Lista studenata za dodjelu studentske stipendije

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 604-01/16-01/1
Ur.broj: 2168/06-16-02-7
Barban, 07. ožujka 2016.

Lista studenata za dodjelu studentske stipendije Općine Barban
za studentsku godinu 2015./2016.
(Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Barban – Službene novine Općine Barban 29/2015)

RB

Ime i prezime studenta, adresa; Fakultet
(naziv, mjesto, smjer)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

PETRA DOBRAN

Dobrani 1, Barban

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Ika,

Menadžment u turizmu

18

Sudjelovanje na međunarodnom natjecanju

6 bodova

24

2.

ADRIANA PLIŠKO

Manjadvorci 6, Barban

Pravni fakultet Rijeka, Integrirani studij prava

18

/

18

3.

STEPHANI JELČIĆ

Rebići 18/a, Barban

Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu

17

/

17

4.

RAHELA RADOLA

Hrboki 12, Barban

Pravni fakultet Rijeka, Integrirani studij prava

16

/

16

5.

ELENA ROCE

Gorica 13, Sutivanac, Barban

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva, Građevinski fakultet Rijeka

16

/

16

 

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.,v.r.

EVIDENCIJA BAGATELNE NABAVE

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN

 

Red  br. Predmet nabave Evidencijski broj bagatelne nabave Procijenjena vrijednost predmeta nabave Ukupna novčana vrijednost sklopljenog ugovora Datum sklapanja ugovora Rok na koji je ugovor sklopljen Naziv odabranog ponuditelja
1 Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Barban 2015.-2020. 1-2015 69.000,00 31.200,00 KN (bez PDV-a) 09.06.2015. 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora Eurokonzalting
2 Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada  javne namjene – geodetske usluge 2-2015 45.000,00 34.000,00 KN (bez PDV-a) 25.11.2015.    60 dana Veting d.o.o.
3 Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada  javne namjene – arhitektonske usluge 3-2015 197.000,00 195.580,00 KN (bez PDV-a) 25.11.2015.                         90 dana Emis d.o.o.
4 Adaptacija krova Društvenog doma Manjadvorci 4-2015 40.000,00 39.468,50 KN (bez PDV-a) 05.11.2015. 20.11.2015. Okić grupa d.o.o.
5 Radovi uređenja kata za urede Općine Barban, kč.br. 71/ZGR. K.O. Barban 5-2015 60.000,00 59.671,40 KN (bez PDV-a) 05.11.2015. 20.11.2015. Okić grupa d.o.o.

Dokument za preuzimanje u pdf formatu:

Evidencija bagatelne nabave 2015

Javni poziv za stipendije

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 604-01/16-01/1
Ur.br.: 2168/06-16-02-1
Barban, 8. veljače 2016.
Na temelju Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 08. veljače 2016. godine raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2015/2016

Općina Barban za akademsku godinu 2015/2016 dodjeljuje 5 studentskih stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

Pravo na stipendiju na preddiplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine
-najmanje 4,5 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente druge i treće godine
-najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija
-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.
Pravo na stipendiju na diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:
-najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija.
-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja jesu ona koja se stječu preddiplomskim i diplomskim studijem na studijskim programima kako slijedi:
1. Prirodne znanosti: biologija, kemija, fizika i matematika
2. Tehničke znanosti: arhitektura, brodogradnja, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, geodezija i informatika
3. Biomedicina i zdravstvo: medicina.

 

Zahtjevu se prilaže:
1. Preslika osobne iskaznice
2. Uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademsku godinu 2015./2016. (mora pisati godina studija)
3. Preslike svjedodžbe posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine ili prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente viših godina studija
4. Preslike diploma, potvrda i ostalih priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj
godini sa natjecanja državnog i međunarodnog značaja iz područja znanja i sporta
5. Potvrda o volontiranju ili preslika Volonterske knjižice u kojoj je vidljivo da je student volontirao najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro
6. Za dokazivanje socijalnih kriterija potrebno je dostaviti Rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi ili Izjavu o broju članova kućanstva sa pratećom dokumentacijom.

Kompletiran i potpisan Zahtjev dostavlja se u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme od 08. do 23. veljače 2016. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 23. ožujka 2016. na web stranici Općine Barban (www.barban.hr).
Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635. Obrazac Zahtjeva se može podignuti u Općini Barban ili na općinskoj web stranici www.barban.hr (Natječaji i obavijesti).
Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

Dokumentu za preuzimanje:

Izjava za dokazivanje socijalnih kriterija

Zahtjev za dodjelu stipendije Općine Barban 2015-2016

 

Javni poziv za zakup

Na temelju odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11, 64/15), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje

NATJEČAJ
za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora

1. Predmet zakupa:
Daje se u zakup slijedeći poslovni prostor:
– Poslovni prostor u zgradi na adresi Barban 1, K.O. Barban, k.č.br. 44, površine 21 m2, cijena: 1.000,00 kuna + 25% PDV=1.250,00 mjesečni najam

2. Poslovni prostor daje se u zakup u trajanju od 5 (pet) godina uz mogućnost da zakupodavac i zakupnik, bez provođenja javnog natječaja produže zakup u skladu sa stavcima 3. i 4. članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

3. Poslovni prostor daje se u zakup u stanju u kome se nalazi u trenutku zaključenja Ugovora o zakupu po gore navedenoj početnoj zakupnini koja se obračunava mjesečno, a plaćanje zakupnine se vrši do kraja mjeseca za tekući mjesec. Za svaku zakašnjelu uplatu obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

4. Troškovi vode, struje, komunalne naknade, odvoza smeća i ostali troškovi nisu uračunati u cijenu, već te troškove zasebno plaća zakupnik. Zakupodavac zadržava pravo izmjene zakupnine tijekom trajanja zakupnog odnosa, o čemu Odluku donosi Načelnik. Svako odobreno ulaganje Zakupnika u preuređenje poslovnog prostora, koje ima karakter investicije, za vrijeme trajanja zakupa, uređuje se zasebnim ugovorom između Zakupodavca i Zakupnika.

5. Pravo na podnošenje ponuda imaju sve fizičke osobe, državljani RH i pravne osobe sa sjedištem u RH, registrirane za obavljanje uslužne djelatnosti.

6. Pismena ponuda mora sadržavati
a) Zahtjev sa osobnim podacima
– za fizičke osobe ime i prezime, adresu, dokaz o državljanstvu i OIB
– za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar
– dokaz iz kojeg je vidljivo da su podmirili sve obaveze prema državnom proračunu
– dokaze iz kojih je vidljivo da su podmirili sve dospjele obaveze prema Općini Barban
b) dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 3.000,00 kuna (uplatnica ili virmanski nalog)
– Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun
broj: HR1024070001800600009, poziv na broj 22 7811 – OIB
c) dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti (izvadak iz odgovarajućeg registra)

KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Pravo na zakup prostora ima osoba koja udovoljava uvjetima iz ovog poziva, te koja ponudi
najviši iznos zakupnine.
Ponude će se otvarati dana 17.02.2016. godine u prostorijama općinske vijećnice u 12,00 sati.
Postupak provodi Komisija za provođenje natječaja Općine Barban koja zadržava pravo da odustane od natječaja ukoliko ponude ne budu adekvatne.
OSTALI UVJETI
Sve ponude, uredno i čitko ispisane sa svim ispravama u privitku dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave natječaja, putem pošte i neposredno u pisarnici Općine Barban u zatvorenoj omotnici uz naznaku ”Ne otvaraj – natječaj za zakup poslovnog prostora“.
Dan objave natječaja je 08.02.2016. godine u Glasu Istre, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Barban (www.barban.hr).
Ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjeriti će se kod javnog bilježnika na teret zakupnika, tako da isti predstavlja ovršnu ispravu radi ostvarenja neposredne prisilne naplate buduće eventualne tražbine od strane zakupodavca.

Klasa: 372-01/16-01/1
Ur.broj: 2168/06-16-02-1
Barban, 08.02.2016.
Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

JAVNI POZIV ZA UDRUGE

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija u 2016. godini.

 

Dokumentaciju možete pogledati ovdje:

 

JAVNA RASPRAVA

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine Republike Hrvatske” br. 153/13), Zaključka Načelnika Općine Barban o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban – Krvavci II Klasa: 350-01/15-01/17 i Urbroj: 2168/06-16-02-26 od 21. siječnja 2016. godine i Zaključka Načelnika Općine Barban o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban – Krvavci III Klasa: 350-01/15-01/17 i Urbroj: 2168/06-16-02-27 od 21. siječnja 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Barban kao Nositelj izrade, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban – Krvavci II
i
JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban – Krvavci III

 

Javne rasprave o Prijedlozima Urbanističkih planova uređenja započinju 4. veljače 2016. godine i traju do 5. ožujka 2016. godine.
Javni uvid u Prijedloge Urbanističkih planova uređenja, u vrijeme trajanja javne rasprave, može se izvršiti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, svakim radnim danom od 09.00 do 14.00 sati.
Javno izlaganje o Prijedlozima Urbanističkih planova uređenja sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 16. veljače (utorak) 2016. godine u 17.00 sati u prostorijama Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.
Pravo na sudjelovanje imaju javnopravna tijela koja mogu dostaviti mišljenja na Prijedloge planova te ostali sudionici koji mogu prijedloge i primjedbe u pisanom obliku uputiti na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, u elektroničkom obliku na adresu: opcina-barban@pu.t-com.hr ili upisom u knjigu primjedbi koja će biti izložena tijekom javnog uvida zaključno do 5. ožujka 2016. godine.

Klasa:350-01/15-01/17
Ur.br.: 2168/06-16-02-28
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

REZULTATI GLASOVANJA

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
IZBORNA KOMISIJA ZA PROVEDBU IZBORA
ZA ČLANOVE VIJEĆA  MJESNOG ODBORA
MANJADVORCI
KLASA: 013-01/15-01/4
URBROJ: 2168/06-15-02/20
Barban, 20. Prosinca 2015.

REZULTATI GLASOVANJA
IZBORI ZA  VIJEĆA MJESNIH ODBORA
MJESNI ODBOR MANJADVORCI
20. PROSINCA 2015.   godine

 1. Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na biračkom  mjestu MANJADVORCI , utvrđeno je:

A         da Mjesni odbor MANJADVORCI   ima ukupno  178         birača

B         da je ukupno glasovalo    67          birača

C         da  je važećim utvrđeno         65      glasačkih listića

D         da je nevažećim proglašeno   2     glasačkih listića

II          Utvrđeni su slijedeći rezultati glasovanja ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA MANJADVORCI

red.br.

ime i prezime i adresa kandidata

ime i prezime i adresa zamjenika

br. glasova

 1.  

IVAN BRGIĆ, MANJADVORCI  30a

ZDRAVKO PLIŠKO, MANJADVORCI  28

46

 1.  

DALIBOR PLIŠKO, MANJADVORCI 28

DAMIR PLIŠKO, MANJADVORCI  36

43

 1.  

DALIS PLIŠKO, MANJADVORCI 66

GVERINO BRGIĆ, MANJADVORCI  20

35

 1.  

DENIS PLIŠKO, MANJADVORCI 35

ZLATKO BRGIĆ, MANJADVORCI  30 A

38

 1.  

LOREN URAVIĆ, MANJADVORCI 58

IVAN RADOLOVIĆ, MANJADVORCI  67

36

 1.  

TONI URAVIĆ, MANJADVORCI 60

PETAR URAVIĆ, MANJADVORCI  60

33

Slijedom navedenog,  u Vijeće Mjesnog odbora MANJADVORCI  izabrani su:

 1. Ivan Brgić, Manjadvorci 30 a
 2. Dalibor Pliško, Manjadvorci 28
 3. Denis Pliško, Manjadvorci 35
 4. Loren Uravić, Manjadvorci 58
 5. Dalis Pliško, Manjadvorci 66

 

U Barbanu,  20. Prosinca 2015.                                          

Za Izbornu komisiju:
Suzana Racan Stern, v.r.

Rješenje o određivanju biračkog mjesta

Rješenje o određivanju biračkog mjesta
REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA BARBANrjesenje-2

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153,09, 143/12) i članka 24. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi:

K.O. GOČAN – građevinsko zemljište:

k.č.br.           kultura            površina                  početna cijena                jamčevina

1. 2514/32          pašnjak           6.268 m²                  478.249,00 KN            47.824,90 KN

Nekretnina navedena pod točkom 1. predstavlja građevinsku parcelu sukladno Urbanističkom planu uređenja gospodarske zone Barban (Službene novine Općine Barban br. 23/08) unutar granica gospodarske zone Barban..

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN
KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN
Sa naznakom
“NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno ponedjeljka, 14.12.2015. do 12,00 sati.

III.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.
PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:
• naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
• točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
• visinu ponuđene cijene u kunama
Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.
UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI
• dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 14.12.2015. god. u 18,30 sati.

VI.
Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.

Klasa: 944-05/15-01/59
Ur.broj: 2168/06-15-02-1
Barban, 29.11.2015.god.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Dalibor Paus, prof.