Poziv na predavanje “Bespovratna sredstva za turizam (uključujući i ruralni turizam)”

Poštovani,

 

Eurokonzaltingiz Pule u suradnji sa Obrtničkom komorom Istarske županije, poziva Vas na predavanje “Bespovratna sredstva za turizam(uključujući i ruralni turizam)”koje će se održati u četvrtak, 23. ožujka 2017. od 18.00 do 19.30 sati u prostorima Udruženja obrtnika Pula, Ulica Sv. Felicite 5/A, Pula.

Predavanje je namijenjeno svim zainteresiranim, u prvom redu malim i srednjim tvrtkama, obrtnicima i OPG-ovimakoji su aktivni ili planiraju biti aktivni u djelatnosti turizma. Cilj predavanja je upoznati sudionike s trenutno otvorenim natječajem Ministarstva turizma „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, mjerama i natječajima za ishođenje bespovratnih sredstava iz EU fondova i iz nacionalnih izvora za tekuću godinu za turizam uključujući i ruralni turizam. Na predavanju će se dati informacije o mogućnostima ulaganja u kuće za odmor, bazene, apartmane, sobe, hostele, pansione, hotele i druge oblike turizma, o očekivanom vremenu otvaranja pojedinih natječaja, minimalnim i maksimalnim postocima i iznosima bespovratnih sredstava, ograničenjima, načinima prijave i dosadašnjim iskustvima.

Dati će se informacije i o novom najavljenom natječaju za hotele iz strukturnih fondova (Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu – faza II.) te o najavljenom natječaju za energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Predavanje će održati predstavnici iz konzultantske tvrtkeEurokonzalting iz Pule,dr. sc. ErnesOliva, konzultant iz područja strukturnih fondova sa iskustvom ishođenja bespovratnih sredstava za turizam i za natječaje Ministarstva turizma, Patrik Paronić, mag. oec. iz područja ruralnog turizma, u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i Emil Šetić, mag. oec. iz područja energetske učinkovitosti u turizmu, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Predavanje je besplatnoza sve sudionike, a prijava je poželjna zbog bolje organizacije te ograničenog broja sudionika.

Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da prijavu izvršite na telefon 052/544-825 ili da ispunjeni prijavni obrazac pošaljete na e-mail: info@eurokonzalting.com

najkasnije do srijede 22. ožujka

 

Preuzmite si prijavnicu.

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE BARBAN ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020. GODINE

Općina Barban održala je javno savjetovanje povodom Prijedloga Programa ukupnog razvoja Općine Barban za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 01. veljače do 06. ožujka 2017. godine., tijekom kojega nije zaprimljena niti jedna primjedba zainteresirane javnosti.

 

Privitak:

 1. Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

Javna rasprava – Plan gospodarenja otpadom

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13), općinski načelnik Općine Barban objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom

Općine Barban za razdoblje 2017.-2022. godine

1. Javna rasprava o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje od 2017. do 2022. godine izrađenom od strane tvrtke Eko-Adria d.o.o., sa sjedištem u Puli, Boškovićev uspon 16, trajat će od 23. veljače do 27. ožujka 2017. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi o istom.

Javna rasprava o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljena je na oglasnoj ploči Općine Barban te na službenoj internetskoj stranici Općine Barban (www.barban.hr ).

2. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Barban u prostorijama Općine Barban, Barban 69, 52 207 Barban, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.

3. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se do kraja javnog uvida upisati u Knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Barban, Barban 69, 52 207 Barban, odnosno na e-mail adresu opcina-barban@pu.t-com.hr

4. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir.

Klasa: 351-01/17-01/3
Ur.broj: 2168/06-17-02-3

Barban, 23. veljače 2017.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

Dokument za preuzimanje:
Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje 2017.-2022. godine

JAVNI NATJEČAJ

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) te članka  24.  Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013)  Općinski načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

 JAVNI   NATJEČAJ

za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi:

K.O. Barban  – građevinsko zemljište:

       kč.br.             kultura                       površina                 početna cijena           jamčevina

1.        3                  livada                            83  m2                      3.112,50  kn            1.000,00

K.O. ŠAINI  – građevinsko zemljište:

       kčbr.              kultura                       površina                 početna cijena           jamčevina

1.    2846/17          pašnjak                          186  m2                      6.795,00  kn            1.000,00

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:
OPĆINA BARBAN
POVJERENSTVO  ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN

Sa naznakom

“NE OTVARATI – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno petka, 24.02.2017. do 14,00 sati

III.

            Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.

PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:

 • naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
 • točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
 • visinu ponuđene cijene u kunama

Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj:   IBAN HR1024070001800600009,  poziv na  broj  68  7757 – OIB.

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.

            Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 27.02.2017. god. u 12,00 sati.

 

VI.

            Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim. Za uplaćenu jamčevinu umanjit će se kupoprodajna cijena. U slučaju odustanka od kupnje gubi se pravo na povrat jamčevine.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.

 

Klasa: 944-05/17-01/12
Ur.broj: 2168/06-17-02-1
Barban, 16.02.2017.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

JAVNA RASPRAVA

JAVNA RASPRAVA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG “PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA (PUR) OPĆINE BARBAN ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINE”:

 

Molimo sve mještane Općine Barban, kao i sve one koji promišljaju o njegovom razvoju da se sa svojim sugestijama uključe u izradu PUR-a te svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Prijedlog “Programa ukupnog razvoja Općine Barban za razdoblje od 2016. do 2020. godine – Analiza stanja” i Prijedlog Programa ukupnog razvoja Općine Barban za razdoblje od 2016. do 2020. godine – Strategija razvoja dostave na jedan od slijedećih načina:

– putem elektronske pošte: opcina-barban@pu.t-com.hr
– poštom na adresu: Barban 69, 52 207 Barban
– osobnom dostavom u Općinu Barban svakog radnog dana
– od 1. veljače do 6. ožujka 2017. godine.

Privitci:

Lista studenata za dodjelu studentske stipendije Općine Barban

Klasa: 604-01/16-01/6
Ur.broj: 2168/06-17-02-9
Barban, 23. siječanj 2017.

Lista studenata za dodjelu studentske stipendije Općine Barban

za studentsku godinu 2016./2017.

(Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Barban – Službene novine Općine Barban 29/2015)

 

RB

Ime i prezime studenta,
adresa;
Fakultet
(naziv, mjesto, smjer)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

TAMARA BATEL
Bateli kod Želiski 33, Barban
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno – matematički fakultet, Geografija

18

/

18

2.

NIKOLINADOBRAN
Dobrani 1, Barban
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, preddiplomski sveučilišni interdisciplinarni studij Kultura i turizam

17

/

17

3.

HANI KOROMAN
Prhani 1, Barban
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

16

/

16

4.

IVANA BRUNJAK
Rebići 5, Barban
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam, Marketinško upravljanje

16

/

16

 

Općinski načelnik:
                Denis Kontošić, mag.educ.v.r.

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2017. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2017. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, Općinski načelnik Općine Barban raspisuje

JAVNI POZIV

 za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2017. godinu.

Općina Barban poziva udruge sa sjedištem na području Općine Barban i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Barban, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

 

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

 1. SPORT
 2. KULTURA
 3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
 4. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rok za podnošenje prijava završava 20.02.2017.
Dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća:

ODLUKA

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13 i 153/13), članka 23.Uredbeo strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13),te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, općinski načelnik Općine Barban dana 12. siječnja 2017. g. donosi

 

ODLUKU

 kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. godine

 

I.

Načelnik Općine Barban donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. godine (KLASA: 023-01/16-01/46, URBROJ:2168/06-16-02-3, od 26. kolovoza 2016. godine) prema kojoj je Općina Barban provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. godine.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. godine neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

II.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. godine su sljedeći:

 • Program ukupnog razvoja je temeljni razvojni dokument čijom provedbom Općina Barban preuzima odgovornost za svoj doprinos ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju,
 • Programom ukupnog razvoja određuje se smjer razvoja Općine i način ostvarenja zadanih ciljeva kako bi se zadovoljile potrebe svih subjekata i skupina u lokalnoj zajednici,
 • Program ukupnog razvoja je ključan strateški dokument za sufinanciranje pojedinih projekata Općine Barban bespovratnim sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Ciljevi donošenja Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.-2020. su sljedeći:

 • stvaranje planske osnove za razvoj površina gospodarske namjene
 • razvoj konkurentnog gospodarstva Općine Barban
 • stvaranje uvjeta za kvalitetniji razvoj društvene, sportske i komunalne infrastrukture
 • efikasniji razvoj resursa.

 

III.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš,sukladno članku 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš,Općina Barban zatražila je mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. Ove Odluke.

Zaprimljena su sljedeća mišljenja:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb, Klasa: 612-07/16-58/328, Ur. broj: 517-07-2-1-16-2 od 11. listopada 2016. g.- mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene. PUR Općine Barban 2016.- 2020. je prihvatljiv za ekološku mrežu.
 2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slovove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka, Klasa: 351-03/16-01/00000380, Ur. broj: 374-23-3-16-2 od 11. listopada 2016. g.- mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene.
 3. Istarska županija, Upravni odjel za turizam, Partizanska 5a, Poreč, Klasa: 350-01/16-01/10, Ur. broj: 2163/1-10/1-16-2 od 13. listopada 2016.g.- nije potrebno provesti postupak strateške procjene.
 4. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta Vončinina 3, 10000 Zagreb, Klasa: 351-03/16-1/56, Ur. broj: 345-211-516-2016-2/DB od 15. listopada 2016. g.-mišljenje danije potrebno provesti postupak strateške procjene.

IV.

Provedba Programa ukupnog razvoja Općine Barban neće imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te na bioraznolikost područja Općine Barban.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013, 105/2015) na području Općine Barban nalazi se područje ekološke mreže – Područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001238 Bušotina za vodu; Rakonik, HR2001349 Dolina Raše. Na području Općine Barban nema područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode.

Sagledavanjem prioriteta i mjera sadržanih u Programu ukupnog razvoja Općine Barban odnosno mogućih utjecaja Programa, kojim su definirane opće smjernice razvoja Općine, uzimajući u obzir da se radi o projektima koji su većinom vezani uz građevinska/urbana područja naselja i malu površinu područja ekološke mreže (i ciljne vrste) koja ulazi u obuhvat administrativnih granica Općine Barban, ocjenjuje se da se uz primjenu uobičajenih mjera zaštite okoliša i prirode može isključiti značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu.

Iz prethodne točke vidljivo je da su sva javnopravna tijela, uključujući i Ministarstvo zaštite prirode i okoliša, dala mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene.

Za javnopravna tijela koja se nisu očitovala pretpostavlja se da je njihov stav da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da je Program ukupnog razvoja prihvatljiv za ekološku mrežu odnosno da prema posebnim propisima nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti pri izradi Programa ukupnog razvoja.

Primjenom pojedinačnih kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Programa ukupnog razvoja na okoliš Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) i temeljem mišljenja javnopravnih tijela navedenih u točci III. ove Odluke, utvrđeno je da predmetni Program ukupnog razvoja neće imatinegativan utjecaj na okoliš.

 

V.

Izdanim Mišljenjem Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula, Klasa:351-03/16-01/72, Ur. broj: 2163/1-08/2-16-4 od 5. prosinca 2016. g., u pogledu izrade Programa nije utvrđena potreba provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

VI.

Općina Barban je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj stranici Općine Barban – www.barban.hri u Službenim novinama Općine Barban.

 

Prilog I

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 3. Istarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52 000 Pazin
 4. Istarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo, Riva 8, 52 100 Pula
 5. Istarske županije, Upravni odjel za turizam, Partizanska 5a, 52 440 Poreč
 6. Istarska županija, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Riva 8, 52 100 Pula
 7. Istarska županija, Odsjek za zaštitu prirode i okoliš, Flanatička 29, 52 100 Pula
 8. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, 52 100 Pula
 9. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, Ul. Grada Graza 2, 52 100 Pula
 10. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slovove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51 000 Rijeka
 11. Vodovod d.o.o. Pula, Radićeva 9, 52 100 Pula
 12. Pula Herculanea d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, 52 100 Pula
 13. Hrvatske šume, UŠP Buzet, Šumarija Pula, Šijanska cesta 12, 52 100 Pula
 14. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta Vončinina 3, 10000 Zagreb
 15. Županijska uprava za ceste Istarske županije, M.B.Rašana 2/4, 52 000 Pazin

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Denis Kontošić, mag. educ.

 

KLASA:023-01/16-01/46
UR.BROJ:2168/06-17-02-15
Barban, 16.01.2017. godine

 

Čestitka načelnika za 2017. god.

SRIĆNO VAN BILO 2017. LITO

Općina Barban je danas mjesto dobroga življenja, ali i mjesto rada. Nekada je san Barbanaca bio kupiti lipu parcelu u Puli ili okolici Pule, a što je i bilo razumljivo: ni bilo česte, ni bilo švalta, ni bilo lampadine, ni bilo vode, telefona, mediga… Danas imamo sve to i ne biži nan se u grad. Sada je želja tornat se u selo. I ča je navažnije, mladi nan ostaju doma. I svaki dan i svako lito bit će nan još i bolje.

Kakva je bila 2016. godina za Općinu Barban?
– Općina Barban ne može biti isključena iz općeg gospodarskog stanja, a gospodarska kriza je bila snažna i dugotrajna. Međutim, konačno smo ove godine započeli osjećati njezino popuštanje. Rekao bih da smo svi skupa dodirnuli dno i da je konačno u ovoj godini zamjetna usmjerenost od dna prema gore. U svim godinama krize, nismo padali u apatiju. Općina Barban je posebne napore činila za vlastiti gospodarski razvoj, za otvaranje radnih mjesta i zapošljavanje Barbanaca. Nismo popuštali u izgradnji Poduzetničke zone Barban, jer je upravo ona već danas mjesto dobre koncentracije poslovnih aktivnosti i dobro temeljno jezgro nadogradnje budućeg gospodarskog razvoja. Uvjeren sam da su upravo gospodarski razvoj i rast temelj svega, i da je upravo time moguće poboljšati punjenje općinskog proračuna, stagnaciju prihodovanja preokrenuti u porast prihoda, a potom prihodovana sredstva uložiti u poboljšanje održavanja i potrebnu izgradnju komunalne infrastrukture, ravnomjerno na područje čitave Općine Barban. Naši su očevi sanjali takvo mjesto na Barbanštini, mjesto rada, zonu proizvodnje i pružanja usluga, a mi smo uspjeli to i realizirati, san pretvoriti u zbilju. Stoga, mogu reći da nam je danas bolje nego jučer i nego lani, da je 2016. godina Općini Barban bila bolja od lanjske, a 2017. će biti bolja od ove.

Opet novi rekordi u rezultatima turističke sezone seoskog turizma Općine Barban?
– Naravno, očekivano i opravdano, i to nije kraj ove naše odlične barbanske priče. Do kraja studenoga ove godine bilježimo više od 84 tisuće noćenja u gotovo 250 turističkih objekata i 1.450 turističkih kreveta. To je 15 tisuća noćenja više nego lani, a to je izvanredno dobar rezultat, jer smo do sada, u proteklih par godina, imali svake godine po 10 tisuća noćenja više. Podigla se kvaliteta turističkog smještaja, ali i ugostiteljske ponude. Urodio je konačno plodom dugogodišnji trud Općine Barban u edukacijama iznajmljivača, u poticanju ugostitelja za podizanjem kvalitete ponude, ali i pružanju potpore svim oblicima izvanpansionske ponude. Dešava se konačno snažan sinergijski učinak svih čimbenika turističkog razvoja.. Barbanština i Sutivanština, pitome su oaze zelenila i mira, izvanredno su mjesto ugodnog boravka i odmora Europljanima. Uvjeren sam i da imamo velike šanse u razvoju određenih modaliteta zdravstvenog turizma. Općina Barban već duži niz godina bilježi dolazak stranaca u svih 12 mjeseci, a tako će biti i nadalje. Možemo očekivati još i bolje rezultate u narednim godinama, uz uvjet kontinuiranog daljnjeg poboljšanja kvalitete u svim segmentima naše ponude.

Kakva su bila ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2016. godini?
– Nismo zanemarili niti jedan od naših 9 Mjesnih odbora, a nije izostao niti njihov trud. Općinska sredstva najbolje budu oplođena ljudskim radom, ako su ljudi spremni dio svog slobodnog vremena uložiti u uređenje „komunskega“, onoga što je izvan njihova dvorišta. Takve su se akcije dešavale i tijekom čitave ove godine, pa se uspjelo urediti uz pomoć Općine više sportskih terena, dječjih igrališta i javnih površina. Tijekom čitave godine održavali smo uredno sve naše objekte, a imamo ih jako puno, čak 14 društvenih domova, ali i više starih škola (Barban, Hrboki, Šajini), dječje vrtiće (Barban, Sutivanac), zdravstvenu stanicu, zgradu Općine i dr. Krovovi su uvijek najvažniji za zgrade, pa ih uredno saniramo prema potrebi, a najstarije, salonitne krovove, moramo zamijeniti novima. Neke zgrade su već i dobile nove krovove. Čeka nas još puno ulaganja, ali će bolje punjenje općinskog proračuna svakako to i omogućiti. Jako puno ulažemo i u održavanje javne rasvjete, u zamjenu energetski neučinkovitih živinih rasvjetnih tijela sa štedljivom LED rasvjetom, kao i izgradnju nove javne rasvjete u novim dijelovima naselja. Slijedi nam uskoro i nova faza ulaganja u popravak oštećenja asfalta po našim naseljima.

Koja bi bila Vaša poruka za novu 2017. godinu?
– Općina Barban je danas mjesto dobroga življenja, ali i mjesto rada. Nekada je san Barbanaca bio kupiti lipu parcelu u Puli ili okolici Pule, a što je i bilo razumljivo: ni bilo česte, ni bilo švalta, ni bilo lampadine, ni bilo vode, telefona, mediga… Danas imamo sve to i ne biži nan se u grad. Sada je želja tornat se u selo. I ča je navažnije, mladi nan ostaju doma. I svaki dan i svako lito bit će nan još i bolje. Poduzetnička zona će i dalje otvarati radna mjesta na korak od mjesta življenja, bez ikakvog štetnog utjecaja na okruženje, a seoski turizam će biti dobra dopunska djelatnost, ali izvanredan poticatelj za uređenje okućnica, komunskega. ali i za čišći okoliš i manje divljih deponija u okruženju naših sela. Standard življenja nam se značajno poboljšao i kuntenti smo na svojen. Radišni smo, vrijedni, znamo načinit dobro vino, dobro ulje, znamo i zakantat, svoje čuvat, tuje ne želimo, a svoje štimamo. Neka nan svin skupa i 2017. lito bude srićno i zdravo! Dragi moji, Van i Vašin famejan želin srićan Božić i srićno Novo 2017. lito! Vaš načelnik, Denis Kontošić.

OPĆINSKI NAČELNIK: DENIS KONTOŠIĆ, mag.educ., razgovor na kraju 2016. godine

Govor načelnika, Dan Općine Barban 2016.

GOVOR OPĆINSKOG NAČELNIKA
POVODOM DANA OPĆINE BARBAN 2016.
Svečana sjednica – 09.12.2016. (petak)

Poštovani gosti, vijećnice i vijećnici, poštovani kolege načelnici i gradonačelnici istarskih i pobratimljenih općina i gradova, predsjednici Mjesnih odbora, gospodarstvenici Općine Barban, cijenjeni ulagači u našoj Poduzetničkoj zoni, predsjednici i voditelji sportskih i kulturnih barbanskih udruga, dobitnici javnih priznanja Općine Barban, ravnatelji barbanskih ustanova, župniče barbanske župe, predstavnici policije, ureda državne uprave, Obrtničke komore, Županijske komore, predstavnici medija i svi pozvani dragi gosti, pozdravljam Vas sve od srca i zahvaljujem na Vašem dolasku na proslavu Dana Općine Barban! Zaštitnik Župe Barban i Općine Barban je Sveti Nikola, po našu Sveti Mikula, kojeg slavimo 6. prosinca, a to je svetac dobročinitelj, poznat po dobrim djelima, koji je uvijek vodio brigu o ljudima, zaštitnik djece, pomoraca i brodova, djevojaka, siromaha, studenata, ljekarnika, pekara, ribara, trgovaca, putnika, otoka Sicilije, pariškog sveučilišta, mnogih gradova širom svijeta, više hrvatskih gradova i općina, ali i Barbana, Općine Barban i Župe Barban.

Obilježavanje Dana Općine Barban započelo je unatrag tri tjedna: 9. smotrom Kantajmo i svirimo po staroj užanci, koja je okupila stotinjak istarskih kantadura na tanko i debelo, te svirača istarskih narodnih instrumenata. Unatrag dva tjedna održana je i 8. Smotra maslinovih ulja Općine Barban, koja je okupila 24 barbanska maslinara sa 30-tak uzoraka ulja, za koja je utvrđeno da su sva u kategoriji ekstra djevičanskih, čime se izuzetno ponosimo. Potvrđeno je time da, osim kvalitetnoga vina, naročito terana, Barbanci mogu proizvoditi i izvrsna maslinova ulja. U utorak, na blagdan Sv.Nikole, u župnoj crkvi u Barbanu održana je svečana sveta misa, koju je povodom njegova dijamantnog jubileja, proslave 60 godina misništva, predvodio vlč. Alojzije Baf, naš novi Počasni građanin.

Općina Barban slavi svoj 23. rođendan, na kraju mandatnog razdoblja 2013.-2017., duboko svjesna svoje zrelosti, ljepote, pitomosti i ugodnosti za življenje svih svojih 2.700 stanovnika u 9 Mjesnih odbora, u 74 sela i zaseoka. Izuzetno smo ponosni na svojih gotovo dva i pol desetljeća postojanja, razdoblja u kojem smo razvoj vodili vrlo usmjereno i odlučno, činili to na promišljen, razuman način, putem uravnoteženog gospodarskog, ravnomjernog infrastrukturnog i svekolikog razvoja svakog dijela Općine Barban, a to ćemo i činiti ubuduće, sa ciljem očuvanja interesa daljnjeg razvoja barbanskoga i sutivanskoga kraja. Znali smo sačuvati život na selu, pretvoriti san naših očeva u zbilju, zaustaviti trend iseljavanja u okolne gradove i pretvoriti ga u obrnuti smjer, povratak iz grada u selo. Barbanska su sela danas mjesto dobroga življenja, gdje od osnovne infrastrukture davno više ništa ne nedostaje, a sve što sada činimo je daljnje poboljšanje i podizanje njezine kvalitete. Općina Barban je danas i mjesto rada sa svojom Poduzetničkom zonom, ali i svojih stotinjak gospodarskih subjekata, obrta i poduzeća malog i srednjeg poduzetništva. U svakom koraku nastojimo pratiti županijsku razvojnu strategiju u njezinim glavnim strateškim ciljevima: uravnoteženom i održivom razvoju, razvoju konkurentnog gospodarstva, razvoju ljudskih resursa, kao i prepoznatljivosti istarskog identiteta.

Dan Općine Barban proslavljamo na kraju kalendarske godine te je stoga dobro podsjetiti na neke važnije aktivnosti i događanja tijekom 2016. godine. Općina Barban u zadnjih 10-tak godina čini najveće napore upravo za gospodarski razvoj, a tako je činila i ove godine, duboko svjesna preuzete odgovornosti upravljanja razvojem barbanskoga prostora u ime 1.200 barbanskih obitelji, naročito u ime mlađeg naraštaja koji konačno više nema želju napuštati svoj zavičaj. Nastavljamo stoga sa podupiranjem razvoja malog i srednjeg poduzetništva izgradnjom Poduzetničke zone Barban te planiranim pokretanjem aktivnosti Poduzetničkog inkubatora Šajini; nastavljamo sa daljnjim uređenjem naših sela i daljnjim poboljšanjem uvjeta življenja na selu; nastavljamo sa poticanjem podizanja kvalitete smještaja i daljnjeg razvoja seoskog turizma, koji se vrlo intenzivno razvio u zadnjih 15-tak godina; podupiremo konjičke, adrenalinske i avanturističke sportove, kao dobru mogućnost produženja turističke sezone na čitavu godinu; gradimo i održavamo pješačke, biciklističke i konjičke staze, vidikovce i odmorišta; podupiremo vinarstvo, maslinarstvo i smokvarstvo, kao izvorne sastavnice istarskog življenja, zanimljive i našim turistima, koji vrlo rado dolaze u naših 1.450 ležajeva u 245 turističkih objekata. U zadnjih 5 godina, svake godine sa po 10 tisuća noćenja više, obaramo nove rekorde, čime smo više nego peterostruko uvećali broj noćenja, te ove godine obaramo novi rekord: 84 tisuće noćenja u odnosu na lanjskih 69 tisuća, odnosno povećanje za 15 tisuća noćenja. To potvrđuje da nam Europljani rado dolaze i da su kod nas pronašli mjesto pravoga odmora.
Poduzetnička zona Barban je najvažniji strateški razvojni gospodarski projekt Općine Barban, temelj razvoja malog i srednjeg poduzetništva, koji nam gotovo svakotjedno donosi nova radna mjesta. Sredinom ove godine završena je izgradnja pogona drvno-prerađivačke djelatnosti tvrtke Meritum-Nova iz Pule, već šeste hale pod krovom, ali sedme investicije, ako svemu izgrađenom pridodamo i Fotonaponsku sunčanu elektranu, snage 600 kW, koja nema halu, ali „zelenu struju“ proizvodi već pune 3 godine. Pogon Meritum Nove je odmah zaposlio troje Barbanaca, od 5 predviđenih, i započeo sa preradom drva za izvoz, koje iz Barbana odlazi u Kinu, Egipat, Vijetnam i druge strane države. Izvozni proizvodi tvrtki ABS i IZO odlaze iz Barbana na europsko tržište, u Njemačku, Austriju, Švicarsku, Italiju, Sloveniju i drugdje. Autoservis Filipović je gotovo u potpunosti opremljen i uskoro se očekuje njegovo otvaranje. U ovoj je godini sa radovima na izgradnji velikog parkinga za kamione započeo obrt Rojnić-prijevoz iz Poljaki, a svoj je poslovni prostor otvorila i barbanska tvrka Barbancommerce. U tijeku je i priprema izgradnje i realizacije devete investicije, izgradnja trgovačko-ugostiteljskoga objekta tvrtke Miracolo. Zemljište je u Poduzetničkoj zoni Barban kupila Stolarija i pilana Ratković iz Varaždinskih Toplica, koja će izgraditi 1000 m2 zatvorenog skladišnog prostora za drvo i proizvodit će palete, kao 10. investicija. U narednoj godini očekujemo da bi se izgradila uljara, kao 11. investicija, koja bi omogućila našim maslinarima preradu maslina bliže njihovim maslinicima. U Poduzetničku zonu Barban svakoga dana na posao dolazi više od 100 ljudi, što znači da se time osigurava egzistencija za isto toliko obitelji, a taj će se broj i dalje sve više povećavati.

Trenutno pripremamo kandidiranje nekoliko projekata prema europskim fondovima. Najveći je svakako Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića i jaslica u Barbanu, vrijednosti oko 5 milijuna kuna, a za koju je moguće dobiti 80% sufinanciranja u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020, mjera 7.4.1. Dječji vrtić sa jaslicama bio bi kapaciteta 100 djece sa 4 vrtićke i 1 jasličkom skupinom. Pripremamo i kandidaturu za bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj za Rekonstrukciju i opremanje zgrade škole u Šajinima za Poduzetnički inkubator, sa ukupno 9 poslovnih prostora, u koje bi smjestili mlade ljude do 30 god. starosti, pod posebno povoljnim uvjetima i 3 godine inkubiranja. Vrijednost projekta je oko 1.500.000 kn, a sredstva su 100% bespovratna. Unatrag par tjedana kandidirali smo i projekt Sanacija i čišćenje kule u Barbanu za bespovratna sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna, pod nazivom UNLOCK!, u sklopu Operativnog programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. U projektu su nam partneri Općina Svetvinčenat, Grad Pazin te 3 slovenske općine. U pripremi za EU sredstva imamo i projekte za uređaj za pročišćavanje kanalizacije Poduzetničke zone Barban, zatim za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i više manjih projekata.

Puno pažnje poklanjamo i pripremi projekata za sanaciju javne rasvjete sa ugradnjom energetski učinkovitih i ekoloških LED rasvjetnih tijela. Sredinom ove godine odobrena su nam od strane Ministarstva graditeljstva sredstva u iznosu 100 tis.kn za zamjenu živinih rasvjetnih tijela sa LED-om, u sklopu kojeg smo upravo u završnoj fazi ugradnje 60 LED rasvjetnih tijela. U zadnjih smo 10 godina više nego udvostručili količinu rasvjetnih tijela i trenutno ih imamo oko 950. Sve što smo novo ugrađivali, bila su ekološka natrijeva rasvjetna tijela, kakvih imamo oko 450, dok u zadnje 2 godine ugrađujemo samo LED rasvjetna tijela, a takvih imamo već oko 200. Preostane nam još zamjena oko 300 neekoloških i neštedljivih živinih rasvjetnih tijela sa LED-om, a potom ćemo započeti i sa zamjenom natrija sa LED-om. Nismo se opredijelili za ESCO-model u rješavanju sanacije javne rasvjete i za istovremenu zamjenu kompletne rasvjete sa LED-om, a uz otplatu iz uštede električne energije. Uz povrat investicije od 6-7 godina teško bi bilo dočekati nižu ratu za struju, a našim modelom nabavke oko 100 kom. LED-a godišnje, uštede su odmah vidljive na računima za struju i računima za održavanje, a kroz nekoliko godina riješit ćemo kompletnu javnu rasvjetu.

Niti u ovoj godini nismo zanemarili redovno održavanje svih naših objekata: spomenutih 950 rasvjetnih tijela javne rasvjete, oko 45 kilometra nerazvrstanih cesta, zatim važnijih seoskih poljoprivrednih puteva, 3 zgrade Dječjeg vrtića, 14 društvenih domova, Zdravstvene stanice, zgrade Turističke zajednice, nekoliko starih škola, 4 mjesna groblja, 4 mrtvačnice, više od 40 autobusnih čekaonica, dva nogometna igrališta, više manjih nogometnih i dječjih igrališta, nekoliko boćališta, manježa za konje, trkališta Trke na prstenac, 6 pješačkih, konjičkih i biciklističkih staza, vidikovaca i odmorišta, desetak spomenika NOB-a i središnjeg spomenika na Bristovcu. Nastavili smo sa uređenjem stare donje škole u Barbanu, pa smo nakon sanacije krova, ugradili novu stolariju, sada smo u završnoj fazi izrade nove fasade. Ukupna vrijednost dosadašnjih radova je nešto manje od 1 milijuna kuna. U gornjoj školi na katu uspjeli smo konačne ove godine završiti u potpunosti uređenje novih općinskih prostora, za Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, ukupne površine 200 m2, sa vijećnicom veličine 52 m2, sa 7 uredskih prostora i nekoliko pomoćnih prostorija. Preseljenjem Općine u nove prostore, omogućit će se smještaj barbanskih udruga u oslobođenim starim prostorima. Nakon sanacije salonitnoga krova Društvenog doma u Manjadvorcima, trenutno pripremamo zamjenu salonitnoga krova klasičnim na Domovima na Punteri i u Orihima, a potom u Šajinima i Bičićima. Ove smo godine do proslave Sv.Pavla izradili unutarnju i vanjsku fasadu, te podove na Društvenom domu Sv.Pavla, a u narednoj godini će se postaviti keramika, izvršiti sva potrebna bojanja, te započeti sa izgradnjom garaža za vatrogasna vozila. U Grandićima i Prhatima asfaltirana su malonogometna igralište, izgrađena je ograda oko njih i montirana su dječja igrališta. Nastavili smo sa uređenjem malonogometnih igrališta u Želiskima i Manjadvorcima, a montirano je više dječjih igrališta u našim naseljima, kao i nekoliko autobusnih čekaonica. Kontinuirano smo ugrađivali ogradne okvire oko kontejnera za smeće po naseljima i ostalo je još za ograđivanje manje od 10% kontejnera.

Općina Barban vodi brigu o potrebama i problemima svojih građana, uredno brine o mladima i starima, o bolesnima, o socijalno ugroženima. Svake godine pomažemo jednokratnim pomoćima, a uz Uskrs i Božić darujemo starija i samačka domaćinstva te djecu. I ove ćemo godine, uoči Božića, socijalno ugroženima dodijeliti 50 bonova vrijednosti 200 kuna za namirnice, a djeci od navršene 1. godine, pa zaključno sa 2. razredom osnovne škole, naš je sv.Nikola prije par dana uručio preko 200 paketa pojedinačne vrijednosti 100 kuna.
U dobrim godinama, prije gospodarske krize, imali smo 20 stipendista, a zadnjih 5 godina isplaćujemo svake godine 10-15 studentskih stipendija vrijednosti 500 kn, a za bolji uspjeh 600 kuna. Tako će biti i u ovoj studentskoj godini. Upravo smo raspisali natječaj za 7 novih stipendija, pored 5 starih, pa ćemo tako nadalje imati ukupno 12 stipendista. Za svako novorođeno dijete isplaćujemo uredno i dalje naknadu 1.500 kn za prvo dijete, 2.000 kn za drugo i 2.500 kn za treće i više dijete. Uredno osiguravamo plaću za zaposlene u Dječjem vrtići Tratinčica, ukupne godišnje vrijednosti oko 1.200.000 kuna. Sufinanciramo produženi boravak u Osnovnoj školi Jure Filipovića, Barban, a pomažemo ih i na razne druge načine.

Turistička zajednica Općine Barban angažirana je u organizaciji svih manifestacija na području Općine Barban, tijekom čitave godine. Najveći dio programa održava se od lipnja do sredine rujna pod nazivom Barbansko ljeto. Naša najveća i najvažnija manifestacija je poznata viteška, konjička igra, Trka na prstenac, koja se prvi puta održala davne 1696. godine. Ove smo godine obilježili 2 jubileja: 320 godina od prve Trke i 40 godina od prve obnovljene Trke. Ugostili smo državni vrh, predsjednicu naše države Kolindu Grabar Kitarović, potom dva bivša predsjednika, koji su ujedno i počasni građani Općine Barban, Stjepana Mesića i Ivu Josipovića, tehničkog premijera Tihomira Oreškovića, nekoliko ministara (Antona Klimana, Olega Butkovića, Zlatka Hasanbegovića), gradonačelnika Grada Zagreba, Milana Bandića, ali i politički vrh, predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, sadašnjeg premijera, kao i sada već bivšeg predsjednika SDP-a i bivšeg premijera Zorana Milanovića. Barban, a tako i Trka na prstenac, bili su poradi toga u središtu medijske pažnje. Trka na prstenac je konačno početkom ove godine zasluženo uvrštena na Listu nematerijalne baštine Republike Hrvatske, a slijedi sada i napor za uvrštenje na reprezentativnu UNESCO-vu Listu svjetske baštine, pokretanjem postupka putem Ministarstva kulture i pristupne liste kulturnih i prirodnih dobara RH prema Centru za svjetsku baštinu UNESCO-a.

U čast znamenitog Barbanca, svestranog kanonika i polihistora Petra Stankovića, člana desetak europskih akademija, rođenog i sa vječnim počivalištem u Barbanu, svake godine održavamo znanstveni skup njemu u čast pod nazivom „Barban u srcu“, a lanjske smo godine u Barbanu postavili i njegovu bistu, rad akademskog kipara Josipa Diminića. Krajem veljače naredne godine održat će se 7. Znanstveni skup Petra Stankovića, ali ćemo i objaviti već 5. zbornik radova skupa, a koji svi zajedno imaju već respektabilnih 1500 stranica.

Općinsko središte Barban ima već nekoliko godina besplatan bežični Internet, ima automatsku meteorološku postaju u sustavu Istrameta, ima 24-satnu live web kameru usmjerenu prema barbanskim Velim vratima, a do proljeća naredne godine postavit ćemo pored zgrade TZ-a E- bike stanicu za punjenje i popravak električnih bicikala, sa E-klupom i info panelom za audio i vizualne informacije, kao i sa punjačima mobilnih uređaja. Svaka 4 mjeseca objavljujemo Barbanski glasnik, kao općinsko glasilo, u kojem se oglašavaju pretežito barbanske tvrtke, prosječno njih 20 u svakome broju, čime se glasnik samofinancira, a koji je dostupan i na službenoj općinskoj web stranici www.barban.hr Do sada je u Glasniku svojih više od 1200 reklamnih oglasa objavilo oko 170 obrta i poduzeća. Danas predstavljamo 46. broj Barbanskoga glasnika i proslavljamo 15. obljetnicu njegova izlaženja na sveukupno tiskanih preko 1600 stranica.
I na kraju: Znamo ki smo, ča smo i kamo gremo. Svoji smo na svojen i ne damo se maknut, dimboko smo zakorenjeni u tu našu crvenicu barbansku.
Dragi prijatelji, neka Van je srićan i blagoslovljen Božić! Želin Van čuda sriće i zdravlja u Noven 2017. Litu!

Općinski načelnik: Denis Kontošić, mag.educ.