Entries by Općina Barban

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“

Na temelju članka 35. stavka 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 18. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“, donosi dana 09.04.2018. godine slijedeći PRAVILNIK O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Pravilnikom o upisu djece […]

JAVNA RASPRAVA

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BARBAN Dokumentaciju prijedloga izmjena i dopuna možete pogledati ovdje

JAVNA RASPRAVA

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni upravni odjel Klasa: 350-01/16-01/39 Ur.br.: 2168/06-18-03-43 Barban, 18. travnja 2018. godine Na temelju članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) i Zaključka načelnika Općine Barban KLASA: 350-01/16-01/39, UBROJ: 2168/06-18-01-42 od 17. travnja 2018. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i […]

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

UZROK PREKIDA: prespoj baypassa DAN: 18.04.2018. (srijeda) VRIJEME: od 8.00 do 17.00 sati LOKACIJA: Manjadvorci i Prdajci, Glavani kućni broj 19, Prodol, Filipana, Filipanski dvori, Krvavići, Šarići i Divšići

Sportska zajednica Općine Barban – Javni poziv

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015) Sportska zajednica Općine Barban raspisuje   JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija od […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Barban putem prikupljanja pisanih ponuda

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, […]

ODLUKA o poništenju postupka jednostavne nabave

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/2013 i 12/2018) i čl. 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Službene novine Općine Barban 2/2017), Općinski načelnik Općine Barban, donosi   ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE za predmet Izrada projektne dokumentacije infrastrukture na području Poduzetničke zone Barban – […]

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik Klasa: 302-01/18-01/1 Ur.br.: 2168/06-18-01-2 Barban, 26. ožujka 2018. POZIV NA DOSTAVU PONUDA 1. Naručitelj: OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738. 2. Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije infrastrukture na području Poduzetničke zone Barban – zona obuhvata Barban – Krvavci III. 3. Vrsta postupka nabave: Jednostavan postupak […]