza podataka preuzetih od Državne geodetske uprave, Porezne uprave, Ministarstva graditeljstva za potrebe usklađivanja Evidencije obveznika komunalne naknade sukladno Zakonu o lokalnim porezima.
 4. d) Transformacija modela prostornih podataka i konverzija formata prostornih podataka

 

 1. Izraditi informacijski sustav za obračun komunalne naknade/poreza na nekretnine i upravljanje poljoprivrednim zemljištem, koja uključuje:
 2. a) Izradu baze podataka građevinskog zemljišta, obveznika komunalne naknade i poreza na nekretnine i baze podataka poljoprivrednog zemljišta
 3. b) Povezivanje prostornih i alfanumeričkih podataka u sustavu, modeliranje geobaze podataka, obrada podataka – topološka obrada i procesiranje geometrije podataka
 4. c) GIS analize i unos novih podataka, Obrada podataka – spajanje baza (postojeće i nove)
 5. d) Implementacija aplikacije i edukacija korisnika

 

Evidencija o nekretninama i obveznicima poreza mora sadržavati:

 1. Unos i pretraživanje strukturiranih podataka o poreznim obveznicima i drugim osobama bitnim za oporezivanje i grafički prikaz nekretnina po pojedinom poreznom obvezniku
 2. Unos i pretraživanje strukturiranih podataka o nekretnini i drugim bitnim elementima za oporezivanje i grafički prikaz nekretnina koje se nalaze u sustavu obračuna poreza na nekretnine
 3. Štampanje rješenja o porezu na nekretnine
 4. Export strukturiranih podataka o poreznim obveznicima i njihovim nekretninama (podaci se mogu učitati u financijske aplikacije postojećih isporučitelja, te štampati rješenja, uplatnice i pratiti naplata)
 5. SIMULACIJA prihoda PNE prema vrijednosti boda po namjeni, dobi i stanju nekretnine i TRAGAČA neevidentiranih nekretnina
 6. strukturirani šifrarnik kreiran na temelju Zakona, Pravilnika, Odluka jedinica lokalne samouprave, podataka iz Registra prostornih jedinica / adresnog registra (RPJ) i digitalnog katastarskog plana,
 7. grafički prikaz podataka digitalnog katastarskog plana, Registra prostornih jedinica/Adresnog registra
 8. grafički prikaz podataka iz DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE korištenjem javno dostupnih servisa: Digitalni ortofoto (DOF), Hrvatska osnovna karta (HOK) i Topografska karta (TK)
 9. Program za pretraživanje i grafički prikaz knjižnih podataka o katastarskim česticama, osobama upisanim u posjedovne listove, osobama upisanim u zemljišnoknjižne uloške
 10. Pretraživanje podataka iz OIB sustava (podaci dobiveni iz Porezne uprave), podaci neophodni za kreiranje evidencije obveznika poreza na nekretnine
 11. Pretraživanje podataka o porezu na promet nekretnina, legalizaciji objekata, važećim prostornim planovima
 12. Vezu sa javno dostupnim podacima: Zaštićena područja RH, Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari, Registar geografskih imena, Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC), Očevidnik prijavljenih velikih nesreća, Karta staništa RH, Geografski sustav popisa odašiljača, Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj, Ekološka mreža Natura 2000 Republike Hrvatske, Karte opasnosti od poplava, Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava.

 

 1. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti
  Način izvršenja: Ugovor
  Rok izvršenja: 60 dana od stupanja Ugovora na snagu.
  Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
  – obvezne osnove za isključenje (izjava o nekažnjavanju, potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
  – sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
  – jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (izjava ponuditelja)

 

 1. Načini i rok dostave ponude
  Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Izrada Geoinformacijskog sustava (GIS) Općine Barban“ na adresu dostave navedenu u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 14.08.2017. do 12:00 sati.

 

Pročelnica :

Danijela Kontošić, dipl.oec.

 

ODLUKA O SUFINANCIRANJU NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Na temelju Odluke Općinskog načelnika, Općina Barban će u 2017. godini sufinancirati nabavu školskih udžbenika za učenike slabijeg socijalnog stanja te dodijeliti financijsku pomoć roditeljima učenika osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Barban. Svi zainteresirani Zahtjeve će moći podnijeti do 15. rujna 2017. godine putem obrasca koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Općine.

Sve detalje Odluke kao i informacije o potrebnoj dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz Zahtjev mogu se naći na sljedećim poveznicama:

 1. Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika
 2. Zahtjev za sufinanciranje troškova nabave školskih udžbenika

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

UZROK PREKIDA: rekonstrukcija dijela cijevovoda
DAN: 14.07.2017. (petak)
VRIJEME: od 8,00 do 14,00 sati
LOKACIJA: Petehi, Grandići, Pavlići, Kožljani, Celići, Fumeti, Majčići i Ivanošići

OBAVIJEST – Ugovori o privremenom korištenju – APZ

„Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju

od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017.

podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).“

REZULTAT OPĆINSKI NAČELNIK II KRUG

Rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Barban

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN

KLASA:013-03/17-01/2
URBROJ:2168/06-16-02-21
Barban, 26. svibnja 2017.

Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barban utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BARBAN

I.    Od ukupno 2.256 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.420 birača, odnosno 62,94%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.420 birača, odnosno 62,94%. Važećih listića bilo je 1.389, odnosno 97,82%. Nevažećih je bilo 31 listića, odnosno 2,18%.

II.    Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1.    Kandidat: DALIBOR PAUS    573    glasova    40,35%
Zamjenik kandidata: DALIBOR BILETIĆ
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI – ISU – PIP

2.    Kandidat: DENIS KONTOŠIĆ    540    glasova    38,03%
Zamjenik kandidata: IGOR LJUBIĆ
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

3.    Kandidat: ALEKSA VALE    276    glasova    19,44%
Zamjenik kandidata: MAURICIO KOŽLJAN
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

III.    Utvrđuje se da na izborima za načelnika Općine Barban niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova – više od 50% glasova birača koji su glasovali, te će se na osnovi članka 95. stavka 1. Zakona održati drugi krug glasovanja.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BARBAN
SUZANA RACAN STERN

Konačne rezultate izbora za članove općinskog vijeća Općine Barban

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN

KLASA: 013-03/17-01/2
URBROJ:2168706-16-02-20
Barban, 26. Svibnja 2017.

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barban utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA
ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BARBAN

I.    Od ukupno 2.256 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.420 birača, odnosno 62,94%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.420 birača, odnosno 62,94%. Važećih listića bilo je 1.384, odnosno 97,46%. Nevažećih je bilo 36 listića, odnosno 2,54%.

II.    Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1.    ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS    614    glasova    44,36%
ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI – ISU – PIP

Nositelj liste: DALIBOR PAUS
2.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP    489    glasova    35,33%

Nositelj liste: DENIS KONTOŠIĆ
3.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ    281    glasova    20,30%

Nositelj liste: ALEKSA VALE

III.    Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1.    ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI – ISU – PIP

Nositelj liste: DALIBOR PAUS

2.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: DENIS KONTOŠIĆ

3.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: ALEKSA VALE

IV.    Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1.    ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI – ISU – PIP

dobila je 6  mjesta te su s te liste izabrani:
1.    DALIBOR PAUS
2.    DALIBOR BILETIĆ
3.    TONI URAVIĆ
4.    DALIBOR FRANČULA
5.    DOROTHY GRGOROVIĆ
6.    RENATA PLIŠKO

2.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
dobila je 5  mjesta te su s te liste izabrani:
1.    DENIS KONTOŠIĆ
2.    MIRKO BULIĆ
3.    DEAN MAURIĆ
4.    VEDRAN ROJNIĆ
5.    IRENA JELČIĆ

3.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
dobila je 2  mjesta te su s te liste izabrani:
1.    ALEKSA VALE
2.    EDI RADOLA

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE BARBAN
SUZANA RACAN STERN