Entries by Općina Barban

ODLUKA

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13 i 153/13), članka 23.Uredbeo strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13),te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, općinski načelnik […]

Čestitka načelnika za 2017. god.

SRIĆNO VAN BILO 2017. LITO Općina Barban je danas mjesto dobroga življenja, ali i mjesto rada. Nekada je san Barbanaca bio kupiti lipu parcelu u Puli ili okolici Pule, a što je i bilo razumljivo: ni bilo česte, ni bilo švalta, ni bilo lampadine, ni bilo vode, telefona, mediga… Danas imamo sve to i ne […]

Govor načelnika, Dan Općine Barban 2016.

GOVOR OPĆINSKOG NAČELNIKA POVODOM DANA OPĆINE BARBAN 2016. Svečana sjednica – 09.12.2016. (petak) Poštovani gosti, vijećnice i vijećnici, poštovani kolege načelnici i gradonačelnici istarskih i pobratimljenih općina i gradova, predsjednici Mjesnih odbora, gospodarstvenici Općine Barban, cijenjeni ulagači u našoj Poduzetničkoj zoni, predsjednici i voditelji sportskih i kulturnih barbanskih udruga, dobitnici javnih priznanja Općine Barban, ravnatelji […]

NATJEČAJ

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik Klasa: 604-01/16-01/6 Ur.br.: 2168/06-16-02-1 Barban, 5. prosinca 2016. Na temelju Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 05. prosinca 2016. godine raspisuje   NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2016/2017   Općina Barban za akademsku […]

N A T J E Č A J ZA DAVANJE U ZAKUP

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15)  Općinsko vijeće Općine Barban objavljuje     N A T J E Č A J    ZA   DAVANJE   U   ZAKUP poslovnog prostora u vlasništvu Općine Barban     PREDMET ZAKUPA je poslovni prostor  na adresi:  Barban 74, 52207 […]

J A V N I N A T J E Č A J

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153,09, 143/12) te članaka 7. i 24 Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban objavljuje slijedeći J A V N I   […]

JAVNI NATJEČAJ

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), Odluke o cijeni građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 18/2014) te članka 34.  Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban […]

P O Z I V

na iskaz interesa za prikupljanje pisma namjere/ iskaz interesa za korištenje poslovnog prostora u okviru Poduzetničkog inkubatora ŠAJINI, Barban, na lokaciji Šajini Klasa: 311-01/16-01/9 Ur.broj: 2168/06-16-02-1 Barban, 22.11.2016. Općina Barban, Barban 69, raspisuje sljedeći P O Z I V na iskaz interesa za prikupljanje pisma namjere/ iskaz interesa za korištenje poslovnog prostora u okviru Poduzetničkog […]

POZIV

Temeljem čl.13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/2013), općinski načelnik Općine Barban objavljuje POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2016. godinu 1. Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i općinski načelnik Općine […]