OBAVIJEST o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava …

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN

Klasa: 013-03/17-01-01/2
Urbroj: 2168/06-17-02-5
Barban, 21. travnja 2017.

OBAVIJEST

o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava
državljana drugih država članica Europske unije
na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017.

Na osnovu članka 7. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, broj 144/12. i 121/16.) redovni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održavaju se treće nedjelje u svibnju svake četiri godine.

U skladu sa navedenim člankom, sljedeći redovni izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: izbori) održat će se u nedjelju, 21. svibnja 2017.

Na osnovu članka 2. stavka 3. i članka 3. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima te članka 2. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine”, broj 92/10., dalje: Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije) državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, i to u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (dalje: jedinici) u kojoj se izbori provode, imaju pravo birati članove predstavničkih tijela te jedinice (aktivno biračko pravo) i pravo biti birani, odnosno kandidirati se za člana predstavničkog tijela te jedinice (pasivno biračko pravo).

Kako bi mogli ostvariti svoje aktivno, odnosno pasivno biračko pravo na navedenim izborima, državljani drugih država članica Europske unije dužni su pravovremeno poduzeti sljedeće radnje:

a) Aktivno biračko pravo državljana druge države članice Europske unije na redovnim izborima
(članci 2. i 3. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije, i članci 19. i 20. Zakona o registru birača („Narodne novine”, broj 144/12. i 105/15.))

Državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište na području jedinice u kojoj se izbori provode i žele glasovati na predstojećim redovnim izborima dužni su podnijeti zahtjev za upis u evidenciju birača državljana država članica Europske unije, najkasnije u roku od 30 dana prije dana izbora, dakle najkasnije 20. travnja 2017.

Navedeni zahtjev državljani druge države članice Europske unije podnose uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba (dalje: uredi državne uprave) koji vode registar birača, prema mjestu njihova prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.

Kontakt podaci nadležnih ureda državne uprave dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva uprave — https://uprava.gov.hr/.

Uz zahtjev za upis u evidenciju birača državljana država članica Europske unije navedene osobe dužne su predočiti od javnog bilježnika ovjerenu izjavu, u kojoj je navedeno njihovo državljanstvo, adresa njihovog prebivališta ili boravišta na području jedinice gdje se provode izbori, i izjavu da nisu lišeni prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji su državljani.

b) Pasivno biračko pravo državljana drugih država članica Europske unije na redovnim izborima
(članci 2., 6. i 7. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije)
Državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište u jedinici u kojoj se provode izbori mogu se kandidirati i biti izabrani za člana predstavničkog tijela jedinice pod istim uvjetima koji vrijede za državljane Republike Hrvatske propisanim Zakonom o lokalnim izborima i pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj i državi članici Europske unije čiji su državljani nisu pojedinačnom presudom u kaznenom postupku presudom u građanskom postupku lišeni prava na kandidiranje.

Ako se na prijedlogu kandidacijske liste za izbor članova predstavničkog tijela jedinice na navedenim izborima nalazi kandidat državljanin druge države članice Europske unije, uz prijedlog kandidacijske liste mora biti priložena od javnog bilježnika ovjerena izjava kandidata u kojoj je navedeno njegovo državljanstvo i adresa njegovog prebivališta ili boravišta na području jedinice u kojoj se izbori provode i dokaz, odnosno dokument nadležnih tijela vlasti države čiji je državljanin kojim potvrđuje da nije lišen prava da se kandidira u toj državi ili dokument da takva diskvalifikacija u toj državi nije poznata. U slučaju da kandidat- državljanin druge države članice Europske unije ne dostavi nadležnom izbornom povjerenstvu navedeni dokaz, odnosno dokument, njegova kandidatura smatrat će se nepravovaljanom.

Predsjednik
Suzana Racan Stern

OBAVIJEST O DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN
KLASA: 013-03/17-01/2
URBROJ: 2168/06-17-02-3
Barban, 21. TRAVNJA 2017.

OBAVIJEST O DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

Poštovani,

Radi ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidatura, primanja kandidacijskih list ate dobivanja svih informacija Izborno povjerenstvo Općine Barban dežurati će u prostorijama Općine Barban kako slijedi:

22. 23. 24. i 25. travnja sve se informacije mogu dobiti putem telefona članova Izbornog povjerenstva:

Suzana Racan Stern 091 1576 458
Vesna Pavletić 091 1604 945
Šime Vidulin 098 831 446
Željko Pavletić 098 522692
Lovorka Hajdić Golja
Luka Rakić 098 173 0231

26. 27. i 28. Travnja 16,30 – 19,00
29. 30. Travnja i 01. Svibnja 10,00 do 14,00
2. svibnja 10,00 do 18,00
3. svibnja 8,00 do 20,00
4. svibnja 8,00 do 24,00

Predsjednica izbornog povjerenstva
Općine Barban
Suzana Racan Stern

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban u 2017. godini u prioritetnim područjima SPORT, KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban (KLASA: 400-06/16-01/1, UR.BROJ: 2168/06-16-02-1) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine“ br. 22/13), Načelnik Općine Barban, 11. travnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban
u 2017. godini u prioritetnim područjima
SPORT, KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, objavljen 17. siječnja 2017. godine, te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.

Članak 2.

U 2017. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području SPORT u ukupnom iznosu od 240.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: SPORT
Redni broj Udruga/organizacija
civilnog društva
Projekt
Prosječni broj
bodova
Iznos financijske potpore
Općine Barban
1. NK Barban 2013 Zdrav život uz nogomet na Barbanštini
66.5
120.000,00
2. Športsko društvo Orihi Godišnji program Športskog društva Orihi
59
10.000,00
3. Streljačko društvo „Istra“ Sport
58
10.000,00
4. NK Manjadvorci Nogometni klub Manjadvorci
55
45.000,00
5. Boćarski klub Hrboki Program rada boćarskog kluba Hrboki u 2017. god.
52.5
18.000,00
6. Boćarski klub Šajini Plan- program rada i djelovanja boćarskog kluba „Šajini“ u 2017. godini
50.5
13.000,00
7. Konjički klub Istra Daljinskim jahanjem do vrhunskih rezultata
45.5
10.000,00
8. Nogometni klub Barban 2005 veterani Promicanje i razvoj sporta sportske rekreacije
44.5
7.000,00
9. Nogometni klub Omladinac Nogometni klub Omladinac
43
7.000,00
UKUPNO:
240.000,00

 

Članak 3.

U 2017. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području KULTURA u ukupnom iznosu od 105.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: KULTURA
Redni broj Udruga/organizacija
civilnog društva
Projekt
Prosječni broj
bodova
Iznos financijske potpore
Općine Barban
1. Kulturno- umjetničko društvo „Barban“ Upoznavanje i prezentacija kulturne baštine, obnova narodnih nošnji
67.5
60.000,00
2. Društvo „Trka na prstenac“ 42. Trka na prstenac
63.5
45.000,00
UKUPNO:
105.000,00

Članak 4.

U 2017. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB u ukupnom iznosu od 17.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Redni broj Udruga/organizacija
civilnog društva
Projekt
Prosječni broj
bodova
Iznos financijske potpore
Općine Barban
1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pula Društveno aktivni
61
15.000,00
2. Udruga Logos Media Djeca- prijatelji bijelog štapa – Barban
51.5
1.000,00
3. Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom
41.5
1.000,00
UKUPNO:
17.000,00

Članak 5.

U 2017. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA u ukupnom iznosu od 41.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Redni broj Udruga/organizacija
civilnog društva
Projekt
Prosječni broj
bodova
Iznos financijske potpore
Općine Barban
1. Društvo umirovljenika Barbanštine- Barban Razvoj civilnog društva
60.5
20.000,00
2. Sindikat umirovljenika Hrvatske- ogranak Barban Godišnji program rada za 2017. godinu
54.5
7.000,00
3. Društvo Sv. Pava Izgradnja kažuna na području Sv. Pava 50.5
7.000,00
4. BALDAKIN, udruga za revitalizaciju i razvoj naselja Sutivanac Sanacija crkve Svetog Ivana Krstitelja na groblju u Sutivancu 48.5
5.000,00
5. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija
47
2.000,00
UKUPNO:
41.000,00

Članak 6.

Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Jedinstveni upravni odjel.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.

KLASA: 400-06/17-01/1
UR.BROJ: 2168/06-17-02-43
Barban, 11. travnja 2017. godine

NAČELNIK OPĆINE BARBAN
Denis Kontošić, mag. educ.

Poziv na predavanje “Bespovratna sredstva za turizam (uključujući i ruralni turizam)”

Poštovani,

 

Eurokonzaltingiz Pule u suradnji sa Obrtničkom komorom Istarske županije, poziva Vas na predavanje “Bespovratna sredstva za turizam(uključujući i ruralni turizam)”koje će se održati u četvrtak, 23. ožujka 2017. od 18.00 do 19.30 sati u prostorima Udruženja obrtnika Pula, Ulica Sv. Felicite 5/A, Pula.

Predavanje je namijenjeno svim zainteresiranim, u prvom redu malim i srednjim tvrtkama, obrtnicima i OPG-ovimakoji su aktivni ili planiraju biti aktivni u djelatnosti turizma. Cilj predavanja je upoznati sudionike s trenutno otvorenim natječajem Ministarstva turizma „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, mjerama i natječajima za ishođenje bespovratnih sredstava iz EU fondova i iz nacionalnih izvora za tekuću godinu za turizam uključujući i ruralni turizam. Na predavanju će se dati informacije o mogućnostima ulaganja u kuće za odmor, bazene, apartmane, sobe, hostele, pansione, hotele i druge oblike turizma, o očekivanom vremenu otvaranja pojedinih natječaja, minimalnim i maksimalnim postocima i iznosima bespovratnih sredstava, ograničenjima, načinima prijave i dosadašnjim iskustvima.

Dati će se informacije i o novom najavljenom natječaju za hotele iz strukturnih fondova (Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu – faza II.) te o najavljenom natječaju za energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Predavanje će održati predstavnici iz konzultantske tvrtkeEurokonzalting iz Pule,dr. sc. ErnesOliva, konzultant iz područja strukturnih fondova sa iskustvom ishođenja bespovratnih sredstava za turizam i za natječaje Ministarstva turizma, Patrik Paronić, mag. oec. iz područja ruralnog turizma, u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i Emil Šetić, mag. oec. iz područja energetske učinkovitosti u turizmu, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Predavanje je besplatnoza sve sudionike, a prijava je poželjna zbog bolje organizacije te ograničenog broja sudionika.

Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da prijavu izvršite na telefon 052/544-825 ili da ispunjeni prijavni obrazac pošaljete na e-mail: info@eurokonzalting.com

najkasnije do srijede 22. ožujka

 

Preuzmite si prijavnicu.

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE BARBAN ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020. GODINE

Općina Barban održala je javno savjetovanje povodom Prijedloga Programa ukupnog razvoja Općine Barban za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 01. veljače do 06. ožujka 2017. godine., tijekom kojega nije zaprimljena niti jedna primjedba zainteresirane javnosti.

 

Privitak:

  1. Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

Javna rasprava – Plan gospodarenja otpadom

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13), općinski načelnik Općine Barban objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom

Općine Barban za razdoblje 2017.-2022. godine

1. Javna rasprava o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje od 2017. do 2022. godine izrađenom od strane tvrtke Eko-Adria d.o.o., sa sjedištem u Puli, Boškovićev uspon 16, trajat će od 23. veljače do 27. ožujka 2017. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi o istom.

Javna rasprava o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljena je na oglasnoj ploči Općine Barban te na službenoj internetskoj stranici Općine Barban (www.barban.hr ).

2. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Barban u prostorijama Općine Barban, Barban 69, 52 207 Barban, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.

3. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se do kraja javnog uvida upisati u Knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Barban, Barban 69, 52 207 Barban, odnosno na e-mail adresu opcina-barban@pu.t-com.hr

4. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir.

Klasa: 351-01/17-01/3
Ur.broj: 2168/06-17-02-3

Barban, 23. veljače 2017.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

Dokument za preuzimanje:
Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje 2017.-2022. godine

JAVNI NATJEČAJ

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) te članka  24.  Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013)  Općinski načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

 JAVNI   NATJEČAJ

za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi:

K.O. Barban  – građevinsko zemljište:

       kč.br.             kultura                       površina                 početna cijena           jamčevina

1.        3                  livada                            83  m2                      3.112,50  kn            1.000,00

K.O. ŠAINI  – građevinsko zemljište:

       kčbr.              kultura                       površina                 početna cijena           jamčevina

1.    2846/17          pašnjak                          186  m2                      6.795,00  kn            1.000,00

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:
OPĆINA BARBAN
POVJERENSTVO  ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN

Sa naznakom

“NE OTVARATI – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno petka, 24.02.2017. do 14,00 sati

III.

            Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.

PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:

  • naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
  • točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
  • visinu ponuđene cijene u kunama

Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj:   IBAN HR1024070001800600009,  poziv na  broj  68  7757 – OIB.

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.

            Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 27.02.2017. god. u 12,00 sati.

 

VI.

            Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim. Za uplaćenu jamčevinu umanjit će se kupoprodajna cijena. U slučaju odustanka od kupnje gubi se pravo na povrat jamčevine.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.

 

Klasa: 944-05/17-01/12
Ur.broj: 2168/06-17-02-1
Barban, 16.02.2017.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

JAVNA RASPRAVA

JAVNA RASPRAVA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG “PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA (PUR) OPĆINE BARBAN ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINE”:

 

Molimo sve mještane Općine Barban, kao i sve one koji promišljaju o njegovom razvoju da se sa svojim sugestijama uključe u izradu PUR-a te svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Prijedlog “Programa ukupnog razvoja Općine Barban za razdoblje od 2016. do 2020. godine – Analiza stanja” i Prijedlog Programa ukupnog razvoja Općine Barban za razdoblje od 2016. do 2020. godine – Strategija razvoja dostave na jedan od slijedećih načina:

– putem elektronske pošte: opcina-barban@pu.t-com.hr
– poštom na adresu: Barban 69, 52 207 Barban
– osobnom dostavom u Općinu Barban svakog radnog dana
– od 1. veljače do 6. ožujka 2017. godine.

Privitci:

Lista studenata za dodjelu studentske stipendije Općine Barban

Klasa: 604-01/16-01/6
Ur.broj: 2168/06-17-02-9
Barban, 23. siječanj 2017.

Lista studenata za dodjelu studentske stipendije Općine Barban

za studentsku godinu 2016./2017.

(Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Barban – Službene novine Općine Barban 29/2015)

 

RB

Ime i prezime studenta,
adresa;
Fakultet
(naziv, mjesto, smjer)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

TAMARA BATEL
Bateli kod Želiski 33, Barban
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno – matematički fakultet, Geografija

18

/

18

2.

NIKOLINADOBRAN
Dobrani 1, Barban
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, preddiplomski sveučilišni interdisciplinarni studij Kultura i turizam

17

/

17

3.

HANI KOROMAN
Prhani 1, Barban
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

16

/

16

4.

IVANA BRUNJAK
Rebići 5, Barban
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam, Marketinško upravljanje

16

/

16

 

Općinski načelnik:
                Denis Kontošić, mag.educ.v.r.

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2017. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2017. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, Općinski načelnik Općine Barban raspisuje

JAVNI POZIV

 za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2017. godinu.

Općina Barban poziva udruge sa sjedištem na području Općine Barban i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Barban, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

 

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

  1. SPORT
  2. KULTURA
  3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
  4. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rok za podnošenje prijava završava 20.02.2017.
Dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća: