Entries by Općina Barban

JAVNA RASPRAVA

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Jedinstveni upravni odjel Klasa: 350-01/16-01/39 Ur.br.: 2168/06-18-03-43 Barban, 18. travnja 2018. godine Na temelju članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) i Zaključka načelnika Općine Barban KLASA: 350-01/16-01/39, UBROJ: 2168/06-18-01-42 od 17. travnja 2018. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i […]

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

UZROK PREKIDA: prespoj baypassa DAN: 18.04.2018. (srijeda) VRIJEME: od 8.00 do 17.00 sati LOKACIJA: Manjadvorci i Prdajci, Glavani kućni broj 19, Prodol, Filipana, Filipanski dvori, Krvavići, Šarići i Divšići

Sportska zajednica Općine Barban – Javni poziv

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015) Sportska zajednica Općine Barban raspisuje   JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija od […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Barban putem prikupljanja pisanih ponuda

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, […]

ODLUKA o poništenju postupka jednostavne nabave

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/2013 i 12/2018) i čl. 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Službene novine Općine Barban 2/2017), Općinski načelnik Općine Barban, donosi   ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE za predmet Izrada projektne dokumentacije infrastrukture na području Poduzetničke zone Barban – […]

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik Klasa: 302-01/18-01/1 Ur.br.: 2168/06-18-01-2 Barban, 26. ožujka 2018. POZIV NA DOSTAVU PONUDA 1. Naručitelj: OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738. 2. Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije infrastrukture na području Poduzetničke zone Barban – zona obuhvata Barban – Krvavci III. 3. Vrsta postupka nabave: Jednostavan postupak […]

Objava natječaja LAG-a „Južna Istra“ za provedbu tipa operacije 1.1.3. „potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Lokalna akcijska grupa (LAG) „Južna Istra“ objavila je 23. ožujka 2018. godine prvi LAG natječaj temeljem Lokalne akcijske strategije LAG-a „Južna Istra“ za razdoblje 2014.-2020. Objavljen je natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, čija je svrha omogućiti opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava kroz restrukturiranje i povećanje dodane vrijednosti. Ukupan […]

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz proračuna Općine Barban u 2018. godini

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban (KLASA: 400-06/16-01/1, UR.BROJ: 2168/06-16-02-1) i članka […]

Obavijest –

Na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Barban, 31. siječnja 2018., Robi Fuart rukovoditelj djelatnosti javne odvodnje – kanalizacije u Pragrande d.o.o. prezentirao vijećnicima problematiku pražnjenja sabirnih i septičkih jama. Prezentaciju si možete pogledati ovdje (PowerPoint dokument)

JAVNI POZIV za 8. Susret barbanskih pjesnika BESIDE U JATU

Općina Barban – KUD Barban – TZO Barban objavljuju     JAVNI POZIV       za 8. Susret barbanskih pjesnika BESIDE U JATU   Pozivaju se barbanski pjesnici (Barbanke-Barbanci po mjestu stanovanja ili po podrijetlu) da pošalju svoje 3 (tri) nove, neobjavljene pjesme na barbanskoj čakavštini, najkasnije do 31.03.2018. godine. Uz pjesme treba priložiti kraći osobni i […]