Entries by Općina Barban

JAVNA RASPRAVA

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni upravni odjel Klasa: 350-01/16-01/155 Ur.br.: 2168/06-18-03-27 Barban, 15.02.2018. Na temelju članaka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Barban, KLASA: 350-01/16-01/155, URBROJ: 2168/06-18-01-26 od 9. veljače 2018. godine, Općina Barban, objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja […]

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU OPĆINA BARBAN objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s tom javnom uslugom (dalje: Odluka). Savjetovanje traje od 18. do 26. siječnja 2018. godine Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do […]

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2018. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2018. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, Općinski načelnik Općine Barban raspisuje JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro […]

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Klasa:363-02/18-01/02 Urbroj:2168/06-18-01-2 Barban, 17. siječnja 2018. godine. Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban („Službene novine” Općine Barban […]

ODLUKA o dodjeli stipendija Općine Barban

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13), članka 12. Pravilnika o dodjeli stipendija (Službene novine Općine Barban 29/2015.) i Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018. (Službene novine Općine Barban 5/2017), Općinski načelnik Općine Barban, donosi ODLUKU o dodjeli stipendija Općine Barban za studentsku godinu 2017./2018. I Općina Barban […]

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), […]

Godišnji plan

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj […]

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za studentsku godinu 2017./2018.

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni upravni odjel     Klasa: 604-01/17-01/7 Ur.br.: 2168/06-17-02-15 Barban, 14. prosinca 2017. Na temelju čl. 10. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) (Službene novine Općine Barban 29/2015) utvrđuje se Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za studentsku godinu 2017./2018.   1. U roku za podnošenje […]

POZIV NA TESTIRANJE

Turistička zajednica Općine Barban POZIV na testiranje Kandidati koji su se javili na natječaj na određeno vrijeme za radno mjesto: stručni/a suradnik/ica u turističkom uredu, a koji je bio objavljen od 21. studenog 2017. do 1. prosinca 2017. godine, pozivaju se na testiranje koje će se održati dana, 18. prosinca 2017. (ponedjeljak) u 9,00 sati […]

Obavijest

Uvid u Nacrt okolišne dozvole za postojeću farmu za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban   Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Odlukom s informacijom, KLASA: UP/I-351-03/15-02/75; URBOJ: 517-06-2-2-1-17-30 od 27. studenoga 2017. godine, uputilo na uvid Nacrt okolišne dozvole za postojeću farmu za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban. […]