NATJEČAJ

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 604-01/16-01/6
Ur.br.: 2168/06-16-02-1
Barban, 5. prosinca 2016.

Na temelju Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 05. prosinca 2016. godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2016/2017

 

Općina Barban za akademsku godinu 2016./2017. dodjeljuje 7 studentskih stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

Pravo na stipendiju na preddiplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine
-najmanje 4,5 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente druge i treće godine
-najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija
-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.
Pravo na stipendiju na diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:
-najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija.
-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja jesu ona koja se stječu preddiplomskim i diplomskim studijem na studijskim programima kako slijedi:
1. Prirodne znanosti: biologija, kemija, fizika i matematika
2. Tehničke znanosti: arhitektura, brodogradnja, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, geodezija i informatika
3. Biomedicina i zdravstvo: medicina.

Zahtjevu se prilaže:
1.    Preslika osobne iskaznice.
2.    Uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademsku godinu 2016./2017. (mora pisati godina studija).
3.    Preslike svjedodžbe posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine ili prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente viših godina studija.
4.    Preslike diploma, potvrda i ostalih priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj
godini sa natjecanja državnog i međunarodnog značaja iz područja znanja i sporta.
5.    Potvrda o volontiranju ili preslika Volonterske knjižice u kojoj je vidljivo da je student volontirao najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.
6.    Za dokazivanje socijalnih kriterija potrebno je dostaviti Rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi ili Izjavu o broju članova kućanstva sa pratećom dokumentacijom.

Kompletiran i potpisan Zahtjev dostavlja se u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme od 05. do 23. prosinca 2016. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 30. prosinca 2016. na web stranici Općine Barban (www.barban.hr).
Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635. Obrazac Zahtjeva se može podignuti u Općini Barban ili na općinskoj web stranici www.barban.hr  (Natječaji i obavijesti).

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

Dokumenti za preuzimanje:

Izjava za dokazivanje socijalnih kriterija

Zahtjev za dodjelu stipendije Općine Barban 2015-2016

 

N A T J E Č A J ZA DAVANJE U ZAKUP

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15)  Općinsko vijeće Općine Barban objavljuje

 

 

N A T J E Č A J    ZA   DAVANJE   U   ZAKUP

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Barban

 

 

PREDMET ZAKUPA je poslovni prostor  na adresi:  Barban 74, 52207 Barban, K.O.     Barban kč.br. zgr.71. i to:

  1. poslovni prostor ordinacija liječnika, korisne površine 65,13 m2
  2. poslovni prostor čekaonica 23 m2 i sanitarije i ormar 9,54 m2

– stanje prostora: uređeni poslovni prostor sa opremom i inventarom

– namjena: ordinacija opće medicine primarne zdravstvene zaštite

– početni iznos mjesečne zakupnine: 1.500,00 kn + PDV

– trajanje zakupa: 5 godina uz mogućnost produženja zakupa sukladno odredbama članka 6 Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

UVJETI NATJEČAJA:

– natjecatelji trebaju ispunjavati uvjete kako slijedi:

– važeće odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore za obavljanje poslova liječnika opće medicine

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

– osnovne podatke o natjecateljima (ime i prezime fizičke osobe, prebivalište, državljanstvo i OIB),

– dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (ovjerena po javnom bilježniku preslika diplome Medicinskog fakulteta, ovjerena po javnom bilježniku preslika odobrenja za samostalan rad Hrvatske liječničke komore),

– dokaz kojim osobe iz članka 58. stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status,

– izjavu natjecatelja da će u slučaju da bude izabran kao najpovoljniji ponuđač

na dan potpisa ugovora o zakupu predati Općini Barban bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku do iznosa koji pokriva ukupnu svotu jednogodišnje zakupnine s PDV-om,

– izjavu natjecatelja da je upoznat da je Općina Barban ovlaštena iz osiguranja podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate,

– izjavu natjecatelja kojom izjavljuje da je upoznat da troškovi vode, struje, komunalne naknade, odvoza smeća i ostali troškovi nisu uračunati u cijenu zakupa,već da te troškove zasebno plaća zakupnik,

– izjavu natjecatelja da je upoznat da Općina Barban zadržava pravo izmjene zakupnine tijekom trajanja zakupnog odnosa , o čemu Odluku donosi Načelnik,

– izjavu natjecatelja da je upoznat da se svako odobreno ulaganje zakupnika u preuređenje poslovnog prostora, koje ima karakter investicije, za vrijeme trajanja zakupa, uređuje zasebnim ugovorom između zakupodavca i zakupnika,

– izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor uređen, ali bez opreme i inventara,

– izjavu natjecatelja da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da ga je dužan urediti (opremiti) za obavljanje ugovorene namjene o vlastitom trošku,

– dokaz o uplati garantnog pologa u visini od 1.500,00 kuna. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Općine Barban koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu),

– potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava u slučaju da natjecatelj već obavlja neku samostalnu djelatnost ili je vlasnik obrta. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja, neće se razmatrati,

– potvrdu Općine Barban da natjecatelj po bilo kojoj osnovi nema  nepodmirenih dugovanja prema Općini Barban,

– izjavu natjecatelja da je upoznat sa obvezom ishođenja odobrenja od strane Ministarstva zdravlja te obvezom potpisivanja koncesijskog ugovora sa Istarskom županijom za ordinaciju obiteljske medicine u Barbanu, bez kojih Ugovor o zakupu neće stupiti na snagu.

Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Barban HR1024070001800600009 model: HR 00, poziv na broj: 7811-OIB

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

– najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

DOSTAVLJANJE PONUDA:

– pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj kuverti na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom „ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR U BARBANU – NE OTVARATI“,  najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

 

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 16.prosinca 2016. u 19,00 sati u prostorijama Općine Barban, Barban 69.

Ugovor o zakupu stupa na snagu nakon ishođenja potrebnih odobrenja:

1. Odobrenje Ministarstva zdravlja za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora.

2. Odobrenje Istarske županije o koncesijskom obavljanju djelatnosti.

Ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini Barban neće se razmatrati.

Općinsko vijeće zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabare najpovoljnijeg ponuđača.

 

Klasa: 372-01/16-01/9
Ur.broj: 2168/06-16-02-1

Barban, 02.12.2016.god.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dalibor Paus, prof.

 

 

J A V N I N A T J E Č A J

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153,09, 143/12) te članaka 7. i 24 Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban objavljuje slijedeći

J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi:

1.    K.O. PRNJANI – građevinsko zemljište:
–    kč.br. 1506/1     u dijelu   1560/2348

Navedena nekretnina pod toč. I. – 1. čini građevinsku parcelu sukladno Urbanističkom planu uređenja gospodarske zone Barban („Službene novine Općine Barban“ br.23/08) unutar granica gospodarske zone Barban.

Građevinska parcela iz toč. I.-1. namijenjena je za smještaj pogona za obavljanje gospodarskih djelatnosti na kojoj je kupac u obvezi izgraditi halu pod krovom površine min. 200 m2 u roku 2 god. od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Ako kupac u roku 2 godine, od potpisa kupoprodajnog ugovora, ne izgradi halu pod krovom , tada je dužan platiti eventualnu razliku između plaćene cijene i, od strane sudskoga vještaka utvrđene, trenutne tržne cijene zemljišta (utvrđena nakon 2 god. od dana potpisa kupoprodajnog ugovora).

Početna cijena za kupnju nekretnina pod toč. I. – 1.  iznosi 117.468,00 kuna, a jamčevina iznosi 1.000,00 kuna.

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnina izloženih u ovom natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN
KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN
Sa naznakom
„NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE“

Ponude se mogu dostaviti do zaključno 09.prosinca.2016.godine. u 14.00 sati.

III.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu te Izjavu kojom se kupac obvezuje na izgradnju definiranu u toč. I. (namjena objekta u navedenoj djelatnosti i površina objekta koji će se graditi).

Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.
PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:
•    naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
•    točnu oznaku svih katastarskih čestica i katastarsku općinu za koju se ponuda daje
•    visinu ponuđene cijene u kunama
•    Izjavu o gradnji objekta (namjena, površina)

Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI:
•    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice) ili registracije za pravne osobe
•    dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice
Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj: HR1024070001800600009, poziv na broj 68 7757-OIB.
•    Potvrda porezne uprave kojom se utvrđuje da podnositelj ponude nema dospjelih, nepodmirenih dugovanja, ne starija od 30 dana

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i  neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.
Otvaranje ponuda je javno i održati će se dana 12.12.2016. godine u 18.00 sati.

VI.
Ugovor o kupoprodaji zaključit će se u roku od 8 (osam) dana po proglašenju  najpovoljnijeg natjecatelja.
Temeljem odluke općinskog vijeća Općine Barban od 25.11.2010. za tvrtke sa adresom u Općini Barban kupoprodajna cijena se umanjuje za 50%.
Za uplaćenu jamčevinu umanjiti će se kupoprodajna cijena.
U slučaju odustanka od kupnje ili nezaključenja ugovora u roku gubi se pravo  na povrat jamčevine.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i  ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, obveza gradnje objekta pod krov, plaćanje razlike cijene kod neispunjavanja obveze gradnje u zadanome roku, kao i ostala prava i obveze.

Klasa: 944-05/16-01/55
Ur.broj: 2168/06-16-02-1
Barban, 02.12.2016.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dalibor Paus, prof.

JAVNI NATJEČAJ

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), Odluke o cijeni građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 18/2014) te članka 34.  Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013),  Načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI   NATJEČAJ
za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi :

K.O. GOČAN  – građevinsko zemljište:

kčbr.         kultura                       površina                 početna cijena           jamčevina
1.    78/1           oranica                           291 m2                10.912,50 kn               1.091,25 kn

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:
OPĆINA BARBAN
POVJERENSTVO  ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN
sa naznakom
“NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno 09.12.2016. do 14.00 sati.

III.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.
PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:
•    naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
•    točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
•    visinu ponuđene cijene u kunama
Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI
•    dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe
•    dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice
Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj:   IBAN HR1024070001800600009,  poziv na  broj  68  7757 – OIB.

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI, neće se smatrati ponudom.

V.
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana  12.12.2016. god. u 18.00 sati.

VI.
Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim. Za uplaćenu jamčevinu, umanjit će se kupoprodajna cijena. U slučaju odustanka od kupnje, gubi se pravo na povrat jamčevine.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina, kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja Ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.

Klasa: 944-05/16-01/54
Ur.broj: 2168/06-16-02-1

Barban, 02. prosinca 2016.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

P O Z I V

na iskaz interesa za prikupljanje pisma namjere/ iskaz interesa za korištenje poslovnog prostora u okviru Poduzetničkog inkubatora ŠAJINI, Barban, na lokaciji Šajini

Klasa: 311-01/16-01/9
Ur.broj: 2168/06-16-02-1
Barban, 22.11.2016.

Općina Barban, Barban 69, raspisuje sljedeći

P O Z I V

na iskaz interesa za prikupljanje pisma namjere/ iskaz interesa za korištenje poslovnog prostora u okviru Poduzetničkog inkubatora ŠAJINI, Barban, na lokaciji Šajini

I.

Predmet poziva je prikupljanje pisma namjere/ iskaz interesa za zakup poslovnih prostora površine 10,80m2 – 11,02m2.

II.

Pismo namjere/ iskaz interesa za zakup prostora mogu podnijeti:

– Poduzetnici početnici (do dvije godine starosti trgovačkog društva, obrta, zadruge)
– Mladi poduzetnici (do 30 godina starosti osnivača)
– Žene poduzetnice
– Studenti poduzetnici
– Poduzetnici s invaliditetom
– Inovatori
– Dizajneri
– Poduzetnici koji se bave informacijskim tehnologijama
– Poduzetnici koji razvijaju novi proizvod/uslugu.

III.

Pismo namjere/ iskaz interesa za zakup prostora mogu podnijeti osobe iz prethodne točke koje se bave proizvodnom i razvojno- proizvodnom djelatnosti ili uslužnom djelatnosti vezanom za proizvodnju ili je predmet njihovog programa inovativni program ili uvođenje novih tehnologija.

IV.

Poslovni prostori u predmetnom poduzetničkom inkubatoru davati će se u zakup na vrijeme od tri (3) godine.

V.

Zakupnina za poslovne prostore biti će uklađena s tržišnom cijenom najma, te se može očekivati na razini od 2,00 € po m2 (uključeni troškovi interneta i vode).

VI.

Poziv za ulazak u Poduzetnički inkubator ŠAJINI moguće je podići u prostorijama Općine Barban u Barbanu, na adresi Barban 69, pon, sri, čet od 7.00 do 15.00, uto od 8.00 do 17.00, pet od 7.00 do 14.00 ili na web adresi www.barban.hr.

VIII.

Pismo namjere/ iskaz interesa dostavlja se na adresu Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban ili na mail adresu dajana@barban.hr s naznakom ZA ISKAZ INTERESA- PI ŠAJINI. Pisma namjere/ iskaz interesa se zaprimaju do 23.12.2016. godine.

IX.

Sve ostale informacije u vezi s predmetnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu pon, sri, čet od 7.00 do 15.00, uto od 8.00 do 17.00, pet od 7.00 do 14.00 u uredima Općine Barban, Barban 69, na telefon broj 052/ 567-635 i na telefax broj 052/567-606.

 

Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag.educ.

 

Preuzmi: Iskaz interesa za ulazak u poduzetnički inkubator Šajini

POZIV

Temeljem čl.13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/2013), općinski načelnik Općine Barban objavljuje

POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2016. godinu

1. Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i općinski načelnik Općine Barban.

2. Poziv se upućuje za podnošenje prijedloga za dodjelu slijedećih javnih priznanja:

a) Nagrada za životno djelo Općine Barban
b) Nagrada Općine Barban
c) Plaketa Općine Barban
d) Grb Općine Barban
e) Priznanje počasnog građanina Općine Barban

3. Javna priznanja Općine Barban dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Barban, te za zasluge promicanja i promoviranja Općine Barban.

4. Prijedlog za dodjelu javnoga priznanja Općine Barban mora sadržavati obrazloženje iz kojeg je vidljivo da se ispunjavaju uvjeti za dodjelu.

5. O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine Barban, odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635 ili 567-638.

6. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Poziv za javna priznanja Općine Barban 2016.» najkasnije do 18. studenoga 2016. godine.

Klasa: 061-01/16-01/1
Ur.br.: 2168/06-16-02-1
Barban, 04. studenoga 2016.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.,v.r.

POZIV NA POPUNJAVANJE UPITNIKA

PROVEDBA PILOT PROJEKTA OD MORA DO STOLA

Sve one koji svoje prebivalište imaju na području gradova Rovinja i Vodnjana, općina Bale, Barban, Fažana, Kanfanar, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat molimo da izdvoje par minuta kako bi popunili kratki upitnik.

Predmetni upitnik dio je provedbe pilot projekta “Od mora do stola” koji provodi LAGUR / FLAG Istarska batana a financiran je sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo a usmjeren je na promicanje konzumacije lokalne sezonske ribe i proizvoda ribarstva među stanovnicima i posjetiteljima područja na kojima djeluje LAGUR.

Pilot projektom želi se potaknuti ribare i ugostitelje na međusobno umrežavanje na obostranu korist. Isto tako promocijom ugostiteljskih objekata koji sudjeluju u pilot projektu želi se povećati konzumacija sezonskih lokalnih proizvoda ribarstva među stanovnicima i posjetiteljima lokalne inicijative.

Upitnik za GRAĐANE nalazi na sljedećem linku:
upitnik za građane

Upitnik za RIBARE:
upitnik za ribare

Upitnik za UGOSTITELJE:
upitnik za ugostitelje

JAVNI NATJEČAJ

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153,09, 143/12) i članka 7. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi :
                                                                                 
K.O. PRNJANI – građevinsko zemljište:

 kčbr. kultura površina početna cijena jamčevina
1. 2/4 djela 1479/1 pašnjak 487 m2 9.371,70 kn  243,50 kn

Nekretnina navedena pod točkom I. predstavlja građevinsku parcelu sukladno Urbanističkom planu uređenja gospodarske zone Barban (Službene novine Općine Barban br. 23/08) unutar granica gospodarske zone Barban, opterećenu teretom prava građenja u korist VEDRANA ROJNIĆ, OIB 90774238095, na neodređeno vrijeme.

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN
KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN

Sa naznakom

“NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno ponedjeljka, 12. rujna 2016. god. do 15,00 sati.

III.

            Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.

PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:

  • naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
  • točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
  • visinu ponuđene cijene u kunama

Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.

            Otvaranje ponuda je javno i održat će se u utorak, 13. rujna 2016. god. u 13,30 sati u Općini Barban.

VI.

            Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.
Ukoliko kao najpovoljniji natjecatelj za nekretninu pod točkom I. bude izabran VEDRAN ROJNIĆ, tada će se kupoprodajna cijena umanjiti za iznos od 9.128,20 kuna, a na ime ulaganja VEDRANA ROJNIĆA u izgradnju osnovne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Barban. Iznos od 1 kune po m2, odnosno 243,50 kuna, ne priznaje se kao ulaganje, već je navedeni iznos ponuditelj dužan platiti Općini Barban.

Klasa: 944-05/16-01/36
Ur.broj: 2168/06-16-02-1

Barban, 04. rujna 2016.god.

Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag. educ.,v.r.

JAVNI NATJEČAJ

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153,09, 143/12) i članka 7. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi :
                                                                                 
K.O. PRNJANI – građevinsko zemljište:

kčbr kultura površina početna cijena jamčevina
1. 2/4 djela 1479/2 pašnjak 994 m2 19.128,28 kn 497,00 kn

Nekretnina navedena pod točkom I. predstavlja građevinsku parcelu sukladno Urbanističkom planu uređenja gospodarske zone Barban (Službene novine Općine Barban br. 23/08) unutar granica gospodarske zone Barban , opterećenu teretom prava građenja u korist obrta AUTOSERVIS FILIPOVIĆ, OIB 64931918780, na neoderđeno vrijeme.

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:
OPĆINA BARBAN
KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN

Sa naznakom

“NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno ponedjeljka, 12. rujna 2016. god. do 15,00 sati.

III.

            Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.

PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:

  • naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
  • točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
  • visinu ponuđene cijene u kunama

Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.

            Otvaranje ponuda je javno i održat će se u utorak, 13. rujna 2016. god. u 13,00 sati u Općini Barban.

VI.

            Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.
Ukoliko kao najpovoljniji natjecatelj za nekretninu pod točkom I. bude izabran AUTOSERVIS FILIPOVIĆ, tada će se kupoprodajna cijena umanjiti za iznos od 18.631,28 kuna, a na ime ulaganja AUTOSERVIS FILIPOVIĆ u izgradnju osnovne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Barban. Iznos od 1 kune po m2, odnosno 497,00 kuna, ne priznaje se kao ulaganje, već je navedeni iznos ponuditelj dužan platiti Općini Barban.

 

Klasa: 944-05/16-01/35
Ur.broj: 2168/06-16-02-1

Barban, 04. rujna 2016.god.

Općinski načelnik:

Kontošić Denis, mag.educ.

JAVNI POZIV

Barban, 17. lipnja 2016.
Turistička zajednica Općine Barban, dana 17. lipnja 2016. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

namijenjen OPG-ovima sa područja Općine Barban
za prodaju vlastitih proizvoda u Barbanu tijekom srpnja i kolovoza 2016. godine

 

 

Poziv je upućen svim zainteresiranim OPG-ovima na području Općine Barban za prodaju vlastitih proizvoda tijekom srpnja i kolovoza 2016. godine u Barbanu.

Želja je da se na jednom mjestu kvalitetno predstave proizvodi lokalnih proizvođača, što daje odraz tradicije i kulture ovog područja, a ujedno u cilju turističke promidžbe Barbana i cijelog našeg kraja.

OPG-ovima bi se omogućila lokacija i stol, dok bi svoje proizvode sami izložili i po potrebi stol opremili prema vlastitoj potrebi (npr. suncobran i dr.). Zainteresirani OPG-ovi moraju biti registrirani za prodajnu djelatnost vlastitih proizvoda.

Molimo zainteresirane OPG-ove da se jave najkasnije do 27.06.2016. godine.

Više informacija možete dobiti upitom na e-mail adresu: tz-barban@barban.hr ili pozivom na broj : 052/567 420.

 

Turistička zajednica Općine Barban

Predsjednik:

Denis Kontošić mag.educ.