Entries by

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA BARBAN OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BARBAN   KLASA:  013-02/21-01/01 URBROJ: 2168/06-05-21-8 Barban, 16. travnja 2021.   OBAVIJEST       Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barban  obavještava građane da je dolazak u prostorije Općine Barban  radi ovjere očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove općinskog vijeća i kandidata za općinskog načelnika  u periodu […]

Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti raznih prioritetnih područja – 2021.

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele sredstava za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2021. godinu, namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, KLASA: 402-04/21-01/03, UR.BROJ: 2168/06-01-20-1 od 13. travnja 2021. godine, Općinski načelnik Općine Barban raspisuje JAVNI POZIV […]

OBAVIJEST tehnički pregled traktora

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Barban, 07.04.2021. O B A V I J E S T     Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u  Valturi” vršit će tehničke preglede traktora iz područja Općine Barban u petak, 09.04.2021. godine u vremenskom periodu od 10.00 –13.00 sati na parkiralištu ispred ambulante u Barbanu.  

Javni natječaj za prodaju nekretnine-kč.br. 229/ZGR. k.o. Prnjani.

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, dalje: Zakon), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, […]

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Strategija razvoja turizma na području Općine Barban 2020. – 2025.

Općina Barban provela je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o dokumentu „Strategija razvoja turizma na području Općine Barban 2020. – 2025.“ Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je u periodu od 5. ožujka do 19. ožujka 2021. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o dokumentu „Strategija razvoja turizma na području Općine Barban 2020. – 2025.“, […]

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama u 2021. godini

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 31/16 […]

OBAVIJEST O PROVEDBI DERATIZACIJE

OBAVIJEST O PROVEDBI DERATIZACIJE Na području OPĆINE BARBAN   provesti će se akcija preventivne deratizacije javnih površina (trovanja glodavaca) u vremenu od: 22.ožujka – 29.ožujka 2021. Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca. Umoljavaju se građani, da se pridržavaju slijedećih uputa : 1. Za vrijeme […]

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Strategija razvoja turizma na području Općine Barban 2020. – 2025.

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik KLASA: 334-01/21-01/05 UR.BROJ: 2168/06-01-21-1 Barban, 5. ožujka 2021. godine   Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), […]

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015) Sportska zajednica Općine Barban raspisuje JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa […]

Informacije MGIOR o izmjeni okolišne dozvole

Informacija  o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti okolišne dozvole iz rješenja o okolišnoj dozvoli sa Zaključcima o NRT-ima za intenzivan uzgoj peradi ili svinja za postojeće postrojenje Farma za uzgoj pilenki Želinski   Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te […]