Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt proračuna Općine Barban za 2019. godinu

Općina Barban je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu provedeno je u periodu od 22. listopada do 02. studenog 2018. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu, mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

 

OBRAZAC
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o NACRTU PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2019. GODINU
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje Općina Barban
Svrha dokumenta Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu
Datum dokumenta 22. listopada 2018. godine
Verzija dokumenta 1.
Vrsta dokumenta Izvješće
Naziv općeg akta Nacrt proračuna Općine Barban za 2019. godinu
Naziv tijela nadležnog za izradu akta Jedinstveni upravni odjel
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje?
Ako nije, zašto?
Da
http://barban.hr/nacrt-proracuna-opcine-barban-za-2019-godinu/
Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u  razdoblju od 22.10. do 02.11.2018.  godine do 14 sati.                                                                                                   
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očekivanja? Tijekom internetske javne rasprave očitovanje na Nacrt proračuna Općine Barban za 2019. godinu, nije dostavio ni jedan dionik
Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrta
Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

OBRAZLOŽENJE

Nacrta prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.

Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijeti odluku o komunalnom doprinosu iz članka 78. stavka 1. Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Na temelju odredbe članka 78. stavka 1. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u jedinici lokalne samouprave, način i rokovi plaćanja komunalog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Sukladno gore navedenom, Općina Barban dužna je donijeti Odluku o komunalnom doprinosu (u daljnjem tekstu: Odluka) radi usklađivanja s novim Zakonom koji je stupio na snagu dana 04. kolovoza 2018. godine.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Barban uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o komunalnom doprinosu, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Preuzmi dokument:

Odluka o komunalnom doprinosu_NACRT PRIJEDLOGA

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 23. studenog 2018. godine.

 

 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

info@barban.hr

 

 

 

 

 

 

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

 

OBRAZLOŽENJE

Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.

Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijeti odluku o komunalnoj naknadi iz članka 95. stavka 1. Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Na temelju odredbe članka 95. stavka 1. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent namjene (Kn) za  nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Sukladno gore navedenom, Oćina Barban dužna je donijeti Odluku o komunalnoj naknadi (u daljnjem tekstu: Odluka) radi usklađivanja s novim Zakonom koji je stupio na snagu dana 04. kolovoza 2018. godine.

Novom Odlukom o komunalnoj naknadi, sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu,  izmijenjeni su koeficijenti zona zbog uskladbe s odredbama Zakona koji propisuje da je koeficijent zone najviši za prvu zonu i iznosi 1,00.

Sukladno navedenom korigirani su koeficijenti zona te je, Odlukom o vrijednosti boda, korigirana i vrijednost boda na način da to u konačnici ne utječe na visinu obveze komunalne naknade za stambeni prostor.

Osim navedenog i koeficijenti namjene usklađeni su sa Zakonom što će značiti određene promjene u djelu obveze komunalne naknade koji se odnosi na nekretnine na kojima se obavlja određena djelatnost.

 

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Barban uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Preuzmi dokument:

Odluka o komunalnoj naknadi_NACRT PRIJEDLOGA

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 23. studenog 2018. godine.

 

 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

info@barban.hr

 

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

OBRAZLOŽENJE

Nacrta prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

 

Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.

Sukladno članku 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu odluke o vrijednosti  boda komunalne naknade donesene do stupanja na snagu ovoga Zakona važe do isteka kalendarske godine za koju su donesene, a jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine. Temeljem odredbe članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda (B) koja se primjenjuje od 01. siječnja iduće godine. Vrijednost boda komunalne naknade određuje se u kunama po četvornome metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave.

Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisana je obveza utvrđenja godišnjeg iznosa komunalne naknade pa je  potrebno i vrijednost boda komunalne naknade  izraziti u godišnjem iznosu.

 

Prema ranijem Zakonu o komunalnom  gospodarstvu („Narodne novine“  br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/11, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) vrijednost boda komunalne naknade bila je jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m2, odnosno sukladno Odluci o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Općine Barban (Službene novine Općine Barban 8/2001) vrijednost boda iznosi 1,00 kn po m2 te se stoga  komunalna naknada utvrđivala u mjesečnom iznosu.

 

Novom Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade Općine Barban, sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu,  vrijednost boda iskazana je u iznosu od 3,60 kuna po četvornome metru ( m2). Izvršena korekcija rezultat je uskladbe Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade Općine Barban kao i Odluke o komunalnoj naknadi (kojom se korigiraju koeficijenti zona) sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i neće utjecati na visinu obveze komunalne naknade.

 

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Barban uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Odluka o vrijednosti boda_NACRT PRIJEDLOGA (Preuzimanje dokumenta u word dokumentu)

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 23. studenog 2018. godine.

 

 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

info@barban.hr

 

 

NACRT PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Općina Barban provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Barban za 2019. godinu.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Proračuna Općine Barban za 2019. godinu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 02. studenog 2018. godine.

 

10. SMOTRA MASLINOVIH ULJA OPĆINE BARBAN

OBAVIJEST

10. SMOTRA MASLINOVIH ULJA OPĆINE BARBAN

SUBOTA – 24.11.2018. god., Barban

Pozivaju se svi proizvođači maslinovog ulja s područja Općine Barban da svoje maslinovo ulje izlože na predstojećoj manifestaciji naziva
„10. Smotra maslinovih ulja Općine Barban“,
koja će se održati u subotu 24.11.2018. godine.

Prijave se primaju na broj telefona: 052/567 635 (Općina Barban)
ili e-mail: tz-barban@barban.hr,
do ponedjeljka 05.11.2018. godine.

POZIV – javna priznanja

Temeljem čl. 13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/13, 12/18), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje

POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2018. godinu

 1. Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i Općinski načelnik Općine Barban.
 2. Poziv se upućuje za podnošenje prijedloga za dodjelu sljedećih javnih priznanja:
 3. a) Nagrada za životno djelo Općine Barban
  b) Nagrada Općine Barban
  c) Plaketa Općine Barban
  d) Grb Općine Barban
  e) Priznanje počasnog građanina Općine Barban
 4. Javna priznanja Općine Barban dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Barban, te za zasluge promicanja i promoviranja Općine Barban.
 5. Prijedlog za dodjelu javnoga priznanja Općine Barban mora sadržavati obrazloženje iz kojeg je vidljivo da se ispunjavaju uvjeti za dodjelu.
 6. O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine Barban, odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635 ili 567-638.
 7. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Poziv za javna priznanja Općine Barban 2018.» najkasnije do 15. studenoga 2018. godine.

 

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Klasa: 061-01/18-01/01
Ur.broj: 2168/06-18-01-1
Barban, 15. listopada 2018.

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Sukladno članku 10. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih
natječaja Općine Barban od dana 29.06.2017. godine (KLASA: 023-01/17-01/65, URBROJ: 2168/06-
17-02-1) procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna i manje od 200.000,00 kuna za
robu i usluge i 500.000,00 za radove,

Općina Barban, dana 9. listopada 2018. godine upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

1. NAZIV I ADRESA NARUČITELJA

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA (ime, prezime,
telefon, e-mail)

Marina Cetina, Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte,
Jedinstveni upravni odjel, Općina Barban.
Tel: 052/567-635, e-mail: marina@barban.hr

3. VRSTA POSTUPKA NABAVE I NAVOD DA LI JE PREDMET NABAVE
PODIJELJEN NA GRUPE

Jednostavni postupak nabave na temelju jedne ponude (jednog ponuditelja) temeljem Poziva na
dostavu ponude upućen na 3 (tri) neovisna gospodarska subjekta (koji nisu povezani) na dokaziv
način.
Predmet ovog postupka je nabava opreme interijera poduzetničkog inkubatora Barban,
odnosno Grupa 2 predmeta nabave – INFORMATIČKA OPREMA.

Kompletan dokument i troškovnik :

Poziv na testiranje

__________________________________________________________________________________
Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 112-01/18-01/01
Ur.br.: 2168/06-18-03-7
Barban, 24. rujna 2018.

KANDIDATIMA KOJI
UDOVOLJAVAJU FORMALNIM
UVJETIMA OGLASA

Predmet: Poziv na testiranje

Poštovani,

dana 24.rujna 2018. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu javnog natječaja Vježbenik/ca – Viši stručni suradnik/ca za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte, Klasa: 112-01/18-01/01, Ur.broj: 2168/06-18-03-3 od 12.09.2018., te je utvrđeno da je pristigla samo jedna prijava na natječaj, koja udovoljava svim uvjetima iz natječaja.

Sukladno odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18.) navedenog kandidata pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, u ponedjeljak 01. listopada 2018. godine s početkom u 8.00 sati.

Pisano testiranje obavit će se u vijećnici Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.
Nakon pisanog testiranja provest će se intervju s kandidatom ako za to stekne uvjete.
Na službenoj web stranici Općine Barban objavljena je informacija o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni izvori za pripremu kandidata.

S poštovanjem,
Pročelnica:
Danijela Kontošić

JAVNI NATJEČAJ

U Narodnim novinama broj 81/2018. od 12. rujna 2018. objavljen je natječaj za prijem u službu vježbenika / vježbenice za obavljanje poslova Višeg stručnog suradnika/ce za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.

Klasa:112-01/18-01/01
Ur.broj: 2168/06-18-03-3
Barban, 12. rujna 2018. godine

 

Na temelju članaka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), te Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ 15/2014, 31/2016, 3/2017), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

 

 • vježbenik/vježbenica- 1 izvršitelj/izvršiteljica, u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, radi osposobljavanja za obavljanje poslova Višeg stručnog suradnika/ce za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete  za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18- u daljnjem tekstu: Zakon)

– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.

 

Kandidati pored općih uvjeta  za prijam u službu moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar ili stručni specijalist ekonomije ili tehničkog usmjerenja ili magistar prava
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije

U svojstvu vježbenika primaju se osobe bez radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci, kao i osobe s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž 12 (dvanaest) mjeseci.

Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa e-pošte) i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskog stupnju (“Narodne novine” broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17)

Ako kandidat prema posebnim propisima ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna se je u prijavi na natječaj pozvati  na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo, uz prijavu na natječaj kandidat je dužan  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni natječaj čje su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i usmenog intervjua.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Barban: www.barban.hr i oglasnoj ploči Općine Barban objaviti će se najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja provjere:

 • opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava
 • način, mjesto i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja
 • pravni i drugi izvori na pripremanje kandidata za provjeru

Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu na natječaj priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi- preslik diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem,
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 4. elektronički zapis ili potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan radni staž i stručna sprema ili eventualno druga isprava kao dokaz da nema radno iskustvo ili da ima manje od godinu dana radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovali,
 5. dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).
 6. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, NN 61/11),
 7. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na osobnom računalu

 

Sukladno odredbi članka 7. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 74/10, 142/11 i 53/12), isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.
Uvjerenje odnosno dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.
Kandidat/kinja su je dužan/a pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra  da je povukao/la prijavu na natječaj. Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Općina Barban kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama  Općine Barban i „Narodnim novinamai to neposredno ili preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA BARBAN

Jedinstveni upravni odjel
 Barban 69, 52207 Barban,

(s naznakom: «Javni natječaj za prijam višeg stručnog suradnika/ce za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte-vježbenik/ca– ne otvaraj».) 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u  natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obavješteni u zakonskom roku.

Pročelnica:
Danijela Kontošić

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta-vježbenik-ca (pdf dokument 168Kb)