JAVNI NATJEČAJ

Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi :

Na temelju članaka 35. I 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) te članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013) Načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.

Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi :

K.O. GOČAN – građevinsko zemljište:

1. 3317/6 pašnjak 191 m2 14.535,10 kn 1.453,51 kn

II.

Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN
Sa naznakom
“NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno 08.09.2014. do 14.00 sati.

III.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.

PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:
• naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
• točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
• visinu ponuđene cijene u kunama
Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.
UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI
• dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe
• dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice
Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj: IBAN HR1024070001800600009, poziv na broj 68 7757 – OIB.

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.

Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 09.09.2014. god. u 19.00 sati.

VI.

Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim. Za uplaćenu jamčevinu umanjit će se kupoprodajna cijena. U slučaju odustanka od kupnje gubi se pravo na povrat jamčevine.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.

Klasa: 944-05/14-01/33
Ur.broj: 2168/06-14-02-1
Barban, 31. kolovoza 2014.god.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ. v.r.

NATJEČAJ

Na temelju članka 35. Zakona o zakupu poslovnog prostora (N.N. 91/96) i članka 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zakupu poslovnog prostora, te Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, Općinski načelnik objavljuje

NATJEČAJ

za zaključenje Ugovora o zakupu javne površine (zemljišta)
za postavljanje kioska za prodaju novina u Barbanu

1. Predmet zakupa:
Daje se u zakup slijedeća javna površina:

– k.č. br. 191/1,   K.O. Barban,   9 m2, cijena 1.500,00 kn mjesečno

na ROK – 5 godina

2. Natječaj se provodi sistemom zatvorenih koverti.
3. Javna površina daje se u zakup u stanju u kome se nalaze u trenutku zaključenja Ugovora o zakupu po gore navedenoj početnoj zakupnini.
4. Troškovi vode, struje, komunalne naknade, PDV i ostali troškovi nisu uračunati u cijenu i padaju na teret zakupca.
5. Pravo na podnošenje ponuda imaju sve fizičke osobe, državljani RH i pravne osobe sa sjedištem u RH, registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.
6. Pismena ponuda mora sadržavati
a) Zahtjev sa osobnim podacima
– za fizičke osobe ime i prezime, adresu, dokaz o državljanstvu i OIB
– za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar
b) dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 1.000,00 kuna
– Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj:   IBAN: HR1024070001800600009, poziv na broj 22 7811 – OIB      c) dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje predmetne djelatnosti

KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Pravo na zakup javne površine ima osoba koja udovoljava općim i posebnim uvjetima, te koja ponudi najviši iznos zakupnine.
Ponude će se otvarati dana 10.07.2014.. godine u prostorijama općinske vijećnice u 20,00 sati.
Postupak provodi Povjerenstvo za najam nekretnina Općine Barban koje zadržava pravo da odustane od natječaja ukoliko ponude ne budu adekvatne.

OSTALI UVJETI

Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama u privitku, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici do zaključno 09.07.2014. godine. Dan objave natječaja je 02.07.2014. godine na oglasnoj ploči Općine Barban.

Klasa:   372-01/14-01/5
Ur.broj: 2168/06-14-02-1
Barban, 02.07.2014.

Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag.educ.,v.r.

 

Dokument za preuzimanje