Entries by Općina Barban

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, […]

O B A V I J E S T

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Barban, 11.02.2019. O B A V I J E S T Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u Valturi” vršit će tehničke preglede traktora iz područja Općine Barban u četvrtak, 14.02.2019. godine u vremenskom periodu od 11.00 –13.00 sati na parkiralištu ispred ambulante u Barbanu.  

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik Klasa: 334-01/17-01/15 Urbroj: 2168/06-01-19-49 Barban, 6. veljače 2019. Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18) i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Službene novine Općine Barban 2/2017), Općinski načelnik Općine Barban, upućuje POZIV NA DOSTAVU PONUDA 1. Naručitelj: […]

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik Klasa: 334-01/17-01/15 Urbroj: 2168/06-01-19-47 Barban, 6. veljače 2019. Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18) i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Službene novine Općine Barban 2/2017), Općinski načelnik Općine Barban, upućuje POZIV NA DOSTAVU PONUDA 1. Naručitelj: […]

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2019. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, načelnik Općine Barban raspisuje   JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro […]

Sportska zajednica Općine Barban – Javni poziv

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015) Sportska zajednica Općine Barban raspisuje   JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija od […]

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Barban za 2019

OBRAZLOŽENJE NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 2019. GODINU Izmjenama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 106/18.) jedinise lokalne samouprave su, počev od 2019.godine, obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu koje nemogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od […]

Godišnji plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2019. godini

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj […]

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni upravni odjel     Klasa: 604-01/18-01/04 Ur.br.: 2168/06-01-18-13 Barban, 21. prosinca 2018. Na temelju čl. 10. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) (Službene novine Općine Barban 29/2015) utvrđuje se Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za studentsku godinu 2018./2019. 1. U roku za podnošenje prijava […]