JAVNA RASPRAVA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 350-01/16-01/155
Ur.br.: 2168/06-18-03-27

Barban, 15.02.2018.

Na temelju članaka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13,
65/17) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Barban, KLASA: 350-01/16-01/155, URBROJ: 2168/06-18-01-26 od 9. veljače 2018. godine, Općina Barban, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja TP/3, Matošić kod Šajini

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja TP/3, Matošić kod Šajini (u daljnjem tekstu Prijedlog plana).

Javna rasprava o Prijedlogu plana započinje 24. veljače 2018. godine i traje do 26. ožujka 2018. godine.

Javni uvid u Prijedlog plana za vrijeme trajanja javne rasprave može se obaviti u prostoriji Općinske vijećnice Općine Barban, Barban 69. svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
Uvid u Prijedlog plana može se izvršiti i na službenoj web stranici Općine Barban: www.barban.hr.

Javno izlaganje za predstavnike javnopravnih tijela i sve ostale zainteresirane održat će se 20. ožujka 2018. godine s početkom u 16,00 sati.

Pravo na sudjelovanje imaju javnopravna tijela sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) te ostali sudionici koji mogu prijedloge i primjedbe u pisanom obliku uputiti na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, ili elektroničkim putem na adresu: info@barban.hr, ili upisom u knjigu primjedbi koja će biti izložena tijekom javnog uvida zaključno do 26. ožujka 2018. godine.
Pisanim prijedlozima i primjedbama zaprimljenim u roku smatrat će se primjedbe zaprimljene na prethodno navedene adrese u vremenu trajanja javne rasprave od 24. veljače do zaključno 26. ožujka 2018. godine.
Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni sukladno utvrđenom roku i/ili nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Pročelnica:
Danijela Kontošić

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

OPĆINA BARBAN objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s tom javnom uslugom (dalje: Odluka).

Savjetovanje traje od 18. do 26. siječnja 2018. godine

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 26. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke putem pošte ili osobno na adresu Općinu Barban, Barban 69, 52207 Barban ili putem e-maila na adresu info@barban.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Pravilnika na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na web stranici Općine Barban. Ukoliko podnositelj prijedloga ne želi da njegov doprinos bude javno objavljen, treba to posebno naznačiti.
Nacrt prijedloga Odluke s obrazloženjem koji se nalazi u nastavku ovog poziva predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

OPĆINA BARBAN

 

Prilozi:
Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i Nacrt prijedloga Odluke

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2018. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2018. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, Općinski načelnik Općine Barban raspisuje

JAVNI POZIV

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2018. godinu.

Općina Barban poziva udruge sa sjedištem na području Općine Barban i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Barban, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

 1. KULTURA
 2. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
 3. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rok za podnošenje prijava završava 20.02.2018.
Dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća:

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Klasa:363-02/18-01/02
Urbroj:2168/06-18-01-2
Barban, 17. siječnja 2018. godine.

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban („Službene novine” Općine Barban broj 10/14), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban („Službene novine” Općine Barban broj 8/2017) te Odluke Općinskog načelnika Općine Barban Klasa:363-02/18-01/02 Ur.broj:2168/06-18-01-1 od 17.siječnja 2018. godine Općinski načelnik dana 17. siječnja 2018. godine upućuje slijedeći

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA TEMELJU PISANOG UGOVORA
NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN

 

I. PODACI O NARUČITELJU:

Naziv i adresa : OPĆINA BARBAN
OIB:98875297738
Adresa: Barban 69, 52207 Barban
Telefon:052/567-635
Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:Aldo Osip
e-mail:info@barban.hr; aldo@barban.hr

II. OPIS PREDMETA NABAVE:

Prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje javne rasvjete na području Općine Barban.

III. NAČIN IZVRŠENJA :

Sa izabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti javne rasvjete na razdoblje od 4 (četiri) godine.

IV. OSTALI UVJETI:

Plaćanja: Rok plaćanja je 30 dana od primitka računa uz uvjet da su radovi odgovarajuće odrađeni, obavljeni sukladno pravilima struke. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban.
– Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora
– Cijena ponude mora biti izražena u domaćoj valuti

V. VRSTA I OPSEG POSLOVA:

Poslovi održavanja javne rasvjete obuhvaćaju: poslove tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, zamjenu dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura i dr., a specificirani su u troškovniku radova koji je sastavni dio dokumentacije.

VI. MJESTO OBAVLJANJA DJELATNOSTI:

Područje Općine Barban.

VII. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR:

Sa izabranim ponuditeljem Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti javne rasvjete sklapa se na razdoblje od 4 (četiri) godine.

VIII. SADRŽAJ, ROK I NAČIN ZA DOSTAVU PONUDA: sukladno Dokumentaciji

Ponuda mora sadržavati:

– ponudu (potpisanu i ovjerenu od strane ponuditelja);
– troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
– odgovarajući dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili dr. odgovarajući registar kojim ponudtelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje djelatnosti;
– izjavu o nekažnjavanju koju odgovorna osoba ponuditelja daje za sebe i gospodarski subjekt;
– izjavu da će radove čije bi odgađanje uzrokovalo opasnost za ljude i imovinu izvršiti odmah po dojavi, bez obzira na vremenske uvjete i u bilo koje doba dana;
– izjavu da će ugrađivati zamjensku opremu istih podataka koje ima opremu koju treba zamijeniti, a u slučaju tehničke zastarjelosti da će ugrađivati opremu prema važećoj tehničkoj regulativi uz suglasnost Naručitelja;
– izjavu da je upoznat sa stanjem javne rasvjete na području Općine Barban;
– izjavu o nepromjenjivosti jediničnih cijena za vrijeme trajanja ugovora;
– BON 2 li SOL 2 kojima ponuditelj dokazuje da nije bio u blokadi posljednjih 6 mjeseci;
– potvrdu Općine Barban da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Barban.

Isprave ne smiju biti starije od 30 dana, računajući od dana objave poziva na dostavu ponuda.
Nepotpune ponude neće se uzimati u obzir.

IX. ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

Ponude se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka Poziva na dostavu ponude, odnosno od objave na web stranicama Općine Barban.

X. NAČIN PROVEDBE POSTUPKA NABAVE:

Ponuda se dostavlja osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban ili putem pošte.

Ponuda se dostavlja poštom (preporučeno), u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom: NE OTVARAJ- „Ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Općine Barban”.

Dokumenti i dokazi koji se prilažu ponudi, mogu se dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici.
Naručitelj zadržava pravo od odabranog ponuditelja zatražiti da mu dostavi izvornike svih dokumenata i dokaza priloženih uz ponudu.

XI. ROK VALJANOSTI PONUDE:

Rok valjanosti ponude iznosi minimalno 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

XII. JAMSTVA:

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Solemnizirana bjanko zadužnica na iznos od 5.000,00 kuna, za slučaj da ponuditelj odustane od ponude u roku njezine valjanosti, odnosno dostavljanja nestinitih ili neodogovarajućih dokaza o sposobnosti koje je gospodarski subjekt dužan priložiti ponudi, a koja će biti vraćena po isteku roka valjanosti ponude.
2. Jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza
Odabrani ponuditelj je prije sklapanja ugovora, a u roku od 10(deset) dana od zahtjeva Naručitelja, obvezan priložiti jamstvo za uredno izvršenje Ugovora u obliku- solemnizirane bjanko zadužnice u vrijednosti 50.000,00 kuna, koju je naručitelj ovlašten naplatiti u slučaju neurednog i nepravovremenog izvršenja obveza Ugovornih obveza. Jamstvo se vraća po proteku ugovornog odnosa.

Napomena: u slučaju ne prilaganja predmetnog jamstva, neće se zaključiti pisani ugovor sa odabranim ponuditeljem.

XIII. JEZIK NA KOJEM SE DOSTAVLJA PONUDA:

Ponuda se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku.

XIV. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja je ponuda s najnižom cijenom, uz preduvjet da su ispunjeni svi ostali uvjeti propisani Dokumentacijom.
Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

XV. STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija je stavljena na raspolaganje pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, te će biti objavljena i i na internet stranici Općine Barban: www.barban.hr.

XVI. OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje pristiglih ponuda je javno te će održati dana 05. veljače 2018. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Barban.

Postupak otvaranja pristiglih ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda.
Otvaranju pristiglih ponuda mogu biti prisutni svi podnositelji ponuda ili njihovi punomoćnici, koji su punomoć dužni dostaviti Povjeresntvu za provedbu javnog natječaja(pravne osobe punomoć ovjerenu od zakonskog zastupnika, a fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika).

XVII. ZAVRŠNE ODREDBE:
Za sva pitanja vezana uz predmet nabave možete se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, Tel: 052/ 567 635, E-mail:aldo@barban.hr, Kontakt osoba: Aldo Osip.

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na temelju pisanog ugovora na području Općine Barban donosi Općinsko vijeće Općine Barban, te će se ista dostaviti svim ponuditeljima.

Ukoliko po pozivu pristigne samo jedna ponuda, a za koju se utvrdi da je pravovremena i pravovaljana, Općinsko vijeće Općine Barban, na prijedlog Općinskog načelnika, može istu prihvatiti te donijeti Odluku da se toj osobi povjeri obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na temelju pisanog ugovora na području Općine Barban.

Na temelju Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na temelju pisanog ugovora, Općisnki načelnik Općine Barban sklopit će ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Barban

Općinsko vijeće Općine Barban zadržava pravo da odbije sve pristigle ponude i poništi poziv za dostavu ponude te pritom ne snosi nikakvu odgovornost kao ni troškove sudjelovanja podnositelja u postupku prikupljanja ponuda.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus

Dokumentacija za preuzimanje:

DOKUMENTACIJA-javna rasvjeta na području Općine Barban
NACRT UGOVORA
Troškovnik

 

 

ODLUKA o dodjeli stipendija Općine Barban

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13), članka 12. Pravilnika o dodjeli stipendija (Službene novine Općine Barban 29/2015.) i Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018. (Službene novine Općine Barban 5/2017), Općinski načelnik Općine Barban, donosi

ODLUKU
o dodjeli stipendija Općine Barban
za studentsku godinu 2017./2018.

I
Općina Barban u studentskoj godinu 2017./2018. dodijelit će ukupno 13 studentskih stipendija kako slijedi.
Pet stipendija studentima koji su primali stipendiju Općine Barban u studentskoj godini 2016./2017., a dostavili su dokaz o nastavku studija i prijepis ocjena te ostvaruju pravo na nastavak stipendiranja;
Elena Roce
Mauro Bulić
Tamara Batel
Nikolina Dobran
Hani Koroman

Šest stipendija studentima koji su ostvarili pravo na redovnu stipendiju temeljem Natječaja za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018.;
Filip Vale
Ariana Žudih
Eleonora Rojnić
Mario Pauletić
Stephani Jelčić
Petra Dobran

Dvije stipendije studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja temeljem Natječaja za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018.;
Josip Tomo Licardo
Samona Broskvar

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Barban www.barban.hr.

KLASA: 604-01/17-01/7
URBROJ: 2168/06-18-01-20

Barban, 12. siječnja 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 33/2016) i čl. 24. Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine Barban 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Barban na području Poduzetničke zone Barban

 1. NEKRETNINE

Prodaji se izlažu dvije katastarske čestice koje čine jednu cjelinu i mogu se prodati samo kao cjelina.

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

POČETNA CIJENA (kn)

JAMČEVINA
(kn)

Gočan

2514/33

Općina Barban 1/1

građevinsko – gospodarsko proizvodna

pašnjak

1875

Gočan

2514/34

Općina Barban 1/1

građevinsko – gospodarsko proizvodna

pašnjak

3969

UKUPNO

5844

345.455,00

34.545,50

 1. JAMČEVINA

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 7757 – OIB.
Jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

 1.  UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe – registrirani obrti i pravne osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području RH.

Za izložene nekretnine na ovom natječaju ne postoji mogućnost zamjene.
Kupac /investitor je dužan predmetno zemljište privesti namjeni (započeti s obavljanjem proizvodno- gospodarske djelatnosti) sukladno prostorno planskoj dokumentaciji  i općim aktima Općine Barban u roku od 3(tri) godine od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.
U slučaju nepoštivanja navedenih rokova iz stavka 1. ove točke ili promjene djelatnosti bez suglasnosti Općine, ili prodaje nekretnina koje su predmetom Ugovora o kupoprodaji  trećoj osobi bez suglasnosti Općine Barban, Općina Barban ima pravo jednostrano raskinuti ugovor, izvršiti brisanje upisanog vlasništva kupca i upisati vlasništvo predmetnih nekretnina u svoje ime, a kupac ima pravo na povrat iznosa kupoprodajne cijene umanjene za 10%,  po osnovi naknade štete.

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. Naziv i sjedište obrta, odnosno naziv i sjedište ponuditelja pravne osobe, adresa i OIB
 2. Osobni podaci odgovorne osobe u obrtu /trgovačkom društvu
 3. Točan naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
 4. Visinu ponuđene cijene u kunama
 5. Broj računa (tekućeg ili žiro) ponuditelja na koji se ima izvršiti povrat jamčevine, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj
 6. Rok odnosno dinamički plan dovođenja prostora u uporabnu svrhu
 7. Planirani objekt i površina objekta u m2, te planirani broj novozaposlenih radnika

Uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:

 1. Izvod iz sudskog ili obrtnog registra (original ili ovjerena preslika)
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – preslika uplatnice
 3. Pismo namjere o planiranoj investiciji na predmetnim katastarskim česticama (opis namjene i vrsta budućih poslovnih djelatnosti uutar predmetne nekretnine sukladno važećem prostornom planu uređenja)
 4. BON-2 ili SOL-2 za glavni račun- ne stariji od 30 dana do dana objave javnog natječaja (original ili ovjerena preslika) iz kojeg je vidljivo da račun nije bio blokiran više od 10 dana u prethodnih 6 mjeseci
 5. Potvrda Općine Barban kojom se utvrđuje da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Barban, ne starija od 30 dana, u izvorniku

Ponuda mora biti vlastoručno potpisana i ovjerena od strane podnositelja ponude.

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:

Općina Barban
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana, računajući od prvog slijedećeg dana  od dana objave natječaja u dnevnom listu.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 18. siječnja 2018. godine s početkom u 10,00 sati u službenim prostorijama Općine Barban.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuditelji koji su dostavili ponude za kupnju nekretnine iz ovog Javnog natječaja odnosno punomoćnici ponuditelja, uz prethodni dokaz ovlaštenja ( punomoć za zastupanje ponuditelja).
VI. DONOŠENJE ODLUKE I  SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja iste.

Općina Barban će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti Ugovor o kupoprodaji nekretnine u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

VII. ROKOVI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE I JAMSTVO

Kupoprodajna cijena se može platiti jednokratno ili obročno.

U slučaju jednokratne isplate, najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti na račun Općine Barban jednokratno- cjelokupni iznos postignute cijene, u suprotnom se smatra da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Ako se nekretnine prodaju uz obročnu otplatu, tada se iste prodaju na način da je najpovoljniji ponuditelj dužan u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti  na račun Općine Barban 50% od iznosa postignute cijene, dok je preostalih 50% iznosa utvrđene kupoprodajne cijene obvezan uplatiti najkasnije do 31. svibnja 2018. godine.

U slučaju obročnog plaćanja Općina Barban će od kupca zatražiti primjereno sredstvo osiguranja potraživanja iz Ugovora o kupoprodaji nekretnine (bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku na prvi viši iznos od iznosa utvrđene 1/2 kupoprodajne cijene), a što će biti definirano Ugovorom o kupoprodaji nekretnine.

 

VIII. UPIS PRAVA VLASNIŠTVA I PREDAJA NEKRETNINE U POSJED

U slučaju jednokratne isplate, upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama kupac može ishoditi temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine i potvrde Općine Barban o isplati kupoprodajne cijene za kupljene nekretnine.

Za slučaj obročne isplate kupoprodajne cijene, kupac može ishoditi upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnina, potvrde Općine Barban kojom se dokazuje isplata 1/2 dijela utvrđene kupoprodajne cijene za kupljene nekretnine, te potvrde Općine Barban da je kupac dostavio bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku, na odgovarajući iznos.

Troškove solemnizacije ili ovjere potpisa, uknjižbe nekretnina u zemljišne knjige, te porez na promet nekretnina snosi kupac.

Općina Barban će dopustiti ulazak kupca u posjed kupljenih nekretnina odmah po isplati utvrđene kupoprodajne cijene, ili kod obročne otplate, odmah po isplati 1/2 dijela utvrđene kupoprodajne cijene.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove objave ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na objavu javnog natječaja u dnevnom listu.
Općina Barban pridržava pravo  u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja i odbiti sve ponude, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja u javnom natječaju.

Klasa: 944-05/17-01/71
Ur.broj: 2168//06-17-02-2
Barban, 29.12.2017.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Toni Uravić

 

POZIV NA TESTIRANJE

Turistička zajednica Općine Barban

POZIV
na testiranje

Kandidati koji su se javili na natječaj na određeno vrijeme za radno mjesto: stručni/a suradnik/ica u turističkom uredu, a koji je bio objavljen od 21. studenog 2017. do 1. prosinca 2017. godine, pozivaju se na testiranje koje će se održati dana, 18. prosinca 2017. (ponedjeljak) u 9,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice, Barban 69.
Za sve informacije možete se javiti na broj telefona: 052/ 567 635.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/ICA U TURISTIČKOM UREDU

Turistička zajednica Općine Barban raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/ICA U TURISTIČKOM UREDU

 

za prijem u službu

-1 izvršitelj/ica

-na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), uz probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati za rad na stručnim i administrativnim poslovima u turističkom uredu moraju ispunjavati posebne uvjete iz članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice Općine Barban za prijem na rad:

 • da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • da poznaje jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

 

Sukladno čl. 23 st. 5 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma stručni ispit ne moraju imati kandidati koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu  u toj stručnoj spremi.

Sukladno čl. 23 st. 6 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma natjecati se mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će, u slučaju prijema na rad, biti obvezni položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • zamolbu;
 • životopis:
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome);
 • dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice);
 • uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (potvrdu HZMO, ugovor o radu, potvrdu poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.)
 • ukoliko kandidati/kinje imaju položen stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje mogu priložiti svoj Prijedlog programa rada TZ Barban za 2018. godinu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Kandidati/kinje su dužni/e u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se moglo utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kinja ne pristupi provjeri znanja smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Testirat će se znanje iz djelokruga rada Turističkih zajednica; Statut Turističke zajednice Općine Barban, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (NN 152/08), Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, NN 88/10, NN 110/15, 121/16), Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, NN 59/09, NN 97/13, NN 158/13, NN 30/14), i provedbeni propisi (pravilnici) na temelju navedenih Zakona, te znanje iz stranih jezika. Zakoni i pravilnici se mogu naći na službenim stranicama Ministarstva turizma dok se Statut Turističke zajednice Općine Barban može naći na web stranici Turističke zajednice Općine Barban.

Na web stranici http://tz-barban.hr i oglasnoj ploči Općine Barban objavit će se mjesto i vrijeme održavanja pismenog testiranja i intervjua kandidata/kinja, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja testiranja.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se s  naznakom: ” Natječaj za prijem na rad ” na adresu:  Turistička zajednica Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban i to do dana 1. prosinca 2017.g.

Ponude koje pristignu poštom ili budu predane nakon tog roka u Turističku zajednicu Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, smatrat će se zakašnjelima te će se odbaciti.

Kandidati/kinje će o rezultatima izbora biti obaviješteni/e u roku od 8 dana od dana izvršenog testiranja. Turistička zajednica Općine Barban zadržava pravo ne izvršiti izbor stručnog/ne suradnika/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

 

NATJEČAJ

Za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018.

Na temelju Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018. (Službene novine Općine Barban 5/2017) i Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 14. studenog 2017. godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018.

I.

 Općina Barban za akademsku godinu 2017./2018. dodjeljuje 7 redovnih studentskih stipendija i 3 stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

II.

 Stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno. 

III.

 Pravo na redovnu stipendiju na preddiplomskom i diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine
-najmanje 4,5 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente viših godina
-najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija
-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja jesu ona koja se stječu preddiplomskim i diplomskim studijem na studijskim programima kako slijedi:
1. Prirodne znanosti: biologija, kemija, fizika i matematika
2. Tehničke znanosti: arhitektura, brodogradnja, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, geodezija i informatika
3. Biomedicina i zdravstvo: medicina.

IV.

 

Pravo na stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja ostvaruje redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine

-najmanje 4,0 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente viših godina

-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija

-najmanje 3,0 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja definirana su točkom III. ovog natječaja.

Osim prosjeka ocjena iz ove točke natječaja, student mora ispunjavati jedan od sljedećih kriterija:

 1. da su oba roditelja nezaposlena ili je samohrani roditelj nezaposlen;
 2. student s teškoćama u razvoju;
 3. student iz obitelji koje ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 29/15, 4/17);
 4. student iz obitelji slabijeg socijalnog stanja, a ne ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban.

V.

 Zahtjevu se prilaže:
1.    Preslika osobne iskaznice.
2.    Uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademsku godinu 2017./2018. (mora pisati godina studija).
3.    Preslike svjedodžbe posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine ili prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente viših godina studija.
4.    Preslike diploma, potvrda i ostalih priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj
godini sa natjecanja državnog i međunarodnog značaja iz područja znanja i sporta.
5.    Potvrda o volontiranju ili preslika Volonterske knjižice u kojoj je vidljivo da je student volontirao najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.
6.    Za dokazivanje socijalnih kriterija potrebno je dostaviti Rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi ili Izjavu o broju članova kućanstva sa pratećom dokumentacijom.

Kompletiran i potpisan Zahtjev dostavlja se u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme od 14. do 30. studenog 2017. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 15. prosinca 2017. na web stranici Općine Barban (www.barban.hr).

Ukoliko se ne javi dovoljan broj studenata koji zadovoljavaju propisane kriterije, Općina Barban može dodijeliti stipendije i studentima koji ne zadovoljavaju kriterije vodeći računa o rang listi tj. ostvarenom broju bodova na natječaju.
Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635.

Obrazac Zahtjeva se može podignuti u Općini Barban ili na općinskoj web stranici www.barban.hr  (Natječaji i obavijesti).

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Preuzimanje dokumenta:

Zahtjev za dodjelu stipendije Općine Barban
Izjava za dokazivanje socijalnih kriterija

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 604-01/17-01/7
Ur.br.: 2168/06-17-02 -1

Barban, 14. studenog 2017.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt proračuna Općine Barban za 2018. godinu

Općina Barban je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu provedeno je u periodu od 19. listopada do 06. studenog 2017. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu, mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

Obrazac Izvješća