JAVNI POZIV

                                                                      

Općina Barban                               KUD Barban                                    TZO Barban

 

objavljuju

JAVNI POZIV

za 9. Susret barbanskih pjesnika BESIDE U JATU

 

Pozivaju se barbanski pjesnici (Barbanke-Barbanci po mjestu stanovanja ili po podrijetlu) da pošalju svoje 3 (tri) nove, neobjavljene pjesme na barbanskoj čakavštini, najkasnije do 31.03.2019. godine.

 

Uz pjesme treba priložiti kraći osobni i pjesnički životopis te osobne podatke (adresa, tel. broj, e-mail). Sve navedeno treba dostaviti u elektroničkom obliku (obavezno word) na e-mail adresu besideujatu@yahoo.com , s naznakom „Za BESIDE U JATU 2019.“

 

Izabrane pjesme tiskat će se u zbirci pjesama 9. BESIDE U JATU , a izabrani pjesnici govorit će po 1 pjesmu iz zbirke, dana 31.05.2019. god. (petak), na 9. Susretu barbanskih pjesnika BESIDE U JATU.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti telefonom: 0989031699 ili e-mailom: besideujatut@yahoo.com

Želimo Vam puno uspjeha!

 

U Barbanu, 25. veljače 2019.

 

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 33/2016) i čl. 24. Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18), Općinsko vijeće Općine Barban raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zamjenu nekretnina
na području Općine Barban

 

 1. NEKRETNINE

Zamjeni se izlažu dvije katastarske čestice koje čine jednu cjelinu i mogu se zamijeniti samo kao cjelina;

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

TRŽIŠNA VRIJEDNOST

Gočan

930/1

Općina Barban 1/1

građevinsko

oranica

427

119.000,00

Gočan

924/1

Općina Barban 1/1

građevinsko

oranica

1356

33.000,00

UKUPNO

1783

152,000,00

koje se mijenjaju za nekretninu;

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

TRŽIŠNA VRIJEDNOST

Gočan

102/5

Orijano Poljak 1/1

građevinsko (približno 695,92 m2)
poljoprivredno (približno 1.791,08 m2)

pašnjak, šuma

2.487

158.000,00

Zamjena nekretnina izvršit će se po principu nekretnina za nekretninu, bez obveze naknade razlike u vrijednosti nekretnina.

 1. JAMČEVINA

Jamčevina se ne plaća.

 1.  UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području RH.

Poseban uvjet natječaja je dokaz o pravu vlasništva nekretnine k.č. 102/5 k.o. Gočan.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. Ime i prezime, adresa i OIB fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište obrta, odnosno naziv i sjedište ponuditelja pravne osobe, adresa i OIB
 2. Točan naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
 3. Potpisanu izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja
 4. Dokaz o vlasništvu nekretnine označene kao k.č. 102/5 k.o. Gočan

Ponuda mora biti vlastoručno potpisana i ovjerena od strane podnositelja ponude.

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:

Općina Barban
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za zamjenu nekretnina – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana, računajući od prvog sljedećeg dana  od dana objave natječaja u dnevnom listu.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 04. ožujka 2019. godine s početkom u 10,00 sati u službenim prostorijama Općine Barban.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuditelji koji su dostavili ponude za zamjenu nekretnine iz ovog Javnog natječaja odnosno punomoćnici ponuditelja, uz prethodni dokaz ovlaštenja ( punomoć za zastupanje ponuditelja).

VI. DONOŠENJE ODLUKE I  SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja iste.

Općina Barban će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti Ugovor o zamjeni nekretnine u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove objave ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na objavu javnog natječaja u dnevnom listu.
Općina Barban pridržava pravo  u svakom trenutku do zaključenja ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja i odbiti sve ponude, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja u javnom natječaju.

 

Klasa: 944-01/19-01/02
Ur.broj: 2168/06-02-19-2
Barban, 12. veljače 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Aleksa Vale, v.r.

 

O B A V I J E S T

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban

Barban, 11.02.2019.

O B A V I J E S T

Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u Valturi”
vršit će tehničke preglede traktora

iz područja Općine Barban u
četvrtak, 14.02.2019. godine

u vremenskom periodu od 11.00 –13.00 sati

na parkiralištu ispred ambulante u Barbanu.

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 334-01/17-01/15
Urbroj: 2168/06-01-19-49

Barban, 6. veljače 2019.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18) i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Službene novine Općine Barban 2/2017), Općinski načelnik Općine Barban, upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

1. Naručitelj:
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. Predmet nabave:
Centar za posjetitelje Barban – Izrada 3D modela u virtualnoj stvarnosti i razvoj software-a

3. Vrsta postupka nabave:
Jednostavan postupak nabave slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno 3 (tri) gospodarska subjekta s istovremenom objavom poziva na internetskoj stranici Općine Barban.

4. Procijenjena vrijednost nabave: 127.000,00 kuna (bez PDV-a)

5. Redni broj iz plana nabave: 9/19

6. Način izvršenja:
Sklapanje ugovora u pisanom obliku.

7. Rok izvršenja: 120 dana od dana sklapanja ugovora.

8. Rok za dostavu ponuda:
Krajnji rok za dostavu ponude iznosi 8 kalendarskih dana koji počinje teći od prvog sljedećeg radnog dana od dostavljenog ovog Poziva za dostavu ponuda i traje do 14. veljače 2019.

Kompletan dokument i dokumentacija:

Poziv na dostavu ponuda 3D

Ponudbeni list 3D

Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda – 3D model

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 334-01/17-01/15
Urbroj: 2168/06-01-19-47

Barban, 6. veljače 2019.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18) i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Službene novine Općine Barban 2/2017), Općinski načelnik Općine Barban, upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

1. Naručitelj:
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. Predmet nabave:
Centar za posjetitelje Barban – Produkcija 10 kratkih informativnih filmova

3. Vrsta postupka nabave:
Jednostavan postupak nabave slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno 3 (tri) gospodarska subjekta s istovremenom objavom poziva na internetskoj stranici Općine Barban.

4. Procijenjena vrijednost nabave: 182.000,00 kuna (bez PDV-a)

5. Redni broj iz plana nabave: 8/19

6. Način izvršenja:
Sklapanje ugovora u pisanom obliku.

7. Rok izvršenja: 120 dana od dana sklapanja ugovora.

8. Rok za dostavu ponuda:
Krajnji rok za dostavu ponude iznosi 8 kalendarskih dana koji počinje teći od prvog sljedećeg radnog dana od dostavljenog ovog Poziva za dostavu ponuda i traje do 14. veljače 2019.

 

Kompletan dokument i dokumentacija:

Poziv na dostavu ponuda 10 filmova

Ponudbeni list filmovi

Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda – 10 filmova

 

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2019. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, načelnik Općine Barban raspisuje

 

JAVNI POZIV

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban

 

I.

 Općina Barban poziva udruge sa sjedištem na području Općine Barban i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Barban, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

 II.

 Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

 1. KULTURA
 2. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
 3. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

III.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području, kako slijedi:

 

 1. Prioritetno područje: KULTURA

Programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na:

 

1.1. Promicanje nematerijalne kulturne baštine,

1.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

 

 1. Prioritetno područje: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na:

 

2.1. Prioritetna područja :

 1. a) djeca i mladi,
 2. b) starije osobe i palijativna skrb,
 3. c) osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju

2.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga,

 

 1. Prioritetno područje: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Programi, projekti i aktivnosti koje se odnose na jačanje civilnog društva na području Općine Barban, tj. veću uključenost civilnog društva. Programi, projekti i aktivnosti mogu se odnositi na sljedeća prioritetna područja:

 

3.1. Uključenje u organizaciju već postojećih programa, projekata i manifestacija

3.2. Širenje partnerstva kroz uspostavljanje suradnje s organizacijama izvan područja Općine                 Barban

3.3. Razvoj znanosti

3.4. Zaštita i uređenje okoliša

3.5. Jačanje društvene uključenosti socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina (osoba s invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, žena, starijih nezaposlenih osoba, ovisnika o drogama, žrtava obiteljskog nasilja, osoba koje skrbe o ovisnim članovima obitelji, beskućnika i drugih manjih skupina).

IV.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 200.000,00 kuna.

Planirana vrijednost Javnog poziva po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi:

Oznaka
prioritetnog
područja

Projekti, programi,
manifestacije

Iznos
financijskih
sredstava
u kn

Najniži iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn

Najviši iznos
sredstava koji
se može
prijaviti i
ugovoriti po
pojedinoj
prijavi u kn

Očekivani
broj
ugovora

1.                                                                          KULTURA
1.1. Promicanje nematerijalne kulturne baštine

148.000,00

5.000,00

75.000,00

3

1.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
2.                                                       ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
2.1. Projekti i aktivnosti sukladno prioritetnim područjima

19.000,00

500,00

15.000,00

3

2.2. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
3.                                                         RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
3.1. Uključenje u organizaciju već postojećih programa, projekata i manifestacija

33.000,00

2.000,00

20.000,00

6

3.2. Širenje partnerstva kroz uspostavljanje suradnje s organizacijama izvan područja Općine                 Barban
3.3. Razvoj znanosti
3.4. Zaštita i uređenje okoliša
3.5. Jačanje društvene uključenosti socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina

 

 V.

 Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2019. godine.

VI.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog poziva.

VII.

 U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Barban ili preporučenom pošiljkom na adresu:

OPĆINA BARBAN
Jedinstveni upravni odjel
Barban 69, 52207 Barban
 „Javni poziv za udruge – ne otvaraj“

do petka, 22.02.2019. u 14:00 sati, neovisno o načinu dostave.

VIII.

 Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje utvrđuje Općinski načelnik Općine Barban.

IX.

 Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

X. 

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe u Proračunu Općine Barban za 2019. godinu, Općina Barban će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

XI. 

Prijavitelji koji su nezadovoljni Odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

XII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@barban.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus

 

 

KLASA: 402-04/18-01/01
URBROJ: 2168/06-01-19-3
Barban, 18. siječnja 2019. godine

Dokumenti za preuzimanje:

Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban
1. Izmjene Pravilnika o financiranju udruga
Godišnji Plan raspisivanja Jvnih poziva za financiranje Udruga u 2019.
Odluka raspisivanju natječaja
Upute-za-prijavitelje_Barban
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Popis-priloga-koje-je-potrebno-priložiti-uz-prijavu
Obrazac za procjenu kvalitete
Ugovor o financiranju
Obrazac-za-opisni-izvještaj
Obrazac-za-financijski-izvještaj

Sportska zajednica Općine Barban – Javni poziv

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015) Sportska zajednica Općine Barban raspisuje

 

JAVNI POZIV

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro u području sporta Općine Barban

 

I.

U Proračunu Općine Barban za 2019. godinu osigurana su sredstva za financiranje rada Sportske zajednice Općine Barban u iznosu od 245.000,00 kuna.

Sredstva se raspoređuju na način da je 5.000,00 kuna predviđeno za rad Sportske zajednice, a 240.000,00 kuna za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga – klubova članova Sportske zajednice Općine Barban.

 

II.

Pozivaju se sportske udruge – klubovi koji su članovi Sportske zajednice Općine Barban da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro u području sporta.

III.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju u području sporta, kako slijedi:

 1. Poticanje i promicanje sporta
 2. Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga
 3. Organiziranje i provođenje natjecanja
 4. Opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša
 5. Organizaciju sportskih manifestacija
 6. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga

IV.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2019. godine.

V.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima (Obrazac 1 i Obrazac 2) u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr).

Uz navedene obrasce potrebno je priložiti:

 1. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 3
 2. Dokaz o registraciji – ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske
 3. Izvadak iz registra neprofitnih organizacija (otisnuta stranica iz Registra neprofitnih organizacija s podacima o upisu)
 4. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva (preslika)
 5. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.

  Uvjerenje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta.

 6. Potvrdu Sportske zajednice Općine Barban o ispunjenim obvezama temeljem Ugovora o financijskoj potpori programu/projektu/manifestaciji za 2018. godinu.
 7. Potvrdu Ministarstva financija, odnosno druge institucije koju je Ministarstvo financija ovlastilo za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, o predaji godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima za 2018. godinu.

 

VI.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima dostavlja se na adresu:

Sportska zajednica Općine Barban

Barban 69, 52207 Barban

 „Javni poziv za udruge – ne otvaraj“

do petka, 1. veljače 2019.

 

VII.

Procjenu pristiglih prijava izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.

 

VIII.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

IX.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe Sportska zajednica Općine Barban će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

 

Predsjednik Sportske zajednice Općine Barban:

Nenad Filipović

Barban, 17. siječnja 2019.godine

 

Dokumenti za preuzimanje:

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Barban za 2019

OBRAZLOŽENJE

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 2019. GODINU

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 106/18.) jedinise lokalne samouprave su, počev od 2019.godine, obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu koje nemogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1500,00 kuna.
Nadalje, izmjenama Zakona propisano je da su predstavnička tijela JLS za 2019. godinu obvezna donijeti odluke o visini paušalnog poreza najkasnije do 31.siječnja 2019. koje se dostavljaju Poreznoj
upravi najkasnije do 15.veljače.Također je bitno naglasiti da ako predstavničko tijelo JLS ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu Zakonom je određena visina paušalnog poreza u iznosu od 750,00 kuna.

Što se tiče dosadašnjeg zakonodavnog okvira, porezni obveznik koji je ostvarivao dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova porez na
dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđivao se također u paušalnom iznosu ali su visina paušalnog dohotka i poreza na dohodak, rokovi plaćanja poreza te evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja bile propisane Pravilnikom Ministra financija(Narodne novine 1/17). Navedeno se primjenjivalo jedinstveno na čitavom području RH, a za područje Općine Barban paušalni je porez iznosio 150,00 kn po postelji.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.
S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Barban uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Barban za 2019. godinu, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Preuzmi dokument:

Odluka o visini paušalnog poreza nacrt prijedloga

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 20. siječnja 2019. godine.
 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

info@barban.hr

Godišnji plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2019. godini

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 31/16 i 17/18), Općinski načelnik Općine Barban, dana 24. prosinca 2018. godine donosi

 

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva
za financiranje programa, projekta i manifestacija
od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Općine Barban za 2019. godinu

 

Godišnji plan možete preuzeti ovdje:

Preuzimanje dokumenta