Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt proračuna Općine Barban za 2018. godinu

Općina Barban je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu provedeno je u periodu od 19. listopada do 06. studenog 2017. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu, mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

Obrazac Izvješća

9. Smotra maslinovih ulja Općine Barban

Pozivaju se svi proizvođači maslinovog ulja s područja Općine Barban na sudjelovanje na 9. Smotri maslinovih ulja.

Smotra će se održati u subotu, 25.11.2017.

Molimo da se zainteresirani jave u Općinu Barban najkasnije do srijede, 15.11.2017. kako bi se pravovremeno organiziralo prikupljanje uzoraka ulja za analizu i ocjenjivanje.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 33/2016) i čl. 34. Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine Barban 22/2013), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina
putem prikupljanja pisanih ponuda

 1. NEKRETNINE

Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi:

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

POČETNA CIJENA (kn)

JAMČEVINA
(kn)

Prnjani

2591/3

Općina Barban 1/1

građevinsko

vrt

18

6.454,08

645,41

Prnjani

2591/4

Općina Barban 1/1

građevinsko

vrt

54

19.362,24

1.936,22

 1. JAMČEVINA

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 7757 – OIB.
Jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

 1.  UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području RH.

Za izložene nekretnine na ovom natječaju ne postoji mogućnost zamjene.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kuporodajne cijene.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. Ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja za pravne osobe, adresu i OIB
 2. Naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
 3. Visinu ponuđene cijene u kunama
 4. Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj

 

Uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:

 1. Kopiju osobne iskaznice, odnosno rješenje o upisu u odgovarajući registar za pravne osobe
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:

Općina Barban
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu, odnosno do 8. studenog 2017.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 13. studenog 2017. u 13,00 sati.
VI. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 danan od dana donošenja.

Općina Barban će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti ugovor u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti na račun Općine Barban cjelokupni iznos postignute cijene, u protivnom se smatra da je odustao od ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove objave ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na objavu javnog natječaja u dnevnom listu.
Općina Barban može odbiti sve ponude i poništiti natječaj.

Klasa: 944-05/17-01/60
Ur.broj: 2168/06-17-02-2
Barban, 31.10.2017.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus

Plaćanje računa u FINI bez naknade

Općina Barban sklopila je Ugovor o obračunu i naplati naknade za uplate građana s Financijskom agencijom (FINA).

Temeljem navedenog Ugovora, od 02. studenog 2017. g., sve uplate građana izvršene u FINI u korist računa Općine Barban oslobođene su naknade.

POZIV

Temeljem čl. 13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/2013), općinski načelnik Općine Barban objavljuje

POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2017. godinu

 1. Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i općinski načelnik Općine Barban.
 2. Poziv se upućuje za podnošenje prijedloga za dodjelu sljedećih javnih priznanja:
 3. a) Nagrada za životno djelo Općine Barban
  b) Nagrada Općine Barban
  c) Plaketa Općine Barban
  d) Grb Općine Barban
  e) Priznanje počasnog građanina Općine Barban
 4. Javna priznanja Općine Barban dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Barban, te za zasluge promicanja i promoviranja Općine Barban.
 5. Prijedlog za dodjelu javnoga priznanja Općine Barban mora sadržavati obrazloženje iz kojeg je vidljivo da se ispunjavaju uvjeti za dodjelu.
 6. O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine Barban, odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635 ili 567-638.
 7. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Poziv za javna priznanja Općine Barban 2017.» najkasnije do 15. studenoga 2017. godine.

 

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

 

Klasa: 061-01/17-01/3
Ur.br.: 2168/06-17-02-1
Barban, 23. listopada 2017.

 

NACRT PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Općina Barban provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Barban za 2018. godinu.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Proračuna Općine Barban za 2018. godinu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 06. studenog 2017. godine.

NACRT PRORAČUNA ZA 2018
OBRAZAC

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 4/2017) i čl. 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/2013), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Općine Barban

I. PREDMET ZAKUPA

 

K.č. K.o. Kultura Površina (m2) Jedinična zakupnina za zakup (kn/ha) Početni iznos godišnje zakupnine (kn)
2346/4 Prnjani šuma 870 271 23,58
2346/7 Prnjani pašnjak 960 271 26,02

 

II. TRAJANJE ZAKUPA

Zemljište se dodjeljuje u zakup na rok od 5 godina.

 III. JAMČEVINA

Utvrđuje se jamčevina u iznosu od 100,00 kn koju je ponuditelj obvezan uplatiti najkasnije do zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.
Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 7811 – OIB, s naznakom jamčevina za zakup poljoprivrednog zemljišta.
Jamčevina se uračunava u zakupninu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

IV. UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos godišnje zakupnine.

Pismena ponuda mora sadržavati:

 1. Ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja za pravne osobe, adresu i OIB
 2. Naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
 3. Visinu ponuđene godišnje zakupnine u kunama
 4. Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj

 

Uz pismenu ponudu potrebno je dostaviti:

 1. Kopiju osobne iskaznice, odnosno rješenje o upisu u odgovarajući registar za pravne osobe
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice

V. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:

Općina Barban
Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu, odnosno do 27. listopada 2017.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

VI. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 02. studenoga 2017. u 9,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice u Barbanu.
VII. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 danan od dana donošenja.

Općina Barban će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti ugovor u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove objave ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na objavu javnog natječaja u dnevnom listu.
Općina Barban može odbiti sve ponude i poništiti natječaj.

Klasa: 320-01/17-01/10
Urbroj: 2168/06-17-02-4
Barban, 19.10.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 947-02/17-01/3
Ur.br.: 2168/06-17-02-3

Barban, 10. listopada 2017.god.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

1. Naručitelj:
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. Opis predmeta nabave:
Dobava i ugradnja vanjskih i unutarnjih jedinica (klima uređaja), za objekt zgrade bivše škole- sjedište Općine Barban.

3. Vrsta postupka nabave:
Jednostavan postupak nabave slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno 3( tri) gospodarska subjekta.

4. Procijenjena vrijednost nabave:
65.000,00 kuna (bez PDV-a)

5. Redni broj iz plana nabave:
25/17

6. Način izvršenja:
Sklapanje ugovora u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

7. Rok izvršenja:
30 dana od dana sklapanja ugovora

8. Rok za dostavu ponuda:
Krajnji rok za dostavu ponude iznosi 8 kalendarskih dana koji počinje teći od prvog sljedećeg radnog dana od dana primitka ovog Poziva za dostavu ponuda, odnosno od dana objave poziva na internetskoj stranici Općine Barban.

9. Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 (šezdeset) dana od od isteka roka za dostavu ponude. Rok za dostavu ponude je 18.10.2017.godine do 14:00 sati.

10. Mjesto izvršenja:
Barban

11. Rok, način i uvjeti plaćanja:
Obračun i naplata izvršenih usluga obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane Naručitelja, a račun će se ispostaviti po završetku dobave i ugradnje vanjskih i unutarnjih jedinica (klima uređaja). Naručitelj se obvezuje isplatiti račun izvršitelju u roku 30 (trideset) dana od dana primitka računa.
Ponuda se dostavlja s cijenom izraženom u kunama. Cijena je nepromjenjiva. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

12 . Kriterij odabira ponude:
Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

13. Jezik na kojem se izrađuje ponuda:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

14. Opis predmeta nabave
Potrebno je dobaviti i ugraditi vanjske jedinice multi split sustava za spajanje do 3 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu- zaštićena od vremenskih utjecaja , s ugrađenim invert kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu- tri komada, sve sukladno Projektu strojarskih instalacija – grijanje, hlađenje, izrađenog od Tehnica suprema d.o.o. po projektantu Draženu Pavloviću, investitora Općine Barban, Barban 69, El.broj: 09379/17-st, rujan 2017. godine.

Dobava i ugradnja unutarnje jedinice parapetne izvedbe sa prednjim panelom koji zrači dodatnu toplinu. Opremljena ventilatorom, 4- brinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Niska razina buke i smanjen protok zraka zahvaljujući zračenju topline preko prednjeg panela.Ukupno devet komada, sve sukladno Projektu strojarskih instalacija – grijanje, hlađenje, izrađenog od Tehnica suprema d.o.o. po projektantu Draženu Pavloviću, investitora Općine Barban, Barban 69, El.broj: 09379/17-st, rujan 2017. godine.

15. Dokazi sposobnosti:
Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje slijedećih dokaza sposobnosti:
– Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, koji se prilaže uz ponudu u neovjrenom presliku.
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Nakon otvaranja ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

16. Način provedbe postupka nabave:
Ponuda se dostavlja preporučenom pošiljkom ili osobno, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban,
s naznakom “NE OTVARATI – Ponuda za dobavu i ugradnju vanjskih i unutarnjih jedinica (klima uređaja), za objekt zgrade bivše škole- sjedište Općine Barban“
Ponuda se može dostaviti i elektroničkim putem na e-mail adresu: doris@barban.hr

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

17. Rok za dostavu ponude
Rok za dostavu ponude: 8 dana od primitka Poziva na dostavu ponude, odnosno od objave na web stranicama Općine Barban.

18. Dokumentacija koju Ponuditelj treba dostaviti:
Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
19. Osobe zadužene za komunikaciju (ime, prezime, telefon, e-mail)
Za sva pitanja vezana uz predmet nabave možete se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, Tel: 052/ 567 635, E-mail:doris@barban.hr
Kontakt osoba: Doris Frančula, Viši stručni suradnik za poduzetništvo, gospodarstvo i razvojne projekte
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovoga Poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci Naručitelja.
Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Općinski načelnik:
Dalibor Paus, prof.

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15), Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Općine Barban 32/2016) te Odluke o raspisivanju javnog najtječaja za zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda, Klasa: 372-01/17-01/7, Ur.broj: 2168/06-17-02-1, Jedinstveni upravni odjel Općine Barban raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora
putem prikupljanja pisanih ponuda

 

I. PREDMET ZAKUPA

Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora za trgovačku djelatnost (trgovina na malo prehrambenim proizvodima):

zgrada Društvenog doma u Hrboki (dio zgrade), k.o. Prnjani, k.č. 2491/11, površine 90 m2.

Početna mjesečna zakupnina iznosi 7,50 kn/m2, odnosno ukupno 675,00 kn.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se na rok od 5 (pet) godina.

Mjesečna zakupnina plaća se mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga dana u mjesecu temeljem računa koje ispostavlja Općina Barban.

II. JAMČEVINA

Utvrđuje se jamčevina u iznosu od 500,00 kn. koju je ponuditelj obvezan uplatiti najkasnije do zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.
Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 7811 – OIB, s naznakom jamčevina za poslovne prostore iz natječaja 10.10.2017.
Jamčevina se uračunava u mjesečnu zakupninu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

III. UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe sa sjedištem u RH, registrirane za obavljanje trgovačke djelatnosti koja uključuje trgovinu na malo prehrambenim prozivodima.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.

Pismena ponuda mora sadržavati:
1. Naziv i sjedište ponuditelja, adresu i OIB
2. Oznaku poslovnog prostora
3. Visinu ponuđene mjesečne zakupnine u kunama
4. Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj
Uz pismenu ponudu potrebno je dostaviti:
1. Kopiju rješenja o upisu u odgovarajući registar
2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice
3. Ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno punomoćnike)
4. Dokaz o prvenstvenom pravu zakupa (ako se to pravo želi ostvariti)
5. Ovjerenu bjanko zadužnicu od strane javnog bilježnika na iznos do 5.000,00 kn za osiguranje šestomjesečne zakupnine u iznosu najpovoljnije utvrđene zakupnine.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja ili članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:
Općina Barban
Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup poslovnog prostora
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu, odnosno do 18.10.2017. do 14,00 sati.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 18.10.2017. u 19,00 sati.
Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

VI. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA

Po okončanju postupka natječaja općinski načelnik donosi odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Ugovor će se sklopiti s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 15 dana od donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Općina Barban može odbiti sve ponude i poništiti natječaj.

 

Klasa: 372-01/17-01/7
Ur.broj: 2168/06-17-02-2

Barban, 10. listopada 2017.

 

Pročelnica:
Danijela Kontošić

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Sukladno članku 10. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja Općine Barban od dana 29.06.2017. godine (KLASA: 023-01/17-01/65, URBROJ: 2168/06-17-02-1) za ukupnu procijenjenu vrijednost nabave roba i usluga 70.000,00 kuna ili više, a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Općina Barban, dana 25.09.2017. godine upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

1.    Naziv i adresa Naručitelja:
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2.    Osobe zadužene za komunikaciju (ime, prezime, telefon, e-mail):
Doris Frančula, Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte, Jedinstveni upravni odjel, Općina Barban
Tel: 052/567-635, e-mail: doris@barban.hr

3.    Vrsta postupka nabave:
Jednostavan postupak nabave slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno 3 (tri) gospodarska subjekta s istovremenom objavom poziva na internetskoj stranici Općine Barban

4.    Naziv predmeta nabave:
Predmet nabave jesu usluge izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave za potrebe projekta te usluga upravljanja projektnim aktivnostima. Nabavlja se usluga izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave te usluga upravljanja projektnim aktivnostima za projekt rekonstrukcije i opremanja poduzetničkog inkubatora, ukupne procijenjene vrijednosti 2.624.674,30 kuna.

5.    Procijenjena vrijednost nabave:
Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 88.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 110.000,00 kuna sa PDV-om.
Za uslugu pripreme natječajne dokumentacije i provođenje postupaka nabave procijenjena vrijednost nabave iznosi 20.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 25.000,00 kuna sa PDV-om.
Za uslugu upravljanja projektnim aktivnostima procijenjena vrijednost nabave iznosi 68.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 85.000,00 kuna sa PDV-om.

6.    Redni broj nabave iz plana nabave:
20/17-3

7.    Rok početka i završetka pružanja usluge:
Rok pružanja usluge izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave za potrebe projekta je po potrebi tijekom vremena trajanja projekta, od dana sklapanja ugovora.
Rok pružanja usluge upravljanja projektnim aktivnostima je tijekom cijelog vremena trajanja projekta, odnosno 24 mjeseci ili do konačne isplate bespovratnih sredstava.

8.    Količina predmeta nabave:
Nabava jedne (1) usluge izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave za potrebe projekta.
Nabava jedne (1) usluge upravljanja projektnim aktivnostima.

9.    Rok, način i uvjeti plaćanja:
Za uslugu izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave, po završetku pružanja pojedine usluge, odnosno sukladno sklopljenom Ugovoru.
Za uslugu upravljanja projektnim aktivnostima, dio po potpisu Ugovora, a dio po izvršenoj usluzi, odnosno sukladno sklopljenom Ugovoru.

10.  Mjesto pružanja usluge:
Barban, održavanje koordinacijskih sastanaka jednom mjesečno, a po potrebi i češće u uredskim prostorijama Naručitelja, a inače u uredskim prostorijama Ponuditelja.
Barban, provedba postupka evaluacije ponuda u postupcima nabave, u uredskim prostorijama Naručitelja, a inače u uredskim prostorijama Ponuditelja.

11.  Opis predmeta nabave:
Nabava usluge izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave obuhvaća izradu Poziva na dostavu ponuda za nabavu opreme, stručnog nadzora te javnog poziva za nabavu radova na rekonstrukciji zgrade poduzetničkog inkubatora u naselju Šajini, Općina Barban te uključuje i provođenje postupaka nabave do potpisa ugovora s Ponuditeljima.
Nabava usluge upravljanja projektnim aktivnostima za projekt izgradnje i opremanja poduzetničkog inkubatora obuhvaća upravljanje projektnim aktivnostima, koordinaciju članova projektnog tima, komunikaciju s PT, praćenje nabava u projektu, praćenje potrošnje sredstava sukladno Proračunu, izrađivanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađivanje Završnog izvješća o provedbi projekta, izrađivanje ostale dokumentacije tijekom procesa upravljanja projektnim aktivnostima, vršenje većih i manjih izmjena u projektu te ostale aktivnosti koje je potrebno izvršiti u okviru upravljanja projektnim aktivnostima.
Usluga uključuje upravljanje projektnim aktivnostima, od dana potpisa Ugovora o pružanju konzultantskih usluga upravljanja projektnim aktivnostima do konačne isplate bespovratnih sredstava.
Nabava se vrši u okviru projekta „Poduzetnički inkubator Barban – Centar poduzetničke kreativnosti“, referentne oznake KK.03.1.2.01.0063, kandidiranog na natječaj „Razvoj poslovne infrastrukture“.

12.  Dokazi sposobnosti:
Naručitelj od Ponuditelja zahtijeva podnošenje sljedećih dokaza sposobnosti:
12.1. Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može se dostaviti izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela (javnobilježnička ovjere ili ovjera mjerodavnog tijela države sjedišta ponuditelja).
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana slanja poziva na dostavu ponuda putem elektroničke pošte.
12.2. Ponuditelj treba dokazati svoju stručnu sposobnost iskustvom u pripremi dokumentacije i provedbi postupaka nabave te u upravljanju projektnim aktivnostima za projekte financirane iz EU fondova, u tekućoj godini i razdoblju tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini.
Ponuditelj mora imati iskustvo u upravljanju projektnim aktivnostima od minimalno pet (5) projekata prijavljenih na natječaje EU fondova, a koji su u tijeku provedbe ili završeni. Svih pet (5) projekata trebaju biti financirani iz strukturnih fondova EU, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj, od kojih minimalno dva (2) moraju biti završena i isplaćena.
Ponuditelj mora imati iskustvo u izradi dokumentacije i provedbi postupaka nabave za minimalno tri (3) projekta financirana iz strukturnih fondova, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj, a koji su završeni ili su u tijeku provedbe te od kojih minimalno jedan (1) mora biti završen i isplaćen. Isto tako, ponuditelj mora dokazati da ima iskustvo provođenja minimalno jednoga postupka javne nabave (radovi) za JLS.
Ponuditelj navedeno iskustvo dokazuje ispunjavanjem Obrasca popisa ugovora iz Priloga 3. ovog Poziva. Ugovori se odnose na tekuću godinu i razdoblje tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini. Ponuditelj uz traženu minimalnu stručnu sposobnost može dostaviti i druge dokaze stručne sposobnosti kojima dokazuje svoje iskustvo u upravljanju projektnim aktivnostima i izradi dokumentacije i provedbi postupaka nabave.

13.  Kriteriji za isključenje ponuditelja:
Ponuditelj će biti isključen iz sudjelovanja u postupku nabave u bilo kojoj fazi:
– ako je osuđen za kazneno djelo ili je osuđen zbog svog profesionalnog ponašanja, na temelju zakonskih odredbi u zemlji u kojoj ima poslovni nastan
– ako je kriv za lažno predstavljanje i pružanje neistinitih informacija koje je Naručitelj naveo kao uvjet za sudjelovanje u postupku nabave
– ako se nad njim otvori stečajni postupak ili započne postupak likvidacije, ili ako njegovim poslovima upravlja sud, ili ako je sklopio sporazum s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti, ako je predmetom sudskih postupaka zbog navedenih aktivnosti ili je u analognoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili propisima zemlje u kojoj ima poslovni nastan
– ako je u posljednje tri godine od dana početka postupka nabave osuđen za neprofesionalno postupanje, što Naručitelj može dokazati nekim sredstvom
– ako ne ispuni obvezu povezanu s plaćanjem doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje ili s plaćanjem poreza u skladu sa zakonskim odredbama u zemlji u kojoj ima poslovni nastan.
Dokumenti kojima Ponuditelji dokazuju da nisu u jednoj od situacija za isključenje:
Ponuditelj mora navesti u potpisanoj Izjavi o nekažnjavanju da nije u jednoj od situacija koje se nalaze u Prilogu 2. ovog Poziva na dostavu ponuda.

14. Jamstva:
Ponuditelj čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, nakon donošenja Odluke o odabiru i potpisa ugovora, morat će uz isti dostaviti i jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo se može dati u obliku Bankarske garancije, novčanog pologa ili u obliku bjanko zadužnice u visini 10% ugovorene cijene bez PDV-a.

15. Jezik dostave ponude:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

16. Kriterij za odabir ponude:
Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

17. Rok za dostavu ponuda:
Krajnji rok za dostavu ponude iznosi 8 kalendarskih dana koji teče od prvog sljedećeg dana od dana primitka ovog Poziva za dostavu ponuda odnosno od dana objave poziva na internetskoj stranici Općine Barban.

18. Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Rok za dostavu ponude je 03.10.2017. godine do 13:00 sati. Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude.

19. Način izvršenja (narudžbenica ili ugovor):
Predviđeno je sklapanje 2 (dva) ugovora s jednim gospodarskim subjektom i to Ugovor o pružanju usluga izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave i Ugovor o pružanju konzultantskih usluga upravljanja projektnim aktivnostima. Ugovorne strane sklopiti će ugovore u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

20. Način provedbe postupaka nabave:
Ponuda se dostavlja putem elektroničke pošte na e-mail adresu: doris@barban.hr

21. Navod o internetskoj stranici na kojoj će biti objavljen poziv i dokumentacija:
www.barban.hr

22. Dokumentacija koju Ponuditelj treba dostaviti:
Ponuda za predmet nabave
Popunjeni Prilog 1 – tehnička specifikacija predmeta nabave
Popunjena i ovjerena Izjava o nekažnjavanju iz Priloga 2. ovog Poziva na dostavu ponuda
Popunjeni i ovjereni Obrazac Popisa ugovora iz Priloga 3. ovog Poziva na dostavu ponuda.

23. Ostali uvjeti za izvršenje ugovora:
Isporučeni predmet nabave mora imati iste ili jednakovrijedne karakteristike u odnosu na navedene tehničke specifikacije.

 

Klasa: 311-01/17-01/2
Ur.broj: 2168/06-17-02-3

Prilozi u word dokumentu:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA- prilozi

 

 

PRILOG 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

NARUČITELJ
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

PONUDITELJ
Naziv i sjedište Ponuditelja _____________________________________________________

Adresa _____________________________________________________________________

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

PONUĐENO

DA/NE

Nabava usluge izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave obuhvaća izradu Poziva na dostavu ponuda za nabavu usluge izrade dokumentacije i provedbe postupaka nabave za potrebe projekta te uključuje i provođenje postupaka nabave do potpisa ugovora s Ponuditeljima.
Usluga uključuje izradu potrebne dokumentacije u postupcima nabave, sukladno vrsti postupka te provođenje postupaka nabave zaključno do sklapanja ugovora s odabranim Ponuditeljima.
Nabava usluge upravljanja projektnim aktivnostima za projekt rekonstrukcije i opremanja poduzetničkog inkubatora u Barbanu obuhvaća upravljanje projektnim aktivnostima, koordinaciju članova projektnog tima, komunikaciju s PT, praćenje nabava u projektu, praćenje potrošnje sredstava sukladno Proračunu, izrađivanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađivanje Završnog izvješća o provedbi projekta, izrađivanje ostale dokumentacije tijekom procesa upravljanja projektnim aktivnostima, vršenje manjih i većih izmjena u projektu te ostale aktivnosti koje je potrebno izvršiti u okviru upravljanja projektnim aktivnostima.
Usluga uključuje upravljanje projektnim aktivnostima, od dana potpisa Ugovora o pružanju konzultantskih usluga upravljanja projektnim aktivnostima do konačne isplate bespovratnih sredstava.

NAPOMENA: Upisati „DA“ ili „NE“, ovisno o tome obuhvaća li ponuda tražene tehničke specifikacije. Ponuda mora obuhvatiti sve tražene specifikacije da bi se smatrala prihvatljivom. U koloni „PONUĐENO“ navodi se što ponuditelj nudi, ukoliko je isto sadržajem dijelom različito od navedenog sadržaja tehničkih specifikacija.

 

U ______________, dana ___________                  MP                  ____________________
(Potpis ovlaštene osobe)

 

 

PRILOG 2
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Ja _________________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa, OIB)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

___________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem:
1. da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.
2. da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt nismo krivi za lažno predstavljanje i pružanje neistinitih informacija koje je naručitelj naveo kao uvjet za sudjelovanje u postupku nabave
3. da nad gospodarskim subjektom nije otvoren stečajni postupak niti je započeo postupak likvidacije, niti njegovim poslovima upravlja sud, niti je sklopio sporazum s vjerovnicima, niti je obustavio poslovne aktivnosti, niti je predmetom sudskih postupaka zbog navedenih aktivnosti niti je u analognoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili propisima zemlje u kojoj ima poslovni nastan;
4. da niti ja, niti gospodarski subjekt u posljednje tri godine od dana početka postupka nabave nismo osuđeni za neprofesionalno postupanje
5. da gospodarski subjekt ispunjava obveze povezane s plaćanjem doprinosa i zdravstvenog osiguranja i s plaćanjem poreza u skladu sa zakonskim odredbama u zemlji u kojoj ima poslovni nastan.

U___________, dana____________         M.P.                 ______________________
(potpis odgovorne osobe)

 

 

PRILOG 3
OBRAZAC POPISA UGOVORA O KONZULTANTSKIM USLUGAMA U TEKUĆOJ GODINI I TIJEKOM TRI GODINE KOJE PRETHODE TOJ GODINI

 

1. UPRAVLJANJE PROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA

 

R.br.

 

Naziv druge ugovorne strane

Naziv ugovora

Datum i mjesto
izvršene usluge

Projekt sufinanciran iz strukturnih fondova EU, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt završen i isplaćen/u tijeku

1.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

2.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

3.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

4.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

5.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

2. PRIPREMA DOKUMENTACIJE I PROVOĐENJE POSTUPAKA NABAVE

1.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

2.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

3.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

4.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

5.

da         ne

a) završen i isplaćen
b) u tijeku

 

3. PRIPREMA DOKUMENTACIJE I PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE (RADOVI)

R.br.

 

Naziv druge ugovorne strane

 

Naziv ugovora

 

Datum i mjesto izvršene usluge

1.

 

U___________, dana____________                M.P.                   ________________________
(potpis odgovorne osobe)

Klasa: 311-01/17-01/2
Ur.broj: 2168/06-17-02-3

Prilozi u word dokumentu:
POZIV NA DOSTAVU PONUDA- prilozi